LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO NR. I-1491 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. lapkričio 13 d. Nr. XII-1326
Vilnius

 

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) pirkimams, kuriems turi būti taikomi specialūs informacijos apsaugos reikalavimai, nustatyti Lietuvos Respublikos įstatymuose ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktuose, ar pirkimams, kai, atliekant pirkimo procedūras, esminių valstybės saugumo interesų neįmanoma apsaugoti kitomis priemonėmis negu šio įstatymo netaikymas. Šiame punkte nustatytos išimtys netaikomos šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytais atvejais. Sprendimą dėl pirkimo, kai, atliekant procedūras, esminių valstybės saugumo interesų neįmanoma apsaugoti kitomis priemonėmis negu šio įstatymo netaikymas, priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė;“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė