LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2002 M. VASARIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 3-66 „DĖL DIDŽIAUSIŲJŲ LEIDŽIAMŲ NAUDOJANTIS KELIAIS TRANSPORTO PRIEMONIŲ AR JŲ JUNGINIŲ TECHNINIŲ PARAMETRŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2016 m. spalio 31 d. Nr. 3-364(1.5 E)

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninius parametrus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 16.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

16.7. triašio automobilio, sujungto su dviaše ar triaše puspriekabe, kuriuo, vykdant kombinuotą vežimą, magistraliniais keliais ir kitais keliais 50 km spinduliu nuo Klaipėdos valstybinio jūros uosto, oro uostų, geležinkelio ir vidaus vandenų stočių teritorijų, kuriose iškraunami ir (arba) pakraunami kombinuoto vežimo vienetai, vežami vienas arba keli kombinuoto vežimo vienetai (puspriekabės, nuimamieji kėbulai ir konteineriai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos), – 44 t;“.

1.2. Papildau 16.9 papunkčiu:

16.9. dviašio automobilio, sujungto su triaše puspriekabe, kuriuo, vykdant kombinuotą vežimą, magistraliniais keliais ir kitais keliais 50 km spinduliu nuo Klaipėdos valstybinio jūros uosto, oro uostų, geležinkelio ir vidaus vandenų stočių teritorijų, kuriose iškraunami ir (arba) pakraunami kombinuoto vežimo vienetai, vežami vienas arba keli kombinuoto vežimo vienetai (puspriekabės, nuimamieji kėbulai ir konteineriai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos), – 42 t.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius