LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL SAVIVALDYBIŲ (APYGARDŲ) RINKIMŲ (REFERENDUMO) KOMISIJŲ DARBO ORGANIZUOJANT RINKĖJŲ INFORMAVIMĄ APIE RINKIMUS (REFERENDUMĄ) TVARKos APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 7 d. Nr. Sp-40

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 16 straipsniu, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 16 straipsniu, Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 24 straipsniu, nusprendžia:

1. Patvirtinti Savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijų darbo organizuojant rinkėjų informavimą apie rinkimus (referendumą) tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gruodžio 4  d. sprendimą Nr. Sp-175 „Dėl savivaldybių (apygardų) rinkimų komisijų darbo organizuojant rinkėjų informavimą apie rinkimų apylinkių ribas, rinkimų komisijų būstines, darbo laiką, balsavimo patalpas ir kitais klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                              Laura Matjošaitytė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vyriausiosios rinkimų komisijos

2020 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. Sp-40

 

SAVIVALDYBIŲ (APYGARDŲ) RINKIMŲ (REFERENDUMO) KOMISIJŲ DARBO ORGANIZUOJANT RINKĖJŲ INFORMAVIMĄ APIE RINKIMUS (REFERENDUMĄ) TVARKos aprašas

 

1. Savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijų darbo organizuojant rinkėjų informavimą apie rinkimus (referendumą) tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma rinkėjų informavimo apie rinkimų (referendumo) apylinkių ribas savivaldybės (apygardos) teritorijoje, rinkimų (referendumo) komisijų būstines, darbo laiką, telefono ryšio numerius ir elektroninio pašto adresus, balsavimo patalpas, apie įrašymą į rinkėjų sąrašus ir kitais klausimais tvarka.

2. Savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijos informuoja jos savivaldybės (rinkimų apygardos) teritorijoje gyvenančius rinkėjus apie rinkimų (referendumo) apylinkių ribas, apylinkių rinkimų (referendumo) komisijų būstinių adresus, jų darbo laiką, telefono ryšio numerius, elektroninio pašto adresus ir balsavimo patalpų adresus. Ši informacija skelbiama skelbimų lentoje savivaldybės mero (administracijos direktoriaus) darbo vietos pastate, elektroninio ryšio priemonėmis ar kitu savivaldybės (apygardos) rinkimų (referendumo) komisijai priimtinu būdu.

3. Savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijų pirmininkai Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikia kontaktinius savivaldybių (apygardų) ir apylinkių rinkimų (referendumo) komisijų pirmininkų ir narių telefono ryšio numerius, kurie yra viešai neskelbiami ir naudojami tik rinkimų (referendumo) organizavimo tikslu – operatyviam susisiekimui tarp rinkimų (referendumo) komisijų narių užtikrinti. Šie duomenys naudojami tik politinės kampanijos laikotarpiu.  Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje ir rinkėjų informavimo trumpuoju telefono numeriu 1855 duomenų bazėje yra skelbiami Vyriausiosios rinkimų komisijos suteikti savivaldybių (apygardų) ir apylinkių rinkimų (referendumo) komisijų telefono ryšio numeriai ir elektroninio pašto adresai.

4. Informacija apie apylinkės rinkimų (referendumo) komisijos darbo laiką, telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą turi būti skelbiama apylinkės rinkimų (referendumo) komisijos darbo vietoje ir pastato, kuriame dirba komisija, skelbimų lentoje, elektroninio ryšio priemonėmis, taip pat gali būti paskelbta laikraštyje, kitose visuomenės informavimo priemonėse, gyvenamųjų namų laiptinių, seniūnijų skelbimų lentose.

5. Apylinkių rinkimų (referendumo) komisijos iš savivaldybės (apygardos) rinkimų (referendumo) komisijos gauna rinkimų (referendumo) apylinkės rinkėjų sąrašus, sudaro sąlygas nuo įstatymuose nustatytos dienos su jais susipažinti rinkėjams. Rinkimų (referendumo) apylinkės rinkėjų sąrašo duomenys teikiami rinkėjams tik apie juos pačius taip, kad rinkėjai negalėtų susipažinti su kitų rinkėjų asmens duomenimis. Draudžiama daryti rinkimų (referendumo) apylinkės rinkėjų sąrašų kopijas, atvaizdus ar kitu būdu dauginti ar platinti šiuos sąrašus.

6. Savivaldybės (apygardos) ir apylinkių rinkimų (referendumo) komisijos įvairiomis priemonėmis (spaudoje, skelbimų lentose ir kitomis) privalo informuoti rinkėjus apie galimybę portale „Rinkėjo puslapis“ pasitikrinti, į kurios apylinkės rinkėjų sąrašą įrašytas rinkėjas, balsavimo patalpos adresą, apylinkės  telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą.

7. Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašas ir savivaldybių (apygardų) rinkėjų sąrašai viešai neskelbiami, tačiau rinkėjas gali būti informuojamas telefonu apie faktą, kad jis yra įrašytas į apylinkės rinkėjų sąrašą.

8. Apylinkės rinkimų (referendumo) komisijos narys, asmeniškai įteikdamas teisę namuose balsuoti turinčiam rinkėjui pranešimą apie rinkimus (referendumą), privalo tokio rinkėjo paklausti, ar pasinaudos šia teise bei informuoti, kaip jis tai gali įgyvendinti.

9. Iki rinkimų (referendumo) likus ne mažiau kaip 25 dienoms informacija rinkėjams teikiama, skundai priimami ir registruojami trumpuoju telefono numeriu 1855 (nuo 7 iki 20 valandos). Šio telefono paskirtis – sudaryti sąlygas rinkėjui sužinoti, ar jis įrašytas į rinkėjo sąrašą, gauti informaciją apie rinkimų (referendumo) apylinkę, kurios teritorijoje jis gyvena, ir kitą informaciją, reikalingą tam, kad rinkėjas būtų įrašytas į rinkėjų sąrašus ir galėtų balsuoti, taip pat rinkėjui pateikti skundą.

10. Trumpasis telefono numeris 1855 negali būti naudojamas rinkėjo gyvenamajai vietai (namo ir buto numeriui), asmens kodui, gimimo datai bei kitiems asmens duomenims sužinoti, išskyrus informaciją, nurodytą šio Aprašo 9 punkte. Vyriausioji rinkimų komisija, teikdama informaciją trumpuoju telefono numeriu 1855, užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą.

 

_______________________

 

part_ea3e9241197542b5b99206a03a429f19_end