Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS rESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. RUGSĖJO 2 D. NUTARIMO nR. 1118 „DĖL nelaimingų atsitikimų darbe TYRIMO IR APSKAITOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 15 d. Nr. 377

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimą Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“.

1.2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatus:

1.2.1. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme.“

1.2.2. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Darbdavys nedelsdamas telefonu ar elektroniniu paštu privalo pranešti atitinkamai teritorinei prokuratūrai, Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui ir, jei turima duomenų, vienam iš nukentėjusio darbuotojo šeimos narių (tėvui, motinai, vaikui, broliui, seseriai, sutuoktiniui arba asmeniui, su kuriuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos (toliau – šeimos atstovas) apie kiekvieną įvykį darbe, dėl kurio darbuotojas mirė, taip pat apie darbuotojo mirtį dėl ligos, nesusijusios su darbu, arba jei sunkiai pakenkta (ar manoma, kad sunkiai pakenkta) darbuotojo sveikatai. Darbdavys Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išsiunčia paštu ar per Valstybinės darbo inspekcijos Elektroninę paslaugų darbdaviams sistemą (toliau – EPDS) pateikia pranešimą apie šiuos įvykius darbe (1 priedas).“

1.2.3. Pakeisti 10.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.3. avarijos, įvykusios vežant pavojingus krovinius, – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos transporto saugos administracijai;“.

1.2.4. Pakeisti 10.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.5. energijos tiekimo (elektros, šilumos, dujų, naftos ir jos produktų gamybos, perdavimo, paskirstymo) sutrikimo – Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai;“.

1.2.5. Pakeisti 10.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.6. įvykio darbe, įvykusio profesinio mokymo teikėjo mokiniui ar Lietuvos aukštosios mokyklos studentui per jo praktinį mokymą įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje ar dirbant pas darbdavį fizinį asmenį (toliau – įmonė), – atitinkamam profesinio mokymo teikėjui ar Lietuvos aukštajai mokyklai (toliau – mokymo įstaiga).“

1.2.6. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, suteikusi medicinos pagalbą darbuotojui, nukentėjusiam dėl įvykio darbe, dėl kurio sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai arba darbuotojas mirė, apie įvykį nedelsdama telefonu ar elektroniniu paštu privalo pranešti Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui ir darbdaviui (pranešant nurodomas šio darbuotojo vardas, pavardė, gimimo ir mirties datos).“

1.2.7. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Apie įvykius darbe, nelaimingus atsitikimus pakeliui į darbą ar iš darbo, įvykusius ne įmonės teritorijoje dėl geležinkelio, vandens, oro transporto, automobilių, traktorių ar kitų savaeigių mašinų eismo saugumo taisyklių pažeidimo, eismo įvykį tirianti valstybės institucija ar įstaiga nedelsdama raštu praneša nukentėjusio darbuotojo darbdaviui (pranešant nurodomas šio darbuotojo vardas, pavardė, gimimo ir įvykio darbe ar nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo datos). Jeigu dėl eismo įvykio sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai arba darbuotojas mirė, darbdavys apie tai praneša Nuostatų 9 punkte nustatyta tvarka.“

1.2.8. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15. Įvykį darbe, dėl kurio sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai arba darbuotojas mirė, tiria Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius (-iai), dalyvaujant darbdavio atstovui (‑ams) ir darbuotojų atstovui (-ams) saugai ir sveikatai.“

1.2.9. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Dalyvauti tiriant įvykį darbe arba nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo gali būti pakviesti: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai, akredituotųjų potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų ekspertai, specialistai, suinteresuotų įstaigų atstovai, teikiantys tyrimui atlikti reikalingas išvadas ar informaciją.“

1.2.10. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19. Įvykį darbe, dėl kurio mirė 3 ir daugiau darbuotojų, tiria komisija. Šios komisijos pirmininkas yra vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius, nariai – vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas, Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus vedėjas ir 2 šio skyriaus inspektoriai. Tiriant įvykį dalyvauja darbdavio atstovas, darbuotojų atstovo (‑ų) skirti asmenys, taip pat gali dalyvauti Fondo valdybos teritorinio skyriaus atstovai.“

1.2.11. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Įvykis darbe, dėl kurio sunkiai pakenkta darbuotojo sveikatai arba darbuotojas mirė, išskyrus įvykius, nurodytus Nuostatų 23–26 punktuose, ištiriamas per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie įvykį darbe gavimo Valstybinėje darbo inspekcijoje dienos. Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius, atsižvelgdamas į tyrimo sudėtingumą ir Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus, tiriančio įvykį darbe, motyvuotą prašymą, gali iki 10 darbo dienų pratęsti tyrimą. Įvykio darbe, dėl kurio mirė 3 ir daugiau darbuotojų, tyrimas gali būti pratęstas iki 20 darbo dienų komisijos, tiriančios nelaimingą atsitikimą darbe, sprendimu.“

1.2.12. Pakeisti 37 punktą ir jį išdėstyti taip:

37. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kuri suteikė dėl įvykio darbe nukentėjusiam darbuotojui medicinos pagalbą arba kurioje jis gydomas, nukentėjusio darbuotojo darbdavio ir (ar) Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus rašytiniu prašymu per 2 darbo dienas nuo medicinos pagalbos suteikimo dienos, o tais atvejais, kai pakenkimo sveikatai sunkumas patikslinamas atlikus papildomus tyrimus, – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo medicinos pagalbos suteikimo dienos paštu ar elektroniniu paštu pateikia pažymą apie pakenkimo sveikatai sunkumą (3 priedas).“

1.2.13. Pakeisti 39 punktą ir jį išdėstyti taip:

39. Jeigu dėl įvykio darbe, dėl kurio darbuojas mirė, pradedamas ikiteisminis tyrimas, informaciją apie nukentėjusio darbuotojo mirties priežastį, duomenis apie alkoholio kiekį (promilėmis), narkotinių, psichiką veikiančių medžiagų kiekį kraujyje Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus ar darbdavio rašytiniu prašymu ir prokuroro sutikimu pateikia įvykį tirianti ikiteisminio tyrimo institucija. Jeigu ikiteisminis tyrimas dėl įvykio darbe nepradedamas, šiuos duomenis Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus ar darbdavio rašytiniu prašymu pateikia atitinkama asmens sveikatos priežiūros įstaiga ar teismo medicinos ekspertai.“

1.2.14. Pakeisti 45 punktą ir jį išdėstyti taip:

45. Sunkaus ir mirtino nelaimingo atsitikimo darbe N-1 formos aktą surašo ir pasirašo įvykį darbe tyręs Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius. Surašytą aktą pasirašo ir kiti atliekant tyrimą dalyvavę asmenys, o įvykio darbe, dėl kurio mirė 3 ir daugiau darbuotojų, atveju – Nuostatų 19 punkte nurodyta komisija.“

1.2.15. Pakeisti 46 punktą ir jį išdėstyti taip:

46. Jeigu įvykio darbe tyrimo komisijos narys ar atliekant tyrimą dalyvavęs asmuo nepasirašo N-1 formos akto, jis per vieną darbo dieną nuo N-1 formos akto pateikimo jam pasirašyti dienos pateikia raštą, kuriame nurodo nepasirašymo motyvus. Tyrėjas per 3 darbo dienas nuo rašto gavimo dienos jį išnagrinėja, apie priimtą sprendimą informuoja raštą pateikusį asmenį, raštą ir priimtą sprendimą prideda prie tyrimo dokumentų. Nagrinėjant N‑1 formos akto nepasirašymo motyvus, vertinama, ar nepateikta naujų, tyrimo metu nežinotų (nenustatytų), įvykio darbe aplinkybių, ar nurodyti nepasirašymo motyvai suteikia pagrindą nustatyti kitokias, surašytame N-1 formos akte neminimas, nelaimingo atsitikimo darbe priežastis, ar pagrįstai nurodomi kiti, surašytame N-1 formos akte neminimi, pažeidimai ar neįvykdyti teisės aktų reikalavimai.“

1.2.16. Pakeisti 48 punktą ir jį išdėstyti taip:

48. Įsigaliojęs N-1 formos aktas nedelsiant pateikiamas darbdaviui susipažinti. Darbdavys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo N-1 formos akto gavimo dienos su juo susipažįsta, jį pasirašo arba jo nepasirašo, pateikia tyrėjui raštą, kuriame nurodo nepasirašymo priežastis, ir nedelsdamas grąžina šį aktą tyrėjui.“

1.2.17. Pakeisti 49 punktą ir jį išdėstyti taip:

49. Tyrėjas per 3 darbo dienas nuo rašto iš darbdavio, kuriame nurodytos N-1 formos akto nepasirašymo priežastys, gavimo dienos jį išnagrinėja ir priima sprendimą dėl rašte pateiktų motyvų. Tyrėjas apie sprendimą raštu, paštu arba elektroniniu paštu informuoja darbdavį ir gautą raštą bei priimtą sprendimą prideda prie tyrimo dokumentų.“

1.2.18. Pakeisti 50 punktą ir jį išdėstyti taip:

50. Jeigu darbdavys raštu nenurodo motyvuotos N-1 formos akto nepasirašymo priežasties, tyrėjo surašytas N-1 formos aktas įsigalioja per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos.“

1.2.19. Pakeisti 51 punktą ir jį išdėstyti taip:

51. Lengvo nelaimingo atsitikimo darbe N-1 formos akto vienas egzempliorius ir tyrimo dokumentų originalai paliekami įmonėje, vieną N-1 formos akto egzempliorių (originalą) su patvirtintomis tyrimo dokumentų kopijomis darbdavys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų gavimo dienos įteikia arba išsiunčia paštu, arba pateikia per EPDS Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui ir vieną akto egzempliorių (originalą) įteikia arba išsiunčia paštu ar elektroniniu paštu nukentėjusiam darbuotojui arba jo įgaliotam asmeniui.“

1.2.20. Pakeisti 52 punktą ir jį išdėstyti taip:

52. Įvykį darbe tyręs Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius, gavęs visus darbdavio pasirašytus ar nepasirašytus N-1 formos akto egzempliorius ir patvirtintas tyrimo dokumentų kopijas, vieną šio akto egzempliorių su tyrimo dokumentų originalais palieka Valstybinėje darbo inspekcijoje ir po vieną akto egzempliorių (originalą) su patvirtintomis tyrimo dokumentų kopijomis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų gavimo dienos įteikia arba išsiunčia paštu ar elektroniniu paštu:

52.1. atitinkamai teritorinei prokuratūrai ar įvykį tiriančiai ikiteisminio tyrimo institucijai;

52.2. nukentėjusiam darbuotojui arba jo įgaliotam asmeniui, o nesant galimybės įteikti ar išsiųsti nukentėjusiam darbuotojui ir nesant įgalioto asmens – jo šeimos atstovui;

52.3. darbdaviui (buveinės adresu).“

1.2.21. Pakeisti 53 punktą ir jį išdėstyti taip:

53. Nuasmenintas N-1 formos aktų kopijas (pašalinus nukentėjusio darbuotojo vardo ir pavardės, asmens kodo įrašus ir duomenis, nurodytus N-1 formos akto 3 punkte, 4.2 papunktyje ir 12 punkte, bei kitus duomenis, pagal kuriuos būtų galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti asmens tapatybę) darbdavys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo akto gavimo dienos įteikia arba išsiunčia paštu ar elektroniniu paštu profesinei sąjungai, kurios narys yra nukentėjęs darbuotojas, ar kitam darbuotojų atstovui, įmonėms ar valstybės institucijoms ar įstaigoms, kurių atstovai dalyvavo tiriant įvykį darbe, kitoms institucijoms, įstaigoms ar įmonėms, nurodytoms Nuostatų 10 ir 12 punktuose, jeigu yra jų rašytinis prašymas.“

1.2.22. Papildyti 53¹ punktu:

„53¹. Fondo valdybos teritoriniams skyriams N-1 formos aktus ir tyrimų dokumentus teikia Valstybinė darbo inspekcija Fondo valdybos ir Valstybinės darbo inspekcijos duomenų teikimo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.“

1.2.23. Pakeisti 56 punktą ir jį išdėstyti taip:

56. Nepripažinus įvykio nelaimingu atsitikimu darbe, tyrėjas surašo laisvos formos aktą, kuriame aprašo įvykio aplinkybes, nurodo, kodėl įvykis nepripažįstamas nelaimingu atsitikimu darbe, jį pasirašo ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo laisvos formos akto surašymo dienos įteikia arba išsiunčia paštu ar elektroniniu paštu:

56.1. laisvos formos akto kopiją – nukentėjusiam darbuotojui arba jo įgaliotam asmeniui, darbdaviui, Fondo valdybos teritoriniam skyriui;

56.2. nuasmenintą laisvos formos akto kopiją (neteikdamas duomenų, pagal kuriuos būtų galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti asmens tapatybę) – kitiems tyrime dalyvavusiems fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, jeigu yra jų rašytinis prašymas.“

1.2.24. Pakeisti 60 punktą ir jį išdėstyti taip:

60. Nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo, dėl kurio darbuojas mirė, atveju, jeigu dėl šio įvykio pradedamas ikiteisminis tyrimas, informaciją apie nukentėjusio darbuotojo mirties priežastį, duomenis apie alkoholio kiekį (promilėmis), narkotinių, psichiką veikiančių medžiagų kiekį kraujyje darbdavio rašytiniu prašymu ir prokuroro sutikimu pateikia įvykį tirianti ikiteisminio tyrimo institucija. Jeigu ikiteisminis tyrimas dėl įvykio nepradedamas, analogiškus duomenis darbdavio rašytiniu prašymu pateikia atitinkama asmens sveikatos priežiūros įstaiga ar teismo medicinos ekspertai.“

1.2.25. Pakeisti 63 punktą ir jį išdėstyti taip:

63. Jeigu įvykio tyrimo komisijos narys ar atliekant tyrimą dalyvavęs asmuo nepasirašo N-2 formos akto, jis pateikia raštą, kuriame nurodo akto nepasirašymo motyvus. Tyrėjas per 3 darbo dienas nuo rašto gavimo dienos jį išnagrinėja ir apie priimtą sprendimą raštu, paštu ar elektroniniu paštu informuoja raštą pateikusį asmenį, o pareiškėjo raštą ir priimtą sprendimą prideda prie tyrimo dokumentų. N-2 formos akto nepasirašymo motyvai nagrinėjami vertinant, ar nepateikta naujų, tyrimo metu nežinotų (nenustatytų) nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo aplinkybių, ar pateikiami nepasirašymo motyvai suteikia pagrindą nustatyti kitokias, surašytame N-2 formos akte nenurodytas, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo priežastis.“

1.2.26. Pakeisti 64 punktą ir jį išdėstyti taip:

64. Jeigu darbdavys tyrėjo surašyto N-2 formos akto nepasirašo, jis pateikia raštą, kuriame nurodo nepasirašymo priežastis. Tyrėjas per 3 darbo dienas nuo rašto gavimo dienos jį išnagrinėja ir priima sprendimą dėl rašte pateiktų motyvų. Tyrėjas apie sprendimą informuoja rašto teikėją ir gautą raštą bei priimtą sprendimą prideda prie tyrimo dokumentų.“

1.2.27. Pakeisti 65 punktą ir jį išdėstyti taip:

65. Vienas N-2 formos akto egzempliorius ir tyrimo dokumentų originalai paliekami įmonėje, vieną N-2 formos akto egzempliorių (originalą) su patvirtintomis tyrimo dokumentų kopijomis darbdavys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo susipažinimo įteikia arba išsiunčia paštu ar pateikia per EPDS Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui ir vieną N‑2 formos akto egzempliorių (originalą) įteikia arba išsiunčia paštu ar elektroniniu paštu nukentėjusiam darbuotojui arba jo įgaliotam asmeniui. Fondo valdybos teritoriniams skyriams N-2 formos aktus ir tyrimų dokumentus teikia Valstybinė darbo inspekcija Fondo valdybos ir Valstybinės darbo inspekcijos duomenų teikimo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.“

1.2.28. Papildyti 651 punktu:

651. Nepripažinus įvykio nelaimingu atsitikimu pakeliui į darbą ar iš darbo, tyrėjas surašo laisvos formos aktą, kuriame aprašo įvykio aplinkybes, nurodo, kodėl įvykis nepripažįstamas nelaimingu atsitikimu pakeliui į darbą ar iš darbo, jį pasirašo ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo laisvos formos akto surašymo dienos įteikia arba išsiunčia paštu ar elektroniniu paštu laisvos formos akto kopiją nukentėjusiam darbuotojui arba jo įgaliotam asmeniui, darbdaviui, Fondo valdybos teritoriniam skyriui.“

1.2.29. Pakeisti 72 punktą ir jį išdėstyti taip:

72. Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniame skyriuje gautas lengvo nelaimingo atsitikimo darbe N-1 ar N-2 formos aktas per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos išnagrinėjamas ir, nenustačius tyrimo ir (ar) tyrimo rezultatų įforminimo pažeidimų, registruojamas vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka.“

1.2.30. Pakeisti 73 punktą ir jį išdėstyti taip:

73. Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus inspektorius, nustatęs, kad įvykis darbe ar nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo ištirtas ir (ar) tyrimo rezultatai surašyti pažeidžiant Nuostatų ir (ar) kitų tyrimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, įpareigoja darbdavį per 15 darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos atlikti papildomą įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimą (toliau – papildomas tyrimas), surašydamas privalomą vykdyti reikalavimą. Reikalavime taip pat nurodoma, kad apie atliekamą papildomą tyrimą darbdavys privalo informuoti nukentėjusį darbuotoją arba jo įgaliotą asmenį ar šeimos atstovą, Fondo valdybos teritorinį skyrių.

1.2.31. Pakeisti 76 punktą ir jį išdėstyti taip:

76. Dvišalės komisijos atlikto papildomo tyrimo dokumentai nagrinėjami Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniame skyriuje, o pakartotinai nustačius įvykio darbe ar nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo pažeidimų Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus vedėjas paskiria šio skyriaus inspektorių papildomai ištirti įvykį. Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriui papildomai ištyrus šį įvykį, atitinkamos formos aktas, tyrimo dokumentai su Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus sprendimu dėl ankstesnio tyrimo išvadų galiojimo per 3 darbo dienas nuo akto surašymo dienos įteikiami arba išsiunčiami Nuostatų 52.2, 52.3 papunkčiuose ir 53¹ punkte nurodytiems suinteresuotiems asmenims ar institucijoms.“

1.2.32. Pakeisti 78 punktą ir jį išdėstyti taip:

78. Valstybinė darbo inspekcija, įvertinusi skunde pateiktą informaciją, gali paskirti įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo papildomą tyrimą, o nustačiusi, kad pagrindo skirti papildomą tyrimą nėra, apie tai raštu per 3 darbo dienas nuo skundo išnagrinėjimo dienos informuoja pareiškėją.“

1.2.33. Pakeisti 79 punktą ir jį išdėstyti taip:

79. Apie papildomą tyrimą per 3 darbo dienas nuo jo paskyrimo dienos paštu ar elektroniniu paštu informuojamas darbdavys, Fondo valdybos teritorinis skyrius, atitinkama teritorinė prokuratūra, nukentėjęs darbuotojas arba jo įgaliotas asmuo, o nesant galimybės informuoti nukentėjusį darbuotoją ir nesant įgalioto asmens – jo šeimos atstovas. Jeigu darbdavio, darbuotojų, Fondo valdybos teritorinio skyriaus atstovai ar nukentėjęs darbuotojas arba jo atstovas nedalyvauja atliekant tyrimą, Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius (-iai) įvykį darbe ar nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo tiria be jų.“

1.2.34. Pakeisti 85 punktą ir jį išdėstyti taip:

85. Jeigu po to, kai ištiriamas įvykis darbe arba nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo, nukentėjęs darbuotojas dėl patirtų sužalojimų mirė, tyrėjas atlieka papildomą tyrimą ir apie jį praneša Fondo valdybos teritoriniam skyriui ir teritorinei prokuratūrai pagal darbdavio buveinės registracijos vietą.“

1.2.35. Pakeisti 86 punktą ir jį išdėstyti taip:

86. Darbdavys, sudaręs komisiją įvykiui darbe ištirti, gavęs asmens sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie pakenkimo sveikatai sunkumą su išvada, kad pakenkimas darbuotojo sveikatai priskiriamas prie sunkių, arba tada, kai darbuotojas mirė, nedelsdamas išsiunčia paštu ar pateikia per EPDS pranešimą (1 priedas) Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.“

1.2.36. Pakeisti 89 punktą ir jį išdėstyti taip:

89. Valstybinė darbo inspekcija, vadovaudamasi 2011 m. balandžio 11 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 349/2011, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe nuostatos dėl nelaimingų atsitikimų darbe statistikos, teikia Reglamente (ES) Nr. 349/2011 nurodytus nuasmenintus duomenis, pagal kuriuos negalima būtų tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti asmens tapatybės, apie nelaimingus atsitikimus darbe Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui).“

1.2.37. Papildyti 90 punktu:

90. Nuostatuose nurodyti duomenų valdytojai asmens duomenis privalo tvarkyti vadovaudamiesi Reglamentu (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Dokumentai, įskaitant asmens duomenis, yra saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamente (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.“

1.2.38. Pakeisti 1 priedą:

1.2.38.1. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Įmonės vadovas ..........................................................................................................

..........................................................................................................................................

(vardas, pavardė, pareigos, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas)“.

1.2.38.2. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Apie įvykį pranešė ......................................................................................................

(asmens, perdavusio pranešimą, vardas, pavardė, pareigos, telefono ryšio numeris)“.

1.2.39. Pakeisti 2 priedo 1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.4. darbuotojų skaičius įmonėje

 

 

 

 

 

 

(įrašyti)“.

 

 

1.2.40. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.2.41. Pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.2.42. Pakeisti 5 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Šis nutarimas, išskyrus šio nutarimo 1.2.9 ir 1.2.39 papunkčius, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

3. Šio nutarimo 1.2.9 ir 1.2.39 papunkčiai įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                            Linas Kukuraitis

 

 

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir

apskaitos nuostatų

2 priedas

 

(Nelaimingo atsitikimo darbe akto forma)

 

AK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma N-1

 

NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE

AKTAS

 

_____________ Nr. __________

(data)                                      

_________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

 

 

 

 

 

Pakenkimas sveikatai:

lengvas – 1

sunkus – 2

mirtinas – 3

Nukentėjusių asmenų skaičius

 

1. Įmonės, kurios darbuotojas nukentėjo nelaimingo atsitikimo darbe (toliau – nelaimingas atsitikimas) metu, pavadinimas ir duomenys:                

 

(įmonės pavadinimas)

 

1.1. buveinės adresas

 

, pašto indeksas

LT

-

 

 

 

 

 

 

1.2. telefono ryšio numeris

 

 

 

 

, el. paštas

 

 

 

 

 

 

, įm. kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. ekonominė veikla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

(įrašyti)

1.4. darbuotojų skaičius įmonėje

 

 

 

 

 

 

(įrašyti)

 

1.5. įmonės atskiro padalinio, kuriame įvyko nelaimingas atsitikimas, pavadinimas                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(įrašyti)

 

2. Nukentėjęs darbuotojas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vardas)

(pavardė)

 

(asmens kodas)

 

 

2.1. pilietybė

 

 

 

(įrašyti)

 

2.2. užimtumas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(įrašyti)

2.3. amžius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(įrašyti)

2.4. lytis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(įrašyti)

2.5. profesija, pareigos pagal darbo sutartį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(įrašyti)

 

2.6. darbo sutarties sudarymo data ir darbo įmonėje trukmė (mėnesiais)

 

 

 

m.

 

 

 

 

 

 

 

d.

 

 

 

(metai)                 (mėnuo)                   (diena)

 

(įrašyti trukmę)

 

3. Nelaimingas atsitikimas įvyko:

 

 

m.

 

 

 

d.

 

val.

 

min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(metai)

(mėnuo)

(diena)

(val.)

 

 

3.1. nuo darbo, kurį atliekant įvyko nelaimingas atsitikimas, pradžios

 

 

val.

 

 

min.

 

 

 

 

 

 

 

3.2. pakenkimo sveikatai diagnozė

 

 

(įrašyti)

3.3. sužalota kūno dalis

 

 

 

 

(įrašyti)

3.4. pakenkimo sveikatai pobūdis

 

 

 

 

 

 

(įrašyti)

3.5. neblaivumas, apsvaigimas nuo narkotinių ar kitų medžiagų: pagal

 

 

1

 

įrašyti įstaigos, pateikusios pažymą, pavadinimą,

 

pažymą Nr.

 

 

 

 

, išduotą

 

 

 

 

 

 

, rasta

 

 

2

 

buveinės adresą, telefono ryšio numerį)                                                                                                                                  (data)

 

(medžiagų pavadinimas, kiekis kraujyje, biologinėse terpėse, matavimo vienetas)

 

4. Nelaimingo atsitikimo aplinkybės:

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

*a

 

 

 

 

 

*b

 

 

 

 

 

*c

 

 

 

 

 

*d

 

 

 

 

 

*e

 

 

 

 

 

*f

 

 

 

 

 

*g

 

 

 

 

 

*h

 

 

 

 

 

*i

 

 

 

 

 

*j

 

 

 

 

 

*k

 

 

 

 

 

*l

 

 

 

 

 

*m

 

 

 

 

 

*n

 

 

 

 

 

*o

 

 

 

 

 

*p

 

 

 

 

 

*r

 

 

 

(tęsinys nepateikiamas / pateikiamas (nereikalingą žodį išbraukti) akto _____ priede)

 

5. Darbo aplinka:

 

*

 

 

(įrašyti)

 

6. Nukrypimas nuo įprastos būklės:

 

*

 

 

(įrašyti)

 

7. Kontaktas ir sužeidimo pobūdis:

 

*

 

 

(įrašyti)

 

8. Pakenkimo sveikatai pobūdžio materialusis veiksnys:

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

(įrašyti)

 

 

9. Veiksniai, lėmę sužalojimą:

 

1*

 

 

2*

 

 

(įrašyti)

 

10. Nelaimingo atsitikimo priežastys:

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*a

 

 

 

 

*b

 

 

 

 

*c

 

 

 

 

*d

 

 

 

 

*e

 

 

 

 

*f

 

 

 

 

 

*g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pagal svarbą išvardijamos priežastys, nurodant pažeidimo ryšį su atsitikimu ir nesilaikytų norminių teisės aktų pavadinimus, juos priėmusias ar patvirtinusias institucijas ir įstaigas, pasirašymo datas, straipsnius, punktus ir pateikiant reikalavimų tekstą ar nuorodą į priedą su tekstu)

 

11. Nelaimingo atsitikimo tyrimas:

 

pradėtas

 

 

m.

 

 

 

d.

 

val.

 

 

baigtas

 

 

m.

 

 

 

d.

 

val.

 

 

 

 

 

 

 

*a

 

 

*b

 

 

*c

 

 

 

Nelaimingą atsitikimą tyrė (Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatuose numatytais atvejais):

 

*d

 

 

 

 

 

(Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inspektoriaus pareigos, parašas, vardinis spaudas, vardas, pavardė)

 

darbdavio atstovas

 

*e

 

 

 

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

 

darbuotojų atstovas

 

*f

 

 

 

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

 

 

Dalyvavo:

 

(įmonė, pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

 

(įmonė, pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

 

(įmonė, pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

 

(įmonė, pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

Nelaimingo atsitikimo tyrimo dokumentus sudaro

 

 

 

(lapų skč.)

 

 

 

(dokumentų arba jų grupių pavadinimai, lapų skaičius)

 

Su tyrimo dokumentais susipažinau:

įmonės vadovas (darbdaviui atstovaujantis asmuo

ar jo įgaliotas asmuo)

 

*g

 

 

(pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

 

A. V.

 

Dokumentus gavau:

nukentėjęs darbuotojas (nukentėjusio darbuotojo

įgaliotas asmuo arba jo šeimos atstovas)

 

*h

 

 

(giminystė, parašas, vardas, pavardė, gavimo data arba akto (dokumentų) išsiuntimo data ir registravimo numeris arba el. pašto adresas)

_____________________

* Koduojama Valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

 

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos

nuostatų

4 priedas

 

(Nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo akto forma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma N-2

 

 

AK

 

NELAIMINGO ATSITIKIMO PAKELIUI

___________________

(įrašyti: į darbą / iš darbo)

AKTAS

 

_______________________ Nr. _____________

(registracijos data)                                  

 

_________________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

 

Pakenkimas sveikatai:

lengvas – 1

sunkus – 2

mirtinas – 3

Nukentėjusių asmenų skaičius

 

1. Įmonės, kurios darbuotojas nukentėjo nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo (toliau – nelaimingas atsitikimas) metu, pavadinimas ir duomenys:                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                  

(įmonės pavadinimas)

1.1. buveinės adresas

 

, pašto indeksas LT -

 

 

 

 

 

 

1.2. telefono ryšio numeris

 

 

 

, el. paštas

 

, įm. kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. ekonominė veikla

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

(įrašyti)

1.4. darbuotojų skaičius įmonėje

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. įmonės atskiro padalinio, kuriame dirbo nukentėjęs darbuotojas, pavadinimas ___________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(įrašyti)

 

2. Nukentėjęs darbuotojas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vardas)

(pavardė)

 

(asmens kodas)

 

2.1. pilietybė

 

 

 

 

(įrašyti)

 

2.2. užimtumas

 

 

 

 

 

 

(įrašyti)

 

2.3. profesija, pareigos pagal darbo sutartį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nelaimingas atsitikimas įvyko:

 

 

 

 

 

m.

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

 

 

val.

 

 

min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(metai)

 

(mėnuo)

 

(diena)

 

(val.)

3.1. sužalojimo diagnozė

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

(įrašyti)

 

3.2. neblaivumas, apsvaigimas nuo narkotinių ar kitų medžiagų: pagal

 

1

 

(įrašyti įstaigos, pateikusios pažymą, pavadinimą,

 

pažymą Nr.

 

, išduotą

 

, rasta

 

2

 

buveinės adresą, telefono ryšio numerį)

 

 

 

(data)

 

 

 

 

 

(medžiagų pavadinimas, kiekis kraujyje, biologinėse terpėse, matavimo vienetas)

 

 

3.3. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje suteikta medicinos pagalba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(įrašyti įstaigos pavadinimą, buveinės adresą, telefono ryšio numerį ir jos kodą)

 

3.4. nelaimingas atsitikimas įvyko vykstant (į, iš)

 

 

(įrašyti)

 

3.5. nukentėjęs darbuotojas vyko (kuo, kaip)

 

 

(įrašyti)

 

4. Nelaimingo atsitikimo vieta:

 

*

 

 

(apibūdinti atsitikimo vietą ir nurodyti jos adresą)

 

 

5. Nelaimingo atsitikimo liudytojai (vardai, pavardės):                                                                                                                                

 

 

 

(įrašyti)

 

6. Nelaimingo atsitikimo aplinkybės:

 

*a

 

 

 

 

 

 

*b

 

 

 

 

 

 

*c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Nukentėjusio darbuotojo sužalojimą lėmę veiksniai:

 

1*

 

 

2*

 

 

(įrašyti)

 

 

 

8. Nelaimingo atsitikimo priežastys:

 

1*

 

 

2*

 

 

(įrašyti)

 

 

9. Nelaimingo atsitikimo tyrimas:

 

pradėtas

 

 

m.

 

 

 

d.

 

val.

 

 

baigtas

 

 

m.

 

 

 

d.

 

val.

 

 

 

 

 

 

 

*a

 

 

*b

 

 

*c

 

 

 

Nelaimingą atsitikimą tyrė (Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatuose numatytais atvejais):

 

*d

 

 

 

 

 

(Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inspektoriaus pareigos, parašas, vardinis spaudas, vardas, pavardė)

 

 

darbdavio atstovas                                                                                                                                                                                               

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

darbuotojų atstovas                                                                                                                                                                                             

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

Dalyvavo atliekant tyrimą:                                                                                                                                                                                 

(atstovaujamos įmonės pavadinimas, pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

 

Nelaimingo atsitikimo tyrimo dokumentus sudaro                                                                                                                                        

 

 

(lapų skč.)

 

 

 

(dokumentų arba jų grupių pavadinimai, lapų skaičius)

 

 

Su tyrimo dokumentais susipažinau:

įmonės vadovas (darbdaviui atstovaujantis asmuo

ar jo įgaliotas asmuo)                                                                                                                                                                                        

(pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

 

A. V.

 

Aktą gavau:

nukentėjęs darbuotojas (nukentėjusio darbuotojo

įgaliotas asmuo arba jo šeimos atstovas)                                                                                                                                                                                                                                 

(giminystė, parašas, vardas, pavardė, akto gavimo data arba akto išsiuntimo data ir registravimo numeris arba el. pašto adresas)

_____________________

* Koduojama Valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

 

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir

apskaitos nuostatų

5 priedas

 

(Įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų registravimo žurnalo forma)

 

 


_______________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, kodas)

 

Įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų REGISTRAVIMO ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Įvykio darbe ar nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo data

Įvykio darbe ar nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo rūšis (lengvas, sunkus, mirtinas)

Nelaimingo atsitikimo darbe ir nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo aktai ir jų registravimo datos

Nukentėjusio darbuotojo vardas, pavardė, profesija

Nelaimingo atsitikimo darbe ar nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo vieta

Nelaimingo atsitikimo darbe ar nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo aplinkybės (trumpai)

Pakenkimo sveikatai pobūdis ir priežastis, dėl kurios įvyko nelaimingas atsitikimas darbe arba nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo

N-1

N-2