LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO NR. D1-209 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-744

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Pagal šio Aprašo remiamas veiklas iki 2016 m. lapkričio 1 d. sudaromas regionų projektų sąrašas, kuris gali būti koreguojamas iki 2020 m. birželio 1 d.“

2.   Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Teikiamų pagal šį Aprašą projektų, įtrauktų į regiono projektų sąrašą, sudarytą iki 2016 m. lapkričio 1 d., veiklų įgyvendinimo trukmė negali būti vėlesnė nei 2018 m. gruodžio 31 d. Teikiamų pagal šį Aprašą projektų, įtrauktų į regiono projektų sąrašą, kuris pildomas iki 2020 m. birželio 1 d., veiklų įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau nei iki 2023 m. rugsėjo 1 d.

3.   Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Viena savivaldybė gali pateikti vieną projektą, įtraukiamą į regiono projektų sąrašą, iki 2016 m. lapkričio 1 d. ir (arba) vieną projektą, įtraukiamą į regiono projektų sąrašą iki 2018 m. rugsėjo 30 d. Likus nesuplanuotai ES fondo lėšų limito daliai, savivaldybė papildomai gali pateikti vieną projektą, įtraukiamą į regiono projektų sąrašą, iki 2020 m. birželio 1 d.

4.   Pakeičiu 58 punkto lentelės 3.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1.1. Statinio projekto parengimo, keitimo, ekspertizės ir techninės priežiūros išlaidos;

5.   Pakeičiu 61 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

61. Savivaldybių vykdomosios institucijos per Regiono plėtros tarybos sekretoriato kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodytą terminą arba iki 2020 m. balandžio 30 d. turi raštu pateikti Regiono plėtros tarybos sekretoriatui projektinį pasiūlymą dėl Regiono projektų įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą, nustatytą Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priede. Kartu su projektiniu pasiūlymu savivaldybių institucijos turi pateikti elektronines ir popierines šių priedų versijas:“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      Kęstutis Mažeika

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus

reikalų ministerijos

2019-12-04 raštu Nr. 1D-6133

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros

2019-11-25 raštu Nr. (29-2-5)-APVA-2591