LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 6.116 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. liepos 17 d. Nr. XII-1049
Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 6.116 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.116 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Perkelti savo skolą kitam asmeniui skolininkas gali tik tuo atveju, kai kreditorius sutinka, jeigu kituose įstatymuose, reglamentuojančiuose kredito įstaigų ir kredito įstaigų sistemos stabilumą ir patikimumą, nenustatyta kitaip. Sutikimas pareiškiamas tik po to, kai skolininkas ir skolos perėmėjas praneša kreditoriui apie numatomą skolos perkėlimą. Kol toks sutikimas negautas, šalys gali pakeisti ar nutraukti sutartį. Kai gautas kreditoriaus sutikimas, pradinio ir naujojo skolininko sutartis nebegali būti keičiama.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė