LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TĖVŲ GLOBOS NETEKUSIŲ VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS (RŪPYBOS) ŠEIMOJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. T3-98

Prienai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 9 straipsniu, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 23 ir 27 punktais, Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83 „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, Prienų rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

 

Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos (rūpybos) šeimoje organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Alvydas Vaicekauskas


 

PATVIRTINTA

Prienų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. kovo 30 d.

sprendimu Nr. T3-98

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TĖVŲ GLOBOS NETEKUSIŲ VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS (RŪPYBOS) ŠEIMOJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Prienų rajono savivaldybės tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos (rūpybos) šeimoje organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos šeimoje organizavimo principus, reglamentuoja vaiko globėjų (rūpintojų) ir socialinių globėjų apmokėjimą, vienkartinės išmokos už socialinę globą šeimoje ir globėjų išmokos skyrimą ir mokėjimą.

2.    Šis Aprašas taikomas socialiniams globėjams ir vaiko globėjams, teisės aktų nustatyta tvarka globojantiems vaikus, kai globa (rūpyba) nustatyta Prienų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu po sprendimo, kuriuo patvirtintas Aprašas, įsigaliojimo.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Vaiko globėjas (rūpintojas) (toliau – vaiko globėjas) – fizinis asmuo, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka paskirta giminaičio ar ne giminaičio vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

Globėjų išmoka – tai vienkartinė piniginė išmoka globėjui, neturinčiam socialinio globėjo statuso, skirta globojamam vaikui įsikurti ir jo poreikiams tenkinti. Globos pradžioje išmokama 1000 Eur išmoka per 6 mėn., likusi dalis išmokama periodinėmis išmokomis kas mėnesį per 4 metus.

Prienų rajono savivaldybės vaikų globos paslaugas teikianti įstaiga (toliau – Globos įstaiga) – Jiezno vaikų globos namai.

Socialinis globėjas (rūpintojas) (toliau – socialinis globėjas) –  fizinis asmuo, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo kursus, globojantis laikinai be tėvų globos likusius vaikus, kurių amžius nuo gimimo iki 18 metų, su kuriais nėra susietas giminystės ryšiais ir kuriuos globoja ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Socialinis globėjas vienu metu gali globoti ne daugiau kaip 3 laikinai be tėvų globos likusius vaikus (išimties tvarka, neišskiriant brolių (seserų), gali globoti ir didesnį skaičių laikinai be tėvų globos likusių vaikų, bet ne daugiau kaip 5. Vaiko socialiniu globėju asmuo paskiriamas pasirašius finansavimo sutartį su Globos įstaiga, kai Globos įstaiga gauna Prienų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus teigiamą sprendimą „Dėl fizinio arba juridinio asmens tinkamumo skirti vaiko globėju (rūpntoju)“.

Socialinė globa šeimoje – šio Aprašo nustatyta tvarka organizuojama tėvų globos netekusių vaikų socialinė globa (rūpyba) šeimoje, pasirašant finansavimo sutartį su Globos įstaiga.

Vienkartinė išmoka už socialinę globą šeimoje – tai vienkartinė piniginė išmoka socialiniam globėjui, kuri mokama vaiko globos šeimoje teikimo pradžioje ir skirta vaiko poreikiams tenkinti.

Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SOCIALINIŲ GLOBĖJŲ PAREIGOS IR TEISĖS, GLOBOS ĮSTAIGOS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS FUNKCIJOS

4. Socialinio globėjo pareigos:

4.1. priimti laikinai globojamą vaiką savo gyvenamajame būste ir užtikrinti emocinį ir fizinį jo saugumą, visavertį, laikinai globojamo vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdieninę priežiūrą, gauti iš valstybės, Savivaldybės ir kitų asmenų finansinę ir materialinę pagalbą;   

4.2. dalyvauti rengiant individualų laikinai globojamo vaiko laikinosios globos planą; 

4.3. užtikrinti galimybę laikinai globojamam vaikui bendrauti su biologine šeima pagal individualiame vaiko laikinosios globos plane nustatytą tvarką; 

4.4. bendradarbiauti su Globos įstaiga ir jos darbuotojais;

4.5. nedelsiant informuoti Globos įstaigą ir Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių (toliau – Vaiko teisių apsaugos skyrius) apie laikinai globojamam vaikui kylančius emocinius ir fiziologinius sunkumus, siekiant užtikrinti laikinai globojamam vaikui reikiamų specialistų pagalbą;

4.6. atsakingai pagal paskirtį naudoti laikinai globojamo vaiko išlaikymui skiriamas pinigines lėšas;

4.7. nedelsiant informuoti Globos įstaigą apie atvejus, kai laikinai dėl objektyvių priežasčių negali vykdyti globėjui numatytų įsipareigojimų; 

4.8. sudaryti sąlygas Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistams, Socialinės paramos skyriaus ir Globos įstaigos darbuotojams lankytis šeimoje ir teikti jiems informaciją, susijusią su laikinai globojamo vaiko išlaikymui skirtų lėšų panaudojimu;

4.9. pranešti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – Socialinės paramos skyrius) apie aplinkybes, turinčias įtakos už laikinai globojamą vaiką gaunamų išmokų dydžiui ar mokėjimui, per mėnesį nuo aplinkybių atsiradimo dienos.

5. Socialinio globėjo teisės:

5.1. ginti laikinai globojamo vaiko teises ir teisėtus interesus;

5.2. gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų dokumentus ir informaciją,  tiesiogiai susijusią su laikinai globojamu vaiku;  

5.3. įgyvendinti kitas teisės aktuose numatytas socialinio globėjo teises, susijusias su laikinai globojamu vaiku.

6. Socialinis globėjas įstatymų nustatyta tvarka atsako už:

6.1. laikinai globojamo vaiko saugumą;

6.2. laikinai globojamo vaiko padarytą žalą;

6.3. savo pareigų nevykdymą ar netinkamą jų atlikimą;

6.4. tinkamą gaunamų laikinai globojamo vaiko poreikiams tenkinti išmokų panaudojimą;

6.5. kitus prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su laikinai globojamu vaiku.

7. Globos įstaigos funkcijos:

7.1. organizuoja socialinių  globėjų paiešką, parengimą, atranką; 

7.2. dalyvauja planuojant vaiko laikinąją globą, sudarant laikinai globojamo vaiko planą. Sudaro individualų socialinės globos planą ir užtikrina jo įgyvendinimą; 

7.3. konsultuoja  socialinius globėjus ir tikrina, kaip jie vykdo savo pareigas;

7.4. teikia pagalbą socialiniams globėjams, organizuojant laikinai globojamam vaikui švietimo, sveikatos, socialines ir kt. paslaugas; 

7.5. organizuoja psichologinę pagalbą ir socialines paslaugas socialiniams globėjams.

8. Vaiko teisių apsaugos skyrius: 

8.1. atlieka pirminį įvertinimą, ar fizinis asmuo, siekiantis tapti  socialiniu  globėju, atitinka formaliuosius globėjui taikomus reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas; 

8.2. atlieka visus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarime Nr.405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo”;

8.3. informuoja Globos įstaigą apie priimtą sprendimą dėl fizinio arba juridinio asmens tinkamumo skirti vaiko socialiniu globėju (rūpntoju).

 

III SKYRIUS

socialinIO globĖJO SKYRIMAS IR SOCIALINĖS GLOBOS

APMOKĖJIMAS

 

9.  Socialinė globa organizuojama šeimoje, kai socialinis globėjas pradeda globoti vaiką ne giminaitį ir su juo pasirašyta finansavimo sutartis. Bendras be tėvų globos likusių vaikų skaičius šeimoje negali būti didesnis kaip trys vaikai. Bendras be tėvų globos likusių vaikų skaičius gali būti didesnis tais atvejais, kai broliai ir seserys neišskiriami, bet ne daugiau kaip penki vaikai.

10. Socialiniu globėju asmuo skiriamas, kai tokia teisė suteikta vadovaujantis globėjų (rūpintojų) veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir atitinka visus Civiliniame kodekse vaiko fiziniam globėjui taikomus reikalavimus.

11. Socialiniam globėjui globos pradžioje išmokama vienkartinė 4 bazinių socialinių išmokų dydžio pašalpa už kiekvieną globojamą vaiką. Iš šių lėšų turi būti pritaikomos vaiko gyvenimo sąlygos, įgyjami būtiniausi daiktai, namų apyvokos reikmenys. Išmoką už socialinę globą šeimoje Socialinės paramos skyrius iš savo biudžeto lėšų skiria socialiniam globėjui ir perveda į jo sąskaitą. 

12. Globos įstaiga su socialiniu globėju, vykdančiu veiklą pagal individualios veiklos pažymą, sudaro finansavimo sutartį, kurios formą tvirtina socialinių paslaugų įstaigos direktorius savo įsakymu, ir moka 1,25 minimalios mėnesinės algos dydžio išmoką, kai laikinai globoja 1 vaiką ne giminaitį. 

13. Globos įstaiga su socialiniu globėju, vykdančiu veiklą pagal individualios veiklos pažymą, sudaro finansavimo sutartį, kurios formą tvirtina socialinių paslaugų įstaigos direktorius savo įsakymu, ir moka 1,5 minimalios mėnesinės algos dydžio išmoką, kai laikinai globoja 2 ir daugiau vaikų, kurių su globėju nesieja giminystės ryšiai.

14. Socialinio globėjo darbo užmokestis naudojamas globėjo asmeninėms reikmėms ir šeimos poreikiams tenkinti.

15. Sumažėjus ar padidėjus šeimoje globojamų vaikų skaičiui, nuo ateinančios dienos mažinamas ar didinamas socialinio globėjo darbo užmokestis.                           

16. Socialinio globėjo (rūpintojo) statusas gali būti nutrauktas asmens prašymu arba dėl netinkamo teisės aktuose numatytų globėjo pareigų vykdymo.

 

IV SKYRIUS

GLOBĖJŲ IŠMOKOS MOKĖJIMAS

 

17. Vaiko globėjui, paskirtam globoti tėvų globos netekusį vaiką, neturinčiam socialinio globėjo statuso, mokama globėjų išmoka:

17.1. globojant 0–3 metų vaiką skiriama 7000 Eur;

17.2. globojant 3–18 metų vaiką 5000 Eur.

18. Globos pradžioje per 6 mėn. išmokama 1000 Eur išmoka, likusi dalis išmokama periodinėmis išmokomis kas mėnesį per 4 metus.

19. Vaiko globėjas ar socialinis globėjas prašymą skirti globėjų išmoką ir vienkartinę išmoką už socialinę globą šeimoje pateikia Socialinės paramos skyriui. Kartu su prašymu globėjas pateikia šiuos dokumentus:

19.1. asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

19.2. dokumentus, patvirtinančius laikinosios ar nuolatinės globos nustatymą.

20. Globėjų išmoka ir vienkartinė išmoka už socialinę globą šeimoje skiriami Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo sprendimu.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Globos įstaiga su socialiniu globėju, vykdančiu veiklą pagal individualios veiklos pažymą, sudaro finansavimo sutartį, kurios formą tvirtina Globos įstaigos direktorius savo įsakymu.

22.  Socialinė globa šeimoje bei globėjų išmoka finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų.

23.  Šeimoje globojamų vaikų turtas, nuosavybės teise priklausantis ar įgytas gyvenant šeimoje, yra šių vaikų nuosavybė. Šeimoje globojamų vaikų turtas turi būti atskirtas nuo šeimos turto ir administruojamas nemokamai. Šeimoje globojamų vaikų turto administratoriumi gali būti paskirtas ir kitas asmuo. 

24.  Socialinę globą šeimoje prižiūri Globos įstaiga ir Vaiko teisių apsaugos skyrius teisės aktų nustatyta tvarka. 

________________