VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MAŽAREIKŠMIŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMŲ IR MAŽAI PAVOJINGŲ VEIKŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. sausio 3 d. Nr. B1-2

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12 straipsniu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 369 straipsnio 2 dalimi, Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, ir siekdamas sumažinti administracinę naštą ūkio subjektams ir sukurti vienodą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos praktiką nustatant ūkio subjektų veiklos tikrinimo metu mažareikšmius teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir mažai pavojingas veikas:

1.    T v i r t i n u pridedamą Mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų ir mažai pavojingų veikų nustatymo tvarkos aprašą.

2.    P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                        Vidmantas Paulauskas


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. B1-2

 

MAŽAREIKŠMIŲ TEISĖS AKTŲ REIKLAVIMŲ PAŽEIDIMŲ IR MAŽAI PAVOJINGŲ VEIKŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų ir mažai pavojingų veikų nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato teisės aktų reikalavimų pažeidimų pripažinimo mažareikšmiais teisės aktų reikalavimų pažeidimais pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą ir mažai pavojingomis veikomis pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą pagrindinius kriterijus ir nustatymo tvarką.

2.    Mažareikšmiais teisės aktų reikalavimų pažeidimais gali būti pripažįstami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimus, susijusius su gyvūnų sveikata ir (ar) gerove, ir (ar) veterinarine farmacija ir taikomus privatiems veterinarijos gydytojams, gyvūnų laikytojams ar savininkams, veterinarinės farmacijos įmonėms, pašarų ūkio subjektams, reikalavimų pažeidimai arba teisės aktų, reglamentuojančių maisto, pašarų, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų ar jų žaliavų higienos, ženklinimo ir (ar) reklamos reikalavimus, reikalavimų pažeidimai.

3.    Mažai pavojingomis veikomis gali būti pripažįstami fizinio asmens padaryti teisės aktų reikalavimų pažeidimai, nurodyti Administracinių nusižengimų kodekso 152, 153, 155 ir 346 straipsniuose.

4.    Mažareikšmiais teisės aktų reikalavimų pažeidimais ir mažai pavojingomis veikomis negali būti pripažinti teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų sveikatą ir gerovę, veterinarinę farmaciją (išskyrus nurodytus šio Aprašo 2 punkte), taip pat maisto, pašarų, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų ar jų žaliavų saugą, reikalavimų pažeidimai.

5.    Apraše vartojamos sąvokos:

5.1. Mažai pavojinga veika – veika, nustatyta Administracinių nusižengimų kodekso 12 straipsnyje.

5.2. Mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimasteisės aktų reikalavimų pažeidimas, kuriuo nepadaryta žala konkrečia teisės norma saugomoms vertybėms arba tokia žala labai nedidelė.

5.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnas – valstybės tarnautojas, pagal veterinarijos veiklą arba maisto tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus atliekantis valstybinės veterinarijos arba valstybinės maisto kontrolės funkciją.

5.4. Valstybinė maisto kontrolė – atitinka oficialios kontrolės sąvoką, apibrėžtą 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 200), 2 straipsnio 1 punkte.

5.5. Valstybinė veterinarinė kontrolė – įgaliotojo pareigūno atliekamas gyvūninių produktų, pašarų, veterinarinių vaistų ar juos tvarkančių subjektų, gyvūnų ar juos laikančių subjektų tikrinimas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

5.6. Produktų ženklinimas – žodžių, duomenų, prekių ženklų, prekių rūšių pavadinimų, iliustruojamosios medžiagos arba simbolių pateikimas ant bet kokios rūšies pakuotės ir (arba) fasuotės, taip pat dokumentuose, pranešimuose, etiketėse, lentelėse ar apvaduose.

5.7. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme, Lietuvos Respublikos maisto įstatyme ir Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme.

 

II SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMŲ PRIPAŽINIMO MAŽAREIKŠMIAIS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMAIS IR MAŽAI PAVOJINGOMIS VEIKOMIS PAGRINDINIAI KRITERIJAI

 

6.    Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnai (toliau – pareigūnai) valstybinės maisto / veterinarinės kontrolės metu nustatytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus pripažįsta mažareikšmiais teisės aktų reikalavimų pažeidimais ir mažai pavojingomis veikomis pagal šiuos kriterijus:

6.1. nežymus teisės aktų reikalavimų pažeidimų mastas. Pareigūnai, vertindami, ar nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai turi šį požymį, atsižvelgia į šių pažeidimų dažnumą, tiesioginių objektų skaičių ir (ar) kiekį bei kitas reikšmingas aplinkybes;

6.2. nežymus teisės aktų reikalavimų pažeidimų pobūdis. Pareigūnai, vertindami, ar nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai turi šį požymį, atsižvelgia į šiuos pažeidimus padariusių subjektų veiksmus, kurių jie ėmėsi siekdami ištaisyti padarytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus, taip pat į tai, ar šiuos pažeidimus padarę subjektai bendradarbiavo su pareigūnais išaiškinant teisės aktų reikalavimų pažeidimus, geranoriškai teikė informaciją, susijusią su teisės aktų reikalavimų pažeidimais, bei kitas teisės aktų reikalavimų pažeidimų pobūdžiui nustatyti reikšmingas aplinkybes;

6.3. labai trumpa teisės aktų reikalavimų pažeidimų trukmė. Pareigūnai, vertindami, ar nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai turi šį požymį, atsižvelgia į šių pažeidimų trukmę;

6.4. nežymus teisės aktų reikalavimų pažeidimų poveikis saugomam gėriui (vertybei). Pareigūnai, vertindami, ar nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai turi šį požymį, atsižvelgia į šių pažeidimų turinį, įvertina, ar pažeidimai turi esminės įtakos teisės aktų saugomam gėriui (vertybei), taip pat į teisės aktų reikalavimų pažeidimų padarytą žalą ir kitas reikšmingas aplinkybes;

6.5. teisės aktų reikalavimų pažeidimas atsirado dėl techninės klaidos. Pareigūnai, vertindami, ar teisės aktų reikalavimų pažeidimai turi šį požymį, atsižvelgia į klaidos pobūdį ir teisės aktų reikalavimų pažeidimus padariusio subjekto veiksmus ją ištaisant.

7.    Pareigūnai, pripažindami nustatytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus mažareikšmiais arba mažai pavojingomis veikomis, kiekvienu atveju vadovaujasi Aprašo 2, 3 ir 4 punktų nuostatomis ir atlieka konkrečių faktinių aplinkybių vertinimą.     

8.    Nė vienas iš Aprašo 6 punkte nustatytų kriterijų ūkio subjekto arba atsakingo už pažeidimą fizinio asmens veiklos patikrinimo metu neturi iš anksto nustatytos lemiamos įtakos pareigūnų sprendimui dėl teisės aktų reikalavimų pažeidimo pripažinimo mažareikšmiu ir mažai pavojinga veika, tačiau pareigūnams gali pakakti nustatyti bent vieną iš Aprašo 6 punkte nustatytų kriterijų, kad galėtų teisės aktų reikalavimų pažeidimą pripažinti mažareikšmiu arba mažai pavojinga veika.

 

III SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMŲ PRIPAŽINIMO MAŽAREIKŠMIAIS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMAIS ARBA MAŽAI PAVOJINGOMIS VEIKOMIS TVARKA

 

9.    Pareigūnai, valstybinės maisto / veterinarinės kontrolės metu nustatę teisės aktų reikalavimų pažeidimą, kuris gali būti pripažintas mažareikšmiu arba mažai pavojinga veika ir kurį galima ištaisyti nedelsiant (pareigūnų akivaizdoje), nurodo ūkio subjektui ar konkrečiam atsakingam už pažeidimą fiziniam asmeniui nedelsiant (pareigūnų akivaizdoje) ištaisyti tokį pažeidimą.

10.  Ūkio subjektui arba atsakingam už pažeidimą fiziniam asmeniui nedelsiant (pareigūnų akivaizdoje) ištaisius Aprašo 9 punkte nurodytą pažeidimą, tokio pažeidimo tyrimas nutraukiamas ir teisės aktų nustatyta poveikio priemonė ūkio subjektui arba atsakingam už pažeidimą fiziniam asmeniui neskiriama, tačiau pareiškiama žodinė pastaba, kuri įtraukiama į patikrinimo aktą, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. B1-297 „Dėl patikrinimo akto formos patvirtinimo“ (toliau – patikrinimo aktas).

11.  Pareigūnai, valstybinės maisto / veterinarinės kontrolės metu nustatę teisės aktų reikalavimų pažeidimą, kuris gali būti pripažintas mažareikšmiu arba mažai pavojinga veika ir kurio nedelsiant (pareigūno akivaizdoje) ištaisyti negalima, ūkio subjektui arba atsakingam už pažeidimą fiziniam asmeniui pateikia ir į patikrinimo aktą įtraukia žodinę pastabą, taip pat Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. B1-59 „Dėl Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nustatytais terminais ir tvarka pateikia rašytinį nurodymą per trūkumų šalinimo plane suderintą terminą pašalinti šį pažeidimą. Ūkio subjekto arba atsakingo už pažeidimą fizinio asmens parengtame trūkumų šalinimo plane suderintas galimai mažareikšmio teisės aktų reikalavimų pažeidimo arba mažai pavojingos veikos pašalinimo terminas gali būti pratęsiamas Taisyklių nustatyta tvarka ir terminais.

12.  Jeigu ūkio subjektas arba atsakingas už pažeidimą fizinis asmuo Aprašo 11 punkte nurodytu atveju per šiame punkte nustatytą terminą nepašalino mažareikšmio teisės aktų reikalavimo pažeidimo arba mažai pavojingos veikos, pareigūnas jam pakartotinai žodinės pastabos arba rašytinio nurodymo neteikia, bet skiria administracinio poveikio priemonę teisės aktų nustatyta tvarka.

13.  Jeigu ūkio subjektas arba atsakingas už pažeidimą fizinis asmuo nepraėjus vienerių kalendorinių metų laikotarpiui nuo mažareikšmio teisės aktų reikalavimų pažeidimo arba mažai pavojingos veikos paaiškėjimo dienos padaro tokį patį pažeidimą arba veiką pakartotinai, pažeidimas negali būti pripažįstamas mažareikšmiu arba mažai pavojinga veika, o ūkio subjektui arba atsakingam už pažeidimą fiziniam asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skiriamos atitinkamos poveikio priemonės.

 

 

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14.  Be šio Aprašo II skyriuje nurodytų teisės aktų reikalavimų pažeidimų pripažinimo mažareikšmiais arba mažai pavojingomis veikomis kriterijų, pareigūnai turi teisę atsižvelgti ir į kitas aplinkybes pripažindami teisės aktų reikalavimų pažeidimus mažareikšmiais teisės aktų reikalavimų pažeidimais arba mažai pavojingomis veikomis.

15.  Pareigūnai, pažeidę šį Aprašą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

____________________