KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 28 d. Nr. T-111

 Kelmė

 

 

                 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 20 straipsnio 1 ir 7 dalimis, Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr.T-186, 114 punktu, Kelmės rajono savivaldybės taryba   nusprendžia:

Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. veiklos ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

                      

 

Savivaldybės meras                                                                                              Vaclovas Andrulis