Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PAŽANGOS PROGRAMOS HORIZONTALIOJO PRIORITETO „KULTŪRA“ TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2014 m. kovo 19 d. Nr. 269
Vilnius

 

Įgyvendindama 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, horizontalųjį prioritetą „Kultūra“ ir Lietuvos kultūros politikos kaitos gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XI-977 „Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinį veiklos planą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimą Nr. 1269 „Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Kultūros ministras                                                                           Šarūnas Birutis

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 269

 

 

 

2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PAŽANGOS PROGRAMOS HORIZONTALIOJO PRIORITETO „KULTŪRA“ TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinis veiklos planas (toliau – Planas) įgyvendina 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ nuostatas ir Lietuvos kultūros politikos kaitos gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XI-977 „Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių patvirtinimo“.

2. Planas paremtas integruotu požiūriu ir yra orientuotas į pažangos ir pokyčių įgyvendinimą kultūros srityje. Parengimo laikotarpis derinamas su Programos įgyvendinimo laikotarpiu 2014–2020 metais.

3. Plano paskirtis – konsoliduojant 2014–2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų valdytojų priemones, sudaryti sąlygas panaudoti kultūros srities sektoriaus potencialą – stiprinti visuomenės tapatybę, kūrybingumą, plėtoti kultūros paslaugas visoje Lietuvoje ir skatinti Lietuvos kultūros sklaidą ir konkurencingumą tarptautiniu mastu.

4. Plano priemonėms įgyvendinti numatytos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, ES finansinės paramos ir kitos lėšos.

5. Plano priemonės numatytos atsižvelgiant į Programos vertikaliųjų prioritetų indėlį įgyvendinant Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tikslus ir uždavinius.

6. Planas apima šias pagrindines veiklos sritis ir investavimo kryptis:

6.1. kultūros paveldo išsaugojimą ir aktualizavimą, panaudojant jo istorinį, kultūrinį potencialą, užtikrinant ekonominį gyvybingumą ir pritaikant jį visuomenės ugdymo ir socialiniams poreikiams;

6.2. mokslinių tyrimų ir eksperimentinę plėtrą, skatinant kūrybines ir kultūrines inovacijas;

6.3. kultūros fizinės ir informacinės infrastruktūros atnaujinimą, pritaikant ją visuomenės kūrybinių kompetencijų ugdymo poreikiams ir užtikrinant jos ekonominį gyvybingumą;

6.4. kūrybinių ir kultūrinių industrijų plėtrą;

6.5. kokybiškų kultūros paslaugų kūrimą ir plėtrą;

6.6. kultūros prieinamumo didinimą visoje šalyje;

6.7. visuomenės kūrybingumo ir dalyvavimo kultūrinėje veikloje skatinimą;

6.8. tarpsektorinės partnerystės ir kultūrinės edukacijos skatinimą ir sklaidą.

7. Įgyvendinus Plane numatytas priemones, bus kryptingai didinamas visų kultūros sektorių gyvybingumas ir prieinamumas, kokybiškų kultūros paslaugų plėtra, išaugęs visuomenės domėjimasis kultūra ir dalyvavimas kultūriniame gyvenime mažins kultūrinę atskirtį ir puoselės kultūros įvairovę Lietuvoje, visuomenė turės galimybę reikšti kultūrines ir socialines iniciatyvas, bendruomenės – įsitraukti į politinį, kultūrinį, socialinį šalies gyvenimą, bus sudarytos sąlygos plėtoti įrodymais pagrįstą kultūros politiką ir kultūrinę bei kūrybinę ekonomiką.

 

II SKYRIUS

PLANO KOORDINATORIUS IR DALYVAUJANČIOS INSTITUCIJOS

 

8. Planą koordinuojanti institucija – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija).

9. Plano koordinatorius – kultūros ministro paskirtas kultūros viceministras, Kultūros ministerijos kancleris, Vyriausybės įstaigos ar kitos kultūros ministro valdymo srityje veikiančios įstaigos vadovas, turintis asignavimų valdytojo statusą.

10. Dalyvaujančios institucijos (asignavimų valdytojai) – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

 

III SKYRIUS

PRIEMONĖS, PRISIDEDANČIOS PRIE PROGRAMOS HORIZONTALIOJO PRIORITETO „KULTŪRA“ ĮGYVENDINIMO, KURIOS NUMATYTOS KITUOSE PLANAVIMO DOKUMENTUOSE

 

11. Prie Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ įgyvendinimo prisidės ir kitos dalyvaujančių institucijų priemonės, kurios numatytos kituose planavimo dokumentuose, todėl nenurodytos Plano 1 priede „2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai ir įgyvendinančios institucijos“. Šių priemonių indėlis siekiant Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tikslų ir uždavinių bus nustatomas pagal priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijų reikšmes.

12. Prie Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tikslų ir uždavinių įgyvendinimo prisidės Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ įgyvendinimas. Ši priemonė įtraukta į 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 172 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – Regioninės plėtros planas). Investicijos pagal nurodytą priemonę galės būti skiriamos istorinę, etnokultūrinę, architektūrinę ar kitokią kultūrinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų ir vietovių tvarkybos darbams, taip pat bus teikiama parama tradicinių amatų veikloms. Šios priemonės veiklų indėlis į Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ uždavinių įgyvendinimą bus nustatomas pagal vertinimo kriterijaus „Lietuvos Respublikos savivaldybių, Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ lėšomis įgyvendinusių bent vieną kultūros srities projektą, skaičius“ reikšmes (2020 metų siektina reikšmė – 20 vnt.).

13. Prie Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tikslų ir uždavinių įgyvendinimo prisidės Regioninės plėtros plano kompleksinės priemonės, skirtos miestų teritorijų vystymui, įskaitant šių teritorijų ir jose esančių objektų pritaikymą kultūros sklaidai. Tokioms veikloms skirtos infrastruktūros pritaikymas, konversija ar modernizavimas sudarys ne mažiau kaip 15 procentų (ne mažiau kaip 135 mln. litų) kompleksinių projektų apimties. Šių veiklų indėlis į Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ uždavinių įgyvendinimą bus nustatomas pagal vertinimo kriterijaus „Sutvarkytų ir pritaikytų kultūros veikloms teritorijų plotas“ reikšmes (2020 metų siektina reikšmė – 1 000 hektarų).

14. Bus sudarytos sąlygos prie Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tikslų ir uždavinių įgyvendinimo prisidėti vietos bendruomenėms (bendradarbiaujant su vietos verslu ir savivaldybėmis). Dalis Regioninės plėtros plane numatytų „minkštųjų“ intervencijų priemonių ar veiklų, ypač miestuose, tiesiogiai susijusių su vietos problematika, bus įgyvendinamos bendruomenės inicijuojamos vietos plėtros būdu, galimybę priimti sprendimus ir (iš dalies) juos įgyvendinti perduodant vietos veiklos grupėms, įgyvendinančioms vietos plėtros strategijas. Rengiant bendruomenės inicijuojamos vietos plėtros įgyvendinimą reglamentuojančius dokumentus ir konkrečių priemonių finansavimo sąlygų aprašus, bus numatyta galimybė bendruomenės inicijuojamos vietos plėtros būdu įgyvendinti kultūrines veiklas. Šių veiklų indėlis į Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ uždavinių įgyvendinimą bus nustatomas pagal vertinimo kriterijų „Bendruomenių inicijuotų sociokultūrinių veiklų dalyvių skaičius“ (2020 metų siektina reikšmė – 700 vnt.) ir „Patvirtintų vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų, kuriose numatytos kultūros veiklos, skaičius“ reikšmes (2020 metų siektina reikšmė – 20 vnt.).

15. Prie Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tikslų ir uždavinių įgyvendinimo prisidės socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintoje Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programoje numatyta priemonė „Vystyti sociokultūrines paslaugas mažinant socialinę atskirtį bendruomenėse“ ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintoje Vaiko gerovės 2013–2018 metų programoje numatyta priemonė „Įgyvendinti vaikų dienos centrų programą“. Priemonė „Vystyti sociokultūrines paslaugas mažinant socialinę atskirtį bendruomenėse“ skirta bendruomenių inicijuojamoms veikloms, skirtoms socialinei atskirčiai mažinti, įskaitant sociokultūrines paslaugas, kūryba paremtas partnerystes, užimtumo skatinimą per kultūrines veiklas, skatinti. Ši priemonė prisidės prie Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, kultūros veikloms skiriant ne mažiau kaip 10 procentų priemonės lėšų. Nurodytos priemonės veiklų indėlis į Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ uždavinių įgyvendinimą bus nustatomas pagal vertinimo kriterijaus „Vietos bendruomenių tarybų sprendimais įgyvendintų kultūrinių veiklų skaičius“ reikšmes (2020 metų siektina reikšmė – 750 vnt.). Priemonė „Įgyvendinti vaikų dienos centrų programą“, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirta sociokultūrinėms paslaugoms plėtoti vaikų dienos centruose. Priemonė prisidės prie Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, kultūros veikloms skiriant apie 10 procentų metinių šios priemonės lėšų. Nurodytos priemonės veiklų indėlis į Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ uždavinių įgyvendinimą bus nustatomas pagal vertinimo kriterijaus „Vaikų dienos centrus lankančių vaikų, dalyvaujančių sociokultūrinėse veiklose, skaičius“ reikšmes (2020 metų siektina reikšmė – 7 700 vnt.).

16. Prie Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tikslų ir uždavinių įgyvendinimo prisidės šios pagal Regioninės plėtros planą įgyvendinamos Kultūros ministerijos administruojamos priemonės, kurioms taikomas regionų projektų planavimo būdas (pagal Regioninės plėtros plano 1 tikslą „Užtikrinti tolygią ir tvarią regionų plėtrą“):

16.1. įgyvendinti vietines ir regionines iniciatyvas, skirtas kultūros paveldo objektams sutvarkyti ir aktualizuoti (lėšų suma šiai priemonei įgyvendinti – 60 mln. litų);

16.2. optimizuoti ir modernizuoti kultūros įstaigų fizinę bei informacinę infrastruktūrą ir gerinti kultūros paslaugų prieinamumą (lėšų suma šiai priemonei įgyvendinti – 70 mln. litų).

17. Prie Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tikslų ir uždavinių įgyvendinimo prisidės Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstituciniame veiklos plane numatytos priemonės, susijusios su viešųjų prieigos prie interneto taškų šalies viešosiose bibliotekose infrastruktūros atnaujinimu, Lietuvos kultūros paveldo objektų skaitmeninimu ir inovatyvių, pažangių e. paslaugų ir e. produktų kūrimu, siekiant ilgalaikio jų išsaugojimo, naujų, pažangių lietuvių kalbos informacinių technologijų ir skaitmeninių produktų diegimu, šiuolaikinio kultūros skaitmeninio turinio ir e. paslaugų, atitinkančių šiandienos visuomenės poreikius ir raidos tendencijas, kūrimu ir sklaida, taip pat kiti susiję projektai.

18. Atsižvelgdamas į Programos siekį skatinti įrodymais grįstos kultūros politikos plėtrą, Lietuvos statistikos departamentas, bendradarbiaudamas su Kultūros ministerija, prisidės prie Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ įgyvendinimo kultūros statistikos tobulinimo srityje.

19. Prie Programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tikslų ir uždavinių įgyvendinimo prisidės Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos antrojo tikslo trečiojo uždavinio „Skatinti skirtingų sektorių bendradarbiavimą kuriant inovacijas ir plėtoti inovacijas, turinčias didelį poveikį“ priemonės.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIOSIOS PLANO KOORDINAVIMO NUOSTATOS

 

20. Siekdamas užtikrinti tinkamą ir efektyvų Plano tikslų, uždavinių ir visų jame numatytų priemonių įgyvendinimą, Plano koordinatorius, be Strateginio planavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, nustatytų funkcijų, pagal kompetenciją (užtikrinant lygiavertį ir proporcingą kultūros sektoriaus atstovavimą) kitoms institucijoms įgyvendinant Plane nurodytas priemones dalyvauja:

20.1. atrenkant projektinius pasiūlymus projektų planavimo ir atrankos komisijose, sudarant valstybės ir regionų projektų sąrašus;

20.2. rengiant specialiųjų projektų atrankos kriterijus ir projektų finansavimo sąlygų aprašus.

 

 

 

__________________

 

 

2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano

1 priedas

 

 

2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PAŽANGOS PROGRAMOS HORIZONTALIOJO PRIORITETO „KULTŪRA“ TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS

(tūkst. litų)

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2014 metų asignavimai

2015 metų asignavimai

2016 metų asignavimai

2014–2020 metais iš viso

Įgyvendinanti institucija

Iš viso

iš jų

Iš viso

iš jų

Iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

darbo užmokesčiui

iš viso

darbo užmokesčiui

iš viso

darbo užmokesčiui

1.

Tikslas: stiprinti visuomenės kultūrinę tapatybę

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

24 398,0

24 398,0

0,0

0,0

59 776,0

59 776,0

0,0

0,0

577 465,0

 

1.1.

Uždavinys: išsaugoti ir aktualizuoti kultūros paveldą, pritaikyti jį visuomenės ugdymo, jos kultūrinės tapatybės stiprinimo, socialiniams poreikiams ir verslo plėtrai

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

19 148,0

19 148,0

0,0

0,0

44 026,0

44 026,0

0,0

0,0

472 465,0

 

1.1.1.

Priemonė: kompleksiškai tirti, restauruoti ir aktualizuoti kultūros paveldą

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

15 085,0

15 085,0

0,0

0,0

30 171,0

30 171,0

0,0

0,0

282 207,0

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Priemonės veiklos: kultūros paveldo objektų kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas ekonominėms, kultūrinėms, edukacinėms ir socialinėms reikmėms. Pritaikius kultūros paveldo objektus naudoti, padidės jų ekonominis ir socialinis gyvybingumas ir patrauklumas turistams. Bus remiami tarptautinės ir valstybinės reikšmės kultūros paveldo objektai (dalis Jono Pauliaus II piligrimų kelio sakralinio paveldo objektų ir kiti unikalūs Lietuvos kultūrą ir istoriją reprezentuojantys objektai). Taip pat remiami privataus paveldo objektai (dvarai), siekiant paskatinti privačias investicijas į kultūros paveldo tvarkybą ir aktualizavimą, kad kultūros paveldo objektai būtų atverti visuomenei, lankytojams ir užtikrinta informacijos apie kultūros paveldą sklaida ir panaudojimas edukaciniams, socialiniams ir ekonominiams poreikiams

1.1.2.

Priemonė: plėtoti tradicinius amatus ir ugdyti tradicinių amatininkų kompetencijas

0,0

0,0

0,0

0,0

2 250,0

2 250,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

15 000,0

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta tradicinių amatų centrų investicijoms į amatų technologinę įrangą, materialinės bazės gerinimą, informacijos sklaidą. Numatoma parama tautinio paveldo gamintojams ir kūrėjams tradiciniams amatams plėtoti, tradicinių amatininkų kompetencijoms ugdyti ir mokyti tradicinių amatų

1.1.3.

Priemonė: kurti ir plėtoti kultūros kelių, apimančių reikšmingiausius Lietuvos kultūros paveldo objektus, rinkodarą

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

5 000,0

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Priemonės veiklos: kultūros kelių rinkodara – renginiai, leidiniai, atstovavimas užsienio rinkose, e. rinkodaros ir reklamos priemonės, skirtos restauruotiems kultūros paveldo objektams (pvz., Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektams) ir juose plėtojamoms veikloms populiarinti, informacijos sklaidai, siekiant pritraukti daugiau lankytojų, užtikrinti paveldo objektų aktualizavimą – proaktyvų ir efektyvų naudojimą visuomenės ekonominiams, socialiniams poreikiams

1.1.4.

Priemonė: puoselėti žvejybos amato kultūros paveldą žuvininkystės regionuose

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

40,0

0,0

0,0

120,0

120,0

0,0

0,0

500,0

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta teminiams žvejų kaimeliams jų natūralioje aplinkoje (teminiams žuvininkystės kaimams) tvarkyti, įrengti ir pritaikyti kultūros ir turizmo reikmėms; žuvininkystės, akvakultūros, jūrinių muziejų ekspozicijoms įrengti, tvarkyti ir pritaikyti kultūros ir turizmo reikmėms; žvejo šventėms organizuoti; kultūriniams ir pažintiniams maršrutams parengti, teminiams takams, susijusiems su žuvininkyste, įrengti; tradiciniams amatams, susijusiems su žuvininkyste, remti

1.1.5.

Priemonė: remti verslinės žvejybos veiklos įvairinimą ir pridėtinės vertės kūrimą, puoselėjant žuvininkystės kultūros paveldą

0,0

0,0

0,0

0,0

80,0

80,0

0,0

0,0

80,0

80,0

0,0

0,0

500,0

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta remti veikloms, kuriomis gaunamos pajamos iš žuvininkystės kultūros paveldo puoselėjimo, propagavimo ir viešinimo. Priemonės veiklomis siekiama skatinti žuvininkystės kultūros paveldo pritaikymą, taip kurti žvejybos veiklos pridėtinę vertę

1.1.6.

Priemonė: išsaugoti ir pristatyti kultūros ir gamtos paveldą, siekiant skatinti pažintinį turizmą Lietuvos nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose

0,0

0,0

0,0

0,0

1 693,0

1 693,0

0,0

0,0

10 155,0

10 155,0

0,0

0,0

169 258,0

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Priemonės veiklos: kultūros ir gamtos paveldo objektų tvarkymas; gamtos mokyklų, lankytojų centrų, ekologinio švietimo ir tradicinių amatų centrų įrengimas saugomose teritorijose; Lietuvos regionų kultūrą saugomose teritorijose pristatančių ekspozicijų po atviru dangumi įrengimas, kitų (esamų) ekspozicijų papildymas, aktualizavimas; pažintinių teminių takų įrengimas

1.2.

Uždavinys: vykdyti kultūros srities mokslinių tyrimų ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), susijusią su socialine, ekonomine ir kultūrine plėtra ir kūrybinėmis inovacijomis

0,0

0,0

0,0

0,0

5 250,0

5 250,0

0,0

0,0

15 750,0

15 750,0

0,0

0,0

105 000,0

 

1.2.1.

Priemonė: plėtoti MTEP ir kūrybines inovacijas, siekiant ugdyti įtraukią ir kūrybingą visuomenę

0,0

0,0

0,0

0,0

4 500,0

4 500,0

0,0

0,0

13 500,0

13 500,0

0,0

0,0

90 000,0

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta sumaniosios specializacijos strategijos prioritetams įgyvendinti, aktualiai mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) infrastruktūrai atnaujinti ir plėtoti, mokslo žinioms perduoti, kūrybinėms ir kultūrinėms inovacijoms kurti ir komercinti, siekiant ugdyti įtraukią ir kūrybingą visuomenę

1.2.2.

Priemonė: skatinti mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimą kūrybinių inovacijų srityje

0,0

0,0

0,0

0,0

750,0

750,0

0,0

0,0

2 250,0

2 250,0

0,0

0,0

15 000,0

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta MTEPI sistemos dalyvių potencialui stiprinti, siekiant pagerinti MTEPI veiklų kokybę: tobulinamas jaunųjų tyrėjų rengimo procesas vykdant aukštojo mokslo studijų programas, atitinkančias sumaniosios specializacijos kryptis, remiant mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinę veiklą ar vykdant doktorantūros programas meno, dizaino, medijų, vizualinės komunikacijos, rinkodaros ir kitose srityse

2.

Tikslas: ugdyti visuomenės kūrybingumą – plėtoti aukštos kokybės kultūros paslaugas ir kūrybinius produktus, užtikrinti jų įvairovę, inovatyvumą, prieinamumą ir sklaidą

117 032,0

117 032,0

0,0

0,0

132 124,0

132 124,0

0,0

0,0

169 846,0

169 846,0

0,0

0,0

937 285,0

 

2.1.

Uždavinys: modernizuoti fizinę ir informacinę kultūros infrastruktūrą, plėtoti viešąsias erdves – pritaikyti jas visuomenės kūrybinių kompetencijų ugdymo poreikiams, plėtoti kultūros darbuotojų kompetencijas

107 512,0

107 512,0

0,0

0,0

109 236,0

109 236,0

0,0

0,0

133 223,0

133 223,0

0,0

0,0

739 401,0

 

2.1.1.

Priemonė: didinti kultūros institucijų ir įstaigų veiklos efektyvumą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę

0,0

0,0

0,0

0,0

3 529,0

3 529,0

0,0

0,0

3 529,0

3 529,0

0,0

0,0

17 647,0

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta kultūros įstaigų ir institucijų veiklos tobulinimo ir modernizavimo veikloms vykdyti, į klientus orientuotoms paslaugoms kurti ir (ar) jų kokybei gerinti

2.1.2.

Priemonė: optimizuoti ir modernizuoti nacionalinio ir valstybinio lygmens kultūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą

10 000,0

10 000,0

0,0

0,0

17 694,0

17 694,0

0,0

0,0

35 387,0

35 387,0

0,0

0,0

331 452,0

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Priemonės veiklos: numatoma sukurti modernią kultūros įstaigų (muziejų, bibliotekų, kultūros centrų, koncertinių įstaigų, teatrų) fizinę ir informacinę infrastruktūrą, atitinkančią šiuolaikinės visuomenės poreikius, siekiant aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, jų prieinamumo ir interaktyvumo. Priemonės veiklos bus įgyvendinamos renovuojant ir optimizuojant esamą kultūros infrastruktūrą, vystant naujus kultūros infrastruktūros objektus, kuriančius kultūros paslaugų pridėtinę vertę

2.1.3.

Priemonė: modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą, įgyvendinant valstybės investicijų programą

97 012,0

97 012,0

0,0

0,0

82 954,0

82 954,0

0,0

0,0

82 954,0

82 954,0

0,0

0,0

262 920,0

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Priemonės veiklos: valstybės investicijų programoje numatytomis lėšomis renovuojamos, modernizuojamos bei aktualizuojamos kultūros įstaigos ir kiti kultūros objektai, įgyvendinami kultūros objektų statybos, esamų objektų rekonstravimo, modernizavimo ir aprūpinimo šiuolaikines technologijas atitinkančia įranga investiciniai projektai

2.1.4.

Priemonė: tobulinti kultūros srities viešųjų paslaugų darbuotojų kvalifikaciją

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

10 000,0

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta viešųjų paslaugų darbuotojų, dirbančių kultūros įstaigose, kvalifikacijai tobulinti

2.1.5.

Priemonė: modernizuoti gamtos muziejus, skatinti visuomenės mokymąsi ir švietimą gamtosaugos srityje, siekiant ugdyti su gamtosauga susijusį sąmoningumą ir aktyvumą

0,0

0,0

0,0

0,0

1 059,0

1 059,0

0,0

0,0

6 353,0

6 353,0

0,0

0,0

105 882,0

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Priemonės veiklos: numatoma vykdyti Lietuvos gamtos muziejų, jų ekspozicijų atnaujinimo ir modernizavimo projektus, skirtus visuomenės informavimo ir edukacijos gamtosaugos srityje priemonėms įgyvendinti

2.1.6.

Priemonė: viešųjų valstybinių kultūros pastatų energinio efektyvumo projektų dalinis finansavimas

0,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

10 000,0

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Priemonės veiklos: viešosios kultūros paskirties pastatų atnaujinimas (renovacija). Planuojama remti kultūros institucijų ir įstaigų pastatų atnaujinimą, siekiant pagerinti pastatų energines savybes

2.1.7.

Priemonė: remti Lietuvos kultūros institucijų, dalyvaujančių Europos Sąjungos programose, projektus

500,0

500,0

0,0

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

1 500,0

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta Lietuvos kultūros įstaigų ir organizacijų dalyvavimui Europos Sąjungos programose bendrai finansuoti, siekiant užtikrinti kultūros organizacijų veiklos tarptautiškumą, Lietuvos kultūros sklaidą užsienyje

2.2.

Uždavinys: skatinti kūrybinių ir kultūrinių industrijų plėtrą, su menu ir kultūra susijusias kūrybines inovacijas, jų tarpsektorinę plėtrą, kūrybinių ir kultūrinių industrijų produktų rinkodarą

8 020,0

8 020,0

0,0

0,0

17 020,0

17 020,0

0,0

0,0

21 520,0

21 520,0

0,0

0,0

100 560,0

 

2.2.1.

Priemonė: plėtoti menų inkubatorių, kūrybinių rezidencijų infrastruktūrą ir paslaugas kūrybinių ir kultūrinių industrijų verslui, konsultavimo ir paramos paslaugas naujoms kūrybinių ir kultūrinių industrijų įmonėms

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

4 500,0

4 500,0

0,0

0,0

6 000,0

6 000,0

0,0

0,0

30 000,0

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta menų inkubatorių, kūrybinių rezidencijų infrastruktūrai kurti ir plėtoti. Planuojama infrastruktūra bus skirta paslaugoms kūrybinių ir kultūrinių industrijų verslui plėtoti, konsultavimo rinkodaros, veiklos organizavimo ir kitais klausimais ir paramos paslaugoms teikti naujai įsikūrusioms kūrybinių ir kultūrinių industrijų įmonėms

2.2.2.

Priemonė: remti kūrybinių ir kultūrinių industrijų, jų įmonių grupių (klasterių, asociacijų) rinkodaros medžiagos, plėtros strategijų rengimą ir dalyvavimą užsienio parodose ir kituose renginiuose

250,0

250,0

0,0

0,0

750,0

750,0

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

5 000,0

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta kūrybinių ir kultūrinių industrijų mažų ir vidutinių įmonių ir įmonių grupių produktų eksportui skatinti. Bus finansuojamos rinkodaros medžiagos, kūrybinių ir kultūrinių industrijų eksporto plėtros strategijų rengimo ir dalyvavimo užsienio parodose, verslo misijose ir kituose eksporto plėtros renginiuose veiklos

2.2.3.

Priemonė: skatinti diegti originalius dizaino ir rinkodaros sprendimus gamybos procesuose ir (ar) paslaugų srityje, pasitelkiant meninę, kultūrinę raišką

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

4 500,0

4 500,0

0,0

0,0

6 000,0

6 000,0

0,0

0,0

30 000,0

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta originaliems dizaino ir inovatyvios rinkodaros sprendimams diegti gamybos ir (ar) paslaugų mažose ir vidutinėse įmonėse, taip siekti skatinti išskirtinių, lengvai atpažįstamų nacionalinių produktų plėtrą, didinti Lietuvos verslo konkurencingumą ir produktyvumą, išnaudojant šalies kūrybinį potencialą

2.2.4.

Priemonė: remti įmonių kūrybinių inovacijų projektus, vykdomus kūrybinių ir kultūrinių industrijų (dizaino, medijų ir rinkodaros) srityse, bendradarbiaujant su mokslo ir studijų institucijomis

500,0

500,0

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

0,0

0,0

10 000,0

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Priemonės veiklos: priemonės paskirtis – įmonių MTEP projektų, vykdomų dizaino, medijų ir rinkodaros srityse, bendradarbiaujant su mokslo ir studijų institucijomis, finansavimas; įmonių naujos MTEP infrastruktūros, ypač skirtos prototipams kurti, testuoti ir demonstruoti, bandomoji gamyba ir parengimas rinkai (validavimas); inovacijų diegimo grupių (klasterių, žinių centrų) inicijavimas ir kūrimas; rinkodaros priemonių, reikalingų kūrybinių inovacijų rinkų tyrimams, kūrimas; įmonių intelektinės nuosavybės kūrimas, apsauga ir licencijavimas; inovacijų paklausos skatinimas

2.2.5.

Priemonė: plėtoti verslo kūrybinių inovacijų infrastruktūrą

750,0

750,0

0,0

0,0

2 250,0

2 250,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

15 000,0

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Priemonės veiklos: priemonės paskirtis – bendrojo naudojimo kūrybinių ir kultūrinių inovacijų ekosistemos (atviros prieigos) MTEP infrastruktūros (laboratorijos, bandymų patalpos ir pan.), mokslo ir technologijų parkų, kaip sudėtinės infrastruktūros dalies, ypač skirtos taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklai, sukūrimas ir atnaujinimas; kūrybinių technologinių centrų, skirtų kūrybiniams, netechnologiniams sprendimams (organizacinėms, rinkodaros, kūrybinėms inovacijoms) kurti ir diegti, sukūrimas

2.2.6.

Priemonė: pristatyti Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų produktus užsienio rinkose

800,0

800,0

0,0

0,0

800,0

800,0

0,0

0,0

800,0

800,0

0,0

0,0

2 400,0

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta Lietuvos kultūros produktams pristatyti užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, kontaktų mugėse, verslo misijose, festivaliuose, madų šou (taip pat ir pristatymui reikalingai rinkodaros medžiagai parengti); kultūros produktų eksporto strategijai parengti, aktualių užsienio rinkų tyrimams ir informacijai apie jų dalyvius įsigyti

2.2.7.

Priemonė: įgyvendinti Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų skatinimo iniciatyvas

2 170,0

2 170,0

0,0

0,0

2 170,0

2 170,0

0,0

0,0

2 170,0

2 170,0

0,0

0,0

6 510,0

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta Lietuvoje rengiamiems projektams (mugėms, konferencijoms, kūrybinėms dirbtuvėms ir pan.), kurių metu pristatomi atitinkamų kūrybinių ir kultūrinių industrijų geriausi Lietuvos arba Lietuvos ir užsienio valstybės (-ių) pasiekimai, skatinamas tarptautinis bendradarbiavimas, projekte dalyvaujančių juridinių ir (ar) fizinių asmenų verslumas, kūrybos produktų įsiliejimas į Lietuvos ir (ar) užsienio valstybės (-ių) rinką ir pridėtinės vertės kūrimas, iš dalies finansuoti. Taip pat bus iš dalies finansuojami kūrybinių ir kultūrinių industrijų tarpsektorinio bendradarbiavimo projektai, skirti naujiems, paremtiems inovacijomis ir informacinėmis technologijomis, kūrybos ir kultūros produktams ar paslaugoms, kurie didintų kultūros ir meno prieinamumą, sukurti

2.2.8.

Priemonė: įgyvendinti užsienio menininkų rezidencijų projektus Lietuvoje

550,0

550,0

0,0

0,0

550,0

550,0

0,0

0,0

550,0

550,0

0,0

0,0

1 650,0

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta galimybei (sąlygoms) užsienio kultūros ir meno kūrėjams reziduoti Lietuvoje tam tikrą laiką (iki 3 mėn.) sudaryti. Bus suteikiamas gyvenamasis ir kūrybinis plotas, sudaryta galimybė užsiimti kūryba, susipažinti su vietos kultūros gyvenimu, bendradarbiauti su kitais kultūros ir meno kūrėjais bei vietos bendruomene – taip sukuriamos tarpkultūrinio dialogo ir bendradarbiavimo sąlygos

2.3.

Uždavinys: skatinti visuomenės kūrybingumą, lyderystę, dalyvavimą kultūrinėje veikloje, bendruomenių kultūrinį aktyvumą ir integraciją

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

5 868,0

5 868,0

0,0

0,0

15 103,0

15 103,0

0,0

0,0

97 324,0

 

2.3.1.

Priemonė: pereiti prie kūrybingumui palankios ugdymo(si) aplinkos, orientuotos į kūrybingumą skatinančios infrastruktūros diegimą visais švietimo lygmenimis

0,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

4 500,0

4 500,0

0,0

0,0

30 000,0

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta kūrybiškumą skatinančiai aplinkai ar viešajai infrastruktūrai švietimo įstaigose sukurti ar atnaujinti

2.3.2.

Priemonė: plėtoti kūryba paremtas partnerystes, kūrybingumą ugdančias programas ir metodus visais švietimo lygmenimis

0,0

0,0

0,0

0,0

2 750,0

2 750,0

0,0

0,0

8 250,0

8 250,0

0,0

0,0

55 000,0

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta kūryba paremtoms partnerystėms plėtoti ir kūrybingumą skatinantiems metodams ir programoms diegti, kultūros įstaigų, kūrybinių verslų atstovų, kūrėjų bendradarbiavimui su švietimo įstaigomis skatinti, viešajai kultūros infrastruktūrai pritaikyti ir naudoti aktualiems ugdymo(si) poreikiams visais švietimo lygmenimis ir pedagogų kūrybinėms kompetencijoms tobulinti – siekti kokybinių mokymo(si) pokyčių, taikant kūrybinius mokymo(si) metodus

2.3.3.

Priemonė: teikti romams sociokultūrines ir integracijos į darbo rinką paslaugas – siekti, kad mažinant socialinę atskirtį jie įsilietų į aktyvų Lietuvos visuomenės gyvenimą

0,0

0,0

0,0

0,0

118,0

118,0

0,0

0,0

353,0

353,0

0,0

0,0

2 824,0

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta asmens savivoką gerinančios psichosocialinės pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, sociokultūrinių, motyvavimo, profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo, profesinio mokymo, tarpininkavimo įdarbinant ir palaikymo darbo vietoje paslaugoms teikti

2.3.4.

Priemonė: remti kaimo vietovių vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijose, įgyvendinamose LEADER metodu, numatytas kultūros veiklas

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

5 000,0

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Priemonės veiklos: parama bus teikiama kultūrinėms kaimo bendruomenių inicijuojamoms veikloms: kultūros renginių organizavimui, vietovių istorijos tyrinėjimams, saviveiklos kolektyvų veiklai, kultūros paveldo, viešųjų erdvių pritaikymui kultūrinėms veikloms

2.3.5.

Priemonė: įgyvendinti vaikams ir jaunimui skirtas kultūros ir kultūrinės edukacijos skatinimo iniciatyvas

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

4 500,0

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Priemonės veiklos: priemonė skirta šioms sąlygoms sudaryti: ne pelno siekiantiems viešiesiems juridiniams asmenims, veikiantiems kultūros srityje, – įgyvendinti kultūrinės edukacijos projektus, skirtus vaikams ir jaunimui, ugdyti kultūros vartotoją; vaikams ir jaunimui – dalyvauti kultūros ir meno veiklose, susipažinti su kultūros paveldo objektais per juose plėtojamas edukacines veiklas

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai skirtos Europos Sąjungos lėšos

12 750,0

12 750,0

0,0

0,0

27 862,0

27 862,0

0,0

0,0

55 724,0

55 724,0

0,0

0,0

521 610,0

 

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai skirtos bendrojo finansavimo lėšos

2 250,0

2 250,0

0,0

0,0

4 917,0

4 917,0

0,0

0,0

9 834,0

9 834,0

0,0

0,0

92 049,0

 

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai skirtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

102 532,0

102 532,0

0,0

0,0

88 474,0

88 474,0

0,0

0,0

88 474,0

88 474,0

0,0

0,0

279 480,0

 

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai skirta, iš viso

117 532,0

117 532,0

0,0

0,0

121 253,0

121 253,0

0,0

0,0

154 032,0

154 032,0

0,0

0,0

893 139,0

 

 

1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, iš jų:

122 032,0

122 032,0

0,0

0,0

156 522,0

156 522,0

0,0

0,0

229 622,0

229 622,0

0,0

0,0

1 514 750,0

 

 

1.1. bendrojo finansavimo lėšos

2 250,0

2 250,0

0,0

0,0

6 232,0

6 232,0

0,0

0,0

13 447,0

13 447,0

0,0

0,0

139 540,0

 

 

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

17 250,0

17 250,0

0,0

0,0

61 816,0

61 816,0

0,0

0,0

127 701,0

127 701,0

0,0

0,0

1 095 730,0

 

 

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Iš viso Planui finansuoti
(1 + 2)

122 032,0

156 522,0

229 622,0

1 514 750,0

 

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

 

2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano

2 priedas

 

 

2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PAŽANGOS PROGRAMOS HORIZONTALIOJO PRIORITETO „KULTŪRA“ TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO VERTINIMO KRITERIJAI

 

Eil. Nr.

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai ir matavimo vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Įgyvendinanti institucija

2014 metų

2015 metų

2016 metų

2017–2020 metų

Iš viso

1.

Tikslas: stiprinti visuomenės kultūrinę tapatybę

R-1-1

Šalies gyventojų, per paskutinius 12 mėnesių pažintiniais tikslais aplankiusių bent vieną kultūros paveldo objektą, dalis iš visų šalies gyventojų, procentais

*

*

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

R-1-2

Visų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidų dalis humanitarinių ir socialinių mokslų sričiai, procentais

28

28

28

28

28

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

1.1.

Uždavinys: išsaugoti ir aktualizuoti kultūros paveldą, pritaikyti jį visuomenės ugdymo, jos kultūrinės tapatybės stiprinimo, socialiniams poreikiams ir verslo plėtrai

P-1-1-1

Objektų, kuriuose atlikti tvarkybos darbai (aktualizuotų kultūros paveldo objektų), skaičius, vienetais

0

0

0

15

15

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

P-1-1-2

Apmokytų amatininkų skaičius, vienetais

0

0

20

80

100

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

P-1-1-3

Amatų centruose veiklą plėtojančių amatininkų skaičius, vienetais

0

0

20

80

100

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

P-1-1-4

Įdiegtų ir (arba) įgyvendintų iniciatyvų (paslaugų), puoselėjančių žvejybos amato paveldą, skaičius, vienetais

0

1

1

6

8

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

P-1-1-5

Sutvarkytų, atnaujintų kultūros paveldo ir gamtos pažinimo objektų (saugomų teritorijų) skaičius, vienetais

0

0

3

12

15

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

1.2.

