LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 28 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. gegužės 6 d. Nr. XII-861

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 28 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Valstybinio universiteto statutą tvirtina Seimas, valstybinės kolegijos statutą – Vyriausybė.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė