r_NaujojiAkmene

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIENKARTINIŲ, TIKSLINIŲ, PERIODINIŲ IR SĄLYGINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. vasario 26 d. Nr. T-16

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi,  Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. T-209 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais jo pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                   Vitalijus Mitrofanovas

 


 

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-16

 

VIENKARTINIŲ, TIKSLINIŲ, PERIODINIŲ IR SĄLYGINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų dydžius, skyrimo sąlygas, prašymų teikimo ir nagrinėjimo tvarką Akmenės rajono savivaldybėje.

2. Vienkartinės, tikslinės, periodinės ir sąlyginės pašalpos gali būti skiriamos atsižvelgiant į Savivaldybės finansines galimybes ir mokamos vienam gyvenančiam arba bendrai gyvenantiems asmenims, gyvenamąją vietą deklaravusiems arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą ir faktiškai gyvenantiems Akmenės rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė).

3. Vienkartinės, tikslinės, periodinės ir sąlyginės pašalpos skiriamos, siekiant padėti bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, patekusiam į sunkią materialinę padėtį dėl ligos, nelaimės ar kitų aplinkybių. Ši parama neužtikrina ilgalaikio ekonominio ir socialinio saugumo, o tik padeda bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui išgyventi sunkiomis materialinėmis sąlygomis.

4. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. vienkartinė pašalpa – vienkartinio pobūdžio išmoka, skiriama nevertinant asmens pajamų;

4.2. tikslinė pašalpa – išmoka, skiriama asmeniui, patekusiam į sunkią materialinę padėtį, siekiant suteikti jam tikslinę paramą individualiu atveju;

4.3. periodinė pašalpa – išmoka, skiriama asmeniui, kurio gaunamos pajamos yra nepakankamos patenkinti būtiniausius jo poreikius;

4.4. sąlyginė pašalpa – išmoka, skiriama asmeniui, dalyvaujančiam įvairiose projektinėse veiklose, socialinės integracijos programose, psichologinėje socialinėje reabilitacijoje;

4.5. bendrai gyvenantys asmenys – sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; neįregistravę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys pilnamečiai ar veiksniais pripažinti nepilnamečiai vyras ir moteris ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų. Į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį taip pat įskaitomi dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys), jeigu per mėnesį jų gaunamos pajamos yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis, arba nedirbantys (taip pat savarankiškai nedirbantys) nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, o kai švietimo įstaigose nustatoma vėlesnė mokslo ar studijų metų pradžia negu rugsėjo 1 diena, pilnamečiai vaikai (įvaikiai), tais pačiais kalendoriniais metais baigę bendrojo ugdymo programą ir įstoję mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoti į aukštąją mokyklą, į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį įskaitomi ir laikotarpiu nuo rugsėjo 1 dienos;

4.6. vienas gyvenantis asmuo – vienas gyvenantis vyresnis kaip 18 metų asmuo arba veiksniu pripažintas nepilnametis, kuris yra nesusituokęs (įskaitant santuoką nutraukusius asmenis), taip pat susituokęs, tačiau teismo sprendimu gyvenantis skyrium, neturintis vaikų (įvaikių) arba jų turintis, tačiau teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium ar dėl santuokos nutraukimo vaikai (įvaikiai) yra likę gyventi su kitu sutuoktiniu;

4.7. socialinė rizika – veiksniai ir aplinkybės, dėl kurių asmenys patiria ar yra pavojus patirti jiems socialinę atskirtį: suaugusiųjų socialinių įgūdžių tinkamai prižiūrėti ir ugdyti vaikus (įvaikius) stoka ar nebuvimas; vaikų (įvaikių) visapusiško fizinio, protinio, dvasinio, dorovinio vystymosi ir saugumo sąlygų neužtikrinimas; psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta; smurtas; įsitraukimas ar polinkis įsitraukti į nusikalstamą veiklą; piktnaudžiavimas narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, alkoholiu, priklausomybė nuo narkotinių, psichotropinių medžiagų, alkoholio, azartinių lošimų; elgetavimas, valkatavimas, skurdas ir benamystė; motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje stoka ar nebuvimas;

4.8. valstybės remiamos pajamos (toliau – VRP) – teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas valstybės remiamų pajamų dydis;

4.9. bazinė socialinė išmoka (toliau – BSI) – teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas išmokos dydis;

4.10. sunki liga – liga, nurodyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintame sunkių ligų sąraše.

5. Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme.

6. Šiuo Tvarkos aprašu privalo vadovautis Savivaldybės administracijos seniūnijos, Socialinės paramos skyrius (toliau – Skyrius), Savivaldybės socialinių klausimų komisija (toliau – Komisija).

 

II SKYRIUS

VIENKARTINIŲ, TIKSLINIŲ, PERIODINIŲ IR SĄLYGINIŲ PAŠALPŲ DYDŽIAI IR SKYRIMO SĄLYGOS

 

7. Vienkartinė pašalpa gali būti skiriama bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, nevertinant pajamų, šiais atvejais:

7.1. kiekvienam gimusiam vaikui  mokama vienam iš vaiko tėvų vienkartinė 100,00 Eur pašalpa, jei bent vienas iš vaiko tėvų ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki vaiko gimimo deklaravo gyvenamąją vietą ir faktiškai gyveno Savivaldybėje;

7.2. nukentėjus nuo gaisro ar stichinės nelaimės, padariusios žalą turtui, atsižvelgiant į patirtą materialinę žalą (mokama tik viena iš pašalpų):

7.2.1. gyvenamajam būstui, kuriame bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo faktiškai gyvena ir deklaruoja gyvenamąją vietą,  ir tai yra vienintelis turimas gyvenamasis būstas – iki 30 BSI dydžio;

7.2.2. ūkinės paskirties pastatams – iki 15 BSI dydžio;

7.2.3. nukentėjus kitam turtui (ūkio technika, baldai, buitinė technika) – iki 10 BSI;

7.3. bedarbiui, vyresniam kaip 18 metų, registruotam Užimtumo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir išsiųstam į mokymo įstaigas profesinei kvalifikacijai įsigyti:

7.3.1. išsiųstas į Savivaldybės mokymo įstaigas – iki 1 BSI dydžio;

7.3.2. išsiųstas į kitų rajonų mokymo įstaigas – iki 2 BSI dydžio;

7.4. asmeniui, grįžusiam iš pataisos įstaigų – 1 VRP dydžio, jei pašalpos kreipėsi ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo paleidimo iš pataisos įstaigos dienos. Pašalpa paskiriama ir išmokama per 24 val. nuo kreipimosi ir visų dokumentų pateikimo. Jeigu vienkartinės pašalpos mokėjimo diena sutampa su ne darbo diena (šeštadieniu, sekmadieniu ar švenčių diena), ši pašalpa išmokama pirmąją darbo dieną, einančią po ne darbo dienos (šeštadienio, sekmadienio ar švenčių dienos);

7.5. asmeniui, grįžusiam iš kardomojo kalinimo vietų, socialinės ar psichologinės reabilitacijos įstaigų – iki 2 BSI dydžio.

8. Tikslinė pašalpa gali būti skiriama bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį (toliau – Pajamos) neviršija 2,5 VRP dydžio: 

8.1. gydymosi išlaidoms kompensuoti, kai yra pateikti išlaidas ir Pajamas patvirtinantys dokumentai:

8.1.1. sunkios ligos, nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintame sunkių ligų sąraše, sudėtingų operacijų ar traumų atvejais, įvykusių ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius nuo prašymo skirti piniginę paramą dienos – iki 5 BSI;

8.1.2. sergantiems I ir II stadijos onkologinėmis ligomis, kai netaikomas aktyvus gydymas, (nekompensuojamiems medikamentams įsigyti, kelionės į gydymo įstaigas išlaidoms iš dalies kompensuoti) – iki  3 BSI dydžio;

8.1.3. ligos atveju, atsižvelgiant į medicininiuose dokumentuose pateiktas einamųjų kalendorinių metų gydytojo išvadas (nekompensuojamiems vaistams, kelionės į sveikatos priežiūros įstaigas išlaidoms iš dalies kompensuoti) – iki 2 BSI dydžio;

8.2. asmeniui, negalinčiam bendra Įstatymo nustatyta tvarka pateikti prašymo kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją apmokėjimui dėl sutuoktinio mirties, apmokamos kredito ir palūkanų patirtos išlaidos, kol tvarkomi paveldėjimo dokumentai nuosavybės teisei įgyti, bet ne daugiau kaip už 3 mėnesius iki 3 BSI dydžio (pervedant pinigus į nurodytos įstaigos sąskaitą);

8.3. įsigyti kietajam kurui, kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo dėl objektyvių priežasčių negali gauti kompensacijos kietajam kurui įsigyti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatyta tvarka – iki 5 BSI dydžio;

8.4. būtiniausiems būsto remonto, stogo remonto, krosnių, kaminų remonto, vandentiekio įrengimo, nuotekų ištraukimo, pelėsių naikinimo, dezinfekcijos darbams ir kitiems darbams, susijusiems su būsto pagerinimo darbais, padengti / iš dalies padengti – iki 5 BSI dydžio;

8.5. būtiniausių baldų, buitinės technikos, namų apyvokos daiktų, kitų daiktų įsigijimo išlaidoms padengti / iš dalies padengti – iki 3 BSI dydžio;

8.6. įsiskolinimui už būsto nuomą, elektrą, komunalines ir kitas būsto išlaikymo paslaugas iš dalies sumokėti šias paslaugas teikiančioms įstaigoms, kai skolos susidarė dėl objektyvių, pateisinamų priežasčių vieną kartą per 2 metus – iki 10 BSI dydžio;

8.7. asmens tapatybės ar kitiems būtiniems dokumentams tvarkyti, kai asmuo negauna Pajamų – iki 1 BSI dydžio.

9Periodinė pašalpa yra skiriama vieną kartą metuose ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui (9.6 papunktyje numatytu atveju – 6 mėnesiams) norint padėti bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui užtikrinti būtiniausių (maitinimosi, asmeninės higienos, gydymosi ir kt.) poreikių patenkinimą, kai dėl sveikatos būklės ar kitų objektyvių priežasčių jis negali to padaryti savarankiškai ir kreipimosi metu neturi jokio pajamų šaltinio arba bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 VRP dydis vienam asmeniui:

9.1. darbingo amžiaus asmenims, atsižvelgiant į seniūnijos seniūno siūlymą ir Komisijai įvertinus asmens situaciją pagal poreikį – 2 BSI dydžio;

9.2. vienišiems pensinio amžiaus asmenims arba asmenims, turintiems negalią – 2 BSI dydžio;

9.3. pilnamečiams, besimokantiems, mokymosi laikotarpiu tėvų netekusiems asmenims iki 24 metų – 4,5 BSI dydžio;

9.4. kai vienišas asmuo, kuriam yra nustatyti dideli specialieji poreikiai, arba vienišas asmuo, kuris sunkiai serga,  yra išnaudojęs nemokamų 120 kalendorinių dienų per metus gulėjimo trukmės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, tačiau dėl sunkių sveikatos sutrikimų negali savęs apsitarnauti ir laukia eilėje dėl ilgalaikės socialinės globos, dalinai apmokėti už suteiktas palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje – iki 6 VRP;

9.5.  apmokėti sveikatos priežiūros paslaugas pagal Valstybinių ligonių kasų nustatytus įkainius privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – PSD) nedraustiems asmenims, kai reikalingas skubus, neatidėliotinas gydymas – iki 4 BSI;

9.6. PSD apdraustiems asmenims, kai asmenys neturi PSD įsiskolinimų Socialinio draudimo fondui, o jų sveikatos būklei yra iškilusi grėsmė – iki 1,5 BSI mėnesiui. Pašalpa skiriama laikotarpiui, kurį asmuo bus gydomas, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius.

10. Sąlyginė pašalpa gali būti skiriama asmenims, sirgusiems tuberkulioze, kelionės iki artimiausios gydymo įstaigos, kad būtų atlikti profilaktiniai patikrinimai, išlaidoms kompensuoti, kai jų pajamos vienam asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims per mėnesį neviršija 1,5 VRP dydžio – iki 1 BSI.

11. Vienkartinė pašalpa yra skiriama ne dažniau kaip kartą per kalendorinius metus, o tikslinė, ir sąlyginė pašalpa skiriama atsižvelgiant į ypatingus atvejus (antrą kartą nukentėjus nuo gaisro, traumos, įvykusios nelaimingo atsitikimo metu, sunkiai susirgus kitam šeimos nariui ir kt.).

12.Vienkartinė, tikslinė, periodinė ar sąlyginė pašalpa asmeniui neskiriama, kai:

12.1. nepateikti gydymosi ar kitas išlaidas patvirtinantys dokumentai;

12.2. įsiskolinimas už būsto nuomą, elektrą, komunalines ir kitas būsto išlaikymo paslaugas susidarė dėl asmens aplaidumo, vengimo mokėti mokesčius, neišnaudojus visų teisėtų pajamų gavimo galimybių ar kitų subjektyvių priežasčių;

12.3. lėtinių ligų gydymo išlaidoms kompensuoti.

13.Tikslinės, periodinės ir sąlyginės pašalpos gali būti skiriamos pagal seniūnijos seniūno rekomendaciją. Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo priežasčių objektyvumą kiekvienu konkrečiu atveju vertina Komisija.

14. Bendra pašalpų, skirtų asmeniui per vienus kalendorinius metus, suma negali viršyti 15 BSI dydžio (išskyrus nukentėjusiems nuo gaisrų, stichinių nelaimių).

15. Jei kuri iš Tvarkos apraše išvardintų pašalpų neskiriama, pakartotinai dėl pašalpos skyrimo dėl kitų priežasčių asmuo gali kreiptis po 3 mėnesių nuo prašymo svarstymo Komisijoje.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMO TVARKA

 

16. Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo asmuo kreipiasi į Savivaldybės administraciją pateikdamas prašymą Interesantų priimamojo „vieno langelio“ patalpose ir (ar) seniūnijas, o dėl tikslinės, periodinės ir sąlyginės pašalpos skyrimo asmuo kreipiasi tik į vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių.

Tvarkos aprašo 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.7  papunkčiuose nurodyti asmenys prašymą skirti vienkartinę ar tikslinę pašalpą pateikia Socialinės paramos skyriui.

17. Kreipdamasis dėl vienkartinės, tikslinės, periodinės ar sąlyginės pašalpos skyrimo, asmuo užpildo prašymą (1 priedas), susipažįsta su Vienkartinių, tikslinių, periodinių ar sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo nuostatomis (2 priedas), nurodo pašalpos reikalingumo motyvus, pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir šiuos dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai Socialinės paramos skyrius duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų:

17.1. pažymą apie darbingų bendrai gyvenančių asmenų paskutinių 3 mėnesių iki kreipimosi pajamas arba kreipimosi mėnesio, jeigu palyginus su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ir bendrai gyvenančių asmenų sudėtis;

17.2. pažymą apie lėšas gautas vaikui (vaikams) išlaikyti;

17.3. pažymas ar kitus dokumentus (ar jų kopijas), patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių kreipiamasi paramos, apie patirtas išlaidas:

17.3.1. gydymo įstaigos pažymą (ar jos kopiją) apie ligą, atliktą operaciją, patirtą traumą (įvykusią ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius nuo prašymo skirti piniginę paramą dienos);

17.3.2. pažymas ar kitus dokumentus (ar jų kopijas), patvirtinančius patirtas (numatomas) patirti išlaidas už suteiktas paslaugas (mokėjimo kvitus už medikamentus, atliktas procedūras ir kt.);

17.3.3. pažymas ar kitus dokumentus (ar jų kopijas), patvirtinančius patirtas ar numatomas patirti išlaidas už būtiniausius būsto remonto, krosnių, kaminų remonto, vandentiekio įrengimo, kanalizacijos ištraukimo, pelėsių naikinimo, dezinfekcijos darbus, įsiskolinimus už būsto komunalines paslaugas;

17.3.4. kitus dokumentus (ar jų kopijas) pagal poreikį.

18. Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 6 mėnesiai iki jų pateikimo Savivaldybei dienos.

19. Asmuo, besikreipiantis dėl vienkartinės, tikslinės, periodinės ar sąlyginės pašalpos, privalo seniūnijos socialinio darbo organizatoriui sudaryti galimybę tikrinti jo gyvenimo sąlygas, užimtumą, leisti namuose surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, išskyrus tuos atvejus, kai kreipiasi asmuo, neturintis gyvenamosios vietos. Asmeniui neleidus namuose surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto, vienkartinė, tikslinė, periodinė ar sąlyginė pašalpa neskiriama.

20. Jeigu asmuo per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos nepateikia visų reikalingų dokumentų, jo prašymas laikomas nepaduotu ir pareiškėjui grąžinami jo pateikti dokumentai, o prie prašymo paliekamos šių dokumentų kopijos.

21. Komisija ar seniūnijos socialinio darbo organizatorius, gavę duomenų, kad asmuo kreipdamasis nuslėpė arba pateikė neteisingus ir neišsamius duomenis apie gaunamas pajamas, bendrai gyvenančius asmenis, užimtumą ar kitus duomenis, turi teisę pareikalauti reikalavime nustatytu terminu pateikti papildomų duomenų, įrodančių pareiškėjo teisę į vienkartinę, tikslinę, periodinę ar sąlyginę pašalpą. Jeigu asmuo per mėnesį nuo pareikalavimo dienos nepateikia papildomų duomenų, įrodančių pareiškėjo teisę į vienkartinę, tikslinę, periodinę ar sąlyginę pašalpą, jo prašymas laikomas nepaduotu ir pareiškėjui grąžinami jo pateikti dokumentai, o prie prašymo paliekamos šių dokumentų kopijos.

22. Ekstremaliosios situacijos ir karantino, paskelbto teisės aktų nustatyta tvarka (toliau – ekstremalioji situacija ir karantinas), laikotarpiu, kai nėra galimybių prašymą-paraišką pateikti Tvarkos aprašo 16–17 punktuose nurodytais būdais, prašymas-paraiška gali būti teikiamas el. paštu (kartu pridedamas skenuotas (nuskaitytas) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas) arba telefonu (pateikiami asmens tapatybę identifikuojantys duomenys – asmens kodas, gyvenamosios (deklaruotos, faktinės) vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir kt.); tokiu atveju prašymą-paraišką užpildo Savivaldybės administracijos seniūnijų socialiniai darbuotojai arba Socialinės paramos skyriaus specialistai pagal pareiškėjo telefonu pateiktus piniginei socialinei paramai skirti ir apskaičiuoti būtinus duomenis.

 

IV SKYRIUS

PAJAMŲ APSKAIČIAVIMAS

 

23. Skiriant vienkartinę, tikslinę, periodinę ar sąlyginę pašalpą, įskaitomos visų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gaunamos pajamos, nurodytos Įstatymo 17 straipsnyje.

24. Į bendrai gyvenančių asmenų (vieno gyvenančio asmens) pajamas neįskaitoma:

24.1. vienkartinės išmokos ir (ar) pašalpos, mokamos iš valstybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ar savivaldybių biudžetų, išmokos, mokamos pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą ir (ar) iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, darbdavio mokamos vienkartinės išmokos ir (ar) pašalpos;

24.2. slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos ir tikslinis priedas, transporto išlaidų kompensacijos neįgaliesiems, kompensacijos donorams;

24.3. pagalbos pinigai, mokami pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą;

24.4. išmoka vaikui, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, mokami pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą;

24.5. stipendijos ir kita materialinė parama, teikiama aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų ir laipsnio nesuteikiančių studijų (išskyrus rezidentūros studijų studentus) studentams, studijuojantiems pagal dieninės, nuolatinės ar ištęstinės studijų formų programas (išskyrus asmenis, pakartotinai studijuojančius pagal tos pačios ar žemesnės pakopos studijų programas ir laipsnio nesuteikiančių studijų programas, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis), stipendijos bei kita materialinė parama, teikiama profesinio mokymo įstaigų mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti, ir stipendija, mokama bedarbiams, kurie dalyvauja profesinio mokymo ar įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemonėse.

25. Į pajamas įskaitomos kartu viename būste gyvenamąją vietą deklaravusių ar būstą nuomojančių bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens ir (arba) dvi ar daugiau gyvenančių asmenų grupių vidutinės mėnesio pajamos.

 

V SKYRIUS

PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR VIENKARTINĖS, TIKSLINĖS, PERIODINĖS AR SĄLYGINĖS PAŠALPOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

26. Asmenų prašymus dėl vienkartinės, tikslinės, periodinės ar sąlyginės pašalpos skyrimo, išskyrus pagal Tvarkos aprašo 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.7 papunkčiuose nurodytus atvejus, nagrinėja Komisija. Komisiją sudaro ir jos veiklos nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

27. Komisija turi teisę gauti iš kitų įstaigų ir organizacijų reikalingą informaciją bei dokumentus, gavus informacijos ar kilus įtarimų, teisės aktų nustatyta tvarka patikrinti duomenų bazėse informaciją apie bendrai gyvenančių asmenų (vieno gyvenančio asmens) turimą turtą, savarankiškai tirti situaciją, lankytis pas bendrai gyvenančius asmenis (pas vieną gyvenantį asmenį), kviesti į posėdžius socialinius darbuotojus ir kitus specialistus bei asmenį.

28. Komisija įvertina pateiktus svarstyti dokumentus ir priima sprendimą siūlyti Savivaldybės administracijos direktoriui asmeniui skirti (neskirti) vienkartinę, tikslinę, periodinę ar sąlyginę pašalpą.

29. Vienkartinė, tikslinė, periodinė ar sąlyginė pašalpa asmeniui skiriama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ar jo įgalioto asmens sprendimu.

30. Vienkartinė, tikslinė, periodinė ar sąlyginė pašalpa gali būti teikiama:

30.1. pinigais;

30.2. apmokant pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras, mokėjimo pranešimus ir kt.

31. Socialinės paramos skyrius suformuoja piniginės paramos mokėjimo žiniaraščius ir perduoda juos Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui (toliau – Buhalterinės apskaitos skyrius). Buhalterinės apskaitos skyrius, vadovaudamasis mokėjimo žiniaraščio duomenimis, perveda lėšas į piniginės paramos gavėjų asmenines sąskaitas Lietuvos teritorijoje esančiuose bankuose ar į nurodytos išmokos paslaugas teikiančias organizacijas.

32. Mirus prašymą pateikusiam asmeniui, vienkartinė, tikslinė, periodinė ar sąlyginė pašalpa neskiriama, o paskirta vienkartinė, tikslinė, periodinė ar sąlyginė pašalpa neišmokama.

33. Vienkartinė, tikslinė, periodinė ar sąlyginė pašalpa neskiriama ir neišmokama, jeigu paaiškėja, kad asmuo buvo sulaikytas ar suimtas, atlieka bausmę, jam paskelbta paieška ar jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Asmuo atsako už pateiktos informacijos ir pateiktų duomenų teisingumą.

35. Apie priimtą sprendimą neskirti vienkartinės, tikslinės, periodinės ar sąlyginės pašalpos asmuo raštu informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

36. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl vienkartinės, tikslinės, periodinės ar sąlyginės pašalpos skyrimo (neskyrimo) gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

__________________________________

 

part_a5a8f178d7814db7ba1eae5f80d0df93_end


 

 

Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių

pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas     

 

 

ASMENS, KURIS KREIPIASI DĖL VIENKARTINĖS, TIKSLINĖS, PERIODINĖS IR

SĄLYGINĖS PAŠALPOS SKYRIMO

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas:

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas:

 

Akmenės rajono _____________________

(adresatas)

PRAŠYMAS

DĖL VIENKARTINIŲ, TIKSLINIŲ, PERIODINIŲ IR SĄLYGINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO

20____ m. _____________________ d.

1.  PRAŠAU SKIRTI (pažymėti X):

VIENKARTINĘ PAŠALPĄ:

kiekvienam gimusiam vaikui 

nukentėjus nuo gaisrų, stichinių nelaimių,

pasiųstam į mokymo įstaigas profesinei kvalifikacijai įsigyti ir pilnamečiams, tėvų netekusiems besimokantiems asmenims iki 24 metų

asmeniui, grįžusiam iš pataisos įstaigų

asmeniui, grįžusiam iš kardomojo kalinimo vietų, socialinės ar psichologinės reabilitacijos įstaigų

TIKSLINĘ PAŠALPĄ:

gydymosi išlaidoms kompensuoti, iš jų:

onkologinių  ligų

kitų ligų atv.

asmeniui, negalinčiam bendra Įstatymo nustatyta tvarka pateikti prašymo kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją apmokėjimui dėl sutuoktinio mirties

įsigyti kietajam kurui

būtiniausiems būsto remonto, stogo remonto, krosnių, kaminų remonto, vandentiekio įrengimo, nuotekų ištraukimo, pelėsių naikinimo, dezinfekcijos darbams ir kitiems darbams, susijusiems su būsto pagerinimo darbais, padengti/iš dalies padengti

būtiniausių baldų, buitinės technikos, namų apyvokos daiktų, kitų daiktų įsigijimo išlaidoms padengti/iš dalies padengti

įsiskolinimui už būsto nuomą, elektrą, komunalines ir kitas būsto išlaikymo paslaugas iš dalies sumokėti šias paslaugas teikiančioms įstaigoms, kai skolos susidarė dėl objektyvių, pateisinamų priežasčių vieną kartą per 2 metus

asmens tapatybės ar kitiems būtiniems dokumentams tvarkyti

PERIODINĘ PAŠALPĄ:

darbingo amžiaus asmenims, atsižvelgiant į seniūnijos seniūno siūlymą ir Komisijai įvertinus asmens situaciją pagal poreikį

vienišiems pensinio amžiaus asmenims arba asmenims, turintiems negalią

pilnamečiams, besimokantiems, mokymosi laikotarpiu tėvų netekusiems asmenims iki 24 metų 

kai vienišas asmuo, kuriam yra nustatyti dideli specialieji poreikiai, arba asmuo, kuris sunkiai serga,  yra išnaudojęs nemokamų 120 kalendorinių dienų per metus gulėjimo trukmės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, tačiau dėl sunkių sveikatos sutrikimų negali savęs apsitarnauti ir laukia eilėje dėl ilgalaikės socialinės globos, dalinai apmokėti už suteiktas palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje

apmokėti sveikatos priežiūros paslaugas pagal Valstybinių ligonių kasų nustatytus įkainius privalomuoju sveikatos draudimu nedraustiems asmenims, kai reikalingas skubus, neatidėliotinas gydymas

apdraustiems asmenims privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – PSD), kai asmenys neturi PSD įsiskolinimų Socialinio draudimo fondui, o jų sveikatos būklei yra iškilusi grėsmė

SĄLYGINĘ PAŠALPĄ:

asmenims, sirgusiems tuberkulioze, kompensuoti kelionės išlaidas iki artimiausios gydymo įstaigos, kad būtų atlikti profilaktiniai patikrinimai

 

 

2. PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS REIKALINGUMO MOTYVAI:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Duomenys APIE BENDRAI GYVENANČIUS ASMENIS

Eilės Nr.

Vardas ir pavardė

Asmens kodas

Šeimos nario statusas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SUTINKU,

 

kad dėl vienkartinės, tikslinės, periodinės ar sąlyginės pašalpos teikimo informacija apie mane ir bendrai gyvenančius asmenis bus renkama iš kitų institucijų.

 

5. PINIGINĘ SOCIALINĘ PARAMĄ mokėti:

 

į pareiškėjo asmeninę  ___________banko sąskaitą  Nr.  LT__________________________________        

 

mokėti grynais per paslaugą teikiančią įmonę.

 

 

6. INFORMACINĮ LAPELĮ GAVAU: Taip  c     Ne   c

 

7. PRIDEDAMA*(pažymėti pridedamus dokumentusQ):

 

Medicininės pažymos, ____ lapų.

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažyma, ____ lapų.  

Sąskaitos-faktūros, čekiai, ____ lapų.

Darbo užmokesčio pažyma,_ lapų.

Kiti _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų

 

 

 

Pareiškėjas _________________                                     ___________________

 (parašas)                                                                       (vardas ir pavardė)

 

 

part_cf34ebdd71ea4dc4af1d78f863b35e49_end


 

 

Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių

pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo

2 priedas     

 

 

 

INFORMACINIS LAPELIS

 

 

________________________________________

(asmens, kuriam įteikiamas lapelis, vardas, pavardė)

 

Prašymas vienkartinei, tikslinei, periodinei ar sąlyginei pašalpai gauti pateiktas:

____________________________ Nr. ____________;

(gavimo data)

             pateikti visi reikalingi dokumentai;

             nepateikti reikalingi dokumentai:

 

 

 

BŪTINA ŽINOTI

 

 

1. Vienkartinė, tikslinė, periodinė ar sąlyginė pašalpa skiriama vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas).

2. Asmuo pateikęs prašymą vienkartinei, tikslinei, periodinei ar sąlyginei pašalpai gauti trūkstamus dokumentus privalo pateikti ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.

3. Asmuo pateikęs prašymą vienkartinei, tikslinei, periodinei ar sąlyginei pašalpai gauti privalo sudaryti galimybes patikrinti buities ir gyvenimo sąlygas.

4. Vienkartinė, tikslinė, periodinė ar sąlyginė pašalpa Savivaldybės socialinių klausimų komisijai (toliau – Komisija) rekomendavus neteikiama, patikrinus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, ir nustačius, kad asmeniui vienkartinei, tikslinei, periodinei ar sąlyginei pašalpai gauti nebūtina, asmuo pateikė neteisingus duomenis apie turimą turtą, gaunamas pajamas ir kt. Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas yra pagrindas, kuriuo vadovaujantis vienkartinė, tikslinė, periodinė ar sąlyginė pašalpa neteikiama.

5. Vienkartinė pašalpa yra skiriama ne dažniau kaip kartą per kalendorinius metus, o tikslinė ir sąlyginė pašalpa skiriama atsižvelgiant į ypatingus atvejus (antrą kartą nukentėjus nuo gaisro, traumos, įvykusios nelaimingo atsitikimo metu, sunkiai susirgus kitam šeimos nariui ir kt.).

6. Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, patyrusiems socialinę riziką, vienkartinė, tikslinė, periodinė ar sąlyginė pašalpa, Komisijai rekomendavus, gali būti teikiama pasirenkant ir derinant piniginės socialinės paramos teikimo formą (formas) (pinigais ir (ar) nepinigine forma).

7. Asmuo pateikęs prašymą dėl vienkartinės, tikslinės, periodinės ar sąlyginės pašalpos privalo pranešti apie savo (savo šeimos) pajamų ir turto pokyčius ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.

____________________________

 

part_de113e1a565b4ea697024b814c5ad641_end