LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. SAUSIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-50 „DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 20 d. Nr. V-211

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Išlaidų medicininei reabilitacijai kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“, ir jį papildau 12 punktu:

12. Teikdamas medicininės reabilitacijos (pavienes, pirmojo medicininės reabilitacijos etapo, ambulatorinės reabilitacijos ar stacionarinės reabilitacijos) ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, įvertinęs paciento sveikatos būklę, sudaro gydymo planą (medicininės reabilitacijos programą) ir įrašo jį paciento medicinos dokumentuose.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga