VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Valstybinės mokesčių inspekcijos VIDINIU INFORMACIJOS KANALU GAUTŲ PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 12 d. Nr. VA-31

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu:

1Tvirtinu Valstybinės mokesčių inspekcijos vidiniu informacijos kanalu gautų pranešimų apie pažeidimus tvarkymo taisykles (pridedama).

2Pavedu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) Vidaus saugumo skyriui vykdyti Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, nurodyto kompetentingo subjekto funkcijas.

3Nurodau:

3.1. VMI prie FM Vidaus saugumo skyriui Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje (www.vmi.lt) paskelbti informaciją apie institucijos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą ([email protected] ir galimybę pranešti tiesiogiai, atvykus į VMI prie FM Vidaus saugumo skyrių);

3.2. administracijos padalinių vadovams supažindinti su šiuo įsakymu visus pavaldžius valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis.

4. Nustatau, kad šio įsakymo vykdymą kontroliuoja VMI prie FM viršininkas.       

 

 

 

Viršininkė                                                                                                          Edita Janušienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2019 m. balandžio 12 d.

įsakymu Nr. VA-31

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VIDINIU INFORMACIJOS KANALU GAUTŲ PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės mokesčių inspekcijos vidiniu informacijos kanalu gautų pranešimų apie pažeidimus tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau kartu – VMI) vidiniu informacijos kanalu gautų pranešimų nagrinėjimo bei konfidencialumo užtikrinimo tvarką.

2. Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Kompetentingas subjektas – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) Vidaus saugumo skyrius, įgaliotas vykdyti kompetentingo subjekto funkcijas apibrėžtas Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

2.2. Pažeidimas – suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 5 dalyje: VMI galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su VMI.

2.3. Pranešėjas – suprantama taip, kaip apibrėžta Įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje: asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą VMI, su kuria jį sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), ir kurį kompetentinga institucija (Lietuvos Respublikos prokuratūra) pripažįsta pranešėju.

2.4. Pranešimas – vidiniu informacijos kanalu pateikta informacija apie pažeidimą VMI vadovaujantis šių Taisyklių 3 ir 4 punktuose nustatyta tvarka.

2.5. Vidinis informacijos kanalas – VMI nustatyti pranešimo teikimo būdai (elektroniniu paštu [email protected] arba tiesiogiai, atvykus į VMI prie FM Vidaus saugumo skyrių, adresu Šermukšnių g. 6, Vilnius), paskelbti interneto svetainėje www.vmi.lt.

2.6. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PRANEŠIMŲ TEIKIMO TVARKA

 

3. VMI užtikrina galimybę pateikti pranešimą elektroniniu pašto adresu [email protected]. arba tiesiogiai, atvykus į VMI prie FM Vidaus saugumo skyrių, adresu Šermukšnių g. 6, Vilnius (pranešimus tiesiogiai gauna kompetentingas subjektas).

4. Pranešant apie pažeidimus VMI, informacija teikiama užpildant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtinto Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo priedą „Pranešimas apie pažeidimą arba pateikiant laisvos formos pranešimą, kuriame nurodoma:

4.1. kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;

4.2. sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;

4.3. asmens, pranešančio apie pažeidimą VMI vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys;

4.4. jei įmanoma, pateikiami bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius;

4.5. jei asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nesilaiko Taisyklių 4 punkte nustatyto reikalavimo pranešimo apie pažeidimą formai, pranešime būtina nurodyti, kad jis teikiamas vadovaujantis Įstatymu.

5. Teikdamas pranešimą, asmuo gali nurodyti, ar apie pažeidimą jau yra pranešęs ir, jei pranešė, tai kam buvo pranešta ir, ar buvo gautas atsakymas.

6. Asmuo, norintis pranešti apie pažeidimą VMI, į Lietuvos Respublikos prokuratūrą kreipiasi tiesiogiai kai yra bent viena iš aplinkybių:

6.1. pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui;

6.2. būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;

6.3. vadovaujantys, su VMI darbo arba tarnybos ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;

6.4. pranešimas buvo pateiktas elektroniniu paštu [email protected] arba tiesiogiai, atvykus į VMI prie FM Vidaus saugumo skyrių, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pranešimą, arba priemonės, kurių buvo imtasi nebuvo veiksmingos;

6.5. yra pagrindas manyti, kad pateikus pranešimą elektroniniu paštu [email protected]  arba tiesiogiai, atvykus į VMI prie FM Vidaus saugumo skyrių, asmens, pateikusio pranešimą, konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti.

