LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 4761 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2021 m. lapkričio 11 d. Nr. XIV-636

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 4761 straipsniu

Papildyti Kodeksą  4761 straipsniu:

4761 straipsnis. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme numatytos informacijos nepateikimas, neteisingos ar neišsamios informacijos pateikimas

1. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme numatytos informacijos, išskyrus šio straipsnio 3 ir 5 dalyse nurodytą informaciją, nepateikimas, neteisingos ar neišsamios informacijos pateikimas

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba juridinių asmenų, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

3. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme numatytos informacijos apie planuojamo kurti plačiajuosčio ryšio tinklo ir (ar) planuojamo iš esmės atnaujinti arba išplėsti esamo elektroninių ryšių tinklo, kad juo galėtų būti teikiamos elektroninių ryšių paslaugos bent 100 Mb/s gaunamojo ryšio sparta, paskirtį, numatomą plėtros pradžios datą arba sukūrimo, atnaujinimo ar išplėtimo terminą, techninius parametrus, finansavimo šaltinius ir tikslinių vietovių sąrašą, taip pat informacijos apie ketinimus tikslinėse vietovėse kurti plačiajuosčio ryšio tinklus ir (ar) iš esmės atnaujinti arba išplėsti esamus elektroninių ryšių tinklus, kad jais galėtų būti teikiamos elektroninių ryšių paslaugos bent 100 Mb/s gaunamojo ryšio sparta, nepateikimas, neteisingos ar neišsamios informacijos pateikimas, neturėjęs neigiamos įtakos konkurencijai,

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba juridinių asmenų, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

5. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme numatytos informacijos apie planuojamo kurti plačiajuosčio ryšio tinklo ir (ar) planuojamo iš esmės atnaujinti arba išplėsti esamo elektroninių ryšių tinklo, kad juo galėtų būti teikiamos elektroninių ryšių paslaugos bent 100 Mb/s gaunamojo ryšio sparta, paskirtį, numatomą plėtros pradžios datą arba sukūrimo, atnaujinimo ar išplėtimo terminą, techninius parametrus, finansavimo šaltinius ir tikslinių vietovių sąrašą, taip pat informacijos apie ketinimus tikslinėse vietovėse kurti plačiajuosčio ryšio tinklus ir (ar) iš esmės atnaujinti arba išplėsti esamus elektroninių ryšių tinklus, kad jais galėtų būti teikiamos elektroninių ryšių paslaugos bent 100 Mb/s gaunamojo ryšio sparta, nepateikimas, neteisingos ar neišsamios informacijos pateikimas, turėjęs neigiamą įtaką konkurencijai,

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba juridinių asmenų, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų.“

 

2 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 589 straipsnio 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

24) Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos – dėl šio kodekso 79 straipsnio 3, 4 dalyse, 791, 147 straipsniuose, 224 straipsnio 1 dalyje, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 476, 4761 straipsniuose, 496 straipsnio 3 dalyje, 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

3 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

1. Papildyti Kodekso priedą nauju 104 punktu:

104. 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (nauja redakcija).“

2. Buvusius Kodekso priedo 104–108 punktus laikyti atitinkamai 105–109 punktais.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. gruodžio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda