LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL OTORINOLARINGOLOGIJOS AMBULATORINIŲ ANTRINIO IR TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. lapkričio 11 d. Nr. V-1661

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 6 punktu:

1. Tvirtinu Otorinolaringologijos ambulatorinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Arūnas Dulkys

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2022 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-1661

 

 

OTORINOLARINGOLOGIJOS AMBULATORINIŲ ANTRINIO IR TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Otorinolaringologijos ambulatorinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ), teikiančioms otorinolaringologijos ambulatorines antrinio ir (ar) tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, šias paslaugas teikiantiems asmens sveikatos priežiūros specialistams, reikalavimus ASPĮ patalpoms ir medicinos priemonėms, taip pat šių paslaugų teikimo reikalavimus ir tvarką bei apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Otorinolaringologijos ambulatorinės antrinio ir tretinio lygio paslaugos (toliau – otorinolaringologijos paslaugos) – ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, pagal Aprašo 7 punkte nurodytos sveikatos priežiūros specialistų komandos įgytą profesinę kvalifikaciją ir atitinkamoje Lietuvos medicinos normoje nurodytą kompetenciją teikiamos pacientams, kuriems įtariamos ir (ar) diagnozuotos ligos ir (ar) sveikatos sutrikimai, nurodyti Lietuvos medicinos normoje MN 54:2019 „Gydytojas otorinolaringologas“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-146 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 54:2019 „Gydytojas otorinolaringologas“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos medicinos norma MN 54:2019).

2.2. Kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

3. Apraše nustatyti reikalavimai taikomi otorinolaringologijos ambulatorines antrinio ir (ar) tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms ASPĮ, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI ASPĮ IR ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS

 

4. Otorinolaringologijos paslaugos teikiamos ASPĮ, turinčioje licenciją teikti otorinolaringologijos ambulatorines antrinio ir (ar) tretinio lygio paslaugas.

5. Licencija otorinolaringologijos ambulatorinei antrinio lygio paslaugai teikti išduodama ASPĮ, kuri atitinka Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-528 „Dėl Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-528), ir Apraše nustatytus reikalavimus.

6. Licencija otorinolaringologijos ambulatorinei tretinio lygio paslaugai teikti išduodama ASPĮ, kuri atitinka Įsakyme Nr. V-528 ir Apraše nustatytus reikalavimus ir turi licenciją otorinolaringologijos stacionarinėms tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

7. Otorinolaringologijos paslaugas teikia sveikatos priežiūros specialistų komanda, kurią sudaro:

7.1. gydytojas otorinolaringologas (pagal kompetenciją, nustatytą Lietuvos medicinos normoje MN 54:2019);

7.2. bendrosios praktikos slaugytojas (pagal kompetenciją, nustatytą Lietuvos medicinos normoje MN 28:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-591 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas“ patvirtinimo“);

7.3. slaugytojo padėjėjas (ASPĮ, teikiančioje otorinolaringologijos ambulatorines tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas).

8. Otorinolaringologijos paslaugas teikiantis gydytojas otorinolaringologas privalo turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo otorinolaringologo profesinę kvalifikaciją.

9. Bendrosios praktikos slaugytojas privalo turėti galiojančią slaugos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis bendrąja slaugos praktika.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PATALPOMS IR MEDICINOS PRIEMONĖMS

 

10. Otorinolaringologijos paslaugas teikiančioje ASPĮ turi būti:

10.1. laukiamasis;

10.2. apžiūros ir (ar) procedūrų patalpa.

11. Otorinolaringologijos paslaugas teikiančioje ASPĮ vienoje iš Aprašo 10 punkte nurodytų patalpų turi būti ASPĮ pirmosios medicinos pagalbos rinkinys, atitinkantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

12. ASPĮ, teikiančioje otorinolaringologijos ambulatorines antrinio lygio paslaugas (toliau – otorinolaringologijos antrinio lygio paslauga), turi būti šiame punkte išvardytos medicinos priemonės ir kitos priemonės, reikalingos otorinolaringologijos antrinio lygio paslaugoms teikti:

12.1. galvinis šviestuvas otorinolaringologiniam tyrimui ir intervencinėms procedūroms, operacijoms;

12.2. instrumentų rinkiniai, skirti otoskopiniam, rinoskopiniam, faringoskopiniam, netiesioginiam laringoskopiniam paciento ištyrimui, diagnostinėms, intervencinėms otorinolaringologinėms procedūroms, ambulatorinėms operacijoms atlikti;

12.3. gydytojo otorinolaringologo kėdė, skirta otorinolaringologijos paslaugai teikti;

12.4. paciento kėdė, skirta otorinolaringologijos paslaugai teikti;

12.5. medicininis siurblys;

12.6. endoskopų rinkinys – ausų, nosies, nosiaryklės, gerklų endoskopijai: rigidiškų endoskopų rinkinys (0°, 30°) ir (ar) lankstus fibroendoskopas;

12.7. timpanometras;

12.8. audiometras, turintis toninės ribinės audiometrijos tyrimų funkcijas;

12.9. kamertonas (-ai);

12.10. pneumootoskopas;

12.11. ausies plovimo įranga;

12.12. Frenzelio akiniai nistagmui vertinti.

13. ASPĮ, teikiančioje otorinolaringologijos ambulatorinę tretinio lygio paslaugą (toliau – otorinolaringologijos tretinio lygio paslauga), turi būti šiame punkte išvardytos medicinos priemonės ir kitos priemonės, reikalingos otorinolaringologijos tretinio lygio paslaugai teikti:

13.1. Aprašo 12 punkte nurodytos medicinos priemonės;

13.2. audiologinė kabina (surdokamera), skirta klausos slenksčiams nustatyti oriniu ir kauliniu laidumu;

13.3. audiologinė kabina (surdokamera), skirta klausos slenksčiams nustatyti laisvo lauko sąlygomis;

13.4. įranga, skirta:

13.4.1. elgesiu grįstos, rega sužadintos ir žaislinės audiometrijos tyrimams atlikti;

13.4.2. kalbos išgirdimo ir suvokimo (kalbinės audiometrijos) tyrimui atlikti;

13.4.3. plataus diapazono (multidažninės) timpanometrijos tyrimui atlikti;

13.4.4. impulso sukeltos otoakustinės emisijos tyrimui atlikti;

13.4.5. iškraipymų rezultato otoakustinės emisijos tyrimui atlikti;

13.4.6. smegenų kamieno klausos sukeltųjų potencialų tyrimui atlikti;

13.4.7. smegenų žievės klausos sukeltųjų potencialų (ilgalatentiniai potencialai) tyrimui atlikti;

13.4.8. stabilios būsenos klausos sukeltųjų potencialų tyrimui atlikti;

13.4.9. vaizdo nistagmografijos tyrimams spontaninio nistagmo, pozicinių, kalorinių, okulomotorinių ir rotacinių mėginiams atlikti;

13.4.10. atlikti kitiems vestibulinės funkcijos tyrimams:

13.4.10.1. galvos greito pasukimo vaizdo tyrimui (vHIT);

13.4.10.2. vestibulinių miogeninių sukeltųjų potencialų tyrimui;

13.4.11. vaizdolaringoskopijai ir (ar) vaizdolaringostroboskopijai atlikti;

13.4.12. fonetografijai atlikti;

13.4.13. ultragarsin rinomanometrijai ir rinopneumometrijai atlikti;

13.5. priemonės, skirtos rijimo funkcijos sutrikimui įvertinti;

13.6. mikroskopas;

13.7. chirurginiai instrumentai;

13.8. elektrokaustikos įranga;

13.9. chirurginiai instrumentai, skirti kalbos protezui įdėti;

13.10. kvapų paletė, skirta olfaktometrijai atlikti.

 

IV SKYRIUS

OTORINOLARINGOLOGIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

OTORINOLARINGOLOGIJOS ANTRINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

14. Otorinolaringologijos antrinio lygio paslaugą teikianti ASPĮ teikia laboratorinės diagnostikos paslaugas arba turi sutartį su kita ASPĮ, turinčia licenciją teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas.

15. Otorinolaringologijos antrinio lygio paslaugą teikiančioje ASPĮ atliekami šie tyrimai, procedūros ir operacijos:

15.1. tyrimai:

15.1.1. ausų, nosies, ryklės ir gerklų endoskopija;

15.1.2. timpanometrija, naudojant įprasto dažnio toną (konvencinė);

15.1.3. akustinio reflekso slenksčio nustatymas;

15.1.4. klausomojo vamzdžio funkcijos ištyrimas;

15.1.5. orinio ir kaulinio laidumo toninė-ribinė audiometrija;

15.1.6. kamertoniniai mėginiai;

15.1.7. pneumootoskopijos tyrimas;

15.2. procedūros ir (ar) operacijos:

15.2.1. ausų, nosies ir ryklės sekreto išsiurbimas;

15.2.2. ausų plovimas;

15.2.3. otoendoskopija;

15.2.4. svetimkūnio pašalinimas iš išorinės klausomosios landos;

15.2.5. išorinės ausies incizija;

15.2.6. išorinės ausies žaizdos sutvarkymas;

15.2.7. nosies ertmės hematomos drenavimas;

15.2.8. nosies sąaugų šalinimas;

15.2.9. svetimkūnio pašalinimas iš nosies ertmės;

15.2.10. kraujavimo iš priekinės nosies ertmės dalies stabdymas atliekant tamponadą;

15.2.11. peritonzilinio absceso incizija ir drenavimas;

15.2.12. neinvaziniai diagnostiniai testai, matavimai arba tyrimai (pasėlis, tepinėlis), citologinis nosies sekreto tyrimas;

15.2.13. kraujo paėmimas diagnostikos tikslais.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

OTORINOLARINGOLOGIJOS TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

16. Otorinolaringologijos tretinio lygio paslaugą teikiančioje ASPĮ teikiamos šios paslaugos ir atliekami šie tyrimai, procedūros ir operacijos:

16.1. Aprašo 14 punkte nurodytos paslaugos ir Aprašo 15 punkte nurodyti tyrimai, procedūros ir operacijos;

16.2. tyrimai:

16.2.1. klausos funkcijai įvertinti

16.2.1.1. orinio laidumo sustiprinta rega, elgesiu grįsta ir (ar) žaislinė audiometrija (taikoma tik otorinolaringologijos ambulatorines tretinio lygio paslaugas vaikams (asmenims iki 18 m.) teikiančioms ar siekiančioms teikti ASPĮ);

16.2.1.2. kaulinio laidumo sustiprinta rega, elgesiu grįsta ir (ar) žaislinė audiometrija (taikoma tik otorinolaringologijos ambulatorines tretinio lygio paslaugas vaikams (asmenims iki 18  m.) teikiančioms ar siekiančioms teikti ASPĮ);

16.2.1.3. impulso sukeltos otoakustinės emisijos tyrimas (taikoma tik otorinolaringologijos ambulatorines tretinio lygio paslaugas vaikams (asmenims iki 18 m.) teikiančioms ar siekiančioms teikti ASPĮ);

16.2.1.4. iškraipymų rezultato otoakustinės emisijos tyrimas;

16.2.1.5. audiometrinis ausies ūžesio dažninių charakteristikų nustatymas;

16.2.2. impedansometrija:

16.2.2.1. timpanometrija, naudojant aukšto dažnio toną;

16.2.2.2. plataus diapazono (multidažninė) timpanometrija;

16.3. klausos sukeltieji potencialai:

16.3.1. smegenų kamieno klausos sukeltųjų potencialų tyrimas;

16.3.2. stabilios būklės klausos sukeltųjų potencialų tyrimas;

16.3.3. smegenų žievės klausos sukeltųjų potencialų (ilgalatentiniai potencialai) tyrimas;

16.4. vestibulinei funkcijai įvertinti:

16.4.1.vaizdo nistagmografijos tyrimas (spontaninio nistagmo, poziciniai, kaloriniai, okulomotoriniai ir rotaciniai mėginiai);

16.4.2. kiti vestibulinės funkcijos tyrimai:

16.4.2.1. galvos greito pasukimo vaizdo tyrimas (vHIT);

16.4.2.2. vestibuliniai miogeniniai sukeltieji potencialai;

16.5. otomikroskopija;

16.6. prienosinių ančių endoskopija;

16.7. klausomojo vamzdžio endoskopija;

16.8. viršutinių kvėpavimo takų fibroendoskopinis tyrimas:

16.8.1. vaizdo laringoskopija;

16.8.2. vaizdo laringostroboskopija;

16.8.3. velofaringinio vožtuvo funkcijos vertinimas;

16.8.4. gerklų jautrumo vertinimas;

16.8.5. rijimo tyrimas, naudojant dažytą maistą;

16.9. procedūros ir (ar) operacijos:

16.9.1. išorinės ir (ar) vidurinės ausies tyrimai, intervencijos, kraujavimo stabdymas, procedūros:

16.9.1.1. išorinės ausies polipo ir kitų darinių ekscizija ir (ar) aspiracinė punkcija;

16.9.1.2. išorinės ausies tamponavimas;

16.9.1.3. išorinės ausies cholesteatomos išvalymas;

16.9.1.4. transtimpaninis vaistų suleidimas į būgninę ertmę;

16.9.1.5. vidurinės ausies būklių ir (ar) darinių priežiūra ir (ar) sanavimas, ir (ar) ekscizija;

16.10. nosies ištyrimas / intervencijos / kraujavimo stabdymas:

16.10.1. vietinė nosies ertmių pažeidimų (absceso) ekscizija;

16.10.2. žandikaulio cistos aspiracinė punkcija;

16.10.3. ultragarsinė rinomanometrija, rinopneumometrija;

16.10.4. kraujavimo iš priekinės nosies ertmės dalies stabdymas atliekant elektrokoaguliaciją;

16.10.5. kraujavimo iš užpakalinės nosies ertmės dalies stabdymas atliekant tamponadą ar elektrokoaguliaciją;

16.11. galvos ir kaklo darinių aspiracinė punkcija;

16.12. biopsijos:

16.12.1. nosies ertmės ir (ar) nosiaryklės;

16.12.2. limfmazgio (stulpelinė biopsija);

16.12.3. liežuvio darinių;

16.12.4. burnos ertmės, kietojo gomurio, lūpos;

16.12.5. minkštojo gomurio, liežuvėlio;

16.12.6. ryklės, antgerklio audinių masių;

16.12.7. seilių liaukos arba latako perkutaninė biopsija adata;

16.12.8. seilių liaukos arba latako;

16.12.9. išorinės ir (ar) vidurinės ausies darinių;

16.12.10. odos ir poodinio audinio (prakalo biopsija);

16.13. tracheostomija:

16.13.1. tracheostomos priežiūra (paciento mokymas), tracheostomos valymas;

16.13.2. tracheostominio vamzdelio keitimas;

16.13.3. tracheostominio vamzdelio šalinimas;

16.13.4. trachėjos-stemplės fistulizacija:

16.13.5. kalbos protezo įdėjimas;

16.13.6. tracheoezofaginio protezo keitimas;

16.14. pasėlio iš gerklų paėmimas;

16.15. injekcijos (užpildai) į gerklas, ryklę, viršutinės stemplės rauką;

16.16. kitos procedūros:

16.16.1. seilių liaukos arba latako incizija;

16.16.2. kito techninės pagalbos arba kompensacinio prietaiso, priemonės arba įrangos uždėjimas, pritaikymas (klausos aparato, sraigės implanto, BAHA procesoriaus, elektrinio balso aparato pritaikymas);

16.16.3. subjektyvūs ir objektyvūs (kiekybiniai) balso tyrimai;

16.16.4. rijimo funkcijos vertinimas.