 

III SKYRIUS

PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMAS

 

7. Vidinį informacijos kanalą administruoja ir gautus pranešimus nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną Valstybinės mokesčių inspekcijos darbo organizavimo ir dokumentų valdymo sistemoje užregistruoja kompetentingas subjektas.

8. Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimus, pageidaujant, kompetentingas subjektas nedelsdamas raštu patvirtina pranešimo gavimo faktą.

9. Kompetentingas subjektas, vidiniu informacijos kanalu gavęs pranešimą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos, imasi vertinti pranešime pateiktą informaciją ir priima vieną iš šių sprendimų:

9.1. jei gauta informacija leidžia pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas ar kitas pažeidimas, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos persiųsti gautą pranešimą tokią informaciją įgaliotai tirti institucijai be asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, sutikimo ir apie informacijos perdavimą raštu informuoti šį asmenį;

9.2. nagrinėti pranešime pateiktą informaciją apie pažeidimą;

9.3. nenagrinėti pranešime pateiktos informacijos, nurodant sprendimo motyvus.

10. Pranešime pateikta informacija nenagrinėjama kai:

10.1. yra grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais;

10.2. asmuo kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą šių Taisyklių numatyta tvarka buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas.

11. Kompetentingas subjektas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, raštu informuoja pranešimą pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą dėl pranešime pateiktos informacijos nagrinėjimo.

12. Kompetentingas subjektas pranešime pateiktą informaciją išnagrinėja per 20 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos, tačiau, esant objektyvioms priežastims, šis terminas gali būti pratęstas.

13. Kompetentingas subjektas baigęs nagrinėti pranešime pateiktą informaciją, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoja pranešimą pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę (jei buvo nustatytas pažeidimo padarymo faktas), nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką. Ši informacija teikiama tik tokia apimtimi, kiek tai neprieštarauja kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems duomenų ir informacijos apsaugą.

14. Informacija apie pažeidimą, neatitinkanti Įstatymo nuostatų bei šių Taisyklių 3 ir 4 punktuose nustatytų reikalavimų (neatitinkanti pranešimo sąvokos), nagrinėjama kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS

 

15. Siekiant užtikrinti asmens pateikusio pranešimą konfidencialumą, su pranešimą pateikusio asmens duomenimis bei kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžiančia informacija turi teisę susipažinti tik kompetentingas subjektas.

16. Siekiant užtikrinti pranešimo konfidencialumą kompetentingas subjektas užtikrina, kad pranešimas ir su juo susijusi informacija būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik informaciją apie pažeidimus nagrinėjantys asmenys tarnybinių funkcijų vykdymo tikslais.

17. Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo asmuo pateikęs pranešimą arba jo pateikta informacija yra žinomai melaginga.

18. Asmens, pateikusio pranešimą, duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų VMI viduje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.

19. Pranešime nurodyti asmens, pateikusio informaciją apie galimą pažeidimą VMI, duomenys yra reikalingi identifikuoti asmenį, sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso suteikimo ir yra saugomi 3 metus nuo jų gavimo dienos.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Pranešime nurodyta informacija apie pažeidimus VMI teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

21. Asmenys, pateikę pranešimus, turi teisę į apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones.

22. Asmenims, pateikusiems pranešimus apie pažeidimus VMI, nuo pranešimo gavimo momento užtikrinamas asmens konfidencialumas ir draudimas daryti jų atžvilgiu neigiamą poveikį, neatsižvelgiant į tai, ar asmuo pateikęs pranešimą apie pažeidimą VMI buvo pripažintas pranešėju, ar ne.

23. Asmenys, pateikę pranešimus ir manantys, kad jų atžvilgiu buvo taikomos neigiamo poveikio priemonės dėl pranešime pateiktos informacijos apie pažeidimus VMI fakto, gali kreiptis į Lietuvos Respublikos prokuratūrą arba teismą.

24. Žinomai melagingos informacijos, taip pat informacijos, sudarančios valstybės ar tarnybos paslaptį, arba informacijos, kuri yra saugoma kaip profesinė paslaptis pateikimas, garantijų pagal Įstatymą nesuteikia.

________________________________