LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO PROCESO KODEKSO 49, 80, 182 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 2611 STRAIPSNIU BEI XXIV1 SKYRIUMI ĮSTATYMO NR. XII-771 2 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. spalio 16 d. Nr. XII-1242
Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 2 straipsnį.

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnyje išdėstytą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 44116 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

44116 straipsnis. Žyminis mokestis grupės ieškinio byloje

1. Už grupės ieškinį dėl grupės nariams bendro neturtinio reikalavimo mokamas vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų žyminis mokestis. Šis žyminis mokestis grupės nariams tenka lygiomis dalimis.

2. Jeigu grupės ieškinio byloje reiškiami individualaus pobūdžio turtiniai reikalavimai, visų šių reikalavimų dydžiai sudedami ir iš gautos sumos apskaičiuojamas žyminis mokestis pagal bendrąsias šio Kodekso taisykles. Kiekvienam grupės nariui tenka žyminio mokesčio dalis, proporcinga jo reiškiamo individualaus pobūdžio turtinio reikalavimo dydžiui.

3. Žyminį mokestį už grupės ieškinį, įgyvendindamas grupės atstovo teises ir pareigas, sumoka grupės atstovas, o kiekvienam grupės nariui tenkanti žyminio mokesčio dalis iš grupės narių surenkama pagal grupės atstovo patvirtintą bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarkos aprašą. Šiame apraše nustatoma detali bylinėjimosi išlaidų paskirstymo grupės nariams tvarka.

4. Šiame skyriuje nustatytos taisyklės taip pat taikomos ir žyminiam mokesčiui, kurį grupės atstovas sumoka paduodamas grupės apeliacinį ir kasacinį skundus, taip pat prašymą dėl proceso atnaujinimo.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė