LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2016 M. SPALIO 24 D. ĮSAKYMO NR. A1-573 „DĖL SAVANORIŠKOS PRAKTIKOS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 27 d. Nr. A1-686

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. spalio 24 d. įsakymą Nr. A1-573 „Dėl Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 4 punktą išdėstau taip:

4. Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                     Linas Kukuraitis