LIETUVOS RESPUBLIKOS Aplinkos ministrAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS sveikatos apsaugos ministrAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS Aplinkos ministro ir LIETUVOS RESPUBLIKOS sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo NR. 591/640 „DĖL APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu NORMŲ patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2017 m. liepos 4 d. Nr. D1-578/V-835

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e  Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“, ir 2 punktą išdėstome taip:

2. Normose vartojamos sąvokos:

2.1. aplinkos oro kokybės valdymo programa (toliau – Programa) – savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose vadovaujantis Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – strateginio planavimo rekomendacijos), pagal Aplinkos oro apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalį numatytos aplinkos oro kokybės valdymo priemonės;

2.2. patikslinta aplinkos oro kokybės valdymo programa (toliau – Patikslinta programa) – savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose pagal Aplinkos oro apsaugos įstatymo 7 straipsnio 2 dalį patikslintos aplinkos oro kokybės valdymo priemonės ir numatytos papildomos priemonės;

2.3. kitos Normose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aplinkos oro apsaugos įstatyme ir Aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 596 „Dėl Aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašas)“. 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                          Aurelijus Veryga