TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO   

 

2017 m. vasario 23 d. Nr. T1-34

Telšiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Telšių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės 2017 metų:

1.1. biudžeto pajamas – 33917,7 tūkst. eurų, iš kurių: 33137,1 tūkst. eurų einamųjų metų pajamos ir 780,6 tūkst. eurų praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (1 priedas);

1.2. biudžetinių įstaigų pajamas į savivaldybės biudžetą pagal įmokų rūšis – 1103,7 tūkst. eurų (2 priedas);

1.3. asignavimus – 35113,8 tūkst. eurų (3 priedas), iš jų:

1.3.1. savarankiškoms funkcijoms vykdyti – 19538,0 tūkst. eurų (4 priedas);

1.3.2. specialiajai tikslinei dotacijai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 2511,2 tūkst. eurų (5 priedas);

1.3.3. specialiajai tikslinei dotacijai mokinio krepšeliui finansuoti – 9011,9 tūkst. eurų (6 priedas);

1.3.4. kitai tikslinei dotacijai – 827,5 tūkst. eurų (7 priedas);

1.3.5. aplinkos apsaugos specialiajai programai – 144,8 tūkst. eurų (8 priedas);

1.3.6. iš biudžetinių įstaigų pajamų – 1103,7 tūkst. eurų (9 priedas);

1.3.7. iš skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti – 1196,1 tūkst. eurų (10 priedas);

1.3.8. apyvartinėms lėšoms 2017 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti, tikslinėms programoms finansuoti – 780,6 tūkst. eurų (11 priedas);

1.4. asignavimus pagal programas – 35113,8 tūkst. eurų (12 priedas).

2. Pavesti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, sudarant ir tvirtinant 2017 metų programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus įsiskolinimams, susidariusiems iki 2017 m. sausio 1 d. už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes, padengti.

3. Nustatyti, kad iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas.

4. Patvirtinti 15,0 tūkst. eurų dydžio savivaldybės mero fondą. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Pertas Kuizinas