Herbas1

 

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. TS-132 „DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 30 d. Nr. TS-163

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1Pakeisti Utenos rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos nuostatus, patvirtintus Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS-132 „Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (2021 m. vasario 32 d. sprendimo Nr. TS-32, 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. TS-281 redakcijos):

1.1.    pakeisti 151 punktą ir jį išdėstyti taip:

151. Komisijos posėdis gali vykti nuotoliniu būdu ar mišriu būdu. Nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vyksiančio Komisijos posėdžio klausimai rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnyje nustatytų reikalavimų ir užtikrinant šiame įstatyme nustatytas savivaldybės tarybos nario teises. Nuotoliniu būdu ar mišriu būdu priimant Komisijos sprendimus, turi būti užtikrintas Komisijos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas. Komisijos posėdžiai nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vykti negali, jeigu tam raštu prieštarauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių, išskyrus:

1) kai dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino Komisijos posėdžiai negali vykti savivaldybės tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai;

2) artimiausią numatytą nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vyksiantį Komisijos posėdį.“

1.2.    papildyti 29 punktu:

29. Atlygiui už darbą Komisijoje apskaičiuoti Komisijos pirmininkas per penkias darbo dienas po posėdžio pateikia Utenos rajono savivaldybės administracijai Komisijos posėdžio protokolo išrašą, kuriame užfiksuota Komisijos narių, kurie nėra savivaldybės tarybos nariai, faktiškai dirbtos valandos ir išnagrinėtų skundų, prašymų ar pranešimų kiekis.“

2Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Alvydas Katinas