LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. GEGUŽĖS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-367DĖL ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

 

2018 m. liepos 27 d. Nr. D1-783

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Asmuo, pateikdamas duomenis GPAIS, užtikrina, kad pateikiami duomenys yra visapusiškai tikslūs, išsamūs ir teisingi. Bet koks vėlesnis duomenų koregavimas ar taisymas sistemoje pažymimas ir apskaitą vedantis subjektas, turi nurodyti tokių duomenų koregavimo priežastį, kurią matys Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) pareigūnai;“.

2. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Praėjusio kalendorinio ketvirčio atliekų susidarymo apskaitos žurnalo duomenis, kurių pagrindu formuojama atliekų apskaitos suvestinė galima koreguoti tik nurodžius priežastį, dėl ko daromi pakeitimai. Asmuo, atsakingas už atliekų susidarymo apskaitos žurnalo pildymą, AAD pareigūnui pareikalavus, nedelsiant privalo pateikti keitimo priežastį pagrindžiančius įrodymus ir (ar) informaciją;“.

3. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Praėjusio kalendorinio ketvirčio atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo duomenis, kurių pagrindu formuojama atliekų apskaitos suvestinė galima koreguoti tik nurodžius priežastį, dėl ko daromi pakeitimai. Asmuo, atsakingas už atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo pildymą, AAD pareigūnui pareikalavus, nedelsiant privalo pateikti keitimo priežastį pagrindžiančius įrodymus ir (ar) informaciją;“.

4. Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Įmonei, vykdžiusiai atliekų susidarymo ar tvarkymo apskaitą, bet nepateikusiai metinės ataskaitos iki Taisyklių 48 punkte nustatyto termino, per GPAIS siunčiamas informacinis pranešimas apie nepateiktą metinę ataskaitą, apie tai informuojamas AAD;“.

5. Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

51. Jeigu metinė ataskaita neatitinka Taisyklių 50 punkte nurodytų reikalavimų, ji yra nepriimama. Dėl to naudojantis GPAIS įmonei ir AAD siunčiamas informacinis pranešimas, kartu nurodant metinėje ataskaitoje šalintinus trūkumus ir (ar) netikslumus;“.

6. Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

54. Taisyklių 53 punkte nurodytu atveju informacija apie įmonę per GPAIS siunčiama AAD. Gavęs šį pranešimą, AAD privalo imtis teisės aktų nustatytų veiksmų dėl nurodyto pažeidimo;“.

7. Pakeičiu 66 punktą ir jį išdėstau taip:

66.  Apie įmonę, kuri per nustatytą formos pateikimo terminą ar pakartotinai per nustatytą 20 darbo dienų terminą Agentūrai formos nepateikia arba formą pateikia, tačiau joje nepašalinti visi nurodyti trūkumai ir (ar) netikslumai, Agentūra informuoja AAD;“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Kęstutis Navickas