TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

 DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. lapkričio 25 d. Nr. T1-411

Telšiai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 7 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p e n d ž i a:

1. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-135 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 3 punktą (su visais Nuostatų pakeitimais ir papildymais).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Kęstutis Gusarovas

 


 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T1-411

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Telšių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos antikorupcijos komisijos (toliau – Komisija) nuostatai nustato Komisijos sudarymą, darbo organizavimo tvarką, komisijos narių teises ir pareigas, uždavinius, funkcijas, komisijos veiklos kontrolę, viešinimą ir kitus su jos veikla susijusius klausimus.

2. Komisijos nuostatai (toliau – nuostatai) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais.

3. Komisijos tikslas – pagal kompetenciją koordinuoti Savivaldybės politikos įgyvendinimą korupcijos prevencijos srityje, išskiriant prioritetines prevencijos ir kontrolės kryptis, nuosekliai įgyvendinant priemones, didinančias korupcijos prevencijos veiksmingumą, nagrinėti korupcijos ir su ja susijusius reiškinius bei atvejus, priimti sprendimus nagrinėjamais klausimais ir kontroliuoti jų vykdymą.

4. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“, Telšių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, patvirtintu Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T1-260 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos reglamento patvirtinimo“, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

5. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II. KOMISIJOS SUDARYMAS

 

6. Komisija sudaroma Savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui, laikantis proporcinio Savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.

7. Komisijos sudėtis, išlaikant proporcinio Savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principą, turi būti pakeista ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos pasikeitimo.

8. Komisijos pirmininką iš šios Komisijos narių – Savivaldybės tarybos narių – deleguoja Savivaldybės tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu Savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui. Komisijos pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme.

Komisijos pirmininkas, jeigu jis pripažįstamas šiurkščiai pažeidęs Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą arba neatitinkantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, netenka įgaliojimų prieš terminą Savivaldybės mero siūlymu, Savivaldybės tarybos sprendimu, o jeigu Komisijos pirmininkas buvo deleguotas Savivaldybės tarybos opozicijos, – jį opozicijos raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu artimiausio Savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui, atšaukus. Jeigu artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje Savivaldybės tarybos opozicija raštu neatšaukia savo deleguoto Komisijos pirmininko ir nustatyta tvarka nedeleguoja kito Komisijos pirmininko ar deleguoja Savivaldybės tarybos narį, neatitinkantį nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, nustatytų reikalavimų, sprendimą dėl Komisijos pirmininko įgaliojimų netekimo ir naujo Komisijos pirmininko skyrimo Savivaldybės mero siūlymu priima Savivaldybės taryba.

Siekiant užtikrinti, kad Komisijos pirmininkas būtų skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Savivaldybės tarybos narys, pretenduojantis tapti Komisijos pirmininku, privalo užpildyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją, pateikdamas duomenis dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams. Ši deklaracija pateikiama Savivaldybės merui ir Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka skelbiama viešai Savivaldybės interneto svetainėje tol, kol Savivaldybės tarybos narys eina pareigas, kurioms keliami nepriekaištingos reputacijos reikalavimai.

9. Jeigu Savivaldybės tarybos opozicija per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos Savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto Savivaldybės mero priesaikos priėmimo dienos nedeleguoja Komisijos pirmininko arba deleguoja Savivaldybės tarybos narį, neatitinkantį Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta Savivaldybės tarybos opozicija, Komisijos pirmininką Savivaldybės taryba mero siūlymu skiria iš šių Komisijos narių – Savivaldybės tarybos narių.

10. Komisijos pirmininko pavaduotoją Savivaldybės mero siūlymu iš Komisijos narių – Savivaldybės tarybos narių – skiria Savivaldybės taryba.

11. Komisijos atsakingojo sekretoriaus (toliau – sekretorius) pareigas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas, šios funkcijos įrašomos į jo pareigybės aprašymą. Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys.

 

III. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12. Komisijos posėdžiai yra vieši. Komisija gali savo sprendimu rengti uždarus posėdžius, kuriuose gali dalyvauti tik Komisijos kviesti asmenys. Viešų Komisijos posėdžių metu daromas garso ir vaizdo įrašas.

13. Komisijos posėdžiai organizuojami pagal poreikį. Tais atvejais, kai yra gauti fizinių ar juridinių asmenų skundai, pareiškimai, pranešimai apie galimus korupcijos atvejus ar esant prielaidų, kad korupcija gali pasireikšti, Komisija per 10 darbo dienų nuo tokios informacijos gavimo dienos turi priimti sprendimą pradėti tyrimą ar jo nepradėti. Komisijos atliekamas tyrimas turi būti baigtas ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo tyrimo pradžios. Prireikus Komisija gali, bet ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui, pratęsti šiame punkte nustatytą tyrimo terminą.

14. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių. Komisijos posėdžiui pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o jei jo nėra – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Jeigu posėdyje nedalyvauja Komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas, Komisijos nariai tam posėdžiui pirmininkauti iš Komisijos narių – Savivaldybės tarybos narių –  išsirenka posėdžio pirmininką.

15. Jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino Komisijos posėdžiai negali vykti Komisijos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai, posėdis gali vykti nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

Prisijungimas prie Komisijos posėdžio vyksta naudojant sugeneruotą nuorodą, kurią Savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyrius persiunčia į Komisijos narių nurodytus elektroninių paštų adresus ne vėliau kaip prieš 2 valandas iki Komisijos posėdžio pradžios. Nuotoliniu būdu priimant Komisijos sprendimus, turi būti užtikrintas Komisijos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas. Nuotoliniu būdu organizuotame Komisijos posėdyje svarstomais klausimais Komisijos nariai savo Komisijos nario teises ir pareigas privalo įgyvendinti asmeniškai. Nuotoliniu būdu registruojant Komisijos posėdyje dalyvaujančius Komisijos narius ir Komisijos nariui balsuojant Komisijos narys turi būti matomas. Jei nepaisoma šio reikalavimo, laikoma, kad Komisijos narys nesiregistruoja Komisijos posėdyje ir (ar) nebalsuoja.

16. Jei Komisijos narys posėdyje dalyvauti negali, jis privalo apie tai pranešti Komisijos pirmininkui, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojui ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki posėdžio, o jei atsirado aplinkybių, dėl kurių Komisijos narys negali dalyvauti Komisijos posėdyje likus mažiau kaip 2 (dviem) darbo dienoms iki Komisijos posėdžio – nedelsdamas, nurodydamas nedalyvavimo priežastį. Dėl svarbių priežasčių negalintis dalyvauti Komisijos posėdyje Komisijos narys gali raštu pateikti dėl svarstomų klausimų savo nuomonę, kuri turi būti paskelbta Komisijos posėdyje ir įrašyta į protokolą. Tokia nuomonė balsavimu nelaikoma.

17. Komisijos posėdžių laikas ir darbotvarkė skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.telsiai.lt ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki posėdžio. Apie posėdį Komisijos nariams pranešama elektroninėmis ryšio priemonėmis arba telefonu ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas ir pateikiama posėdžio medžiaga susipažinti. Posėdžio darbotvarkė tvirtinama posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma.

18. Komisijos nariai sprendimą dėl svarstomo klausimo priima atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Balsuojant kiekvienas Komisijos narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas. Šiuo atveju Komisijos pirmininkas neturi teisės susilaikyti.

19. Komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas ar nariai negali balsuoti dėl svarstomo klausimo, jeigu yra galimas viešųjų ar privačiųjų interesų konfliktas. Paaiškėjus tokioms aplinkybėms, jis privalo apie tai informuoti posėdžio dalyvius ir nusišalinti nuo klausimo rengimo, svarstymo ir priėmimo. Nusišalinimo faktas nurodant nusišalinusio nario vardą ir pavardę, užfiksuojamas protokole.

20. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Komisijos posėdžio surašo Komisijos sekretorius. Protokole nurodoma posėdžio data, protokolo eilės numeris, posėdžio dalyviai, svarstomų klausimų pavadinimai, svarstymo eiga ir svarstyti dokumentai bei priimti sprendimai. Posėdžio protokolus pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

21. Jeigu dėl Komisijos posėdžio metu priimto sprendimo Komisijos narys (nariai) pareiškia atskirąją nuomonę, ji įrašoma į posėdžio protokolą. 

22. Komisijos veiklą techniškai aptarnauja Savivaldybės administracija, kuri sudaro sąlygas Komisijai vykdyti nustatytas funkcijas.

23. Komisijos nariai, kurie nėra Savivaldybės tarybos nariai, Komisijos posėdžių metu atleidžiami nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje, išsaugant jiems darbo vietą. Už darbą Komisijoje Komisijos nariams, kurie nėra Savivaldybės tarybos nariai, apmokama Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka.

24. Komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas, nariai ir sekretorius gali dalyvauti Komisijos darbe tik pasirašę:

24.1. nešališkumo deklaraciją (nuostatų 1 priedas), kurioje pasižada objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamiesi lygiateisiškumo principu atlikti savo pareigas, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto ir, esant jo grėsmei, nedelsdami informuoti apie tai Komisijos pirmininką bei narius ir nusišalinti nuo pareigų atlikimo;

24.2. konfidencialumo pasižadėjimą (nuostatų 2 priedas), kuriame pasižada Komisijos gautą konfidencialią informaciją naudoti tik pareigų Komisijoje atlikimo tikslais ir jos neskleisti, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

25. Komisija gali priimti šiuos sprendimus:

25.1. inicijuoti turimos medžiagos perdavimą teisėsaugos institucijoms, informuoti apie tai Savivaldybės institucijų vadovus ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (toliau – STT);

25.2. siūlyti Savivaldybės administracijos direktoriui ar Savivaldybės merui pradėti tarnybinio nusižengimo ir darbo pareigų pažeidimo tyrimus netinkamai savo pareigas einantiems (susijusiais su korupcinio pobūdžio teisės pažeidimais) Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pavaldžių įstaigų vadovams;

25.3. atkreipti Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Savivaldybės įstaigų, įmonių vadovų dėmesį į teisės aktų nesilaikymą bei kitus pažeidimus korupcijos prevencijos srityje ir rekomenduoti juos pašalinti;

25.4. atsisakyti nagrinėti skundą (pranešimą, kreipimąsi) arba nutraukti jo nagrinėjimą, kai jis nepagrįstas, nenurodyti konkretūs nusižengimo faktai ar kai skundas nesusijęs su Komisijos funkcijomis;

25.5. kitus sprendimus, susijusius su Komisijos veikla.

26. Komisijos sprendimus gavę Savivaldybės administravimo subjektai, Savivaldybės valdomos įstaigos ir įmonės privalo juos apsvarstyti ir per vieną mėnesį ar kitą Komisijos nurodytą laiką raštu informuoti Komisiją apie tai, kaip atsižvelgta į Komisijos pastabas ir pasiūlymus.

27. Komisija gali kviesti į posėdžius dalyvauti stebėtojų teisėmis ir kitus asmenis, tačiau jie nedalyvauja Komisijai priimant sprendimus.

 

IV. KOMISIJOS PIRMININKO IR NARIŲ FUNKCIJOS

 

28. Komisijos pirmininkas:

28.1. organizuoja ir šaukia Komisijos posėdžius;

28.2. sudaro posėdžių darbotvarkes, pirmininkauja ir vadovauja Komisijos posėdžiams;

28.3. turi teisę gauti Komisijos įgaliojimams vykdyti reikalingą informaciją iš valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų ir valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių;

28.4. atstovauja Komisijai valstybės ir Savivaldybės institucijose;

28.5. turi teisę pasirašyti Komisijos vardu siunčiamus bei kitus dokumentus;

28.6. išklauso Komisijos narių, kitų posėdžio dalyvių nuomonę, skiria Komisijos nariams pavedimus;

28.7. kviečia į Komisijos posėdžius specialistus ir kitus asmenis, susijusius su nagrinėjamu klausimu;

28.8. atsako už Komisijos dokumentų tvarkymą;

28.9. turi teisę siūlyti Savivaldybės tarybai pakeisti Komisijos narį, kuris be pateisinamos priežasties nedalyvauja Komisijos posėdžiuose daugiau kaip 3 kartus iš eilės;

28.10. daro pranešimus Savivaldybės tarybos posėdžiuose Komisijos kompetencijos klausimais;

28.11. kiekvienais metais už Komisijos veiklą atsiskaito Savivaldybės tarybai;

28.12. vykdo kitus teisės aktų jam suteiktus įgaliojimus.

29. Komisijos pirmininko pavaduotojas pirmininko pavedimu atlieka kai kurias jo funkcijas, vykdo Komisijos pirmininko pareigas jo atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų ar šios pareigos nėra užimtos.

30. Komisijos atsakingasis sekretorius:

30.1. iki posėdžio pradžios Komisijos nariams laiku pateikia posėdžiui skirtą medžiagą susipažinti;

30.2. surašo posėdžių protokolus;

30.3. tvarko raštvedybą ir saugo Komisijos posėdžių dokumentus;

30.4. Komisijos pirmininko pavedimu teikia tretiesiems asmenims informaciją apie Komisijos priimtus sprendimus.

31. Komisijos nariai:

31.1. dalyvauja Komisijos posėdžiuose, dalyvauja rengiant ir svarstant Komisijos klausimus, balsuoja dėl svarstomų klausimų;

31.2. siūlo kviesti į Komisijos posėdžius reikalingus asmenis;

31.3. susipažįsta prieš posėdį su pateikta medžiaga;

31.4. turi teisę pareikšti pastabas ir teikti pasiūlymus dėl Komisijos posėdžio protokolo per 3 (tris) dienas po jo pasirašymo;

31.5. turi tiesę siūlyti į darbotvarkę įtraukti svarstytinus klausimus.

31.6  privalo saugoti informaciją, kurią sužinojo eidami tarnybines pareigas, jeigu ji sudaro valstybės, tarnybos, komercinę ar kitą įstatymų saugomą paslaptį, ir nenaudoti duomenų ar informacijos, gautos atliekant savo pareigas, asmeninei arba kitų asmenų naudai;

31.7. privalo, iki Komisija priims sprendimą dėl nagrinėjamo klausimo, neskelbti informacijos apie tyrimo eigą, jeigu tai gali pažeisti asmens teises, pakenkti tyrimui arba ji sudaro valstybės, tarnybos, komercinę ar kitą įstatymų saugomą paslaptį;

31.8. privalo informuoti Komisiją apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant komisijos sprendimus, kurie gali tokį konfliktą sukelti, bei nusišalinimo faktą fiksuoti atitinkamuose dokumentuose;

31.9. turi teisę bendradarbiauti ir keistis informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitais Savivaldybės struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę. Gavusi paklausimą, susijusį su korupcijos prevencija ir kontrole, iš kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos, Komisija turi Savivaldybės įstaigos ir teisės aktų nustatytomis sąlygomis bei tvarka į jį atsakyti arba imtis priemonių, kad į jį būtų atsakyta;

31.10. gavę informacijos apie korupcines veikas, turinčias nusikalstamos veikos požymių, nedelsdami informuoti Savivaldybės merą, STT ar kitas atsakingas institucijas teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

32. Komisijos pirmininko, jo pavaduotojo, nario įgaliojimai sustabdomi:

32.1. jų veiklos tyrimo laikotarpiu;

32.2. nusišalinus nuo tyrimo ar atskiro klausimo svarstymo.

 

V. KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

33. Komisijos uždaviniai yra šie:

33.1. kontroliuoti, kad Savivaldybės administracijoje ir struktūriniuose padaliniuose būtų vykdomi korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai;

33.2. teikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos Savivaldybės valdomoms įmonėms, Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių steigėja yra Savivaldybė ar kurios įstatymų nustatyta tvarka Savivaldybės perduotą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise;

33.3. teikti pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl Savivaldybės, Savivaldybės valdomų įmonių, biudžetinių įstaigų, taip pat viešųjų įstaigų, kurių vienas iš steigėjų yra Savivaldybės institucija ar įstaiga, vidaus teisės aktų priėmimo ir tobulinimo, siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;

33.4. skatinti visuomenės nepakantumą korupcijos apraiškoms, glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Savivaldybės bendruomene ir žiniasklaidos atstovais (bendradarbiavimas apima keitimąsi informacija, pasiūlymų teikimą, reagavimą į gautus pasiūlymus, veiksmų derinimą, metodinės pagalbos teikimą, kitus veiksmus, būtinus korupcijos prevencijai ir priežiūrai vykdyti).

33.5. koordinuoti Savivaldybės, Savivaldybės valdomų įmonių, biudžetinių įstaigų, taip pat viešųjų įstaigų, kurių vienas iš steigėjų yra Savivaldybės institucija ar įstaiga, vykdomą korupcijos prevencijos politiką ir priemonių įgyvendinimą;

33.6. dalyvauti atliekant Savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą;

33.7. STT atlikus korupcijos rizikos analizę Savivaldybės įstaigos veiklos srityse, teikia siūlymus dėl rekomendacijų įgyvendinimo ir užtikrina jų įgyvendinimo kontrolę.

34. Komisija atlieka šias funkcijas:

34.1. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka Savivaldybės tarybos ar Savivaldybės mero iniciatyva dalyvauja atliekant Savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

34.2. dalyvauja rengiant kovos su korupcija programas ir teikia išvadas Savivaldybės tarybai dėl šių programų ir jų įgyvendinimo;

34.3. nagrinėja Savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo;

34.4. informuoja visuomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones Savivaldybėje, taip pat apie kovos su korupcija rezultatus;

34.5. korupcijos prevencijos tikslais analizuoja Savivaldybės administracijos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Savivaldybė, ir Savivaldybės valdomų įmonių atliktus viešuosius pirkimus ir apie galimus korupcijos atvejus informuoja Savivaldybės tarybą ir kompetentingas institucijas ar įstaigas. Komisijos pirmininkas ir nariai turi teisę susipažinti su visa analizuojamų viešųjų pirkimų informacija;

34.6. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su Savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

 

VI. KOMISIJOS TEISĖS

 

35. Komisija turi teisę:

35.1. teikti pasiūlymus Savivaldybės tarybai, merui ir Savivaldybės administracijos direktoriui dėl korupcijos prevencijos prioritetų Savivaldybės, Savivaldybės valdomų įmonių, biudžetinių įstaigų, taip pat viešųjų įstaigų, kurių viena iš steigėjų yra Savivaldybės institucija ar įstaiga, veiklos srityse;

35.2. teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti su tyrimui reikalinga informacija, reikiamais dokumentais ir gauti jų nuorašus (kopijas) iš Savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių, į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų, filialų, Savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų;

35.3. kviesti į komisijos posėdžius Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos padalinių vadovus ir specialistus, Savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovus ir darbuotojus. Suderinusi su Savivaldybės administracijos direktoriumi, pasitelkti Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus sudėtingiems klausimams nagrinėti;

35.4. priimti sprendimą perduoti medžiagą tirti teisėsaugos institucijomis ar atitinkamoms institucijoms pagal jų kompetenciją;

35.5. priimti sprendimus dėl informacijos apie Komisijos priimtus sprendimus pateikimo visuomenės informavimo priemonėms;

35.6. siūlyti Savivaldybės merui ir administracijos direktoriui organizuoti Savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių bei organizacijų patikrinimus korupcijos prevencijos klausimais;

35.7. svarstyti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir Savivaldybės tarybos sprendimus bei jų projektus ir teikti išvadas, ar juose nėra prielaidų korupcijai, Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.

 

VII. KOMISIJOS VEIKLOS KONTROLĖ IR VIEŠINIMAS

 

36. Komisijos veiklą koordinuoja Savivaldybės taryba.

37. Komisijos pirmininkas kartą per metus, ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 1 dienos teikia Savivaldybės tarybai ataskaitą apie Komisijos veiklą.

38. Visa informacija, susijusi su Komisijos veikla (Komisijos priimti sprendimai, Komisijos posėdžių garso ir vaizdo įrašai, Komisijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai, jos veiklos ataskaitos, pranešimai, skirti visuomenės informavimo priemonėms ir pan.) yra vieši ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.telsiai.lt.

39. Komisijos pirmininko arba jo įgalioto Komisijos nario informaciją apie Komisijos priimtus sprendimus visuomenės informavimo priemonėms teikia Savivaldybės administracija. Komisijos nariai, posėdyje pareiškę atskirąją nuomonę dėl tyrimo išvadų, turi teisę apie tai pateikti informaciją.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Už komisijos darbo organizavimą ir veiklos rezultatus atsako Komisijos pirmininkas.

41. Už Komisijos dokumentų registravimą, komisijos posėdžių protokolų įforminimą atsakingas Komisijos sekretorius.

42. Už sprendimų, įformintų protokolu, išsiuntimą suinteresuotiems asmenims atsakingas Komisijos pirmininkas.

43. Sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

44. Komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas, nariai ir sekretorius, pažeidę šiuos nuostatus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

45. Nuostatai keičiami, pildomi ir pripažįstami netekusiais galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

_________________________

part_1e2d28146e6d4f80a8e0f95c6e6e9eba_end


 

Telšių rajono savivaldybės tarybos

antikorupcijos komisijos nuostatų

1 priedas

 

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS

 

_________________________________________________________________________

(Komisijos pirmininko/ pavaduotojo/ nario / sekretoriaus vardas ir pavardė)

 

 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

_____ m. ____________d.

Telšiai

 

Būdamas (-a) Telšių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos (toliau – Komisija) pirmininku (-e) / pavaduotoju (-a) / nariu (-e) / sekretoriumi (-e) pasižadu:

- objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principais, atlikti man pavestas pareigas (užduotis);

- nedelsdamas raštu pranešti Komisijos pirmininkui / Komisijai apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

Man išaiškinta, kad:

- asmenys, susiję su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: sutuoktinis, seneliai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, vaikaičiai, broliai, seserys ir jų vaikai, taip pat sutuoktinio tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai;

- Komisijos pirmininkui / Komisijai gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad galiu būti patekęs į intereso konflikto situaciją ir nenusišalinau nuo su atitinkamo klausimo sprendimų priėmimo, Komisijos pirmininkas / Komisija sustabdo mano dalyvavimą Komisijos veikloje, kol pranyks aplinkybės, dėl kurių buvau nušalintas.

 

 

 

__________________                                    _______                                  ________________

(pareigų pavadinimas)                                    (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

part_c5cfea3ab50743f08962d4fce63be232_end


 

Telšių rajono savivaldybės tarybos

antikorupcijos komisijos nuostatų

2 priedas

 

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS

 

_________________________________________________________________________

(Komisijos pirmininko / pavaduotojo / nario / sekretoriaus vardas ir pavardė)

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

 

_____ m. ____________d.

Telšiai

 

 

Būdamas (-a) Telšių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos (toliau – Komisija) pirmininku (-e) / pavaduotoju (-a) / nariu (-e) / sekretoriumi (-e) pasižadu:

1. Saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su Komisijos veikla susijusią informaciją, kuri man taps žinoma dirbant Komisijos pirmininku, Komisijos primininko pavaduotoju, nariu ar sekretoriumi.

2. Man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

3. Nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų.

Man žinoma, kad konfidencialią informaciją galėsiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

- informacija, kurios konfidencialumą nurodo gautas dokumentas;

- informacija, kurios atskleidimas prieštarauja teisės aktams.

Esu perspėtas (-a), kad pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, atsakysiu teisės aktų nustatyta tvarka ir turėsiu atlyginti padarytus nuostolius.

 

 

__________________                                    _______                                  ________________

(pareigų pavadinimas)                                    (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

part_f9140741a7e947f6ad64a342613f75d2_end