VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. RUGSĖJO 2 D. ĮSAKYMO NR. VA-155 „DĖL APDOROTO TABAKO SUNAIKINIMO, PRIŽIŪRINT VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI, IR ATLEIDIMO NUO AKCIZŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. sausio 27 d. Nr. VA-8

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu:

P a k e i č i u  Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. VA-155 „Dėl Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklės (toliau – taisyklės) nustato apdoroto tabako sunaikinimo, atleidimo nuo akcizų ir sumokėtų už jį akcizų grąžinimo / įskaitymo (jeigu už naikintiną apdorotą tabaką akcizai buvo sumokėti) atvejus ir tvarką.“;

2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Taisyklėmis turi vadovautis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) valstybės tarnautojai ir / arba pagal darbo sutartį dirbantys bei darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto gaunantys darbuotojai (toliau – darbuotojai), ir asmenys, pageidaujantys, kad, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, sunaikintas apdorotas tabakas būtų atleistas nuo akcizų ir sumokėti už jį akcizai būtų grąžinti / įskaityti (jeigu už naikintiną apdorotą tabaką akcizai buvo sumokėti).“;

3. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Taisyklėse vartojama sąvoka:

Asmuo – naikintino apdoroto tabako savininkas arba akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas.

Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Akcizų įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.“;

4. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Naikinamas toks apdorotas tabakas, kurį po naujo Lietuvos Respublikos teisės akto, reglamentuojančio apdoroto tabako licencijavimo, gamybos, prekybos, gabenimo ar vartojimo klausimus, įsigaliojimo draudžiama laikyti, gabenti ar parduoti arba kuris dėl kitų priežasčių (pasibaigęs galiojimo terminas, bloga kokybė, pasibaigęs kokybės sertifikato galiojimas ir panašiai) yra išimtas iš laisvos apyvartos arba negali būti išleidžiamas į laisvą apyvartą.“;

5. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Asmuo, pageidaujantis, kad apdorotas tabakas, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, būtų sunaikintas, atleistas nuo akcizų ir sumokėti už jį akcizai būtų grąžinti / įskaityti (jeigu už naikintiną apdorotą tabaką akcizai buvo sumokėti), privalo:

7.1. išimti iš laisvos apyvartos visą naikintiną apdorotą tabaką (jeigu apdorotas tabakas buvo išleistas į laisvą apyvartą);

7.2. pateikti VMI prie FM Prašymą sunaikinti apdorotą tabaką, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, atleisti nuo akcizų ir grąžinti / įskaityti už jį sumokėtus akcizus (toliau – prašymas), kurio formos pavyzdys patvirtintas taisyklių priede.“;

6. Papildau 8.21 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

8.21. prašymo eilutėje „Sandėlio savininko identifikacinis numeris“ įrašomas akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko identifikacinis numeris, suteiktas Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 157 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo“, nustatyta tvarka (jeigu prašymą teikia akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas);“;

7. Pakeičiu 8.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.13. prašymo 7 laukelyje „Naikinimo data ir laikas“ įrašoma naikintino apdoroto tabako naikinimo pradžios data (metai, mėnuo, diena) ir laikas (valandos, minutės). Jeigu prašyme tikslios datos ir laiko nurodyti nėra galimybės, tai apie apdoroto tabako naikinimą VMI prie FM taisyklių 11.1–11.4 papunkčiuose nurodytais budais turi būti informuota nė vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki apdoroto tabako numatomo naikinimo;“;

8. Papildau 8.281 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

8.281. prašymo 23 laukelyje „Apdoroto tabako buvimo vieta“ įrašomas naikintino apdoroto tabako buvimo vietos adresas (apskritis, miestas (rajonas ar gyvenvietė), gatvės pavadinimas, namo numeris, pašto kodas). Jeigu numatomas naikinti apdorotas tabakas yra akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, įrašomas akcizais apmokestinamų prekių sandėlio identifikacinis numeris, suteiktas Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 157 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo“, nustatyta tvarka;“;

9. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. VMI prie FM, nustačiusi, kad nepakanka dokumentų ir / ar duomenų pagrįstam sprendimui priimti, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos asmeniui turi paštu registruotu laišku išsiųsti ir elektroniniu paštu pateikti pranešimą, kuriame turi nurodyti prašymo pateikimo trūkumus ir jų pašalinimo terminą.

Asmeniui pateikus visą VMI prie FM prašomą informaciją, sprendimas turi būti priimtas per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo visų papildomai pateiktų ir / ar patikslintų dokumentų ir/ar duomenų gavimo VMI prie FM dienos.“;

10. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Sprendimas priimamas, atsižvelgiant į pateiktus ir / ar patikslintus dokumentus ir / ar duomenis, apžiūrėtą naikintiną apdorotą tabaką, naikinimo vietą (jei joje naikinimas vykdomas pirmą kartą arba paskutinį kartą buvo vykdomas daugiau kaip prieš 5 metus). Jeigu priimtas sprendimas prašymo netenkinti ar tenkinti iš dalies, turi būti nurodyti tokio sprendimo motyvai.

VMI prie FM, priėmusi sprendimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną sprendimą išsiunčia paštu registruotu laišku ir pateikia elektroniniu paštu. Jeigu prašymą buvo pateikęs naikintino apdoroto tabako savininkas, kai naikintinas apdorotas tabakas nebuvo išleistas į laisvą apyvartą, taip pat paštu registruotu laišku ir elektroniniu paštu ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo informuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas.“;

11. Pakeičiu 17.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.1. Nustačius, kad faktiškas apdoroto tabako kiekis didesnis nei nurodytas dokumentuose ir / ar nesutampa jų pavadinimai, apdoroto tabako naikinimas nutraukiamas ir dviem egzemplioriais (vienas egzempliorius skirtas asmeniui, o kitas – VMI prie FM) surašomas Tabako gaminių sutikrinimo aktas (FR0578 forma), patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-263 „Dėl tabako gaminių sutikrinimo akto FR0578 formos, alkoholio produktų sutikrinimo akto FR0579 formos, turto sunaikinimo akto FR0580 formos, turto sunaikinimo aktų apskaitos žurnalo FR0581 formos patvirtinimo“ (toliau – Tabako gaminių sutikrinimo aktas). Tabako gaminių sutikrinimo aktą turi pasirašyti komisijos pirmininkas ir nariai. Apie apdoroto tabako naikinimo nutraukimą per 3 darbo dienas paštu registruotu laišku ir elektroniniu paštu informuojamas asmuo, pateikęs prašymą, bei VMI prie FM viršininkas ar jo įgaliotas asmuo. Asmuo, pageidaujantis, kad apdorotas tabakas būtų sunaikintas, turėtų iš naujo pateikti prašymą. Prašymo nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti, vadovaujantis taisyklių 12 ir 13 punktuose nustatyta tvarka.“;

12. Pakeičiu priedą „Prašymo sunaikinti apdorotą tabaką, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, atleisti nuo akcizų ir grąžinti / įskaityti už jį sumokėtus akcizus formos pavyzdys“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                                        Dainoras Bradauskas


 

Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint

Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo

nuo akcizų taisyklių priedas

 

(Prašymo sunaikinti apdorotą tabaką, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, atleisti nuo akcizų ir grąžinti / įskaityti už jį sumokėtus akcizus formos pavyzdys)

 

Mokesčių mokėtojo pavadinimas _____________________________________________________

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) ______________________________________

Sandėlio savininko identifikacinis numeris _____________________________________________

Mokesčių mokėtojo adresas _________________________________________________________

Telefono numeris _________________________________________________________________

Elektroninio pašto adresas __________________________________________________________

 

 

Valstybinei mokesčių inspekcijai prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

 

P R A Š Y M A S

SUNAIKINTI APDOROTĄ TABAKĄ, PRIŽIŪRINT VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI, ATLEISTI NUO AKCIZŲ IR GRĄŽINTI / ĮSKAITYTI UŽ JĮ SUMOKĖTUS AKCIZUS

 

Data

 

Prašom:

leisti sunaikinti apdorotą tabaką:

 

1. Apdoroto tabako pavadinimas

2. Apdoroto tabako tarifinė grupė

3. Kiekis

4. Didžiausia mažmeninė kaina

5. Akcizų suma

6. Naikinimo priežastis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

dalyvauti jo naikinimo procedūroje:

 

7. Naikinimo data ir laikas

 

8. Asmuo, kuris naikins apdorotą tabaką

 

9. Naikinimo vieta

 

 

atleisti nuo akcizų mokėjimo:

 

10. Prašoma atleisti nuo akcizų suma

 

 

grąžinti:

 

11. Sumokėta akcizų suma

 

12. Prašoma grąžinti akcizų suma

 

13. Valiutos kodas

 

14. Gavėjo pavadinimas, identifikacinis numeris (kodas)

 

15. Gavėjo sąskaitos numeris

 

16. Kredito įstaigos pavadinimas

 

17. Kredito įstaigos kodas

 

18. Kredito įstaigos adresas

 

19. Iš viso prašoma grąžinti akcizų suma

 

 

įskaityti:

 

20. Prašoma įskaityti akcizų suma

 

21. Įmokos kodas

 

22. Iš viso prašoma įskaityti akcizų suma

 

 

23. Apdoroto tabako buvimo vieta

 

 

PRIDEDAMA:

 

Vadovas (įgaliotas asmuo)

______________

(parašas)

________________________

(vardas, pavardė)