LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAIKO LAIKINOSIOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 20 d. Nr. A1-794

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 48 straipsnio 1 punktu:

1. T v i r t i n u Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

3. Rekomenduoju savivaldybių administracijoms per 10 darbo dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jų teritorijose veikiančių socialinę priežiūrą teikiančių socialinių paslaugų įstaigų, kuriose galės būti organizuojama vaiko laikinoji priežiūra, sąrašą.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                              Linas Kukuraitis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A1-794

 

 

VAIKO LAIKINOSIOS PRIEŽIŪROS tvarkos APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vaiko laikinosios priežiūros organizavimo, nustačius vaiko apsaugos poreikį, ir vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymo, vaiko laikinosios priežiūros pratęsimo, pakeitimo ir nutraukimo tvarką.

2. Vaiko laikinoji priežiūra organizuojama vadovaujantis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Aprašu ir kitais vaiko teisių apsaugą reguliuojančiais teisės aktais. 

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme.

 

II SKYRIUS

VAIKO LAIKINOSIOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO TVARKA NUSTAČIUS VAIKO APSAUGOS POREIKĮ

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

4. Vaiko laikinoji priežiūra organizuojama nedelsiant, kai Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) ar jos įgaliotas teritorinis skyrius, atlikę vaiko situacijos vertinimą, nustato vaiko apsaugos poreikį, taikydami vieną iš Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 364 straipsnio 1 dalies punkte nurodytų priemonių.

5. Jei vaiko apsaugos poreikis nustatomas tik dėl vieno iš jo tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą veiksmų, kurie kelia realų pavojų vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, vaikui saugi aplinka užtikrinama kartu su tokio pavojaus jam nekeliančiu tėvu ar kitu jo atstovu pagal įstatymą, jei tai neprieštarauja geriausiems jo interesams (pvz., smurto artimoje aplinkoje atveju vaiko tėvas ar kitas jo atstovas pagal įstatymą įkalbinėja vaiką duoti melagingus parodymus, siekdamas apginti smurtautoją, bando paveikti vaiką sakydamas, kad smurtas įvyko dėl jo kaltės, ir kt.).

6. Vaiko laikinoji priežiūra gali būti organizuojama:

6.1. perduodant vaiką giminaičių, su vaiku emociniais ryšiais susijusių ar kitų vaiko tėvų ar jo atstovų pagal įstatymą nurodytų asmenų, galinčių laikinai prižiūrėti vaiką, priežiūrai vaiko ir tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą gyvenamojoje vietoje;

6.2. pas vaiko giminaičius, su vaiku emociniais ryšiais susijusius ar kitus vaiko tėvų, ar jo atstovų pagal įstatymą nurodytus asmenis, galinčių laikinai prižiūrėti vaiką, prižiūrinčių asmenų gyvenamojoje vietoje;

6.3. apgyvendinant vaiką kartu su jo tėvais ar vienu iš jų arba kitais vaiko atstovais (atstovu) pagal įstatymą, kurie (kuris) nekelia pavojaus vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje.

7. Laikinai prižiūrintis vaiką asmuo (išskyrus atvejus, kai vaiko laikinoji priežiūra nustatoma vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu) gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją dėl vaiko laikinosios priežiūros išmokos, kuri skiriama už kiekvieną laikinai prižiūrimą vaiką Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai vaiko laikinoji priežiūra nustatyta ne vaiko gyvenamosios vietos savivaldybėje, vaiko laikinosios priežiūros išmoką moka vaiko gyvenamosios vietos savivaldybė.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VAIKO LAIKINOSIOS PRIEŽIŪROS NUSTATYMAS VAIKO AR JĮ LAIKINAI PRIŽIŪRINČIŲ ASMENŲ GYVENAMOJOJE VIETOJE

 

8. Vaiko laikinoji priežiūra pas asmenis, nurodytus Aprašo 6.1 ir 6.2 papunkčiuose, organizuojama bendru vieno iš vaiko tėvų (ar abiejų tėvų) ar kito (kitų) vaiko atstovo (atstovų) pagal įstatymą ir vaiko laikinąją priežiūrą vykdančių asmenų sutarimu, pasirašius Vaiko laikinosios priežiūros organizavimo vaiko ir tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą gyvenamojoje vietoje / vaiką laikinai prižiūrinčių asmenų gyvenamojoje vietoje aktą (Aprašo 1 priedas). Jei vaiko laikinoji priežiūra organizuojama daugiau nei vienam vaikui, pildomas vienas aktas, kuriame nurodomi visi vaikai ir visų vaikų duomenys, kuriems organizuojama vaiko laikinoji priežiūra.

9. Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius, vertindamas, ar tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą nurodyti vaiko giminaičiai, su vaiku emociniais ryšiais susiję ar kiti vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą nurodyti asmenys gali laikinai prižiūrėti vaiką, išklauso vaiką, išskyrus atvejus, kai tą padaryti nėra galimybių dėl objektyvių priežasčių.

10. Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius, iš vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą gavę informaciją apie vaiko giminaičius, su vaiku emociniais ryšiais susijusius asmenis ar kitus asmenis, galinčius laikinai prižiūrėti vaiką (šių asmenų vardus, pavardes, gyvenamosios vietos adresus, kontaktinius duomenis (telefono ryšio numerius ir elektroninio pašto adresus), įvardytus ryšius su vaiku ir šeima):

10.1. organizuodami vaiko laikinąją priežiūrą jį prižiūrinčių asmenų gyvenamojoje vietoje, užtikrina vaiko arba vaiko ir jo tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą, kurie nekelia realaus pavojaus vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, palydėjimą iki vaiką laikinai prižiūrinčių asmenų gyvenamosios vietos ir įvertina, ar aplinka yra saugi vaikui (ar nėra aplinkybių, keliančių realų pavojų vaiko fiziniam ir psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei arba pavojų reikšmingos žalos jo sveikatai atsiradimui). Įvertinę, kad aplinka yra saugi vaikui, Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius užpildo Vaiko laikinosios priežiūros organizavimo vaiko ir tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą gyvenamojoje vietoje / vaiką laikinai prižiūrinčių asmenų gyvenamojoje vietoje aktą (Aprašo 1 priedas), kurio originalas lieka Tarnybai ar jos įgaliotam teritoriniam skyriui, o akto kopiją Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius ne vėliau nei kitą darbo dieną registruotu paštu arba elektroniniu paštu išsiunčia vaiko tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą ir vaiką laikinai prižiūrinčiam asmeniui;

10.2. perduodami vaiką laikinai prižiūrinčių asmenų priežiūrai vaiko ir tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą gyvenamojoje vietoje, sulaukia, kol į vaiko ir tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą gyvenamąją vietą atvyks vaiką laikinai prižiūrintis asmuo, ir, jam atvykus, užpildo Vaiko laikinosios priežiūros organizavimo vaiko ir tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą gyvenamojoje vietoje / vaiką laikinai prižiūrinčių asmenų gyvenamojoje vietoje aktą (Aprašo 1 priedas), kurio originalas lieka Tarnybai ar jos įgaliotam teritoriniam skyriui, o akto kopiją Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius ne vėliau nei kitą darbo dieną registruotu paštu arba elektroniniu paštu išsiunčia vaiko tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą ir vaiką prižiūrinčiam asmeniui. Vaiką laikinai prižiūrintys asmenys į vaiko ir tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą gyvenamąją vietą privalo atvykti kuo greičiau, bet ne ilgiau nei per 2 valandas nuo kreipimosi į vaiką prižiūrinčius asmenis.

11. Jei prižiūrinčio asmens gyvenamojoje vietoje apgyvendinamas daugiau nei vienas tų pačių tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą vaikas, visų jų duomenys (renkami vaiko (vaikų) asmens duomenys pateikti Aprašo 1 priede) nurodomi viename Vaiko laikinosios priežiūros organizavimo vaiko ir tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą gyvenamojoje vietoje / vaiką laikinai prižiūrinčių asmenų gyvenamojoje vietoje akte (Aprašo 1 priedas).

12. Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius, vertindami, ar vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą nurodytas giminaitis, su vaiku emociniais ryšiais susijęs asmuo ar kitas vaiko tėvų ar jo atstovų pagal įstatymą nurodytas asmuo gali laikinai prižiūrėti vaiką, nedelsdami, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo vaiko laikinosios priežiūros pritaikymo dienos, atlieka veiksmus, nurodytus Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 364 straipsnio 8 dalyje.

13. Jei Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius, atlikęs Aprašo 12 punkte nurodytus veiksmus ir nustatęs, kad vaiką laikinai prižiūrintis asmuo yra teistas už Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodytų nusikaltimų padarymą, nedelsdami, bet ne vėliau nei per 1 valandą nuo minėtos informacijos (ar asmuo įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltas už nurodytame straipsnyje įvardyto kurio nors nusikaltimo padarymą, koks tai nusikaltimas, nuosprendžio, kuriuo asmuo pripažintas kaltas, datą) gavimo, turi užtikrinti vaikui saugią aplinką, taikydami vieną iš Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 364 straipsnio 1 dalyje nurodytų priemonių – organizuoti vaiko laikinąją priežiūrą kitoje saugioje aplinkoje.

14. Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius, pritaikę vaiko laikinosios priežiūros priemonę, nedelsdami, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, nusiunčia savivaldybės administracijai registruotu paštu arba elektroniniu paštu Vaiko laikinosios priežiūros organizavimo vaiko ir tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą gyvenamojoje vietoje / vaiką laikinai prižiūrinčių asmenų gyvenamojoje vietoje akto kopiją.    

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VAIKO LAIKINOSIOS PRIEŽIŪROS NUSTATYMAS SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ TEIKIANČIOJE SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOJE

 

15. Jei vaiko tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą nenurodo ar negali nurodyti vaiko giminaičių, su vaiku emociniais ryšiais susijusių ar kitų asmenų, galinčių laikinai prižiūrėti vaiką, arba vaiko tėvams ar kitiems (kitam) vaiko atstovams (atstovui) pagal įstatymą nepavyksta sutarti dėl vaiko laikinosios priežiūros su jų nurodytais asmenimis, arba Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius, vadovaudamiesi Aprašo 10.1 papunkčiu ir 12 punktu, įvertina, kad toks asmuo negali užtikrinti vaikui saugios aplinkos, o vaiko tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą negali ar nenori nurodyti kito asmens, galinčio laikinai prižiūrėti vaiką, Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius vaiko laikinąją priežiūrą organizuoja, jį apgyvendinę kartu su jo tėvais ar vienu iš jų arba kitais vaiko atstovais (atstovu) pagal įstatymą, kurie (kuris) nekelia realaus pavojaus vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje. Jei šeimoje yra tik vienas vaiko atstovas pagal įstatymą, kartu su juo gali būti apgyvendinami ir kiti jo vaikai, kuriems nebuvo nustatytas vaiko apsaugos poreikis.

16. Vaiko laikinoji priežiūra organizuojama socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje, Tarnybai užpildžius Vaiko laikinosios priežiūros organizavimo socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje aktą (Aprašo 2 priedas), kurio originalas lieka Tarnybai ar jos įgaliotam teritoriniam skyriui, o kopija – socialinę priežiūrą teikiančiai socialinių paslaugų įstaigai ir vaiko tėvams ar kitiems jo atstovams pagal įstatymą, kurie socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje apgyvendinami kartu su juo (jei kopijos negalima pateikti iš karto, ji socialinę priežiūrą teikiančiai socialinių paslaugų įstaigai ir vaiko tėvams ar kitiems jo atstovams pagal įstatymą išsiunčiama registruotu paštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Vaiko laikinosios priežiūros organizavimo socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje akto surašymo dienos). Vaiko laikinosios priežiūros organizavimo socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje aktas užpildomas, palydėjus vaiką kartu su jo atstovu (atstovais) pagal įstatymą iki socialinę priežiūrą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos.

17. Kiekviena savivaldybė užtikrina, kad būtų sudaryta galimybė jos teritorijoje gyvenančiam vaikui taikyti vaiko laikinąją priežiūrą socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje bet kurią savaitės dieną bet kuriuo paros metu, taip pat poilsio ir švenčių dienomis. Vaiko laikinoji priežiūra gali būti taikoma tik tokioje socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje, kuri yra saugi vaikui.

18. Tais atvejais, kai savivaldybėje nėra veikiančios socialinę priežiūrą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, atitinkančios Aprašo 17 punkte nurodytus reikalavimus, savivaldybė gali sudaryti sutartį su kita (artimiausia) savivaldybe dėl vaiko laikinosios priežiūros taikymo socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje paslaugų teikimo. Sutartyje savivaldybės sutaria dėl tokių mokėjimo už paslaugas dydžių ir tvarkos.

19. Vaikui ir jo tėvams ar kitiems jo atstovams pagal įstatymą vaiko laikinosios priežiūros taikymo socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje paslaugų teikimas yra apmokamas, vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu 2006 m. birželio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 583.

20. Jei vaiko laikinoji priežiūra taikoma ne vaiko ir tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą gyvenamosios vietos savivaldybėje, atvejo vadybininkas kartu su vaiko tėvais ar kitais vaiko atstovais pagal įstatymą turi aptarti, kaip vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą vykdys kitus įsipareigojimus (pvz.: dirbti, užtikrinti nenutrūkstamą vaiko dalyvavimą mokymosi ir ugdymosi procese ir pan.), ir organizuoti papildomų paslaugų ar pagalbos, kurios reikia šiems įsipareigojimams įvykdyti, teikimą.

21. Savivaldybės raštu pateikia Tarnybai ar jos įgaliotam teritoriniam skyriui socialinę priežiūrą teikiančių socialinių paslaugų įstaigų, kuriose Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius gali organizuoti jų teritorijoje gyvenančio vaiko laikinąją priežiūrą, nustatę vaiko apsaugos poreikį, sąrašą, kuriame nurodomi įstaigų pavadinimai (pagal Juridinių asmenų registro duomenis), adresai, telefono ryšio numeriai bei elektroninio pašto adresai, kuriais galima kreiptis dėl laikinosios priežiūros šiose įstaigose organizavimo, taip pat nedelsdamos raštu informuoja Tarnybą ar jos įgaliotą teritorinį skyrių apie minėtų įstaigų pavadinimų, adresų, telefono ryšio numerių bei elektroninio pašto adresų pasikeitimus.

 

III SKYRIUS

VAIKO LAIKINOSIOS PRIEŽIŪROS VAIKO TĖVŲ ar kitų jo atstovų pagal įstatymą PRAŠYMU NUSTATYMAS

 

22. Jei vaiko laikinoji priežiūra organizuojama vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu, vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai tiesiogiai (atvykę į savivaldybės administraciją), registruotu paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis privalo pateikti:

22.1. rašytinį prašymą nustatyti vaiko laikinąją priežiūrą pas vaiko giminaičius, su vaiku emociniais ryšiais susijusius asmenis ar kitus vaiko tėvų ar jo atstovų pagal įstatymą nurodytus asmenis ne ilgesniam kaip šešių mėnesių terminui nuo vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos pagal Aprašo 3 priede nustatytą formą;

22.2. išrašą iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją (jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai savivaldybės administracijai, pateikiamas išrašas iš vaiko gimimo įrašo arba vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kuris, padarius jo kopiją, grąžinamas prašymą pateikusiam asmeniui);

22.3. tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas (jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai savivaldybės administracijai, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kuris, įsitikinus prašymą pateikusio asmens tapatybe, jam grąžinamas);

22.4. asmens, galinčio laikinai prižiūrėti vaiką, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;

22.5. dokumentus (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas), įrodančius priežastis, dėl kurių vaikui prašoma nustatyti laikinąją priežiūrą (pvz.: gydymo įstaigos pateiktą pažymą, įdarbinimo, profesinės ar savanoriškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje dokumentus (darbo sutarties, paslaugų teikimo sutarties kopijas, laišką, patvirtinantį įdarbinimą, komandiruotę, stažuotę arba dalyvavimą profesinėje ar savanoriškoje programoje ir jos trukmę patvirtinančio įsakymo kopijas, potvarkio, kvietimo kopijas ar kt.); 

22.6. jei vaiko laikinąją priežiūrą prašo nustatyti ne jo tėvai, o kiti jo atstovai pagal įstatymą, – teismo sprendimo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopiją arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopiją.

23. Prašymą gali pateikti ir vienas iš vaiko tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą, jei yra objektyvių priežasčių (pvz.: vienas iš tėvų yra laikinai išvykęs, vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su vienu iš tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą ir ryšio tarp vaiko ir kito iš tėvų ar vaiko atstovų pagal įstatymą nėra, vienas iš tėvų yra nusišalinęs nuo vaiko auginimo, nors tėvų valdžia jam nėra apribota, nežinoma kito vaiko tėvo ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą gyvenamoji vieta ir pan.).

24. Jei vaiko laikinoji priežiūra nustatoma vaiko tėvų arba vieno iš tėvų prašymu, vaiko tėvai arba vienas iš tėvų užpildo Prašymą dėl vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymo (Aprašo 3 priedas) ir jį vienu iš Aprašo 22 punkte nurodytų būdų pateikia vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki norimos vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos. Prašymas nenagrinėjamas, jei vaiko tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą nepateikia visų Aprašo 22.1–22.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų. Apie priimtą sprendimą nenagrinėti prašymo savivaldybės administracija informuoja vaiko tėvus ar kitus vaiko atstovus pagal įstatymą raštu, nusiųsdama šio sprendimo kopiją registruotu paštu arba elektroniniu paštu.

25. Jei vaiko laikinoji priežiūra nustatoma ne vaiko tėvų, o kitų jo atstovų pagal įstatymą arba vieno iš šių atstovų pagal įstatymą prašymu, jie (jis) užpildo Prašymą dėl vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymo (Aprašo 3 priedas) ir jį vienu iš Aprašo 22 punkte nurodytų būdų pateikia vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai bei savo gyvenamosios vietos Tarnybos teritoriniam skyriui, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki norimos vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos.

26. Jei vaiko laikinąją priežiūrą vaiko tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą prašo nustatyti daugiau nei vienam vaikui, vaiko tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą visų vaikų, kuriems prašoma nustatyti laikinąją priežiūrą, duomenis surašo viename prašyme ir kartu su juo pateikia dokumentus, nurodytus Aprašo 22.2 ir 22.6 papunkčiuose, susijusius su visais vaikais, kuriems prašoma nustatyti laikinąją priežiūrą.

27. Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų, išvardytų Aprašo 22.2–22.6 papunkčiuose, pateikimo dienos turi jį išnagrinėti ir priimti sprendimą dėl vaiko laikinosios priežiūros nustatymo tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu. Vaiko laikinoji priežiūra tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

28. Priimdama sprendimą dėl vaiko laikinosios priežiūros nustatymo tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu, savivaldybės administracija taip pat turi susitikti su vaiku, kuriam prašoma nustatyti vaiko laikinąją priežiūrą, ir išklausyti vaiko nuomonę (ar vaikas sutinka likti su nurodytu asmeniu, kuriam siūloma laikinai jį prižiūrėti, kodėl vaikas sutinka ar nesutinka).

29. Esant objektyvių priežasčių (pvz.: netikėtai pablogėjus vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą sveikatai, dėl skubaus gydymo paskyrimo, skubaus išvykimo ir pan.), Aprašo 24–25 punktuose nurodytas prašymas gali būti pateiktas ir vėliau nei per Aprašo 24–25 punktuose nurodytą terminą ir turi būti išnagrinėtas ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šiais atvejais vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą privalo pateikti dokumentus ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, įrodančias tokių priežasčių buvimą (dokumentus (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas), įrodančius priežastis, dėl kurių vaikui prašoma nustatyti laikinąją priežiūrą skubos tvarka (pvz.: gydymo įstaigos pateiktą pažymą, įdarbinimo, profesinės ar savanoriškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje dokumentus (darbo sutarties, paslaugų teikimo sutarties kopijas, laišką, patvirtinantį įdarbinimą, komandiruotę, stažuotę arba dalyvavimą profesinėje ar savanoriškoje programoje ir jos trukmę patvirtinančio įsakymo kopijas, potvarkio, kvietimo kopijas ar kt.).

30. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo, kuriuo nustatyta vaiko laikinoji priežiūra tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu, kopijos Aprašo 3 priede nurodytu būdu pateikiamos vaiko tėvams ar kitiems jo atstovams pagal įstatymą ir asmeniui, galinčiam laikinai prižiūrėti vaiką, o originalas arba jo elektroninis atitikmuo saugomas savivaldybėje.

 

IV SKYRIUS

VAIKO LAIKINOSIOS PRIEŽIŪROS PRATĘSIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

31. Vaiko laikinoji priežiūra gali trukti:

31.1. nustačius vaiko apsaugos poreikį, kai vaiko laikinoji priežiūra taikoma vaiką prižiūrinčio asmens ar vaiko ir jo tėvų gyvenamojoje vietoje, – iki 30 kalendorinių dienų nuo vaiko laikinosios priežiūros pritaikymo dienos. Pagal poreikį vaiko laikinoji priežiūra gali būti pratęsiama iki 30 kalendorinių dienų arba keičiama į vaiko laikinosios priežiūros priemonę, nurodytą Aprašo 6.3 papunktyje;

31.2. nustačius vaiko apsaugos poreikį, kai vaiko laikinoji priežiūra organizuojama socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje, – pagal poreikį, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo vaiko laikinosios priežiūros pritaikymo dienos;

31.3. jei vaiko laikinoji priežiūra nustatoma vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu, – ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos.

32. Jei vaiko laikinosios priežiūros metu keitėsi asmuo, galintis laikinai prižiūrėti vaiką, arba jei vaiko laikinoji priežiūra vaiko ir vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą gyvenamojoje vietoje ar asmens, galinčio prižiūrėti vaiką, gyvenamojoje vietoje buvo pakeista į vaiko laikinąją priežiūrą socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje, arba vaiko laikinoji priežiūra socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje buvo pakeista į vaiko laikinąją priežiūrą vaiko ir vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą gyvenamojoje vietoje ar asmens, galinčio prižiūrėti vaiką, gyvenamojoje vietoje, jei keitėsi socialinę priežiūrą teikianti socialinių paslaugų įstaiga, kurioje buvo taikoma vaiko laikinoji priežiūra, vaiko laikinosios priežiūros trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai pirmą kartą buvo pritaikyta vaiko laikinoji priežiūra, o jeigu vaiko laikinoji priežiūra nustatyta vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu, – nuo pirmo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo, kuriuo nustatyta vaiko laikinoji priežiūra, priėmimo dienos.

33. Jei vaiko laikinoji priežiūra pratęsiama, nekeičiant vaiką laikinai prižiūrinčio asmens ir (ar) jo gyvenamosios vietos, vaiko laikinosios priežiūros organizavimo veiksmai, nurodyti Aprašo II skyriaus antrajame skirsnyje, neatliekami. Jei pratęsiant vaiko laikinąją priežiūrą keičiasi laikinai vaiką prižiūrintis asmuo ir (ar) jo gyvenamoji vieta, atliekami veiksmai, nurodyti Aprašo 38 punkte.

34. Jei vaiko laikinoji priežiūra vaiką laikinai prižiūrinčio asmens ar vaiko ir vaiko tėvų gyvenamojoje vietoje keičiama į vaiko laikinąją priežiūrą socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje, užpildomas Vaiko laikinosios priežiūros organizavimo socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje aktas (Aprašo 2 priedas).

35. Jei vaiko laikinoji priežiūra socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje keičiama į vaiko laikinąją priežiūrą vaiko ir vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą gyvenamojoje vietoje ar asmens, galinčio prižiūrėti vaiką, gyvenamojoje vietoje, atliekami Aprašo 8 ir 10 punktuose nurodyti veiksmai.

36. Vaiko laikinoji priežiūra nutraukiama, kai:

36.1. išnyksta priežastys, dėl kurių nustatytas vaiko apsaugos poreikis, ir nebėra realaus pavojaus vaiko fiziniam ir psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei šeimoje;

36.2. vaiko laikinosios priežiūros metu visos įmanomos pagalbos šeimai priemonės yra išnaudotos ir buvo neveiksmingos, o vaiko tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą nededa pastangų, nekeičia savo elgesio ir toliau išlieka realus pavojus vaiko fiziniam ir psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei šeimoje, ir Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius inicijuoja laikinosios vaiko globos (rūpybos) nustatymo procesą;

36.3. atsiranda Civilio kodekso 3.254 straipsnio 1 ir 2 punktuose arba 3.257 straipsnyje nurodyti pagrindai, kuriais vadovaudamasi Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius inicijuoja vaiko globos (rūpybos) nustatymo procesą;

36.4. vaikas vaiko laikinosios priežiūros metu sulaukia pilnametystės arba yra emancipuojamas;

36.5. vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą laisva forma raštu nurodo, kad išnyko priežastys, dėl kurių vaiko laikinoji priežiūra buvo nustatyta vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu;

36.6. vaiką laikinai prižiūrintis asmuo atsisako laikinai prižiūrėti vaiką vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu, o vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą nenurodo kito asmens, kuris galėtų laikinai prižiūrėti vaiką;

36.7. suėjo vaiko laikinosios priežiūros terminas ir jis nebuvo pratęstas (jei buvo nustatytas vaiko apsaugos poreikis).

37. Savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Aprašo 36.5 papunktyje nurodytos informacijos gavimo dienos arba pasibaigus vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu terminui priima įsakymą dėl vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu nutraukimo. Administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinosios priežiūros nutraukimo originalas arba jo elektroninis atitikmuo saugomas savivaldybės administracijoje, jo viena kopija pateikiama laikinai vaiką prižiūrėjusiam asmeniui elektroniniu paštu, registruotu paštu arba jam asmeniškai įteikiama, jei jis atvyksta į savivaldybę, kita kopija šiame punkte nurodytais būdais pateikiama vaiko tėvams ar kitiems jo atstovams pagal įstatymą.

38. Jei vaiko laikinoji priežiūra nutraukiama Aprašo 36.1–36.4 ir 36.6 papunkčiuose nurodytais atvejais, Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius užpildo Vaiko laikinosios priežiūros nutraukimo aktą (Aprašo 4 priedas), kurio originalas lieka Tarnybai, o jo kopijos – laikinai vaiką prižiūrėjusiam asmeniui (įteikiama vaiko paėmimo iš jį laikinai prižiūrėjusio asmens metu) ir vaiko tėvams ar kitiems jo atstovams pagal įstatymą (įteikiama vaiko grąžinimo tėvams ar kitiems jo atstovams pagal įstatymą metu).

39. Jei, pritaikius vaiko laikinosios priežiūros priemonę, keičiasi asmuo, galintis laikinai prižiūrėti vaiką, Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius užpildo naują Vaiko laikinosios priežiūros organizavimo vaiko ir tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą gyvenamojoje vietoje / vaiką prižiūrinčių asmenų gyvenamojoje vietoje aktą (Aprašo 1 priedas), kurio originalas lieka Tarnybai ar jos įgaliotam teritoriniam skyriui, o kopiją Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius ne vėliau nei kitą darbo dieną registruotu paštu arba elektroniniu paštu išsiunčia vaiko tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą ir asmeniui, galinčiam laikinai prižiūrėti vaiką. Vaiko laikinosios priežiūros organizavimo vaiko ir tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą gyvenamojoje vietoje / vaiką prižiūrinčių asmenų gyvenamojoje vietoje akto kopiją Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius išsiunčia elektroniniu paštu arba registruotu paštu vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės šeimai paskirtam atvejo vadybininkui, o jei vaiko apsaugos poreikis nustatytas globojamam (rūpinamam) vaikui, – ir globos centrui, taip pat atlieka veiksmus, nurodytus Aprašo 12 ir 14 punktuose. 

40. Jei, nustačius vaiko laikinąją priežiūrą vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu, keičiasi asmuo, galintis laikinai prižiūrėti vaiką, vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą turi pateikti naujo asmens, galinčio laikinai prižiūrėti vaiką, dokumentus, nurodytus Aprašo 22.1 ir 22.4 papunkčiuose. Savivaldybės administracijos direktorius pakeičia savo įsakymą dėl vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymo, nustato vaiko laikinąją priežiūrą tėvų prašymu, nurodydamas kitą asmenį, galintį laikinai prižiūrėti vaiką, ir atlieka veiksmus, nurodytus Aprašo 30 punkte. Jei asmuo, laikinai prižiūrintis vaiką, atsisako laikinai prižiūrėti vaiką, o vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą negali nurodyti kito asmens, galinčio laikinai prižiūrėti vaiką, jie privalo nedelsdami perimti vaiką iš jį laikinai prižiūrinčio asmens.

41. Jei vaiko laikinoji priežiūra buvo nustatyta vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu ir išnyksta priežastys, dėl kurių vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą negalėjo laikinai juo pasirūpinti, vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą privalo apie tai nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas, raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoti savivaldybės administraciją. Jei pasibaigia vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymo terminas, nurodytas Aprašo 31.3 papunktyje, vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą privalo perimti vaiko priežiūrą iš jį laikinai prižiūrinčio asmens ir apie tai nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas, raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoti savivaldybės administraciją (nurodyti vaiko vardą, pavardę ir gimimo datą, vaiko atstovų pagal įstatymą vardus, pavardes, gimimo datas, vaiką laikinai prižiūrėjusio asmens vardą, pavardę ir datą, nuo kada vaiko atstovai pagal įstatymą perėmė vaiką). Jei, pasibaigus nurodytam terminui, vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą neperima vaiko priežiūros iš jį laikinai prižiūrinčio asmens, laikinai vaiką prižiūrintis asmuo apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo vaiko laikinosios priežiūros nustatymo termino pabaigos, raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoti savivaldybės administraciją (nurodyti vaiko vardą, pavardę ir gimimo datą, vaiko atstovų pagal įstatymą vardus, pavardes, turimus kontaktinius duomenis (telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą). Savivaldybės administracija apie tai raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis turi informuoti (nurodyti vaiko vardą, pavardę ir gimimo datą, vaiko atstovų pagal įstatymą vardus, pavardes, kontaktinius duomenis (telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą) Tarnybą ar jos įgaliotą teritorinį skyrių, pridėdama savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinosios priežiūros nustatymo kopiją ir Aprašo 3 priedo kopiją, taip pat dokumentus, išvardytus Aprašo 22 punkte.

42. Nutraukus vaiko laikinosios priežiūros taikymą, kai buvo nustatytas vaiko apsaugos poreikis, Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius nedelsdami, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas, organizuoja vaiko perdavimą jo tėvams ar vienam iš tėvų arba kitiems (kitam) vaiko atstovams (atstovui) pagal įstatymą. Grąžinant vaiką vaiko atstovams pagal įstatymą, dalyvauja šie vaiko atstovai pagal įstatymą, Tarnybos įgalioto teritorinio skyriaus atstovas, esant poreikiui, – asmuo, laikinai prižiūrėjęs vaiką, arba socialinę priežiūrą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, kurioje buvo laikinai prižiūrimas vaikas, atstovas.

43. Nutraukus vaiko laikinąją priežiūrą, kai ji buvo nustatyta vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu, vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą privalo patys pasirūpinti vaiko paėmimu iš jį laikinai prižiūrinčio asmens.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius, pritaikę vaiko laikinosios priežiūros priemonę, nedelsdami, tačiau ne vėliau nei kitą darbo dieną:

44.1. jei vaiko laikinoji priežiūra taikoma vaiką laikinai prižiūrinčio asmens gyvenamojoje vietoje arba vaiko ir tėvų gyvenamojoje vietoje, inicijuoja atvejo vadybininko šeimai paskyrimą, kuriam elektroniniu paštu arba registruotu paštu nusiunčia Vaiko laikinosios priežiūros organizavimo vaiko ir tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą gyvenamojoje vietoje / vaiką prižiūrinčių asmenų gyvenamojoje vietoje akto kopiją, Atvejo vadybos tvarkos aprašo 4 punkte nurodytus duomenis, dokumentų kopijas ir organizuoja mobiliosios komandos sudarymą. Jei laikinoji priežiūra taikoma globojamam (rūpinamam) vaikui, Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius Vaiko laikinosios priežiūros organizavimo vaiko ir tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą gyvenamojoje vietoje / vaiką prižiūrinčių asmenų gyvenamojoje vietoje akto kopiją šiame punkte nustatytais terminais turi elektroniniu paštu arba registruotu paštu nusiųsti ir globos centrui, kuris teikia paslaugas vaiko atstovui (atstovams) pagal įstatymą;

44.2. jei vaiko laikinoji priežiūra taikoma socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje, inicijuoja atvejo vadybininko šeimai paskyrimą, kuriam elektroniniu paštu arba registruotu paštu nusiunčia Vaiko laikinosios priežiūros organizavimo socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje akto kopiją, Atvejo vadybos tvarkos aprašo 4 punkte nurodytus duomenis, dokumentų kopijas. Jei laikinoji priežiūra taikoma globojamam (rūpinamam) vaikui, Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius Vaiko laikinosios priežiūros organizavimo socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje akto kopiją šiame punkte nustatytais terminais turi elektroniniu paštu arba registruotu paštu nusiųsti ir globos centrui, kuris teikia paslaugas vaiko atstovui (atstovams) pagal įstatymą.

45. Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais.

46. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamente ir įstaigos, į kurią kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

______________________________

 

part_f05b39a8c621404f81d6558aa41895b1_end