LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2021 M. LIEPOS 22 D. ĮSAKYMO NR. V-1711 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. GRUODŽIO 9 D. ĮSAKYMO NR. V-1229 „DĖL BENDRŲJŲ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ CHIRURGIJOS STACIONARINIŲ ANTRINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ BEI BENDRŲJŲ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ SPECIALIZUOTŲ CHIRURGIJOS STACIONARINIŲ TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. liepos 30 d. Nr. V-1763

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. liepos 22 d. įsakymą Nr. V-1711 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 1.2 papunktį išdėstau taip:

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašą:

1.2.1. Papildau 20 punktu:

20. ASPĮ, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas klausos negalią turintiems pacientams:

20.1. užtikrina lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų prieinamumą:

20.1.1. užsako lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas elektroniniu paštu ar telefonu;

20.1.2. nuotolinio ryšio priemonėmis – vaizdo ir garso ryšių priemonėmis (įskaitant programinę įrangą, bendravimo platformas ir kt.) ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijomis, kurios gali būti naudojamos teikiant lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas, kai paslaugos teikėjas ir paslaugos gavėjas yra skirtingose vietose tuo pačiu laiku;

20.2. sudaro sąlygas pacientui pasikviesti lietuvių gestų kalbos vertėją;

20.3. jei asmuo nemoka lietuvių gestų kalbos, sudaro galimybę bendrauti su pacientu raštu.“

1.2.2. Papildau 21 punktu:

21. ASPĮ turi būti ASPĮ vadovo patvirtintas ir viešai skelbiamas dokumentas, nustatantis informacijos apie teisę gauti lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas skelbimo ir šių paslaugų organizavimo bei užtikrinimo klausos negalią turintiems pacientams tvarką, kurioje būtų numatytos ASPĮ ir paciento teisės ir pareigos ir aprašyti nuoseklūs lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugos organizavimo ir teikimo veiksmai.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                        Arūnas Dulkys