LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2004 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. A1-302 „DĖL PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. balandžio 26 d. Nr. A1-205

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašas ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklės nauja redakcija nedėstomi):

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.5.2 papunkčiu:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašą;

1.2. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisykles.

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

2. P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintas Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisykles:

2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Teisę į profesinės reabilitacijos paslaugas turi Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis.“

2.3. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Asmenims, kuriems paskirtos ilgalaikės priverčiamosios medicinos priemonės, – stacionarinis stebėjimas bendro stebėjimo sąlygomis psichikos sveikatos priežiūros įstaigose, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas šių įstaigų nustatyta tvarka ir paslaugos finansuojamos šių įstaigų lėšomis. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo ir paslaugų teikimo tvarka suderinama su Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža).“

2.4. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas.“

2.5. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO PRINCIPAI“.

2.6. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZATORIAI BEI TEIKĖJAI“.

2.7. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Už profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimą atsako Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Šią funkciją ji vykdo pasitelkdama Lietuvos darbo biržą ir kitas valstybės institucijas bei įstaigas.“

2.8. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas, atitinkančias socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintus reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms, parenka Lietuvos darbo birža, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.“

2.9. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMAS“.

2.10. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Visos profesinės reabilitacijos paslaugos teikiamos individualiai, išskyrus profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo paslaugas, kurios gali būti teikiamos individualiai arba grupėje, kartu su kitais profesinio mokymo dalyviais, kurių profesinis mokymas vykdomas pagal tą pačią formaliojo ir (ar) neformaliojo profesinio mokymo programą. Profesinis mokymas, teikiant profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo paslaugas, vykdomas individualiai, jei Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga, įvykdžiusi profesinės reabilitacijos programos (ciklo) dalį – atlikusi asmens profesinių gebėjimų įvertinimą, nustato, kad profesinės reabilitacijos programos dalyvio poreikiai atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

14.1. asmeniui dėl kalbos, komunikacijos, pažintinių funkcijų, elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų sunku išmokti mokymo programą, jam reikalingi individualiai pritaikyti teorinio bei praktinio mokymo metodai ir (ar) įranga;

14.2. asmeniui dėl sveikatos būklės (dėl medikamentų vartojimo, dializių ar kitų asmens gyvybei būtinų procedūrų, specialaus mitybos grafiko, skausmo kontrolės ir kt.) būtinas individualus mokymosi grafikas ar individualiai pritaikyti mokymo organizavimo būdai (pagal asmens galimybes pritaikytas mokymosi intensyvumas, adaptuota mokymo medžiaga ir kt. atvejais).“

2.11. Papildau 141 punktu:

141. Asmenys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio gavimo dienos kreipiasi į teritorinę darbo biržą.“

2.12. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Sprendimas teikti profesinės reabilitacijos paslaugas netvirtinamas, jei asmuo be pateisinamos priežasties neatvyksta į teritorinę darbo biržą per Taisyklių 141 punkte nurodytą laiką arba atsisako dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje.“

2.13. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga Taisyklių 31 punkte nurodytoje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais teikia teritorinei darbo biržai informaciją apie tai, kaip vykdoma programa.“

2.14. Pakeičiu 26.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

26.1.2. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie asmenį, kuris be pateisinamos priežasties neatvyko į teritorinę darbo biržą per Taisyklių 141 punkte nurodytą laiką arba be pateisinamos priežasties neatvyko į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą siuntime nurodytą dieną, arba atsisakė dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje;“.

2.15. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO FINANSAVIMAS“.

2.16. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Teritorinė darbo birža ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo asmens atvykimo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą dienos sudaro profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo sutartis su Taisyklių 12 punkte nurodytomis įstaigomis dėl kiekvieno asmens, dalyvaujančio profesinės reabilitacijos programoje, išskyrus asmenis, kuriems Taisyklių
20 punkte nurodytoje išvadoje nurodyta, kad asmeniui dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje netikslinga. Neatskiriamas sutarties priedas yra atitinkamų metų programos išlaidų sąmata, kurioje nurodytas tikslinis finansavimo lėšų naudojimas. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmeniui gali būti finansuojamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

Pagal profesinės reabilitacijos programą (ciklą) teikiamos paslaugos: profesinių gebėjimų įvertinimas, profesinis orientavimas ir konsultavimas, pagalbos įsidarbinant paslauga, kurių kiekvienos teikimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 5 darbo dienos, palaikymo darbo vietoje paslauga, kurios trukmė negali būti ilgesnė kaip 48 valandos per 6 mėnesių laikotarpį. Profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo, išskyrus profesinį mokymą, paslaugos trukmė negali būti ilgesnė kaip 30 darbo dienų.“

2.17. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

2.18. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Taisyklių 15 ir 16 punktuose bei 28.7 papunktyje nurodytos pateisinamos priežastys pripažįstamos pateisinamomis pateikus jas patvirtinančius dokumentus. Nepateikus šių dokumentų, sprendimą dėl neatvykimo priežasties pagrįstumo priima teritorinė darbo birža. Teritorinė darbo birža turi teisę patikrinti, ar nurodyta priežastis teisinga.“

2.19. Papildau 391 punktu:

391. Lietuvos darbo birža profesinės reabilitacijos programos efektyvumą vertina ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją teikia Taisyklių priede nustatyta tvarka.“

2.20. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Kai nebaigta įgyvendinti profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta praėjus daugiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo profesinės reabilitacijos programos pradžios dėl Taisyklių 28.4, 28.5 bei 28.7 papunkčiuose nurodytų priežasčių, asmuo atlygina teritorinei darbo biržai faktiškai patirtas profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų teikimo išlaidas.“

2.21. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. Sprendimai dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

2.22. Papildau priedu (pridedama).  

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                               Linas Kukuraitis 


 

Profesinės reabilitacijos paslaugų

teikimo bei finansavimo taisyklių

priedas

 

 

PROFESINĖS REABILITACIJOS PROGRAMOS EFEKTYVUMO VERTINIMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Profesinės reabilitacijos programos efektyvumo vertinimo metodika (toliau – Metodika) nustato profesinės reabilitacijos programos (toliau – Programa) efektyvumo vertinimo rodiklius, pagal kuriuos vertinamas Programos poveikis jos dalyviams.

2.       Metodikoje vartojamos sąvokos:

2.1. Darbo rinkadarbo jėgos pardavimo ir pirkimo ekonominių santykių sistema, kurioje formuojasi darbo pasiūla ir paklausa bei jo kaina – darbo užmokestis.

2.2. Įsidarbinęs Programą baigęs dalyvis – asmuo, kuris, baigęs Programą, pradėjo dirbti nuolatinėse ar terminuotose darbo vietose arba pagal verslo liudijimus.

2.3. Programa – visuma profesinės reabilitacijos paslaugų, numatytų Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių 31 punkte, kuriomis siekiama ugdyti ar atkurti asmens darbingumą, didinti darbinės veiklos galimybes, siekiant, kad asmuo įsidarbintų.

2.4. Programą baigęs dalyvis – profesinės reabilitacijos programą baigęs asmuo, kuriam Profesinės reabilitacijos pažymėjimų davimo taisyklėse nustatyta tvarka yra išduotas pažymėjimas.

2.5. Programos dalyvis – Programoje dalyvavęs asmuo.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS EFEKTYVUMO VERTINIMO RODIKLIAI IR JŲ APSKAIČIAVIMAS

 

3.       Nustatant Programos efektyvumą, vykdoma:

3.1. Programą baigusių dalyvių įsidarbinimo ir išsilaikymo darbo rinkoje stebėsena;

3.2. Programai skirtų lėšų panaudojimo stebėsena.

4.       Vykdant Programą baigusių dalyvių įsidarbinimo ir išsilaikymo darbo rinkoje stebėseną, vertinami šie rodikliai:

4.1. Programą baigusių dalyvių įsidarbinimo rodiklis. Vertinama, kokia visų Programą baigusių dalyvių dalis įsidarbino per 6 mėnesius po Programos baigimo, ir apskaičiuojama pagal formulę

IDR (1) = IDPR (1) :  PRB (1) x100, kur:

4.1.1. IDR (1) Programą baigusių dalyvių įsidarbinimo per 6 mėnesius lygis, procentais;

4.1.2. IDPR (1) – per 6 mėnesius po Programos baigimo įsidarbinusių Programą baigusių dalyvių skaičius, žmonėmis;

4.1.3. PRB (1) Programą baigusių dalyvių skaičius, žmonėmis.

4.2. Programą baigusių dalyvių išsilaikymo darbo rinkoje rodiklis. Vertinama, kokia visų prieš ≥ 3, ≥ 6, ≥ 9, ≥ 12 mėnesių Programą baigusių dalyvių dalis įsidarbino ir išsilaikė darbo rinkoje 3, 6, 9 ir 12 mėnesių, ir apskaičiuojama pagal formulę IDR (2) = IDPR (2) :  PRB (2) x 100, kur:

4.2.1. IDR (2) – išsilaikymo darbo rinkoje lygis, procentais;

4.2.2. IDPR (2) išsilaikiusių darbo rinkoje 3, 6, 9, 12 mėnesių Programą baigusių dalyvių skaičius, žmonėmis;

4.2.3. PRB (2)įsidarbinusių prieš ≥ 3, ≥ 6, ≥ 9, ≥ 12 mėnesių Programą baigusių dalyvių skaičius, žmonėmis.

5. Vykdant Programai skirtų lėšų panaudojimo stebėseną, vertinami šie rodikliai:

5.1. vidutinės Programos išlaidos vienam Programos dalyviui. Apskaičiuojama vidutinė lėšų suma, tenkanti vienam Programos dalyviui, pagal formulę VPK = IPD :  PRD, kur:

5.1.1. VPK vidutinė lėšų suma vienam Programos dalyviui, eurais;

5.1.2. IPD – visos metų išlaidos Programos dalyviams, eurais;

5.1.3. PRD – Programos dalyvių skaičius, žmonėmis.

5.2. Įsidarbinusiems Programą baigusiems dalyviams tenkanti Programos lėšų dalis, procentais. Vertinama, kokia visiems Programos dalyviams panaudotų lėšų dalis, panaudota įsidarbinusiems Programą baigusiems dalyviams, ir apskaičiuojama pagal formulę PLPE = IPM (1) :  IPD x 100, kur:

5.2.1. PLPE Programos lėšų dalis, tenkanti įsidarbinusiems Programą baigusiems dalyviams, procentais;

5.2.2. IPM (1) – išlaidos įsidarbinusiems Programą baigusiems dalyviams, apskaičiuojamos pagal formulę IPM (1) = IDPB x VPK (įsidarbinusių Programą baigusių dalyvių skaičius padaugintas iš vidutinės panaudotos lėšų sumos vienam Programos dalyviui, eurais);

5.2.3. IPD – visos metų išlaidos Programos dalyviams, eurais.

5.3. Išsilaikiusiems darbo rinkoje 6 mėnesius ir ilgiau tenkanti lėšų dalis. Vertinama, kokia visiems Programos dalyviams panaudotų lėšų dalis panaudota išsilaikiusiems darbo rinkoje 6 mėnesius ir ilgiau įsidarbinusiems Programą baigusiems dalyviams, ir apskaičiuojama pagal formulę

PLPE (2) = IPM (2) :  IPD x 100, kur:

5.3.1. PLPE (2) – išsilaikiusiems darbo rinkoje 6 mėnesius ir ilgiau programą baigusiems dalyviams tenkanti lėšų dalis, procentais;

5.3.2. IPM (2) – išlaidos Programą baigusiems dalyviams, išsilaikiusiems darbo rinkoje 6 mėnesius ir ilgiau, apskaičiuojamos pagal formulę IPM (2) = PRBT x VPK (Programą baigusių dalyvių, išsilaikiusių darbo rinkoje 6 mėnesius ir ilgiau, skaičius padaugintas iš vidutinės panaudotos lėšų sumos vienam Programos dalyviui, eurais);

5.3.3. IPD – visos metų išlaidos Programos dalyviams, eurais.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6. Programos efektyvumas pagal rodiklius vertinimas atliekamas kiekvienam ketvirčiui ir metams pasibaigus.

7. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Programos efektyvumo vertinimo rezultatus pateikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ketvirtinėse ir metinėse veiklos ataskaitose.

 

______________________