herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ

VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 1 d. Nr. A-295

Joniškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3 punktu, Joniškio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-99,

t v i r t i n u Joniškio rajono savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos planą (pridedama) .

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Aivaras Rudnickas