LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2001 m. birželio 29 d. įsakymo nr. 220 „dėl kilmės knygų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2018 m. sausio 17 d. Nr. 3D-30

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Veislinių arklių kilmės knygų nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 220 „Dėl kilmės knygų nuostatų patvirtinimo“, ir juos papildau 33 punktu:

33. Arklių varžybų-bandymų (konkursų) organizavimo taisykles rengia ir tvirtina VGVPT.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                             Bronius Markauskas