LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
2004 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. A1-302 „DĖL PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 

2018 m. spalio 1 d. Nr. A1-531

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašas (toliau – kriterijų aprašas) apibrėžia kriterijus, kuriais vadovaujantis nustatomas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis asmenims, kurie teisės aktų nustatyta tvarka kreipėsi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT), ir šių kriterijų taikymą.“

1.2. Pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1. Užimtumo tarnyba, priimdama sprendimą siųsti asmenis, kuriems nustatytas darbingumo lygis, į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio;“.

1.3. Pakeičiu 4 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

4. Užimtumo tarnyba priima sprendimą siųsti asmenis, kuriems nustatytas darbingumo lygis, į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, jeigu:“.

1.4. Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1. asmuo įregistruotas Užimtumo tarnyboje;“.

1.5. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Užimtumo tarnyba, priėmusi sprendimą siųsti asmenį, kuriam nustatytas darbingumo lygis, į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, įteikia asmeniui užpildytą siuntimą į NDNT (siuntimo forma tvirtinama bendru Užimtumo tarnybos ir NDNT direktorių įsakymu).“

1.6. Pakeičiu 7 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

7. Asmuo, gavęs Užimtumo tarnybos siuntimą nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia arba išsiunčia jį registruotu laišku NDNT teritoriniam skyriui. Asmuo papildomai pateikia (asmens pateikiamų dokumentų originalų kopijas daro ir tvirtina NDNT specialistai) arba išsiunčia registruotu laišku šių dokumentų kopijas (asmens registruotu laišku siunčiamų dokumentų originalų kopijos įstatymų nustatyta tvarka turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno):“.

1.7. Pakeičiu 8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2. asmenį siunčia į NDNT Užimtumo tarnyba.“

2. Pakeičiu Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“, ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. A1-302

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymo

Nr. A1-531 redakcija)

 

PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI FINANSAVIMO TAISYKLĖS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus, profesinės reabilitacijos paslaugų organizatorius bei teikėjus, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo tvarką.

2. Profesinės reabilitacijos paslaugų tikslas – ugdyti ar atkurti asmens darbingumą, didinti darbinės veiklos galimybes, siekiant asmens įsidarbinimo.

3. Teisę į profesinės reabilitacijos paslaugas turi Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis.

4. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT).

5. Asmenims, kuriems paskirtos ilgalaikės priverčiamosios medicinos priemonės, – stacionarinis stebėjimas bendro stebėjimo sąlygomis psichikos sveikatos priežiūros įstaigose, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas šių įstaigų nustatyta tvarka ir paslaugos finansuojamos šių įstaigų lėšomis. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo ir paslaugų teikimo tvarka suderinama su Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba).

6. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas.

 

II skyrius

PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO PRINCIPAI

 

7. Teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas, laikomasi šių principų:

7.1. bendradarbiavimo – profesinės reabilitacijos paslaugų organizatoriai ir teikėjai dirba glaudžiai bendradarbiaudami;

7.2. operatyvumo – profesinė reabilitacija turi būti pradedama kuo anksčiau, kad būtų galima greičiau atkurti asmens profesinius gebėjimus;

7.3. kompleksiškumo – teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas, turi būti kompleksiškai sprendžiamos biopsichosocialinės problemos, vykdomos ir trumpalaikio, ir ilgalaikio traumų (ligų) poveikio profesinei veiklai šalinimo priemonės;

7.4. individualumo – profesinės reabilitacijos paslaugos turi būti teikiamos atsižvelgiant į individualius skirtingas negalias turinčių asmenų poreikius, nulemtus negalios pobūdžio bei sunkumo; sėkmingos reabilitacijos prielaida yra gera pačių asmenų motyvacija ir iniciatyva profesinės reabilitacijos proceso metu. Profesinės reabilitacijos paslaugos teikiamos atsižvelgiant į paties asmens motyvaciją ir pasiryžimą sugrįžti į profesinį gyvenimą;

7.5. asmens teisių ir pareigų vienybės – teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas, asmuo turi teisę reikalauti, kad būtų atsižvelgiama į jo poreikius, polinkius ir galimybes. Iš asmens turi būti reikalaujama asmeninės atsakomybės už prisiimtų įsipareigojimų vykdymą bei profesinės reabilitacijos rezultatus;

7.6. racionalumo – jei yra kelios priežastys, trukdančios asmens profesinei integracijai, profesinės reabilitacijos paslaugos turi būti teikiamos kompleksiškai. Jei pagrindinės priežasties, trukdančios asmens profesinei integracijai, negalima pašalinti, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas neturi būti pradedamas ar tęsiamas;

7.7. prioritetų nustatymo – profesinė reabilitacija planuojama ir vykdoma pagal šiuos prioritetus: asmuo sugrįžta eiti tų pačių pareigų toje pačioje darbovietėje; eina kitas pareigas toje pačioje darbovietėje; eina tas pačias pareigas kitoje darbovietėje; eina kitas pareigas kitoje darbovietėje;

7.8. užimtumo skatinimo – pagrindinis profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo rezultatas ir vertinimo kriterijus yra sėkmingas asmens įsidarbinimas atviroje darbo rinkoje;

7.9. ekonominio efektyvumo – pagrindinis profesinės reabilitacijos rezultatas – įdarbinimas – turi būti pasiekiamas mažiausiomis galimomis sąnaudomis.

 

III skyrius

PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZATORIAI BEI TEIKĖJAI

 

8. Už profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimą atsako Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Šią funkciją ji vykdo pasitelkdama Užimtumo tarnybą ir kitas valstybės institucijas bei įstaigas.

9. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija:

9.1. tvirtina reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms;

9.2. tvirtina profesinės reabilitacijos pažymėjimų išdavimo taisykles bei profesinės reabilitacijos pažymėjimo formą.

10. Užimtumo tarnyba:

10.1. kaupia informaciją apie profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas bei teikiamas profesinės reabilitacijos paslaugas;

10.2. organizuoja ir koordinuoja profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą ir Užimtumo tarnybos veiklą siunčiant asmenis į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio;

10.3. tvirtina, įvertinusi padėtį darbo rinkoje ir finansines galimybes, prioritetus ir prioritetines tikslines grupes, kuriais vadovaudamasi Užimtumo tarnyba priima sprendimą dėl asmenų, kuriems nustatytas darbingumo lygis, siuntimo į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio;

10.4. vykdo profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir asmenų dalyvavimo profesinės reabilitacijos programose priežiūrą;

10.5. teikia siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo tobulinimo.

11. Užimtumo tarnyba prižiūri profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimą, asmenų dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje ir atlieka patikras profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioje įstaigoje Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka.

12. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikia įstaigos, atitinkančios socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintus reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms:

12.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios profesinės reabilitacijos paslaugas;

12.2. profesinės reabilitacijos centrai;

12.3. profesinio mokymo ir kitos įstaigos.

13. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas, atitinkančias socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintus reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms, parenka Užimtumo tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

 

IV skyrius

PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMAS

 

14. Visos profesinės reabilitacijos paslaugos teikiamos individualiai, išskyrus profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo paslaugas, kurios gali būti teikiamos individualiai arba grupėje, kartu su kitais profesinio mokymo dalyviais, kurių profesinis mokymas vykdomas pagal tą pačią formaliojo ir (ar) neformaliojo profesinio mokymo programą. Profesinis mokymas, teikiant profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo paslaugas, vykdomas individualiai, jei Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga, įvykdžiusi profesinės reabilitacijos programos (ciklo) dalį – atlikusi asmens profesinių gebėjimų įvertinimą, nustato, kad profesinės reabilitacijos programos dalyvio poreikiai atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

14.1. asmeniui dėl kalbos, komunikacijos, pažintinių funkcijų, elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų sunku išmokti mokymo programą, jam reikalingi individualiai pritaikyti teorinio bei praktinio mokymo metodai ir (ar) įranga;

14.2. asmeniui dėl sveikatos būklės (dėl medikamentų vartojimo, dializių ar kitų asmens gyvybei būtinų procedūrų, specialaus mitybos grafiko, skausmo kontrolės ir kt.) būtinas individualus mokymosi grafikas ar individualiai pritaikyti mokymo organizavimo būdai (pagal asmens galimybes pritaikytas mokymosi intensyvumas, adaptuota mokymo medžiaga ir kt. atvejais).

141. Asmenys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio gavimo dienos kreipiasi į Užimtumo tarnybą.

15. Užimtumo tarnyba, suderinusi su asmeniu ir profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančia įstaiga, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo asmens kreipimosi į Užimtumo tarnybą dienos įsakymu patvirtina sprendimą ir išduoda asmeniui siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą (prioritetas teikiamas arčiausiai asmens gyvenamosios vietos esančiai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai). Siuntime nurodoma asmens atvykimo į šią įstaigą (profesinės reabilitacijos programos pradžios) data. Ši data turi būti ne vėlesnė kaip 5 darbo dienos nuo siuntimo išdavimo datos.

16. Sprendimas teikti profesinės reabilitacijos paslaugas netvirtinamas, jei asmuo be pateisinamos priežasties neatvyksta į Užimtumo tarnybą per Taisyklių 141 punkte nurodytą laiką arba atsisako dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje.

17. Asmens atvykimo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą (profesinės reabilitacijos programos pradžios) data gali būti atidėta, bet ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis, – tais atvejais, kai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose nėra laisvų vietų arba renkama asmenų grupė, arba dėl objektyvių priežasčių, susijusių su profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimu, ar kitų ne nuo asmens priklausančių aplinkybių.

18. Asmeniui, kuris be pateisinamos priežasties neatvyko į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą siuntime nurodytą dieną arba atvyko į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą neblaivus ar apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, profesinės reabilitacijos paslaugos neteikiamos.

19. Užimtumo tarnyba su asmeniu, siunčiamu į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, sudaro Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintos formos sutartį dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų. Sutartyje turi būti nurodomas asmens įsipareigojimas atlyginti Taisyklių 41 punkte nurodytais atvejais Užimtumo tarnybos patirtas profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo išlaidas.

20. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga, atvykus asmeniui, per Taisyklių 31 punkte nurodytą laikotarpį įgyvendina profesinės reabilitacijos programos (ciklo) dalį – atlieka asmens profesinių gebėjimų įvertinimą. Jei, atlikusi įvertinimą, profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga nustato, kad asmeniui dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje netikslinga, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo atlikto įvertinimo dienos Užimtumo tarnybai raštu pateikia Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintos formos išvadą dėl atlikto įvertinimo, kurioje nurodo, kad asmeniui dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje netikslinga. Tokiu atveju Užimtumo tarnyba priima sprendimą nutraukti profesinės reabilitacijos programą.

Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga asmeniui, dalyvausiančiam profesinės reabilitacijos programoje, sudaro individualią profesinės reabilitacijos programą, užtikrinančią sėkmingą integraciją į darbo rinką, ir teikia jam programoje numatytas profesinės reabilitacijos paslaugas. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga ne vėliau kaip per 12 darbo dienų nuo profesinės reabilitacijos programoje dalyvausiančio asmens atvykimo į įstaigą dienos Užimtumo tarnybai raštu pateikia informaciją apie sudarytą individualią profesinės reabilitacijos programą, nurodydama jos trukmę, profesinės reabilitacijos paslaugas, pagrįsdama paslaugų būtinumą, ir programos (ciklo) įgyvendinimo dalis bei kiekvienos dalies trukmę.

21. Užimtumo tarnyba, vadovaudamasi NDNT išvada dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintomis profesinės reabilitacijos pažymėjimų išdavimo taisyklėmis, išduoda asmeniui profesinės reabilitacijos pažymėjimą. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga Profesinės reabilitacijos pažymėjimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka pratęsia profesinės reabilitacijos pažymėjimo galiojimą.

22. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga su asmeniu, nusiųstu į profesinę reabilitaciją, sudaro sutartį dėl asmens dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje sąlygų.

23. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga Taisyklių 31 punkte nurodytoje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais teikia Užimtumo tarnybai informaciją apie tai, kaip vykdoma programa.

24. Prireikus profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga, suderinusi su Užimtumo tarnyba bei asmeniu, kuriam teikiamos šios paslaugos, gali keisti asmens profesinės reabilitacijos programą ir jos vykdymo terminus.

25. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga teikia informaciją Užimtumo tarnybai:

25.1. apie asmens neatvykimą į įstaigą;

25.2. apie asmens, dalyvaujančio profesinės reabilitacijos programoje, laikinąjį nedarbingumą ir jo trukmę;

25.3. apie profesinės reabilitacijos programos nutraukimą ir jo priežastis;

25.4. apie asmens dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje:

25.4.1. lankomumo žiniaraštį;

25.4.2. išvadas dėl įgyvendinant profesinės reabilitacijos programos (ciklo) dalis atliktų darbų ir padarytos pažangos;

25.4.3. apie profesinės reabilitacijos programos sėkmingą baigimą; 

25.5. apie asmens prašymą sustabdyti programą dėl asmeninių priežasčių;

25.6. kitą svarbią informaciją, susijusią su profesinės reabilitacijos paslaugų teikimu.

26. Užimtumo tarnyba:

26.1. raštu arba elektroniniu paštu pateikia informaciją NDNT:

26.1.1. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie asmenį, kuris Užimtumo tarnybai pateikia išvadą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo;

26.1.2. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie asmenį, kuris be pateisinamos priežasties neatvyko į Užimtumo tarnybą per Taisyklių 141 punkte nurodytą laiką arba be pateisinamos priežasties neatvyko į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą siuntime nurodytą dieną, arba atsisakė dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje;

26.1.3. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie profesinės reabilitacijos programos pradžios atidėjimą, priežastis ir atidėjimo terminą;

26.1.4. profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai pateikus informaciją apie asmeniui sudarytą profesinės reabilitacijos programą, – apie numatomą profesinės reabilitacijos programos pabaigos datą;

26.1.5. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie sėkmingą profesinės reabilitacijos programos baigimą, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai pateikus šią informaciją;

26.1.6. apie profesinės reabilitacijos programos nutraukimą ir nutraukimo priežastis;

26.1.7. apie profesinės reabilitacijos programos pratęsimą ir numatomą jos pabaigos datą;

26.2. raštu arba elektroniniu paštu teikia informaciją profesinės reabilitacijos pašalpą mokančiai institucijai:

26.2.1. apie programos baigimą;

26.2.2. apie programos sustabdymą, pratęsimą, nutraukimą ir apie programos sustabdymo, pratęsimo, nutraukimo priežastis;

26.3. raštu arba elektroniniu paštu teikia informaciją profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai:

26.3.1. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie asmeniui išduotą siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą;

26.3.2. apie profesinės reabilitacijos pašalpą mokančią instituciją;

26.3.3. kitą svarbią informaciją, susijusią su profesinės reabilitacijos paslaugų teikimu.

27. Profesinės reabilitacijos programa sustabdoma Užimtumo tarnybos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu, gavus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos pateiktą informaciją:

27.1. asmens laikinojo nedarbingumo atveju dėl ligos ar šeimos nario slaugos – ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį;

27.2. asmens prašymu dėl asmeninių priežasčių – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį.

28. Nebaigta įgyvendinti profesinės reabilitacijos programa nutraukiama Užimtumo tarnybos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu, gavus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos pateiktą informaciją, kai:

28.1. asmuo, pablogėjus sveikatos būklei, nepajėgia dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje (vadovaujantis asmens pateiktu išrašu iš medicininių dokumentų – forma Nr. 027/a);

28.2. asmuo laikinai nedarbingas dėl ligos ar šeimos nario slaugos ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį;

28.3. asmuo įsidarbina ir tolesnei jo darbinei veiklai profesinė reabilitacija nereikalinga;

28.4. asmuo savo iniciatyva nutraukia profesinės reabilitacijos programą;

28.5. asmuo nesilaiko sutarties su profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančia įstaiga dėl asmens dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje sąlygų;

28.6. paaiškėja, kad buvo gauta neteisinga informacija apie asmenį;

28.7. asmuo be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 darbo dienas nedalyvauja profesinės reabilitacijos programoje;

28.8. asmeniui suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai;

28.9. profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos pateiktoje išvadoje apie asmens profesinių gebėjimų įvertinimą nurodyta, kad asmeniui toliau dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje netikslinga.

29. Pakartotinai asmuo gali būti nusiųstas į profesinę reabilitaciją ne anksčiau kaip po 5 metų nuo profesinės reabilitacijos programos baigimo ar nutraukimo, išskyrus šiuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių pakartotinė profesinė reabilitacija reikalinga anksčiau:

29.1. kai asmuo, pablogėjus sveikatos būklei, negali dirbti ankstesnio darbo;

29.2. kai profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta dėl pablogėjusios asmens sveikatos būklės;

29.3. kai profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai;

29.4. kai profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta dėl to, kad asmuo buvo laikinai nedarbingas dėl ligos ar šeimos nario slaugos ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį, pakartotinai asmuo gali būti nusiųstas į profesinę reabilitaciją ne anksčiau kaip po 1 metų nuo profesinės reabilitacijos programos nutraukimo dienos;

29.5. kai asmeniui buvo išduota Taisyklių 20 punkte nurodyta išvada, kad jam dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje netikslinga, bet pasikeitė asmens darbingumo lygis.

 

V skyrius

PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO FINANSAVIMAS

 

30. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto ir kitų lėšų.

31. Užimtumo tarnyba ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo asmens atvykimo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą dienos sudaro profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo sutartis su Taisyklių 12 punkte nurodytomis įstaigomis dėl kiekvieno asmens, dalyvaujančio profesinės reabilitacijos programoje, išskyrus asmenis, kuriems Taisyklių 20 punkte nurodytoje išvadoje nurodyta, kad asmeniui dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje netikslinga. Neatskiriamas sutarties priedas yra atitinkamų metų programos išlaidų sąmata, kurioje nurodytas tikslinis finansavimo lėšų naudojimas. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmeniui gali būti finansuojamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

Pagal profesinės reabilitacijos programą (ciklą) teikiamos paslaugos: profesinių gebėjimų įvertinimas, profesinis orientavimas ir konsultavimas, pagalbos įsidarbinant paslauga, kurių kiekvienos teikimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 5 darbo dienos, palaikymo darbo vietoje paslauga, kurios trukmė negali būti ilgesnė kaip 48 valandos per 6 mėnesių laikotarpį. Profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo, išskyrus profesinį mokymą, paslaugos trukmė negali būti ilgesnė kaip 30 darbo dienų.

32. Vienos dienos dalyvavimo programoje įkainis negali viršyti:

32.1. 0,7 bazinės socialinės išmokos dydžio, kai programoje dalyvauja asmuo, kuriam nustatytas 0–25 procentų bazinio darbingumo (ar darbingumo) lygis;

32.2. 0,6 bazinės socialinės išmokos dydžio, kai programoje dalyvauja asmuo, kuriam nustatytas 30–50 procentų bazinio darbingumo arba 30–45 procentų darbingumo lygis.

321. Palaikymo darbo vietoje paslaugos teikimo vienos valandos įkainis negali viršyti 0,1 bazinės socialinės išmokos dydžio.

33. Užimtumo tarnyba kiekvieną mėnesį pagal išlaidas pagrindžiančius dokumentus sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už kiekvienam asmeniui, dalyvaujančiam profesinės reabilitacijos programoje, suteiktas paslaugas ir apmoka kitas išlaidas, išskyrus pagalbos įsidarbinant ir palaikymo darbo vietoje paslaugas,. Už pagalbos įsidarbinant paslaugą atsiskaitoma, kai gaunama informacija apie tai, kad asmuo, baigęs profesinės reabilitacijos programą, įsidarbino per 6 mėnesius. Už palaikymo darbo vietoje paslaugą atsiskaitoma, kai gaunama informacija, kad asmuo, baigęs profesinės reabilitacijos programą, per 12 mėnesių laikotarpį nepertraukiamai išdirbo ne mažiau kaip 6 mėnesius. Atsiskaitoma per 20 darbo dienų po to, kai buvo pateikti išlaidas pagrindžiantys dokumentai.

Už asmens, kuriam, vadovaujantis Taisyklių 20 punkte nurodyta išvada, dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje netikslinga, profesinių gebėjimų įvertinimą Užimtumo tarnyba atsiskaito su profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančia įstaiga pagal pateiktą sąskaitą faktūrą.

34. Užimtumo tarnyba, gavusi iš profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos informaciją apie asmens lankomumą:

34.1. jei profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra ne asmens gyvenamojoje vietovėje, vieną kartą per mėnesį kompensuoja asmens, kuris, dalyvaudamas profesinės reabilitacijos programoje, važiuoja į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, kelionės į įstaigą ir grįžimo iš jos darbo dienomis išlaidas, išskyrus važiavimo miesto transportu išlaidas, asmens prašymu ir pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą 1 kilometro tarifinį įkainį, kelionės atstumą nustatydama naudodamasi „Trumpiausio atstumo tarp susisiekimo taškų Lietuvos Respublikos keliais nustatymo programa“ (GIS programa), bet ne daugiau kaip 15 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną darbo dieną; kitą kelionės išlaidų dalį apmoka pats asmuo;

34.2. jeigu asmuo dėl negalios negali naudotis miesto transporto paslaugomis, sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už transporto, kuriuo asmuo vyksta į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą ir grįžta iš jos, paslaugas mieste ne daugiau kaip 5 procentus bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną parą; likusią dalį transporto paslaugų išlaidų apmoka pats asmuo;

34.3. jei profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra ne asmens gyvenamojoje vietovėje ir asmuo buvo apgyvendintas (asmenys, turintys judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, gali būti apgyvendinti ir asmens gyvenamojoje vietovėje esančioje profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioje įstaigoje):

34.3.1. vieną kartą per mėnesį kompensuoja asmens atvykimo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą ir grįžimo iš jos pasibaigus profesinės reabilitacijos programai bei nuvykimo vieną kartą per savaitę į namus ir grįžimo į įstaigą kelionės išlaidas, išskyrus važiavimo miesto transportu išlaidas, asmens prašymu ir pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą 1 kilometro tarifinį įkainį, atstumą nustatydama naudodamasi „Trumpiausio atstumo tarp susisiekimo taškų Lietuvos Respublikos keliais nustatymo programa“ (GIS programa); likusią kelionės išlaidų dalį apmoka pats asmuo;

34.3.2. sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už asmens apgyvendinimą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą ne daugiau kaip 15 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną parą; kitą apgyvendinimo išlaidų dalį apmoka pats asmuo;

34.4. sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už asmens maitinimą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą ne daugiau kaip 6 procentus bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną darbo dieną; kitą maitinimo išlaidų dalį apmoka pats asmuo.

 

VI skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. NDNT, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, darbdaviai, savivaldybės institucijos ir įstaigos, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos ir kitos įstaigos, teikiančios Užimtumo tarnybai informaciją apie asmenį, kuriam reikia teikti profesinės reabilitacijos paslaugas, atsako už pateiktos informacijos teisingumą bei informacijos apie asmens duomenis konfidencialumą.

36. Asmuo, dalyvaujantis profesinės reabilitacijos programoje, atsako už pateiktos informacijos apie save teisingumą.

37. Taisyklių 15 ir 16 punktuose bei 28.7 papunktyje nurodytos pateisinamos priežastys pripažįstamos pateisinamomis pateikus jas patvirtinančius dokumentus. Nepateikus šių dokumentų, sprendimą dėl neatvykimo priežasties pagrįstumo priima Užimtumo tarnyba. Užimtumo tarnyba turi teisę patikrinti, ar nurodyta priežastis teisinga.

38. NDNT ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio išdavimo (išsiuntimo) asmeniui dienos raštu arba elektroniniu paštu pateikia Užimtumo tarnybai informaciją apie asmenį, kuriam nustatytas ar nenustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis.

39. Užimtumo tarnyba teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją apie numatomą profesinės reabilitacijos paslaugų bei lėšų joms teikti poreikį kitiems metams.

391. Užimtumo tarnyba profesinės reabilitacijos programos efektyvumą vertina ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją teikia Taisyklių priede nustatyta tvarka.

40. NDNT, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos ir Užimtumo tarnyba, esant reikalui, pagal kompetenciją teikia vienos kitoms bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją, reikalingą profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui planuoti, paslaugoms teikti bei profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo rezultatams įvertinti.

41. Jei nebaigta įgyvendinti profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta praėjus daugiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo profesinės reabilitacijos programos pradžios dėl Taisyklių 28.4, 28.5 bei 28.7 papunkčiuose nurodytų priežasčių, asmuo atlygina Užimtumo tarnybai faktiškai patirtas profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų teikimo išlaidas.

42. Sprendimai dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

______________

 

Profesinės reabilitacijos paslaugų

teikimo bei finansavimo taisyklių

priedas

 

 

PROFESINĖS REABILITACIJOS PROGRAMOS EFEKTYVUMO VERTINIMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Profesinės reabilitacijos programos efektyvumo vertinimo metodika (toliau – Metodika) nustato profesinės reabilitacijos programos (toliau – Programa) efektyvumo vertinimo rodiklius, pagal kuriuos vertinamas Programos poveikis jos dalyviams.

2.       Metodikoje vartojamos sąvokos:

2.1. Darbo rinkadarbo jėgos pardavimo ir pirkimo ekonominių santykių sistema, kurioje formuojasi darbo pasiūla ir paklausa bei jo kaina – darbo užmokestis.

2.2. Įsidarbinęs Programą baigęs dalyvis – asmuo, kuris, baigęs Programą, pradėjo dirbti nuolatinėse ar terminuotose darbo vietose arba pagal verslo liudijimus.

2.3. Programa – visuma profesinės reabilitacijos paslaugų, numatytų Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių 31 punkte, kuriomis siekiama ugdyti ar atkurti asmens darbingumą, didinti darbinės veiklos galimybes, siekiant, kad asmuo įsidarbintų.

2.4. Programą baigęs dalyvis – profesinės reabilitacijos programą baigęs asmuo, kuriam Profesinės reabilitacijos pažymėjimų davimo taisyklėse nustatyta tvarka yra išduotas pažymėjimas.

2.5. Programos dalyvis – Programoje dalyvavęs asmuo.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS EFEKTYVUMO VERTINIMO RODIKLIAI IR JŲ APSKAIČIAVIMAS

 

3.       Nustatant Programos efektyvumą, vykdoma:

3.1. Programą baigusių dalyvių įsidarbinimo ir išsilaikymo darbo rinkoje stebėsena;

3.2. Programai skirtų lėšų panaudojimo stebėsena.

4.       Vykdant Programą baigusių dalyvių įsidarbinimo ir išsilaikymo darbo rinkoje stebėseną, vertinami šie rodikliai:

4.1. Programą baigusių dalyvių įsidarbinimo rodiklis. Vertinama, kokia visų Programą baigusių dalyvių dalis įsidarbino per 6 mėnesius po Programos baigimo, ir apskaičiuojama pagal formulę

IDR (1) = IDPR (1) :  PRB (1) x100, kur:

4.1.1. IDR (1) Programą baigusių dalyvių įsidarbinimo per 6 mėnesius lygis, procentais;

4.1.2. IDPR (1) – per 6 mėnesius po Programos baigimo įsidarbinusių Programą baigusių dalyvių skaičius, žmonėmis;

4.1.3. PRB (1) Programą baigusių dalyvių skaičius, žmonėmis.

4.2. Programą baigusių dalyvių išsilaikymo darbo rinkoje rodiklis. Vertinama, kokia visų prieš ≥ 3, ≥ 6, ≥ 9, ≥ 12 mėnesių Programą baigusių dalyvių dalis įsidarbino ir išsilaikė darbo rinkoje 3, 6, 9 ir 12 mėnesių, ir apskaičiuojama pagal formulę IDR (2) = IDPR (2) :  PRB (2) x 100, kur:

4.2.1. IDR (2) – išsilaikymo darbo rinkoje lygis, procentais;

4.2.2. IDPR (2) išsilaikiusių darbo rinkoje 3, 6, 9, 12 mėnesių Programą baigusių dalyvių skaičius, žmonėmis;

4.2.3. PRB (2)įsidarbinusių prieš ≥ 3, ≥ 6, ≥ 9, ≥ 12 mėnesių Programą baigusių dalyvių skaičius, žmonėmis.

5. Vykdant Programai skirtų lėšų panaudojimo stebėseną, vertinami šie rodikliai:

5.1. vidutinės Programos išlaidos vienam Programos dalyviui. Apskaičiuojama vidutinė lėšų suma, tenkanti vienam Programos dalyviui, pagal formulę VPK = IPD :  PRD, kur:

5.1.1. VPK vidutinė lėšų suma vienam Programos dalyviui, eurais;

5.1.2. IPD – visos metų išlaidos Programos dalyviams, eurais;

5.1.3. PRD – Programos dalyvių skaičius, žmonėmis.

5.2. Įsidarbinusiems Programą baigusiems dalyviams tenkanti Programos lėšų dalis, procentais. Vertinama, kokia visiems Programos dalyviams panaudotų lėšų dalis, panaudota įsidarbinusiems Programą baigusiems dalyviams, ir apskaičiuojama pagal formulę PLPE = IPM (1) :  IPD x 100, kur:

5.2.1. PLPE Programos lėšų dalis, tenkanti įsidarbinusiems Programą baigusiems dalyviams, procentais;

5.2.2. IPM (1) – išlaidos įsidarbinusiems Programą baigusiems dalyviams, apskaičiuojamos pagal formulę IPM (1) = IDPB x VPK (įsidarbinusių Programą baigusių dalyvių skaičius padaugintas iš vidutinės panaudotos lėšų sumos vienam Programos dalyviui, eurais);

5.2.3. IPD – visos metų išlaidos Programos dalyviams, eurais.

5.3. Išsilaikiusiems darbo rinkoje 6 mėnesius ir ilgiau tenkanti lėšų dalis. Vertinama, kokia visiems Programos dalyviams panaudotų lėšų dalis panaudota išsilaikiusiems darbo rinkoje 6 mėnesius ir ilgiau įsidarbinusiems Programą baigusiems dalyviams, ir apskaičiuojama pagal formulę

PLPE (2) = IPM (2) :  IPD x 100, kur:

5.3.1. PLPE (2) – išsilaikiusiems darbo rinkoje 6 mėnesius ir ilgiau programą baigusiems dalyviams tenkanti lėšų dalis, procentais;

5.3.2. IPM (2) – išlaidos Programą baigusiems dalyviams, išsilaikiusiems darbo rinkoje 6 mėnesius ir ilgiau, apskaičiuojamos pagal formulę IPM (2) = PRBT x VPK (Programą baigusių dalyvių, išsilaikiusių darbo rinkoje 6 mėnesius ir ilgiau, skaičius padaugintas iš vidutinės panaudotos lėšų sumos vienam Programos dalyviui, eurais);

5.3.3. IPD – visos metų išlaidos Programos dalyviams, eurais.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6. Programos efektyvumas pagal rodiklius vertinimas atliekamas kiekvienam ketvirčiui ir metams pasibaigus.

7. Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Programos efektyvumo vertinimo rezultatus pateikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ketvirtinėse ir metinėse veiklos ataskaitose.