LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PROJEKTŲ INOVATYVUMO VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 2 d. Nr. 3D-918

Vilnius

 

 

Siekdama laiku ir tinkamai pasirengti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių įgyvendinimui, atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 13 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 994/2014 (OL 2014 L 280, p. 1), ir į 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), nuostatas, siekdama skatinti inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse bei efektyviai panaudoti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšas,

t v i r t i n u  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodiką (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                           Virginija Baltraitienė