VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TRICHINELIŲ LERVŲ TYRIMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. spalio 14 d. Nr. B1-892 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 11 punktu, atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2075/2005, nustatančio specialiąsias oficialios Trichinella kontrolės mėsoje taisykles (OL 2005 L 338, p. 60), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 216/2014 (OL 2014 L 69, p. 85), 2 ir 9 konstatuojamąsias dalis ir siekdamas apsaugoti vartotojus nuo užsikrėtimo trichinelioze, kurią sukelia trichinelių lervomis užkrėstos naminių ir sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų mėsos vartojimas:

1. Tvirtinu pridedamą Trichinelių lervų tyrimų paslaugų teikimo tvarkos aprašą.

2. Nustatau Trichinelių lervų tyrimų paslaugų teikimo tvarkos aprašo nuostatoms įgyvendinti vienų metų pereinamąjį laikotarpį nuo šio įsakymo įsigaliojimo datos.

3. P a v e d u:

3.1. įsakymo vykdymą pagal kompetenciją Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms bei Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui;

3.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį ir Veterinarijos sanitarijos skyriui.

4. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja nuo 2014 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                                     Zenonas Stanevičius