RIETAVO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NAUJŲ DARBO VIETŲ STEIGIMO SUBSIDIJAVIMO

IR MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO VERSLO SUBJEKTAMS

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. liepos 13  d.  Nr. T1-143

Rietavas

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies  18 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.8 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 8 punktu ir Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3, 4, 5, 6 ir 7 straipsniais, Rietavo savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti naujų darbo vietų steigimo subsidijavimo ir mokesčių lengvatų teikimo verslo subjektams tvarkos aprašą (pridedama).                         

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                             Antanas Černeckis        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Rietavo savivaldybės tarybos    2017 m. liepos 13 d.                                                                                sprendimu Nr. T1-143

 

NAUJŲ DARBO VIETŲ STEIGIMO SUBSIDIJAVIMO IR MOKESČIŲ lengvatŲ TEIKIMO VERSLO SUBJEKTAMS tvarkos aprašAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naujų darbo vietų steigimo subsidijavimo ir mokesčių lengvatų teikimo verslo subjektams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja naujų darbo vietų steigimo subsidijavimo ir lengvatų Rietavo savivaldybės biudžeto sąskaita teikimą verslo subjektams, besikuriantiems, steigiantiems naujas darbo vietas, plečiantiems veiklą Savivaldybės teritorijoje ir pateikusiems prašymus dėl paramos ir lengvatų suteikimo.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies  18 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.8 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 8 punktu ir Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3, 4, 5, 6 ir 7 straipsniais.

3. Pagrindinis šio Aprašo tikslas – skatinti gyventojų verslumą, smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą, suaktyvinti naujų darbo vietų kūrimą, taip prisidedant prie nedarbo mažinimo ir užimtumo didinimo Savivaldybėje, ir didinti investicijų pritraukimą į Rietavo savivaldybę.

4. Šiuo Aprašu patvirtinta tvarka parama skiriama ir žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatos teikiamos šiems verslo subjektams:

4.1. smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, apibrėžtiems Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;

4.2. investuotojams, apibrėžtiems Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, kurie mokesčius moka į Rietavo savivaldybės biudžetą.

5. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

5.1. Vidutinė įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

5.1.1.  įmonės metinės pajamos neviršija 50 mln. eurų;

5.1.2. įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. eurų.

5.2. Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

5.2.1.  įmonės metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų;

5.2.2.  įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 mln. eurų.

5.3. Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

5.3.1. įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų;

5.3.2. įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. eurų.

5.4. Ūkininkas – fizinis asmuo, besiverčiantis žemės ūkio veikla savo vardu įregistruotame ir atstovaujamame ūkyje.

6. Savivaldybės tarybos sprendimu verslo subjektams mokesčio lengvata teikiama kitos paskirties (naudojimo būdas: komercinės paskirties, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčiui.

7. Naujoms darbo vietoms steigti subsidijos ir mokesčių lengvatos teikiamos Savivaldybės biudžeto sąskaita už metus, kuriais pareiškėjas kreipėsi dėl lengvatos suteikimo. Lengvatos gali būti neteikiamos nesurinkus planuotų Savivaldybės biudžeto pajamų.

 

 

II SKYRIUS  

PRAŠYMŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

8. Prašymus dėl naujų darbo vietų steigimo subsidijavimo ir mokesčių lengvatų suteikimo  gali teikti verslo subjektai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

8.1. nėra bankrutuojantys, likviduojami ar vykdantys restruktūrizaciją;

8.2. neturi mokesčių (delspinigių) įsiskolinimų Savivaldybės ir Valstybės ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetams;

8.3. kuria naują verslą ar vykdo verslo plėtrą Rietavo savivaldybės teritorijoje ir įdarbina Savivaldybės gyventojus;

8.4. turi nekilnojamojo turto, apmokestinamo nekilnojamojo turto mokesčiu, nuosavos žemės sklypus arba nuomoja valstybinės žemės sklypus Rietavo savivaldybės teritorijoje – jeigu kreipiasi dėl mokesčių lengvatų;

8.5. mokesčio mokėtojo nekilnojamasis turtas ir žemės sklypai, už kuriuos prašoma suteikti mokesčio lengvatą, neįtraukti į nenaudojamų, neprižiūrimų  ir apleistų turto objektų Rietavo savivaldybėje sąrašą. 

9. Mokesčių lengvatos suteikiamos, jeigu atitinka vieną iš šių kriterijų:

9.1. įmonė įsigijo nenaudojamus, apleistus, avarinės būklės pastatus ir/ar statinius nuosavybėn ir investuoja į šių pastatų ir/ar statinių rekonstrukciją, atnaujina jai priklausantį nekilnojamąjį turtą;

9.2. įmonė įsteigta einamaisiais kalendoriniais metais;

9.3. plečia arba perkelia verslą į Rietavo savivaldybę sukūria naujų darbo vietų, jose visu etatu įdarbino Rietavo savivaldybėje registruotus asmenis;

9.4. atvejai, kurių nėra galimybės numatyti (stichinės nelaimės, gaisrai ir pan.).

10. Verslo subjektas dėl mokesčio lengvatos suteikimo už metus, kuriais buvo įsteigtos naujos darbo vietos, prašymą gali pateikti, jeigu praėjo metai (bet ne daugiau kaip dveji) nuo naujų darbo vietų įsteigimo.

 

III SKYRIUS 

PRAŠYMŲ TEIKIMO TVARKA

 

11. Pareiškėjai nustatytos formos prašymus (Aprašo 1 priedas) teikia Savivaldybės merui.

12.  Dėl mokesčių lengvatų taikymo pareiškėjai pateikia šiuos dokumentus:

12.1. prašymą suteikti mokesčio lengvatą (1 priedas);

12.2. registracijos pažymėjimo kopiją, patvirtintą savininko (vadovo) parašu ir antspaudu;

12.3. dokumentų, įrodančių, kad įmonės savininkas yra jaunesnis negu 29 metų, kopiją;

12.4. pažymą apie naujai įsteigtas ir vienerius metus išlaikytas darbo vietas, suderintą su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus Klientų aptarnavimo skyriaus Plungės poskyriu (Aprašo 2 priedas);

12.5. Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo pažymas apie juridinio asmens įsiskolinimus Savivaldybės ir valstybės biudžetams (pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo datos);

12.6. investicijas patvirtinančių dokumentų kopijas su įmonės vadovo parašu ir antspaudu (priklausomai, pagal kokį kriterijų prašoma lengvatos);

12.7. dokumentus, įrodančius, kad įsteigtoje darbo vietoje įdarbinti Rietavo savivaldybėje registruoti asmenys;

12.8. žemės, valstybinės žemės nuomos ar nekilnojamojo turto deklaracijų kopijas (priklausomai nuo to, kokio mokesčio lengvatos prašoma);

12.9. kitus dokumentus, reikalingus paramai ir lengvatoms gauti.

13. Pareiškėjas prašymo formoje nurodytus duomenis įrašo savarankiškai, parašu garantuodamas jų teisingumą.

14. Prašymai dėl mokesčių lengvatų suteikimo gali būti teikiami popierine forma ir elektroniniais ryšiais, pasirašyti saugiu pareiškėjo ar jo įgalioto asmens elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, pridedami dokumentai taip pat pateikiami elektrone forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant nuskaitytus originalius dokumentus.

 

IV SKYRIUS 

PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR TEIKIAMOS LENGVATOS

 

15. Gauti prašymai užregistruojami dokumentų valdymo sistemoje DVS ir perduodami: dėl mokesčio lengvatų suteikimo – Savivaldybės administracijos Teisės ir finansų skyriui, dėl naujų darbo vietų subsidijavimo – Rietavo savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo ir žemės ūkio rėmimo programos projektų ir paraiškų vertinimo komisijai.

16. Teisės ir finansų skyriaus specialistai patikrina gautus prašymus, pateiktus dokumentus dėl mokesčio lengvatos suteikimo ir rengia Tarybos sprendimo dėl mokesčio lengvatos suteikimo (nesuteikimo) projektą.

17. Jeigu pateikiami ne visi arba ne iki galo užpildyti dokumentai, laikoma, kad prašymas nepateiktas, kol pareiškėjas pristatys papildomus (patikslintus) dokumentus. Šiuo atveju per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos kreipiamasi į pareiškėją dėl prašymo patikslinimo arba papildomų dokumentų pateikimo.

18. Administracija gali pareikalauti kitų papildomų arba informaciją patvirtinančių arba patikslinančių dokumentų arba deklaracijų.

19. Savivaldybės taryba sprendimą dėl lengvatos suteikimo arba nesuteikimo priima artimiausiame Tarybos posėdyje.

20. Bendra žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių suteikiamų lengvatų ir naujų darbo vietų steigimo subsidijų suma negali viršyti 10 tūkst. eurų ir negali būti didesnė už investicijų dydžio sumą.

21. Verslo subjektams gali būti teikiama:

21.1. už naujos darbo vietos, į kurią įdarbinamas Savivaldybės gyventojas, nustatyta tvarka registruotas Darbo biržoje, sudarant su juo neterminuotą darbo sutartį ir išlaikant darbo vietą ne mažiau kaip vienerius metus, sukūrimą skiriama 100 eurų vienai darbo vietai įkurti parama (išskyrus vadovo darbo vietą), bet ne daugiau kaip 500 eurų vienai įmonei per metus;

21.2. už naujos darbo vietos, į kurią pirmą kartą įdarbinamas absolventas iki 29 metų amžiaus, sudarant su juo neterminuotą darbo sutartį ir išlaikant sukurtą darbo vietą ne mažiau kaip vienerius metus, sukūrimą skiriama 150 eurų vienai darbo vietai įkurti parama, bet ne daugiau kaip 1050 eurų vienai įmonei per metus;

21.3. pradedantiesiems verslininkams, jaunesniems negu 29 metų amžiaus ir deklaravusiems gyvenamąją vietą Rietavo savivaldybėje, naujai įsteigusiems įmones (jeigu su samdomais darbuotojais sudarytos neterminuotos darbo sutartys visai darbo dienai) skiriama vienkartinė 500 eurų parama.

22. Verslo subjektams, pateikusiems prašymą, Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti teikiamos mokesčių lengvatos:

22.1. verslininkams, naujai įsteigusiems įmones Rietavo savivaldybėje (jeigu su samdomais darbuotojais sudarytos neterminuotos darbo sutartys visai darbo dienai) suteikiama pirmais metais – 100 proc., antrais metais – 50 proc., trečiais metais – 30 proc.  žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvata;

22.2. įsigijusiems nenaudojamus, apleistus, avarinės būklės pastatus ir/ar statinius nuosavybėn ir investuojantiems į šių pastatų ir /ar statinių rekonstrukciją, atnaujinantiems jiems priklausantį nekilnojamąjį turtą verslo subjektams 3 metus iš eilės nuo nekilnojamojo turto įsigijimo datos suteikiama pirmais metais – 100 proc., antrais metais – 50 proc., trečiais metais – 30 proc.  žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvata;

22.3. verslo subjektams, kurie savo veiklą perkelia į Rietavo savivaldybę, jų prašymu suteikiama pirmais metais – 100 proc., antrais metais – 50 proc., trečiais metais – 30 proc.  žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvata.

23. Visiškai nuo žemės, žemės nuomos (ne žemės ūkio paskirties žemė) ir nekilnojamojo turto mokesčių atleidžiamos viešosios įstaigos ir ne pelno siekiančios organizacijos, kurių dalininkė yra Savivaldybė.

24. Mokesčių lengvatos neteikiamos:

24.1. priskaičiuotiems delspinigiams padengti;

24.2. steigti darbo vietoms, skirtoms laikiniems ir sezoniniams darbams.

25. Verslo subjektas, per paskutinius trejus metus pasinaudojęs mokesčio lengvatomis už naujai įsteigtas darbo vietas ir vėl įsteigęs naujų darbo vietų, gali gauti mokesčių lengvatą, jeigu darbo vietų skaičius pakartotinio prašymo pateikimo dieną bus didesnis negu ankstesniame prašyme.

26. Verslo subjektams pagal jų prašymus žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikiamos tik tiems žemės sklypams ar pastatams, kuriuose vykdoma verslo subjekto veikla.

27. Žemės nuomos mokesčio lengvata neteikiama įmonėms, kurios nėra sudariusios valstybinės žemės nuomos sutarčių.

28. Paaiškėjus, kad pareiškėjas pateikė neteisingus duomenis, kurie nulėmė nepagrįsto sprendimo dėl mokesčio lengvatos priėmimą, Savivaldybės taryba pripažįsta šį sprendimą negaliojančiu, o gavęs lengvatą asmuo privalo per tris mėnesius nuo sprendimo įsigaliojimo dienos grąžinti neteisėtai gautas lėšas (lengvatą) į Savivaldybės biudžetą. Lėšų negrąžinus, jos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Sprendimai dėl mokesčių lengvatų suteikimo išsiunčiami pareiškėjui, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Savivaldybės administracijos Teisės ir finansų skyriui, kuris administruoja valstybinės žemės nuomos mokestį.

30. Duomenis apie asmenims suteiktas mokesčių lengvatas Suteiktos valstybės pagalbos registrui pateikia Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už duomenų pateikimą.

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naujų darbo vietų steigimo subsidijavimo ir mokesčių lengvatų teikimo verslo subjektams tvarkos aprašo

1 priedas

 

RIETAVO SAVIVALDYBĖS MERUI

PRAŠYMAS SUTEIKTI MOKESČIO LENGVATĄ

 

20 _____ m. ________________ mėn. _______ d.

 

Duomenys apie pareiškėją       (žymėjimo pvz.            )

Pavadinimas

 

Vadovas

 

Ekonominės veiklos rūšies kodas (EVRK)

 

Rekvizitai

kodas

 

adresas

 

 

telefonas

 

faksas

 

el. p. adresas

 

atsiskaitomoji sąskaita

 

PVM mokėjimas

taip  PVM mokėtojo kodas

ne

Informacija apie pareiškėją

labai maža įmonė

maža įmonė

vidutinė įmonė

verslininkas

ūkininkas

Prašome suteikti žemės, žemės nuomos arba nekilnojamojo turto mokesčio (reikalingą – pabraukti) lengvatą už 20 _____ m.

 

Kiti paaiškinimai:

 

 

Pridedami papildomi dokumentai

 

 

 

 

PATVIRTINU, kad:

1.   Šiame prašyme pateikta informacija yra teisinga; 

2.  Susipažinau su Naujų darbo vietų steigimo subsidijavimo ir mokesčių lengvatų teikimo naujai besikuriantiems ir steigiantiems naujas darbo vietas verslo subjektams tvarkos aprašu, patvirtintu Rietavo savivaldybės tarybos 2017 m. birželio  d. sprendimu Nr.T1-

______________ ________________ ________________________

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

A.V.

 

Naujų darbo vietų steigimo subsidijavimo ir mokesčių lengvatų teikimo verslo subjektams tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

PAŽYMA

APIE NAUJAI ĮSTEIGTAS IR VIENERIUS METUS IŠLAIKYTAS DARBO VIETAS

 

1. ____________________________________________________________________

(pareiškėjo pavadinimas, kodas, adresas, telefonas)

______________________________________________________________________

 

2. Darbo vietos (-ų) įsteigimo data  20_______ m.    _______  mėn. 1 d. _______ vnt.

 

3.

 

Metų ketvirčio paskutinę dieną, prieš steigiant darbo vietą

Ketvirčio, kada buvo įsteigta nauja darbo vieta, paskutinę dieną

Pateikti kiekvieno paskesnio ketvirčio paskutinės dienos duomenis, kol darbo vietos įsteigimo terminui sueis treji metai

 

 

 

Data

Data

Data

Data

Dirbančiųjų skaičius

 

 

 

 

 

 

Iš jų – dirba laikiną darbą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadovas________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

A.V.

 

 

 

SUDERINTA

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos Mažeikių skyriaus Klientų

aptarnavimo skyriaus Plungės poskyris

 

_______________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

A.V.