Uždavinys: vykdyti kultūros srities mokslinių tyrimų ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su socialine, ekonomine ir kultūrine plėtra ir kūrybinėmis inovacijomis

P-1-2-1

Tyrėjų, kurie dalyvavo Europos socialinio fondo veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas, skaičius, vienetais

0

0

20

40

60

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

2.

Tikslas: ugdyti visuomenės kūrybingumą – plėtoti aukštos kokybės kultūros paslaugas ir kūrybinius produktus, užtikrinti jų įvairovę, inovatyvumą, prieinamumą ir sklaidą

R-2-1

Kultūrinėse veiklose dalyvaujančių gyventojų dalis mažuose miesteliuose ir kaimuose, procentais

*

 

 

 

*

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

R-2-2

Kūrybinėse partnerystėse dalyvavusių mokyklų dalis, kaupiamaisiais procentais

0

0

0

25

25

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

R-2-3

Neformaliojo švietimo galimybėmis mokykloje ir kitur pasinaudojančių vaikų dalis, kaupiamaisiais procentais

40

47

54

84

84

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

R-2-4

Mažų ir vidutinių įmonių, diegian-čių rinkodaros ir organizacines inovacijas, dalis iš visų mažų ir vidutinių įmonių, procentais

26,4

27,95

29,02

35,2

35,2

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

R-2-5

Sunaudotos galutinės energijos kiekio sumažėjimas kultūros viešųjų paslaugų objektuose, kuriuose įgyvendintos energinio efektyvumo priemonės, kaupiamaisiais procentais

0

0

0

30

30

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

R-2-6

Kūrybinių partnerysčių dalis iš visų sociokultūrinių paslaugų, kaupiamaisiais procentais

0

0

4

10

10

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

R-2-7

Kultūros paslaugų modernizavimo ir veiklos valdymo tobulinimo priemones įgyvendinusių kultūros institucijų ir įstaigų dalis iš visų kultūros institucijų ir įstaigų, kaupiamaisiais procentais

0

0

0

10

10

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

R-2-8

Sukurtos ir (ar) renovuotos kultūros infrastruktūros dalis iš renovuotinos kultūros infrastruktūros, procentais

6

7

8

29

50**

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

2.1.

Uždavinys: modernizuoti fizinę ir informacinę kultūros infrastruktūrą, plėtoti viešąsias erdves – pritaikyti jas visuomenės kūrybinių kompetencijų ugdymo poreikiams, plėtoti kultūros darbuotojų kompetencijas

P-2-1-1

Asmenų, kurie dalyvavo Europos socialinio fondo veiklose, skirtose mokytis pagal kultūros darbuotojų neformaliojo švietimo programas, skaičius, vienetais

0

0

1 000

4 000

5 000

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

P-2-1-2

Sutvarkytų, atnaujintų kultūros paveldo ir gamtos pažinimo objektų (gamtos ekspozicijų) skaičius, vienetais

0

0

1

4

5

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

2.2.

Uždavinys: skatinti kūrybinių ir kultūrinių industrijų plėtrą, su menu ir kultūra susijusias kūrybines inovacijas, jų tarpsektorinę plėtrą, kūrybinių ir kultūrinių industrijų produktų rinkodarą

P-2-2-1

Paremtų kūrybinių ir kultūrinių industrijų srities inkubatorių infrastruktūros plotas, kaupiamaisiais kv. metrais

0

1 000

2 500

7 500

7 500

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

P-2-2-2

Įdiegtų kūrybinių dizaino ir rinkodaros sprendimų skaičius, kaupiamaisiais vienetais

0

0

20

100

100

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

P-2-2-3

Kūrybinių ir kultūrinių industrijų įmonių, gavusių paramą siekiant, kad jos pateiktų naujų įmonės produktų, skaičius, kaupiamaisiais vienetais

0

5

20

50

50

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

P-2-2-4

Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų pristatymų užsienio valstybėse ir renginių Lietuvoje skaičius, vienetais

12

12

12

0

36

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

2.3.

Uždavinys: skatinti visuomenės kūrybingumą, lyderystę, dalyvavimą kultūrinėje veikloje, bendruomenių kultūrinį aktyvumą ir integraciją

P-2-3-1

Asmenų, kurie dalyvavo Europos socialinio fondo veiklose, skirtose mokytis kūrybinio ugdymo įgū-džių pagal neformaliojo švietimo programas, skaičius, vienetais

0

0

1 000

4 000

5 000

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

P-2-3-2

Kūrybinių partnerysčių, įgyvendintų švietimo įstaigose, skaičius, vienetais

0

0

60

240

300

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

P-2-3-3

Romų tautybės asmenų, gavusių sociokultūrines paslaugas, skaičius, vienetais

0

0

100

200

300

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

P-2-3-4

Patvirtintų kaimo vietovių vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų, kuriose numatytos kultūrinės veiklos, dalis iš visų kaimo vietovių vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų, kaupiamaisiais procentais

0

0

25

80

80

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

 

* Reikšmės bus pateiktos 2014 metais, gavus šiuo metu atliekamų tyrimų rezultatus.

** Vertinimo kriterijaus reikšmė nustatyta planuojant, kad iki 2020 metų bus išlaikytas Valstybės investicijų programai 2014–2016 metams numatyto skirti finansavimo lygis (planuojama atsižvelgiant į 2014–2016 metų maksimalius Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų limitus).

––––––––––––––––––––