LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 7 D. ĮSAKYMO NR. D1-262 „DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 7 d. Nr. D1-907

Vilnius

 

P a k e i č i u Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Išduotos bendrųjų planų, specialiojo teritorijų planavimo dokumentų ir valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų planavimo sąlygos galioja viso teritorijų planavimo proceso metu ir, kol neprieštarauja teisės aktams ir teritorijų planavimo dokumentams,  bet ne ilgiau kaip 5 metus. Detaliojo plano planavimo sąlygos galioja viso teritorijų planavimo proceso metu  ir, kol neprieštarauja teisės aktams ir teritorijų planavimo dokumentams, bet ne ilgiau kaip 3 metus. Jei teritorijų planavimo procesas tęsiamas, planavimo sąlygų galiojimo terminą pagal motyvuotą planavimo organizatoriaus prašymą teritorijų planavimo procesui pabaigti motyvuotu sprendimu gali pratęsti planavimo sąlygas išdavusios institucijos (išskyrus Tvarkos aprašo 10 ir 11 punktuose nurodytus atvejus). Planavimo sąlygų galiojimo terminas gali būti pratęsiamas ne daugiau kaip 2 kartus ir kiekvieną kartą ne ilgesniam kaip 2 metų terminui. Likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki planavimo sąlygų galiojimo pabaigos, planavimo organizatorius raštu kreipiasi į planavimo sąlygas išdavusią instituciją dėl planavimo sąlygų galiojimo termino pratęsimo. Planavimo sąlygas išdavusi institucija pagal teritorijų planavimo tikslus ir teritorijų planavimo dokumento uždavinius raštu kreipiasi į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse, Tvarkos apraše ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas dėl planavimo sąlygų galiojimo termino pratęsimo. Išnagrinėjusi planavimo organizatoriaus prašymą kartu su pateikta informacija apie įvykusius planuojamos teritorijos ir jos gretimybių teritorijų planavimo ir statybos pokyčius ir priėmusi motyvuotą sprendimą dėl planavimo sąlygų galiojimo termino pratęsimo, planavimo sąlygas išdavusi institucija per 10 darbo dienų pratęsia planavimo sąlygų galiojimo terminą arba išduoda naujas planavimo sąlygas.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas