LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-383 „DĖL VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 17 d. Nr. V-1440

Vilnius

 

P a k e i č i u Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. diagnozuojant ir gydant COVID-19 ligą, pagal TLK-10-AM koduojamą specialiosios paskirties kodu U07.1 „COVID-19 liga, virusas nustatytas“ (jei reikia, papildomai gali būti nurodomi ir kiti ligų ar sveikatos sutrikimų kodai);“.

2. Pakeičiu 19 punkto 2 lentelės 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3.

SARS-CoV-2 viruso tyrimas

Atliekama visiems pacientams, nepriklausomai nuo ligos formos.“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                                  Arūnas Dulkys