 

V SKYRIUS

OTORINOLARINGOLOGIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 

17. Siuntimą gauti otorinolaringologijos paslaugų (toliau – siuntimas) išduoda:

17.1. otorinolaringologijos antrinio lygio paslaugą – bet kokios profesinės kvalifikacijos gydytojas;

17.2. otorinolaringologijos tretinio lygio paslaugą – esant otorinolaringologijos antrinio lygio paslaugą teikiančio gydytojo otorinolaringologo išvadai, kad pagal medicinines indikacijas pacientui yra tikslinga otorinolaringologijos tretinio lygio paslaugą teikiančio gydytojo otorinolaringologo konsultacija, – bet kokios profesinės kvalifikacijos gydytojas;

17.3. iš karto siuntimas gauti otorinolaringologijos tretinio lygio paslaugą išduodamas:

17.3.1. dėl įtariamų onkologinių ligų, pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM), įdiegtą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-164 „Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) įdiegimo“ (toliau – TLK-10-AM) žymimų kodais C00–C96,
D00–D09;

17.3.2. dėl retų ligų.

18. Prieš išduodant siuntimą, atsižvelgiant į ligą ir (ar) sveikatos sutrikimą, pacientui atliekami šeimos gydytojo pagal Lietuvos medicinos normoje MN 14:2019 „Šeimos gydytojas“,  patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2019 „Šeimos gydytojas“ patvirtinimo“, nustatytą kompetenciją paskirti tyrimai, o kai siuntimą išduoda antrinio lygio paslaugą teikiantis gydytojas otorinolaringologas – pagal Lietuvos medicinos normoje MN 54:2019 nustatytą kompetenciją paskirti tyrimai.

19. Otorinolaringologijos paslauga dėl ligų, pagal TLK-10-AM žymimų kodais C00–C96, D00–D09, teikiama vadovaujantis Onkologinių ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumo ir kokybės rodiklių ir jų stebėsenos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl Onkologinių ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumo ir kokybės rodiklių ir jų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

20. Otorinolaringologijos paslauga dėl retų ligų, nurodytų ORPHANET (Europos informacijos puslapis apie retas ligas ir retuosius vaistus) interneto svetainėje, teikiama vadovaujantis Nacionaliniu veiklos, susijusios su retomis ligomis planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-938 „Dėl Nacionalinio veiklos, susijusios su retomis ligomis, plano patvirtinimo“.

21. Prireikus pacientui užtikrinama kitos atitinkamos profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialisto (-ų) konsultacija, atsižvelgiant į gydomą ligą ar sveikatos sutrikimą.

22. ASPĮ, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas klausos negalią turintiems pacientams:

22.1. jei asmuo nemoka lietuvių gestų kalbos, sudaro galimybę bendrauti su pacientu raštu;

22.2. sudaro sąlygas pacientui pasikviesti lietuvių gestų kalbos vertėją;

22.3. užtikrina lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų prieinamumą:

22.3.1. nuotolinio ryšio priemonėmis – vaizdo ir garso ryšių priemonėmis (įskaitant programinę įrangą, bendravimo platformas ir kt.) ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijomis, kurios gali būti naudojamos teikiant lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas, kai paslaugos teikėjas ir paslaugos gavėjas yra skirtingose vietose tuo pačiu laiku;

22.3.2. užsako lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas elektroniniu paštu ar telefonu.

23. ASPĮ turi būti ASPĮ vadovo patvirtintas ir viešai skelbiamas dokumentas, nustatantis informacijos apie teisę gauti lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas skelbimo ir šių paslaugų organizavimo bei užtikrinimo klausos negalią turintiems pacientams tvarką, kurioje būtų numatytos ASPĮ ir paciento teisės ir pareigos, nuosekliai aprašyti lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugos organizavimo ir teikimo veiksmai.

24. Teikiant otorinolaringologijos paslaugą atitinkamai pildomos forma 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl Medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“, forma E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“, nurodyta Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo,  patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, priede, bei kiti ASP paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti medicinos dokumentai.

25. Otorinolaringologijos paslaugų teikimo organizavimo ASPĮ tvarką nustato ASPĮ vadovas.

 

VI SKYRIUS

OTORINOLARINGOLOGIJOS paslaugŲ apmokėjimO PSDF BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKA

 

26. Otorinolaringologijos paslaugų, suteiktų pagal Apraše nustatytus reikalavimus, išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 329 „Dėl Bazinių kainų patvirtinimo“, pagal paslaugų bazines kainas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“.

––––––––––––––––––

part_66dbee3d145c4a9abe7b7b4fc2f27e13_end