VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO ORGANIZATORIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO

VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 31 d. Nr. VA-117

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (2019 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. XIII-2444 redakcija) 181 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu,

1. Tvirtinu Keleivių vežimo organizatorių informacijos teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisykles (toliau – Taisykles) (pridedama).

2. Nurodau Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokestinių prievolių departamentui duomenų rinkmenos XML (angl. Extensible Markup Language) struktūros aprašą – XSD (angl. XML Schema Definition) ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 1 d. parengti ir paskelbti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje.

3. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. VA-173 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenų, susijusių su keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veikla, gavimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Nustatau, kad:

4.1. keleivių vežimo organizatoriai Taisyklėse nurodytus duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai pirmą kartą pateikia iki 2020 m. liepos 20 d., laikotarpio nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d duomenys teikiami už kiekvieną mėnesį atskirai;

4.2. šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                       Edita Janušienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-117

 

KELEIVIŲ VEŽIMO ORGANIZATORIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO

VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Keleivių vežimo organizatorių informacijos teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato keleivių vežimo organizatorių, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse (toliau – KTK), informacijos, susijusios su vežėjo vykdoma keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veikla, teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis KTK, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ) ir kitais susijusiais teisės aktais.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Duomenys – informacija apie keleivių vežimo organizatoriaus paslaugomis besinaudojančių vežėjų iš keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklos gaunamas pajamas ir kita informacija, susijusi su mokesčių apskaičiavimu ir deklaravimu.

3.2. Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris – gyventojų registro asmens kodas arba identifikacinis numeris, suteikiamas VMI, arba užsienio valstybės suteiktas identifikavimo numeris.

3.3. Kitos sąvokos atitinka KTK, MAĮ ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKIMO TVARKA

 

4. Keleivių vežimo organizatorius privalo teikti praėjusio mėnesio duomenis VMI iki kito mėnesio 20 dienos.

5. Duomenys teikiami, sudarant duomenų rinkmeną XML (angl. Extensible Markup Language) formatu pagal techninę specifikaciją ir jos techninius reikalavimus (toliau – duomenų rinkmena). Duomenų XML struktūros aprašai – XSD (angl. XML Schema Definition) skelbiami VMI interneto svetainėje.

6. Duomenys VMI teikiami ir tikslinami elektroniniu būdu:

6.1. naudojantis žiniatinklio paslauga (angl. web service), skirta duomenų rinkmenai pateikti, kuri paruošta, vadovaujantis Taisyklių 5 ir 7 punktuose nustatytais reikalavimais;

6.2. pateikiant duomenų rinkmeną, paruoštą vadovaujantis Taisyklių 5 ir 7 punktuose nustatytais reikalavimais.

7. VMI perduodami šie duomenys:

7.1. vežėjo vardas, pavardė;

7.2 vežėjo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;

7.3. paslaugos suteikimo datos – pirmoji ir paskutinė diena, kada per ataskaitinį mėnesį buvo suteikta paslauga;

7.4. bendra (neatskaičius mokesčių) už suteiktas paslaugas per ataskaitinį mėnesį gauta pajamų suma;

7.5. bendra (neatskaičius mokesčių) vežėjo per ataskaitinį mėnesį keleivių vežimo organizatoriui sumokėta suma už sudarytas technines sąlygas elektroninių ryšių priemonėmis teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą paslaugas.

8. Duomenų rinkmenos tikslinamos (kai reikia ištaisyti pastebėtas pateiktų duomenų klaidas ar pateikti papildomus rinkmenos duomenis), teikiant koreguojančius ar papildomus pranešimus, kuriuose yra tik patikslinti duomenys.

9. Tuo atveju, jei keleivių vežimo organizatorius neturi laikotarpio praneštinų duomenų, teikiama tik duomenų rinkmenos antraštė.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Keleivių vežimo organizatoriui nepateikus duomenų, VMI turi teisę duoti interneto prieigos paslaugų teikėjams privalomus nurodymus panaikinti galimybę pasiekti keleivių vežimo organizatoriaus paslaugų interneto svetainę KTK nustatyta tvarka.

11. Keleivių vežimo organizatoriai privalo vadovautis šių Taisyklių reikalavimais. Už šių Taisyklių nuostatų nevykdymą ar netinkamą vykdymą keleivių vežimo organizatoriai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

_____________