Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 1 D. NUTARIMO NR. 149 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m balandžio 15 d. Nr. 337

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimą Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“:

 

1.1. pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 42 straipsnio 1 dalimi, 44 straipsnio 1 dalimi, 52 straipsnio 10 dalimi, 53 straipsnio 8, 13 dalimis, 54 straipsnio 3 dalimi, 75 straipsnio 2, 3, 4 dalimis, 77 straipsnio 7, 13, 14 dalimis, 79 straipsnio 1 dalimi, 82 straipsnio 4, 5, 51 dalimis ir 83 straipsnio 4, 6 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“;

1.2. pakeisti 1.3.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.3.1.1. pagal 2015 m. vykdyto universitetų ir institutų MTEP ir meno veiklos vertinimo rezultatus, išreikštus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau – ministras) universitetams ir institutams patvirtintais norminiais etatais ir jų verte;“;

1.3. papildyti 1.7 papunkčiu:

1.7. šiame nutarime vartojamas institucijos pavadinimas „Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija“ atitinka institucijos pavadinimą „Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija“, o pareigų pavadinimas „Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras“ – pareigų pavadinimą „Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras.“;

1.4. pakeisti 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1. ministrą nustatyti pedagogikos krypties profesinių studijų vykdymo reikalavimus;“;

1.5. papildyti 3.13 papunkčiu:

3.13. Paramos studijoms teikimo doktorantams ir studentams, studijuojantiems pagal profesines studijų programas, tvarkos aprašą;“;

1.6. papildyti 3.14 papunkčiu:

3.14. Paramos už studijų rezultatus ir paramos akademinėms išvykoms teikimo doktorantams tvarkos aprašą;“;

1.7. papildyti 3.15 papunkčiu:

3.15. Asmenų, studijuojančių valstybės nefinansuojamose studijų vietose, studijų kainos arba jos dalies apmokėjimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą.“

2. Iki šio nutarimo įsigaliojimo paskirta parama už akademinius pasiekimus baigiama mokėti pagal iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusią tvarką.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                               Algirdas Monkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

nutarimo 2019 m. balandžio 15 d. Nr. 337

redakcija)

 

PARAMOS STUDIJOMS TEIKIMO DOKTORANTAMS IR STUDENTAMS, STUDIJUOJANTIEMS PAGAL PROFESINES STUDIJŲ PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS

 

1. Paramos studijoms teikimo doktorantams ir studentams, studijuojantiems pagal profesines studijų programas, tvarkos apraše nustatoma, kad visiems nuolatinės studijų formos mokslo ir meno doktorantams, kurių doktorantūra apmokama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – biudžetas) lėšomis ar kuriems yra mokama studijų stipendija studijoms nuolatinės studijų formos doktorantūroje (toliau – studijų stipendija) (toliau kartu vadinami doktorantais), ir nuolatinės studijų formos studentams, studijuojantiems pagal profesinių studijų programas (išskyrus gydytojus rezidentus, gydytojus odontologus rezidentus ir veterinarijos gydytojus rezidentus), priimtiems į studijų vietas, kuriose studijos apmokamos biudžeto lėšomis (toliau – profesinių studijų studentai), kas mėnesį teikiama parama studijoms.

 

2. Paramos studijoms dydis (bazinės socialinės išmokos dydžiais) yra toks:

 

2.1. pirmųjų doktorantūros metų doktorantams – 19,0;

 

2.2. antrųjų ir vėlesnių doktorantūros metų doktorantams – 22,0;

 

2.3. profesinių studijų studentams – 3,05.

 

3. Paramą studijoms doktorantams, kurių doktorantūra apmokama biudžeto lėšomis, teikia doktorantūrą vykdančios mokslo ir studijų institucijos (toliau – institucija) iš joms paskirtų biudžeto asignavimų, studijų stipendiją gaunantiems doktorantams – Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos jam skirtų biudžeto asignavimų.

 

4. Paramą studijoms profesinių studijų studentams teikia aukštosios mokyklos iš joms paskirtų biudžeto asignavimų.

 

5. Parama studijoms doktorantams ir profesinių studijų studentams teikiama iki studijų pabaigos, bet ne ilgiau nei doktorantūros ar profesinių studijų trukmė. Doktorantams ir profesinių studijų studentams, išėjusiems akademinių atostogų, už šį laiką parama neteikiama.

 

6. Nevykdant doktoranto darbo plano doktorantui:

 

6.1. kurio doktorantūra apmokama biudžeto lėšomis, per 5 darbo dienas nuo šios aplinkybės nustatymo dienos institucija priima sprendimą sustabdyti paramos studijoms teikimą šiam doktorantui. Nustačiusi, kad doktorantas vėl vykdo doktoranto darbo planą, institucija per 5 darbo dienas nuo šios aplinkybės nustatymo dienos priima sprendimą atnaujinti paramos studijoms teikimą šiam doktorantui;

 

6.2. gaunančiam studijų stipendiją, institucija per 5 darbo dienas nuo šios aplinkybės nustatymo dienos raštu apie tai informuoja Fondą, kuris per 2 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo sustabdo paramos studijoms teikimą šiam doktorantui. Nustačiusi, kad doktorantas vėl vykdo doktoranto darbo planą, institucija per 5 darbo dienas nuo šios aplinkybės nustatymo dienos raštu apie tai informuoja Fondą, kuris per 2 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo atnaujina paramos studijoms teikimą šiam doktorantui.

 

7. Nevykdant studijų programos reikalavimų profesinių studijų studentui, aukštoji mokykla per 5 darbo dienas nuo šios aplinkybės nustatymo dienos priima sprendimą sustabdyti paramos studijoms teikimą šiam profesinių studijų studentui. Nustačiusi, kad profesinių studijų studentas vėl vykdo studijų programos reikalavimus, aukštoji mokykla per 5 darbo dienas nuo šios aplinkybės nustatymo dienos priima sprendimą atnaujinti paramos studijoms teikimą šiam profesinių studijų studentui. Pedagogikos krypties profesinių studijų studentui, kuriam buvo sustabdytas paramos studijoms teikimas, baigus profesinių studijų programą ir įgijus joje nustatytą kvalifikaciją, per 10 darbo dienų nuo minėtos programos baigimo dienos išmokama visa neišmokėta paramos studijoms dalis.

 

––––––––––––––––

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149  

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

nutarimo 2019 m. balandžio 15 d. Nr. 337

redakcija)

 

PARAMOS UŽ STUDIJŲ REZULTATUS IR PARAMOS AKADEMINĖMS IŠVYKOMS TEIKIMO DOKTORANTAMS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos už studijų rezultatus ir paramos akademinėms išvykoms teikimo doktorantams tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatomi reikalavimai mokslo ir meno doktorantams (toliau – doktorantai), pretenduojantiems gauti Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) konkurso būdu skiriamą ir jai skirtais Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimais teikiamą paramą už studijų rezultatus ir paramą jų akademinių išvykų (išvyka į užsienyje vykstantį tarptautinį mokslo ar meno renginį pristatyti savo mokslinių tyrimų ir (ar) meno kūrinių, dalyvavimas užsienyje vykstančiame tarptautiniame seminare ar doktorantams skirtuose mokymuose, stažuotė užsienio mokslo ir studijų institucijoje ar kitoje mokslinius tyrimus vykdančioje institucijoje) išlaidoms padengti (toliau – parama akademinėms išvykoms), paramos už studijų rezultatus ir paramos akademinėms išvykoms teikimo tvarka.

 

2. Paramos už studijų rezultatus teikimo tikslas – paremti produktyviai studijuojančius doktorantus, paramos akademinėms išvykoms tikslas – sudaryti sąlygas doktorantams tobulinti jų mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį judumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą.

 

 

II SKYRIUS

PARAMOS UŽ STUDIJŲ REZULTATUS IR PARAMOS AKADEMINĖMS IŠVYKOMS TEIKIMAS

 

3. Parama už studijų rezultatus ir parama akademinėms išvykoms gali būti teikiamos:

 

3.1. mokslo doktorantams, vykdantiems mokslinius tyrimus ir turintiems doktorantūros metu paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų rengiamos disertacijos tematika;

 

3.2. meno doktorantams, vykdantiems tyrimus ir (ar) kuriantiems, atliekantiems ir viešai pristatantiems meno kūrinius ir turintiems doktorantūros metu kultūros ir meno leidiniuose paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių rengiamo meno projekto tematika (toliau – meno kūriniai).

 

4. Taryba, suderinusi su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kasmet iki vasario 1 d. nustato lėšų sumą paramai už studijų rezultatus ir paramai akademinėms išvykoms.

 

5. Doktorantams teikiamos paramos už studijų rezultatus dydį, ne didesnį kaip 96 bazinės socialinės išmokos dydžių per metus, ir paramą už studijų rezultatus gaunančių doktorantų skaičių Taryba nustato kasmet iki kovo 1 d., atsižvelgdama į pateiktų prašymų skaičių ir paramai už studijų rezultatus numatytą lėšų sumą.

 

6. Parama už studijų rezultatus doktorantui skiriama vieniems kalendoriniams metams, bet ne ilgiau kaip iki mokslo ir studijų institucijos (toliau – institucija) nustatyto doktorantūros pabaigos termino, metinį paramos už studijų rezultatus dydį perskaičiuojant proporcingai studijų trukmei tais kalendoriniais metais. Parama akademinėms išvykoms doktorantui gali būti paskirta tik vieną kartą per kalendorinius metus.

 

7. Parama už studijų rezultatus ir parama akademinėms išvykoms doktorantams neskiriamos paskutiniais doktorantūros metais, jeigu jų doktorantūra pasibaigia pirmąjį tų metų ketvirtį.

 

8. Prašymus skirti paramą už studijų rezultatus doktorantai pateikia Tarybai kasmet nuo spalio 15 d. iki gruodžio 15 d. Prašymus skirti paramą akademinėms išvykoms doktorantai pateikia Tarybai kasmet nuo spalio 15 d. iki lapkričio 15 d. ir nuo balandžio 15 d. iki gegužės 15 d. Minėti prašymai teikiami pagal Tarybos patvirtintas formas, numatančias taip pat ir informacijos pagal Aprašo 9 punkte nurodytus prašymų vertinimo kriterijus pateikimą. Kartu su prašymu doktorantas turi pateikti jo doktorantūros institucijos vadovo pasirašytą rekomendaciją. Doktorantas, kuriam jau buvo paskirta parama už studijų rezultatus (iki Aprašo įsigaliojimo – akademinius pasiekimus) ar parama akademinėms išvykoms, pakartotinai teikdamas prašymą skirti šią paramą, prašyme negali nurodyti paskelbtų (priimtų spausdinti) mokslinių darbų ar meno kūrinių ir paskelbtų (priimtų spausdinti) tyrimų, taip pat kitų mokslinės ir (ar) meninės veiklos kokybę ir reikšmingumą parodančių duomenų (toliau kartu vadinama – darbai), kurie buvo nurodyti prašyme, pagal kurį jam ši parama buvo paskirta. Jei tokie darbai pakartotiniame prašyme yra nurodomi, toks prašymas nagrinėjamas, į juos neatsižvelgiant.

 

9. Doktorantų prašymus nagrinėja ir vertina Taryba, vadovaudamasi skaidrumo, viešumo, objektyvumo ir nediskriminavimo principais pagal šiuos prašymų vertinimo kriterijus:

 

9.1. doktorantų mokslinių publikacijų, tyrimų publikacijų ir (ar) meno kūrinių kiekį ir lygį;

 

9.2. doktorantų mokslinės ir (ar) meninės veiklos kokybę ir reikšmingumą;

 

9.3. tarptautinio mokslo ar meno renginio, seminaro, doktorantų mokyklos ar stažuotės institucijos, į kurią vykstama, mokslinį ar meninį lygį ir doktoranto dalyvavimo būdą (prašymų skirti paramą akademinėms išvykoms atveju).

 

10. Nutarimą dėl paramos už studijų rezultatus skyrimo Taryba priima kasmet iki kovo 1 d., nutarimą dėl paramos akademinėms išvykoms skyrimo – kasmet atitinkamai iki vasario 1 d. ir liepos 1 d. Apie paskirtą paramą už studijų rezultatus ir paramą akademinėms išvykoms Taryba per 3 darbo dienas nuo jos paskyrimo praneša institucijoms, kurios per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo informuoja doktorantus apie jiems paskirtą paramą, ir paskelbia Tarybos interneto svetainėje.

 

11. Paramą už studijų rezultatus doktorantams Taryba išmoka iki kovo 31 dienos.

 

12. Paramos akademinėms išvykoms dydis – ne daugiau kaip 30 bazinių socialinių išmokų dydžių. Parama akademinėms išvykoms skiriama:

 

12.1. kelionės išlaidoms padengti, akademinės išvykos dalyvio mokesčiui (jei toks yra) sumokėti;

 

12.2. doktoranto gyvenamojo ploto nuomos, vizos (jei jos reikia), draudimo, vietinio transporto ir dienpinigių (ar maitinimo) išlaidoms (toliau – kitos išlaidos) padengti.

 

13. Parama akademinėms išvykoms teikiama išlaidų kompensavimo ir avansinio apmokėjimo tvarka. Paramos konkrečiai akademinei išvykai teikimo tvarka ir avansu skiriamų lėšų dydis nustatomi Tarybos patvirtintos formos paramos akademinėms išvykoms skyrimo sutartyje tarp Tarybos, institucijos ir doktoranto (toliau – sutartis). Sutartyje nustatomos paramos lėšų pervedimo sąlygos ir terminai. Avansu skiriamos lėšos kelionės išlaidoms padengti ir akademinės išvykos dalyvio mokesčiui (jei toks yra) sumokėti, jei lėšos pagal sutartį gali būti pervestos institucijai, iki ji patiria šias išlaidas. Avansu pervestomis lėšomis padengus doktoranto kelionės išlaidas ir akademinės išvykos dalyvio mokestį (jei toks yra), likusios lėšos gali būti panaudotos kitoms išlaidoms padengti, jei jos numatytos sutartyje.

 

14. Ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo doktoranto grįžimo iš akademinės išvykos dienos doktorantas privalo pateikti institucijai jo patirtas išlaidas pateisinančius dokumentus, o ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo grįžimo iš akademinės išvykos dienos – pateikti Tarybai jo akademinės išvykos dalykinę ataskaitą. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo doktoranto grįžimo iš akademinės išvykos dienos institucija pateikia Tarybai doktoranto paramos akademinėms išvykoms lėšų panaudojimo ataskaitą ir dokumentų, pateisinančių jos patirtas išlaidas, patvirtintas kopijas. Institucijos patirtas išlaidas Taryba kompensuoja neviršydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo patvirtintuose Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše ir Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėse nustatytų dienpinigių dydžių ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų.

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149  

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

nutarimo 2019 m. balandžio 15 d. Nr. 337

redakcija)

 

ASMENŲ, STUDIJUOJANČIŲ VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOSE STUDIJŲ VIETOSE, STUDIJŲ KAINOS ARBA JOS DALIES APMOKĖJIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų, studijuojančių valstybės nefinansuojamose studijų vietose, studijų kainos arba jos dalies apmokėjimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos apraše (toliau – Aprašas) reglamentuojama studijų kainos arba jos dalies (toliau – studijų kaina) apmokėjimo asmenims, kurie studijuoja pagal studijų programas Lietuvos aukštosiose mokyklose (toliau – aukštoji mokykla) valstybės nefinansuojamose studijų vietose, tvarka.

 

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (toliau – Įstatymas) vartojamas sąvokas.

 

3. Aprašas netaikomas asmenims:

 

3.1. kurie gavę vidaus reikalų statutinės centrinės įstaigos vadovo siuntimą ir sudarę stojimo į vidaus tarnybą sutartį, aukštosiose mokyklose valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuoja pagal vidaus tarnybos sistemai reikalingų specialybių studijų programas ir kurių studijų kaina apmokama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimą Nr. 1300 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“;

 

3.2. kuriems studijų kaina ar jos dalis apmokama arba parama teikiama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 642 „Dėl Studijų kainos ar jos dalies apmokėjimo arba paramos teikimo asmenims, studijuojantiems aukštosiose mokyklose pagal krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių studijų programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“;

 

3.3. kurie yra kariūnai, studijuojantys Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 20 straipsnio 7 dalies nuostatomis, pareiškę norą įgyti krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių, įgyjamų, suteikiant aukštojo mokslo kvalifikaciją kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose, ir atitinkantys priėmimo studijuoti pagal atitinkamas studijų programas sąlygas, krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka siunčiami studijuoti kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose;

 

3.4. kuriems pagal Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595 „Dėl Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas paskirta studijų stipendija, neturi teisės į studijų kainos apmokėjimą už tuos studijų laikotarpius, už kuriuos jam buvo paskirta ir mokama studijų stipendija.

 

 

 

II SKYRIUS

ASMENŲ, KURIŲ STUDIJŲ KAINA APMOKAMA VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, ATRANKA IR JŲ STUDIJŲ KAINOS APMOKĖJIMAS

 

4. Ministerijos, veikdamos pavestose valdymo srityse, turi teisę apmokėti studijų kainą iš joms patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų asmenims, studijuojantiems pagal studijų programas aukštųjų mokyklų valstybės nefinansuojamose studijų vietose.

 

5. Ministerija, nustačiusi papildomą specialistų poreikį valstybėje arba atskiruose regionuose pagal savo valdymo sritį, iki einamųjų metų balandžio 30 dienos tvirtina studijų programų, pagal kurias studijuojantiems valstybės nefinansuojamose studijų vietose asmenims valstybės biudžeto lėšomis apmokama jų studijų kaina, sąrašą, studijų pakopą, apmokamos studijų kainos, kuri negali viršyti norminės studijų kainos, dydžius, planuojamą studijų vietų, kuriose studijuojantiems asmenims nuo einamųjų studijų metų iki jų studijų baigimo bus apmokama studijų kaina, skaičių (toliau – studijų programų sąrašas). Ministerija, patvirtinusi studijų programų sąrašą, savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie studijų kainos apmokėjimo tvarką ir būsimus įsipareigojimus dirbti, įgijus aukštojo mokslo kvalifikaciją, kurie bus nurodyti sutartyje, pasirašomoje su aukštąja mokykla ir ministerija (toliau – trišalė sutartis).

 

6. Ministerija konkurso būdu atrenka asmenis, kurių studijų kainą ketina apmokėti (toliau – atrinktieji asmenys):

 

6.1. jeigu šie asmenys priimti į pirmosios pakopos pirmąjį kursą, jų konkursinis balas turi būti ne žemesnis negu švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas; prioriteto tvarka atrenkami asmenys, priimti su aukštesniu konkursiniu balu;

 

6.2. jeigu šie asmenys studijuoja pagal pirmosios, antrosios studijų pakopos, vientisųjų ar rezidentūros studijų programas antrame ir aukštesniuose kursuose, jie turi būti pagal Įstatymą gerai besimokantys studentai; prioriteto tvarka atrenkami asmenys, kurių paskutinio studijų semestro studijų rezultatai yra geresni.

 

7. Atrinktieji asmenys iki einamųjų studijų metų spalio 15 d. pasirašo ministerijos nustatytos formos trišalę sutartį su aukštąja mokykla ir ministerija.

 

8. Trišalėje sutartyje privalo būti nustatyta:

 

8.1. atrinktojo asmens įsipareigojimai:

 

8.1.1. baigus studijas per 5 darbo dienas pateikti ministerijai aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

 

8.1.2. ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos įgijimo įsidarbinti, kur reikalinga įgyta aukštojo mokslo kvalifikacija, ir dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį (skaičiuojamas faktiškai dirbtas darbo laikas);

 

8.1.3. informuoti ministeriją per mėnesį nuo įsidarbinimo pradžios, o pakeitus darbovietę – per 5 darbo dienas nuo darbovietės pakeitimo dienos;

 

8.1.4. pateikti ministerijai dokumentus, įrodančius, kad atliko trišalėje sutartyje numatytą įsipareigojimą dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį;

 

8.1.5. jeigu asmuo tęsia aukštesnės pakopos ar profesines studijas, pateikia ministerijai tai patvirtinančius dokumentus, asmens įsipareigojimo, nustatyto Aprašo 8.1.2 papunktyje, vykdymo terminas atidedamas, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams po šių aukštesnės pakopos studijų ar profesinių studijų pabaigos;

 

8.1.6. Aprašo 14 punkte nurodytais atvejais grąžinti jo studijų kainai apmokėti skirtas valstybės biudžeto lėšas;

 

8.2. ministerijos įsipareigojimai sumokėti aukštajai mokyklai ne didesnę negu norminę studijų kainą už studijų metus, kai atrinktasis asmuo studijuoja valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, bet ne ilgiau, nei nustatyta studijų programos trukmė;

 

8.3. aukštosios mokyklos įsipareigojimai:

 

8.3.1. ministerijos rašytiniu prašymu pateikti informaciją apie atrinktojo asmens studijų rezultatus;

 

8.3.2. atsiradus arba išnykus Aprašo 9, 10 arba 11 punktuose nurodytoms aplinkybėms, per 5 darbo dienas nuo jų atsiradimo ar išnykimo apie tai informuoti ministeriją;

 

8.3.3. gavus iš ministerijos 8.2 papunktyje nurodytas lėšas, pervesti jas atrinktajam asmeniui tuo atveju, jeigu jis jau yra sumokėjęs aukštajai mokyklai einamųjų studijų metų kainą.

 

9. Studijų kainos apmokėjimas sustabdomas, jeigu atrinktasis asmuo išeina akademinių atostogų.

 

10. Atrinktajam asmeniui sugrįžus po akademinių atostogų, studijų kainos apmokėjimas atnaujinamas.

 

11. Studijų kainos apmokėjimas nutraukiamas ir trišalė sutartis nutraukiama, jeigu atrinktasis asmuo:

 

11.1. pašalinamas iš aukštosios mokyklos arba nutraukia studijas;

 

11.2. Įstatymo nustatyta tvarka užima valstybės finansuojamą studijų vietą;

 

11.3. keičia studijų programą į kitą, nei nurodyta trišalėje sutartyje.

 

12. Ministerija gali nutraukti studijų kainos apmokėjimą ir trišalę sutartį su asmeniu, kurio studijų rezultatai neatitinka Įstatymo 78 straipsnio 4 dalyje nustatytų gero mokymosi kriterijų.

 

13. Ministerija apmoka atrinktųjų asmenų studijų kainą trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

 

 

 

III SKYRIUS

LĖŠŲ, SKIRTŲ STUDIJŲ KAINAI APMOKĖTI, GRĄŽINIMAS

 

14. Atrinktasis asmuo turi grąžinti ministerijai valstybės biudžeto lėšas, skirtas jo studijų kainai apmokėti:

 

14.1. Aprašo 11.1 ir 11.3 papunkčiuose nustatytais atvejais;

 

14.2. neįvykdęs arba tik iš dalies įvykdęs trišalėje sutartyje nustatytus įsipareigojimus dirbti pagal įgytą kvalifikaciją trišalėje sutartyje nustatytą laikotarpį, išskyrus Aprašo 16 punkte nustatytus atvejus.

 

15. Aprašo 14.2 papunktyje nustatytu atveju grąžinamos lėšos mažinamos proporcingai pagal trišalėje sutartyje nustatytoje darbo vietoje išdirbtą laikotarpį.

 

16. Ministerija atleidžia atrinktąjį asmenį nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų jo studijų kainai apmokėti, grąžinimo, jeigu:

 

16.1. asmuo dėl sveikatos negali studijuoti pagal pasirinktą studijų programą, dirbti tam tikromis sąlygomis ir užsiimti atitinkama profesine veikla (pateikiamos asmens sveikatos būklę įvertinusios universiteto ligoninės gydytojų konsultacinės komisijos asmens sveikatos įvertinimo išvados, kuriose konstatuojama, kad asmuo dėl nustatytos ir atliktų tyrimų išvadomis pagrįstos diagnozės negali studijuoti, dirbti tam tikromis sąlygomis);

 

16.2. per 3 mėnesius nuo studijų baigimo asmuo nepradėjo eiti Aprašo 8.1.2 papunktyje nurodytų pareigų, tačiau pateikia dokumentus, įrodančius aktyvias darbo paieškas per tuos 3 mėnesius. Tuo atveju trišalės sutarties įsipareigojimo, nurodyto Aprašo 8.1.2 papunktyje, terminas gali būti atidėtas, bet ne ilgesniam nei 6 mėnesių nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos įgijimo dienos laikotarpiui;

 

16.3. per 3 mėnesius nuo studijų baigimo asmuo nepradėjo eiti Aprašo 8.1.2 papunktyje nurodytų pareigų, tačiau pateikia ministerijai dokumentus, įrodančius, kad dėl objektyvių priežasčių negali dirbti (dėl studijų tęsimo aukštesnės pakopos ir profesinėse studijose, privalomosios pradinės karo tarnybos vykdymo Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo nustatyta tvarka, dėl ligos, nėštumo ir gimdymo atostogų, arba augina vaiką (įvaikį) iki 3 metų ar neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, arba prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas mažesnis negu penkiasdešimt penkių procentų darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis). Tuo atveju trišalės sutarties įsipareigojimo, nurodyto Aprašo 8.1.2 papunktyje, terminas gali būti atidėtas, bet ne ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui nuo šiame papunktyje nurodytų aplinkybių pasibaigimo.

 

–––––––––––––––––––