VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Valstybinės mokesčių inspekcijos ELEKTRONINIO DEKLARaVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. spalio 26 d. Nr. VA-72

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu,

tvirtinu Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos naudojimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                 Edita Janušienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2021 m. spalio 26 d.

įsakymu Nr. VA-72

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo informacinėS sistemOS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos (toliau – EDS) tvarką, kurios privalo laikytis EDS naudotojas.

2.  Taisyklės parengtos, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ) ir kitais teisės aktais.

3.  Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. AVMI apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

3.2. EDS naudotojas fizinis asmuo, kuris savo ir / arba atstovaujamo asmens (mokesčių mokėtojo) vardu EDS atlieka veiksmus, nurodytus mokesčių administratoriui pateiktame Taisyklių priede „Duomenys apie Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos naudotoją“ (toliau – Taisyklių priedas).

3.3. VMI – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) ir AVMI.

3.4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, MAĮ, kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4.  EDS tvarkomų duomenų valdytoja yra VMI prie FM, juridinio asmens kodas – 188659752, adresas: Vasario 16-osios g. 14, 01107 Vilnius.

 

II SKYRIUS 

REGISTRAVIMOSI PRIE EDS TVARKA

 

5.  Asmuo, norintis prisijungti prie EDS, privalo autentifikuotis VMI siūlomomis autentifikavimo priemonėmis, nurodytomis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“.

6Asmeniui, jungiantis prie EDS, yra pateikiamos šios Taisyklės, su kuriomis jis turi susipažinti ir patvirtinti, kad suprato šių Taisyklių nuostatas ir sutinka jų laikytis. Asmuo, prisijungęs prie EDS ir susipažinęs su Taisyklėmis, tampa EDS naudotoju.

7.  EDS naudotojas, norėdamas atlikti veiksmus EDS, turi turėti EDS atstovavimo teises. EDS atstovavimo teisės suteikiamos šiais būdais:

7.1. elektroniniu būdu:

7.1.1. automatiškai fiziniam asmeniui, kai jis pirmą kartą prisijungia prie EDS ir tampa EDS naudotoju;

7.1.2. fiziniam asmeniui, jei jis pasirenka (EDS skiltyje „Atstovaujamų asmenų sąrašas“ paspaudžia „Atstovauti nepilnametį (-čius)“) atstovavimą nepilnamečiui (-čiams), kai jis turi nepilnamečių vaikų arba teisėtų globotinių;

7.1.3. fiziniam asmeniui, kai kitas mokesčių mokėtojas suteikia teisę jam atstovauti EDS;

7.1.4. juridinio asmens vadovui arba jam prilygintam asmeniui, kai jis prisijungia prie EDS, pasirenka vadovaujamą juridinį asmenį ir patvirtina EDS atstovavimo teisių rinkinį. EDS suteikiamos šios teisės: dokumentų peržiūros ir teikimo teisė, pasirašymo elektroniniu parašu teisė bei EDS atstovų administravimo teisė. Juridinio asmens vadovas arba jam prilygintas asmuo EDS atstovų administravimo teisę gali suteikti kitiems EDS atstovams;

7.1.5.   juridinio asmens apskaitą tvarkančiam fiziniam asmeniui, kai juridinio asmens vadovas ar jam prilygintas asmuo EDS skiltyje „Juridinio asmens apskaitą tvarkančių asmenų sąrašas“ pažymi apskaitą tvarkantį asmenį ir pasirenka automatinį arba rankinį EDS atstovavimo teisių suteikimą. Kai juridinio asmens apskaitą tvarko juridinis asmuo, tai automatinis arba rankinis EDS atstovavimo teisių suteikimas patvirtinamas apskaitą tvarkančio juridinio asmens vadovui arba jam prilygintam asmeniui. Pasirinkus suteikti EDS atstovavimo teises automatiškai, apskaitą tvarkančiam asmeniui suteikiamos visos (taip pat ir EDS atstovų administravimo) EDS atstovavimo teisės, o pasirinkus rankinį būdą – nurodomos konkrečios EDS atstovavimo teisės, kurios suteikiamos apskaitą tvarkančiam asmeniui. EDS skiltyje „Juridinio asmens apskaitą tvarkančių asmenų sąrašas“ duomenys atnaujinami pagal Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų pakeitimą Mokesčių mokėtojų registre, kurio FR0791 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-189 „Dėl Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų pakeitimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – JA pranešimas apie jo duomenų pakeitimą MMR);

7.2. raštu:

7.2.1. kai fizinis asmuo arba juridinio asmens atstovas atvyksta į bet kurią AVMI;

7.2.2. paštu (per pašto paslaugų tiekėjus) ar elektroniniu paštu.

8.  EDS atstovavimo teisės nurodomos, užpildant Taisyklių priedą. Jeigu fizinis ar juridinis asmuo EDS atstovavimo teises nori suteikti kreipdamasis paštu, kartu su užpildytu Taisyklių priedu turi būti atsiunčiama pasirašančiojo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu fizinis ar juridinis asmuo EDS atstovavimo teises nori suteikti kreipdamasis elektroniniu paštu, Taisyklių priedas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kai EDS atstovavimo teisės suteikiamos raštu (atvykus į AVMI, paštu arba elektroniniu paštu), Taisyklių priedą pasirašo fizinis asmuo ar juridinio asmens vadovas arba jų įgalioti asmenys, pateikę įgaliojimą. Kai fizinis asmuo įgalioja kitą fizinį asmenį, tai įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu Taisyklių priedas teikiamas raštu, tai EDS atstovui EDS atstovavimo teisės suteikiamos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Taisyklių priedo gavimo dienos.

Kai asmeniui suteikiama EDS atstovų administravimo teisė, jis gali įgalioti kitą fizinį asmenį atstovauti EDS ir suteikti EDS atstovavimo teises (išskyrus EDS atstovų administravimo), kurios reikalingos mokesčių mokėtojo vardu naudotis EDS.

9.  EDS atstovavimo teisės nutraukiamos:

9.1. automatiškai, fiziniam asmeniui mirus;

9.2. automatiškai, kai atstovaujamam nepilnamečiui arba teisėtam globotiniui sukanka 18 metų;

9.3. automatiškai, kai pagal Mokesčių mokėtojų registro duomenis juridinio asmens vadovui arba jam prilygintam asmeniui, apskaitą tvarkančiam fiziniam asmeniui ar apskaitą tvarkančio juridinio asmens vadovui arba jam prilygintam asmeniui pasibaigia suteikti įgaliojimai atstovauti juridiniam asmeniui, iš anksto apie tai mokesčių mokėtojo neinformuojant. Juridinio asmens vadovas automatiškai EDS suteiktų teisių atsisakyti negali;

9.4. valdymo organo įgaliotam asmeniui VMI pateikus JA pranešimą apie jo duomenų pakeitimą MMR. Tokiu atveju EDS atstovavimo teisės nutraukiamos kitą kalendorinę dieną po šiame pranešime nurodytos atstovavimo pabaigos datos;

9.5. automatiškai, kai baigiasi iš anksto Taisyklių priede nurodytų EDS atstovavimo teisių (ir / ar įgaliojimų) atlikti atitinkamus veiksmus galiojimo terminas;

9.6. asmens, kuriam mokesčių mokėtojas yra suteikęs EDS atstovavimo teises, iniciatyva, kai tai atlieka pats asmuo, prisijungęs prie EDS, arba kai raštu pateikia laisvos formos prašymą AVMI. Prašymą pateikus raštu, EDS atstovavimo teisės nutraukiamos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo prašymo gavimo dienos.

 

III SKYRIUS

NAUDOJIMASIS EDS

 

10.  Prisijungęs prie EDS, EDS naudotojas turi nurodyti / atnaujinti kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą, telefono numerį. Kontaktiniai duomenys naudojami, informuojant mokesčių mokėtojus apie nepateiktas mokesčių deklaracijas bei jų priedus (toliau – Deklaracija) ir kitus dokumentus, jų statusus, klaidas ir jų ištaisymo terminus bei kitais mokesčių administravimo tikslais.

11.  Mokesčių mokėtojo kontaktiniai duomenys gali būti pateikti duomenų gavėjams, kai duomenų gavėjas nurodo tinkamus teisinius pagrindus tokiai informacijai gauti, pagrindžia tokių duomenų gavimo būtinumą (tikslus) bei apimtį.

12.  Norint užpildyti ir pateikti Deklaraciją ir kitus dokumentus, atitinkama forma pasirenkama iš EDS pateikto formų sąrašo.

13.  Visa informacija, susijusi su deklaravimu ir deklaruotų duomenų teisingumu, teikiama per EDS.

14.  EDS naudotojui pranešimai, susiję su EDS paslaugomis, siunčiami EDS nurodytu elektroninio pašto adresu.

15.  VMI turi teisę nepriimti Deklaracijos ir kito dokumento, jeigu jie neatitinka elektroniniu būdu teikiamiems dokumentams keliamų užpildymo ir pateikimo reikalavimų.

16Asmuo, kuriam mokesčių mokėtojas yra suteikęs EDS atstovavimo teises, prisijungęs prie EDS, tos pačios sesijos metu gali pereiti į Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI (toliau – Mano VMI), kurios naudojimosi tvarka nustatyta Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“, be papildomo autentifikavimosi, jei tas pats mokesčių mokėtojas yra suteikęs jam atstovavimo teises ir Mano VMI. Kai EDS naudotojui EDS atstovavimo teisės yra suteikiamos automatiškai jam pirmą kartą prisijungus prie EDS, tai tos pačios sesijos metu EDS naudotojas gali pereiti ir į Mano VMI be papildomo autentifikavimosi (atstovavimo teisės Mano VMI suteikiamos automatiškai).

17VMI, vadovaudamasi Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir informacijos teikimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“, konsultuoja EDS naudotoją ir teikia jam informaciją, susijusią su EDS paslaugomis.

18.  EDS naudojami techniniai slapukai, kurie yra būtini, kad būtų galima tinkamai teikti EDS paslaugas ir EDS naudotojas galėtų naršyti bei naudotis EDS portalo funkcijomis, t. y. EDS portalo funkcionavimui užtikrinti. Apie naudojamus slapukus daugiau informacijos pateikiama slapukų naudojimo politikoje, kuri skelbiama EDS.

 

IV SKYRIUS

DUOMENŲ SAUGOS REIKALAVIMAI

 

19.  VMI privalo:

19.1EDS naudotojo pateiktus duomenis tvarkyti, vadovaudamasi Reglamento (ES) 2016/679, MAĮ ir kitų teisės aktų reikalavimais ir tik mokesčių administravimo funkcijoms vykdyti;

19.2EDS tvarkomus duomenis ir kitą susijusią informaciją laikyti paslaptyje, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas išimtis. Informacija gali būti teikiama tretiesiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka;

19.3įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo apsaugoti, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

20.  VMI teisės aktų nustatyta tvarka atsako už EDS naudotojo elektroniniu būdu pateiktų Deklaracijų ir kitų dokumentų saugojimą. Dokumentai saugomi 10 kalendorinių metų nuo dokumento gavimo datos. Visi EDS naudotojų atliekami veiksmai yra fiksuojami ir saugomi 1 metus ir 2 mėnesius.

21.  Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka reglamentuota Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje apraše, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. VA-33 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje aprašo patvirtinimo“. Mokesčių mokėtojai ar jų atstovai turi teisę visais klausimais, susijusiais su duomenų tvarkymo teisėtumu, kreiptis elektroniniu paštu duomenu_sauga@vmi.lt.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22.  Už šių Taisyklių nuostatų nevykdymą ar netinkamą vykdymą EDS naudotojas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

23.  Už pasekmes, atsiradusias mokesčių mokėtojui neužtikrinus identifikavimo EDS priemonių saugumo, perdavus jas tretiesiems asmenims ir / ar laiku nepranešus apie tai mokesčių administratoriui, atsako pats mokesčių mokėtojas.

24.  VMI turi teisę EDS naudotojui nesuteikti elektroninių EDS paslaugų, jeigu nesilaikoma Taisyklių reikalavimų.

25.  VMI neatsako už tai, kad dėl informacinių ryšių technologijų gedimų EDS naudotojas negali prisijungti prie EDS arba kad dėl tokių gedimų gali būti prarasti ar iškraipyti duomenys jų pateikimo metu.

26.  EDS naudotojas ir / ar VMI neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės įrodinėjamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, ir Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

_________________

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos

Elektroninio deklaravimo

informacinės sistemos naudojimo

taisyklių priedas

 

DUOMENYS APIE VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS ATSTOVĄ

 

________ Nr. _________________

(data)      (registracijos numeris)

_______________

(vieta)

 

______________________________________________________________________ įgalioja:

(mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas ir pavardė, identifikacinis numeris (kodas)

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos (toliau – EDS) atstovą:

vardas (-ai) ___________________________________________________________

pavardė (-ės) _________________________________________________________

identifikacinis numeris (kodas) ___________________________________________

 

atstovauti EDS, suteikdamas (-a) šias teises:

 

1. Elektroniniu parašu pasirašyti*:

visus dokumentus

tik nurodytas dokumentų formas (dokumentų formos) ______________________

____________________________________________________________________

 

2. Elektroniniu būdu pateikti**:

visus dokumentus

tik nurodytas dokumentų formas (dokumentų formos) ______________________

____________________________________________________________________

 

3. Peržiūrėti dokumentus:

visus dokumentus

tik nurodytas dokumentų formas (dokumentų formos) ______________________

____________________________________________________________________

 

4. Peržiūrėti ir užsakyti pažymas:

visas

tik nurodytas (pažymų tipai) ___________________________________________

____________________________________________________________________

 

5. Vykdyti kitų EDS atstovų teisių administravimą*** £[]

 

Nustatytos teisės galioja (jeigu data „iki“ neįrašyta – teisių galiojimas neterminuotas):

Data (nuo) ____________________

Data (iki) _____________________

 

______________________________ nutraukia visas suteiktas teises

(mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas ir pavardė, identifikacinis numeris (kodas)

šiam EDS atstovui:

 

vardas (-ai) ___________________________________________________________

pavardė (-ės) _________________________________________________________

identifikacinis numeris (kodas) ___________________________________________

Data (nuo) ____________

Nedelsiant []

Pastaba. Teikiant prašymą dėl EDS atstovo paštu, reikia pridėti notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir įgaliojimą (jei prašymą teikia juridinio ar fizinio asmens įgaliotas asmuo).

________________________________            ______________

(vardas, pavardė)                                                                                       (parašas)

 

 

 

Teises suteikė:

__________________________              ________ ____________

(pareigų pavadinimas)                                                         (parašas)                                                    (vardas, pavardė)

 

* Elektroninio pasirašymo teisė (1 punktas) nustato dokumentų pateikimo (2 punktas) bei dokumentų peržiūros teisių (3 punktas) suteikimą.

** Dokumentų pateikimo teisė (2 punktas) nustato ir dokumentų peržiūros teisės (3 punktas) suteikimą.

*** Tarp mokesčių mokėtojo įgaliotų EDS atstovų gali būti keli EDS atstovų administratoriai, tačiau jie negali elektroniniu būdu per EDS suteikti ar perleisti savo atstovų administravimo teisių kitam asmeniui

Pastaba. Naujas suteiktų EDS atstovavimo teisių rinkinys visa apimtimi pakeičia prieš tai galiojusį to paties naudotojo EDS atstovavimo teisių rinkinį.

 

_________________