VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO

PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO NUOSTATŲ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. TE-2

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 103 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu:

1. Keičiu Vilniaus apygardos administracinio teismo nuostatus, patvirtintus Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. T-277 ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. teismo pirmininko patarėjai Kristinai Andrejevai įregistruoti šį įsakymą ir juo patvirtintus naujos redakcijos Vilniaus apygardos administracinio teismo nuostatus Teisės aktų registre (TAR);

2.2. vyriausiajam specialistui Daniui Lozorkevičiui Vilniaus apygardos administracinio teismo nuostatus paskelbti teismo interneto svetainėje;

2.3. teismo administracijos sekretorei Martai Prokopovič Vilniaus apygardos administracinio teismo nuostatus paskelbti teismo intraneto modulyje „Dokumentai“.

 

 

 

Teismo pirmininkė                                                  Jolanta Malijauskienė

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus apygardos administracinio

teismo pirmininko 2020 m. rugsėjo 30 d.

įsakymu Nr. TE-2

 

 

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – teismas) yra Lietuvos Respublikos teisminės valdžios institucija, vykdanti teisingumą Lietuvos Respublikos vardu.

2.         Teismas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.

3.         Teismas yra įstatymu įsteigtas viešasis juridinis asmuo (biudžetinė įstaiga), įstaigos kodas 188733964. Teismo kompetencija ir veiklos teritorija nustatyta įstatymu.

4.         Teismas turi savo antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir kitus rekvizitus, taip pat savo sąskaitą banke.

5.         Teismo buveinės adresas – Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius, Lietuvos Respublika.

6.         Teismas turi interneto svetainę (https://vaat.teismas.lt), kurioje skelbiami vieši pranešimai ir kita informacija. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

7.         Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės institucijose bei įstaigose, taip pat esant santykiams su kitais subjektais teismui pagal teisės aktuose priskirtą kompetenciją atstovauja teismo pirmininkas (toliau – Pirmininkas) arba kitas Pirmininko įgaliotas asmuo (teisėjas, valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, vadinami ir teismo darbuotojais)).

 

II SKYRIUS

TEISMO VEIKLOS TIKSLAI, FUNKCIJOS

 

8.  Teismo veiklos tikslas – teisingumo vykdymas.

9.  Teismo teisėjų skaičių nustato Lietuvos Respublikos Prezidentas Teisėjų tarybos patarimu.

10.       Teismas yra specializuotas teismas, pirmąja instancija nagrinėjantis viešojo administravimo srities ginčus.

11.       Teismo sprendimai ir nutartys administracinėse bylose gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

12.       Teismas atlieka ir kitas jo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.

13.       Teismas vykdydamas teisingumą yra nepriklausomas nuo kitų valstybės valdžios institucijų, pareigūnų, politinių partijų, politinių ir visuomeninių organizacijų bei kitų asmenų.

14.       Teismas turi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktas teises ir pareigas.

 

III SKYRIUS

TEISMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

15.       Teismo veikla organizuojama vadovaujantis Pirmininko patvirtintais strateginiais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais.

16.       Teismo, kaip valstybės valdžios institucijos ir biudžetinės įstaigos, vadovas yra Pirmininkas, kuris skiriamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos Prezidento Teisėjų tarybos patarimu.

17.       Pirmininkas įstatymo jam priskirtas administravimo funkcijas atlieka asmeniškai, tačiau prireikus gali pavesti jas atlikti teismo pirmininko pavaduotojams, kitiems teisėjams. Pirmininkas, įgyvendindamas teisės aktų jam priskirtas funkcijas, leidžia įsakymus (individualius ir norminius), priima rezoliucijas.

18.       Pirmininkas organizuoja ir prižiūri administravimą teisme, kontroliuoja, kaip laikomasi Teisėjų etikos kodekso reikalavimų. Pirmininkas tiria asmenų skundus dėl teismo pirmininko pavaduotojų ir kitų teisėjų neprocesinių veiksmų, nesusijusių su teisingumo vykdymu, ir suinteresuotiems asmenims praneša tyrimo rezultatus, šalina nustatytus teismo darbo trūkumus, atlieka kitas jam priskirtas teismo administravimo funkcijas.

19.       Kai nėra Pirmininko, šias pareigas eina teismo pirmininko pavaduotojas arba didžiausią teisėjo darbo stažą šiame teisme turintis teismo pirmininko pavaduotojas. Kai teisme nėra teismo pirmininko pavaduotojo, Pirmininko pareigas eina didžiausią darbo stažą šiame teisme turintis teisėjas.

20.       Teismo teisėjų susirinkimas Pirmininkui pataria teismo administravimo klausimais.

21.       Teismo pirmininko pavaduotojai atsako už tą teismo organizacinio darbo sritį, kurią jiems paveda Pirmininkas arba nustato įstatymai.

22.       Teismo padalinių veikla organizuojama vadovaujantis šiais nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, teismo struktūrinių padalinių nuostatais, teismo darbuotojų pareigybių aprašymais.

23.       Teismo administracijai vadovauja ir vidaus veiklą organizuoja teismo kancleris (toliau –Kancleris), pavaldus Pirmininkui. Kancleris vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų bei Pirmininko jam priskirtas funkcijas: koordinuoja ir kontroliuoja administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant teismo strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai, tvirtina padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, atlieka kitas įstatymų, kitų teisės aktų ir Pirmininko jam pavestas funkcijas. Kancleris, įgyvendindamas teisės aktų jam priskirtas funkcijas, leidžia įsakymus (individualius ir norminius), priima rezoliucijas, kurie privalomi visam teismo administracijos personalui, ir kontroliuoja jų vykdymą.

24.       Teismo administracijos struktūrą tvirtina Kancleris, vadovaudamasis Teisėjų tarybos patvirtintais pavyzdinės teismų struktūros aprašymais.

25.       Teismo valstybės tarnautojai skirstomi į tarnautojus, tiesiogiai padedančius teisėjams eiti pavestas pareigas, analizuojančius ir apibendrinančius teismų praktiką, ir kitus valstybės tarnautojus. Teismo valstybės tarnautojų statusą nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, teismo darbuotojų – Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

26.       Nesant Kanclerio, jo funkcijas atlieka Pirmininkas arba Pirmininko įgaliotas asmuo.

 

IV SKYRIUS

TEISMO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

27.       Teismo administracinės veiklos priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas bei Teisėjų taryba.

28.       Finansinį ir veiklos auditą teisme įstatymų nustatyta tvarka pagal savo įgaliojimus atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

29.       Vidaus auditą teisme įstatymų nustatyta tvarka atlieka Nacionalinė teismų administracija.

 

V SKYRIUS

TEISMO FINANSAVIMAS IR MATERIALINIS TECHNINIS APRŪPINIMAS

 

30.       Teismas yra asignavimų valdytojas, jis sudaro savo biudžeto projektą. Teismas pasiūlymus dėl savo biudžeto projekto teikia svarstyti Teisėjų tarybai. Patvirtinus biudžeto projektą sudaroma teismo programos sąmata.

31.       Teismo išlaikymui skirtos biudžeto lėšos naudojamos pagal išlaidų sąmatas, neviršijant patvirtintų bendrųjų asignavimų.

32.       Teismo materialinį techninį aprūpinimą pagal patvirtintą išlaidų sąmatą organizuoja ir užtikrina Kancleris.

33.       Teismas informacinį bei organizacinį savo veiklos aprūpinimą atlieka savarankiškai (išskyrus atvejus, kai teismo poreikiams reikalingų prekių ir paslaugų įgijimas organizuojamas centralizuotai). Teismo centralizuotą aprūpinimą reikiamu ilgalaikiu turtu, inventoriumi ir paslaugomis organizuoja ir užtikrina Nacionalinė teismų administracija.

34.       Žemės sklypas, pastatas ir kitas ilgalaikis turtas, kuriuo teismas naudojasi, yra valstybės nuosavybė, teismas šį turtą valdo, juo naudojasi bei disponuoja panaudos arba turto patikėjimo teise. Atskirais atvejais teismas gali nuomoti patalpas, taip pat nuomotis patalpas, reikalingas teismo funkcijoms įgyvendinti.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35.       Teismas gali būti reorganizuotas ar likviduotas tik įstatymu.

36.       Teismo nuostatai gali būti pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiais galios Pirmininko įsakymu.

37.       Teismo nuostatai skelbiami Teisės aktų registre ir teismo interneto tinklalapyje.

____________________________