KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

 

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. T-407

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 40 punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435, ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-107 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

2.    Pripažinti nuo 2018 m. sausio 1 d. netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. T-392 (E) „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis