LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2003 M. BALANDŽIO 18 D. ĮSAKYMO Nr. 111 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO SUDARYMO IR TVARKYMO APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2014 m. kovo 6 d. Nr. 1R-66

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymą Nr. 111 „Dėl Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo sudarymo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO SUDARYMO IR TVARKYMO APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi,

tvirtinu Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo sudarymo ir tvarkymo aprašą (pridedama).“

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                                Juozas Bernatonis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2003 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 111

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1R-66

redakcija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO SUDARYMO IR TVARKYMO APRAŠAS

 

1. Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo sudarymo ir tvarkymo aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja asmenų, siekiančių būti įrašytais į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą (toliau – teismo ekspertų sąrašas), dokumentų pateikimą, šių asmenų įrašymą į teismo ekspertų sąrašą ir šio sąrašo tvarkymą.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos paaiškintos Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatyme (toliau – Teismo ekspertizės įstatymas).

3. Į teismo ekspertų sąrašą įrašomi asmenys, atitinkantys Teismo ekspertizės įstatyme nustatytus reikalavimus asmeniui, siekiančiam tapti teismo ekspertu. Įrašant į teismo ekspertų sąrašą patvirtinama, kad asmuo gali dirbti teismo eksperto darbą teismo ekspertizės įstaigoje arba užsiimti privataus teismo eksperto praktika.

4. Teismo ekspertų sąrašą sudaro ir tvarko Teisingumo ministerija. Teismo ekspertų sąrašas skelbiamas ir nuolat atnaujinamas Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

5. Asmuo, pageidaujantis būti įrašytas į teismo ekspertų sąrašą, Teisingumo ministerijai pateikia:

5.1. prašymą įrašyti į teismo ekspertų sąrašą (toliau – prašymas); šiame prašyme turi būti nurodytas teismo eksperto kontaktinis adresas ir telefono numeris, kiti kontaktiniai duomenys, kuriuos jis sutinka skelbti teismo ekspertų sąraše;

5.2. dokumento, liudijančio aukštąjį išsilavinimą, tinkančio pasirinktai eksperto specializacijai, kopiją;

5.3. teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo, išduoto teismo ekspertizės įstaigos vadovo sudarytos kvalifikacinės komisijos, arba Teismo ekspertizės įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka kitos valstybės institucijos ar tam tikslui sudarytos komisijos išduoto kvalifikaciją liudijančio dokumento asmeniui, turinčiam tam tikros srities žinių (toliau – kvalifikaciją liudijantys dokumentai), kopiją;

5.4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

5.5. valstybės narės kompetentingos institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad asmuo nebuvo teistas už labai sunkų ar sunkų nusikaltimą, taip pat už nusikaltimą teisingumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, kopiją (kai į teismo ekspertų sąrašą pageidauja būti įrašytas valstybės narės teismo ekspertas).

6. Šio aprašo 5.2–5.4 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijų pateikti nereikia, jeigu asmuo, pageidaujantis būti įrašytas į teismo ekspertų sąrašą, jas pateikė Teisingumo ministerijai su prašymu leisti laikyti teisinių žinių egzaminą pagal Teisinių žinių asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais, įvertinimo komisijos nuostatus, patvirtintus teisingumo ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1R-228 „Dėl teisinių žinių asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais, įvertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“.

7. Asmuo, pageidaujantis būti įrašytas į teismo ekspertų sąrašą, prašymą ir šio aprašo 5.2−5.5 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijas gali pateikti tiesiogiai Teisingumo ministerijai, per teismo ekspertizės įstaigą, kurios vadovo sudaryta kvalifikacinė komisija suteikė teismo eksperto kvalifikaciją, siųsti paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, taip pat elektroninėmis ryšio priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą.

8. Kilus abejonių dėl dokumentų kopijų tikrumo, Teisingumo ministerija turi teisę prašyti asmens, pateikusio dokumentų kopijas, pateikti dokumentų originalus. Tokiu atveju asmuo privalo dokumentų originalus pateikti iki teismo eksperto priesaikos priėmimo pradžios. Pateikti dokumentų originalai sutikrinami su gautomis dokumentų kopijomis iki teismo eksperto priesaikos priėmimo pradžios ir grąžinami juos pateikusiam asmeniui. Nepateikus dokumentų originalų ar nustačius, kad dokumentų originalai neatitinka pateiktų dokumentų kopijų asmeniui neleidžiama prisiekti ir jis neįrašomas į teismo ekspertų sąrašą.

9. Vietoj dokumentų originalų šio aprašo 8 punkte nustatytu atveju gali būti pateiktos notaro ar dokumentą sudariusios institucijos ar įstaigos patvirtintas kopijos.

10. Jeigu asmuo pateikia neišsamų ar netinkamai įformintą prašymą arba ne visus reikiamus šio aprašo 5.2–5.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus, per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos asmeniui išsiunčiamas pranešimas per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip penkios darbo dienos, pateikti išsamų ar tinkamai įformintą prašymą ir (arba) trūkstamus dokumentus. Jeigu asmuo per pranešime nurodytą terminą nepateikia išsamaus ar tinkamai įforminto prašymo ir (arba) trūkstamų dokumentų, atsisakoma įrašyti jį į teismo ekspertų sąrašą.

11. Teismo ekspertizės įstatymo ir šio aprašo nustatyta tvarka pateiktas asmens prašymas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per dvidešimt kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų kitų šio aprašo 5.2–5.5 papunkčiuose nurodytų dokumentų ir kitos reikalingos informacijos gavimo dienos.

12. Išnagrinėjus prašymą, asmeniui, kuris atitinka Teismo ekspertizės įstatyme nustatytus reikalavimus, pateikiamas pranešimas apie teismo eksperto priesaikos priėmimo datą ir laiką. Jeigu nustatoma, kad asmuo neatitinka Teismo ekspertizės įstatyme nustatytų reikalavimų asmeniui, siekiančiam tapti teismo ekspertu, jam pateikiamas atsisakymas įrašyti jį į teismo ekspertų sąrašą.

13. Asmuo, kuris atitinka Teismo ekspertizės įstatyme nustatytus reikalavimus asmeniui, siekiančiam tapti teismo ekspertu, teisingumo ministro per trisdešimt kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų kitų šio aprašo 5.2–5.5 papunkčiuose nurodytų dokumentų ir kitos reikalingos informacijos gavimo dienos prisaikdinamas ir įrašomas į teismo ekspertų sąrašą šio aprašo 5.3 papunktyje nurodytų kvalifikaciją liudijančių dokumentų galiojimo terminui.

14. Teismo ekspertų sąraše nurodoma: teismo eksperto vardas, pavardė, kontaktinis adresas, telefono numeris, kiti kontaktiniai duomenys, teismo ekspertizės rūšis ir šio aprašo 5.3 papunktyje nurodytų kvalifikaciją liudijančių dokumentų galiojimo terminas.

15. Į teismo ekspertų sąrašą įrašytas teismo ekspertas, įgijęs kvalifikaciją atlikti kitos rūšies teismo ekspertizes ir pateikęs Teisingumo ministerijai šio aprašo 5.2–5.3 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijas, teisingumo ministro sprendimu įrašomas į teismo ekspertų sąrašą šio aprašo 5.3 papunktyje nurodytų kvalifikaciją liudijančių dokumentų galiojimo terminui. Pakartotinai į teismo ekspertų sąrašą šiame punkte nustatyta tvarka įrašomam teismo ekspertui prisiekti nereikia, išskyrus atvejį, kai teismo ekspertizės įstaigos sudaryta kvalifikacinė komisija arba kita valstybės institucija ar tam tikslui sudaryta komisija priėmė sprendimą pripažinti šio aprašo 5.3 punkte nurodytus kvalifikaciją liudijančius dokumentus negaliojančiais ir teismo ekspertas buvo išbrauktas iš teismo ekspertų sąrašo.

16. Teisingumo ministerija duomenis apie teismo ekspertą teismo ekspertų sąraše pakeičia gavusi teismo eksperto, teismo ekspertizės įstaigos ar valstybės institucijos ar prie jos tam tikslui sudarytos komisijos pranešimą apie duomenų pasikeitimą ir (ar) duomenų pasikeitimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

17. Teismo ekspertas Teisingumo ministerijai turi pranešti apie teismo ekspertų sąraše įrašytų savo duomenų pasikeitimus, įskaitant ir Teismo ekspertizės įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka kitos valstybės institucijos ar prie jos tam tikslui sudarytos komisijos išduoto kvalifikaciją liudijančio dokumento galiojimo termino pratęsimą, galiojimo sustabdymą ar galiojimo sustabdymo panaikinimą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo. Teismo eksperto teikiamiems duomenims pateikti taikomos šio aprašo 7−9 punktų nuostatos. 

18. Teisingumo ministerija teismo ekspertų sąraše viešą įspėjimą paskelbia gavusi Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos sprendimą apie viešo įspėjimo teismo ekspertui pareiškimą. Šis viešas įspėjimas skelbiamas teismo ekspertų sąraše vienus metus nuo jo paskelbimo minėtame sąraše dienos.

19. Teisingumo ministerija informaciją apie teismo ekspertą teismo ekspertų sąraše paskelbia ar pakeičia nedelsdama, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos gavimo arba  teisingumo ministro sprendimo, priimamo šiame apraše nustatytais atvejais, įsigaliojimo dienos. 

20. Atsisakymas įrašyti asmenį į teismo ekspertų sąrašą gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

21. Teisingumo ministras teismo ekspertą iš teismų eksperto sąrašo išbraukia ar laikinai išbraukia Teismo ekspertizės įstatyme nustatytais atvejais.

22. Kai teismo ekspertas iš teismo ekspertų sąrašo yra išbraukiamas laikinai, apie jį esantys duomenys teismo ekspertų sąraše perbraukiami, pažymint, kad teismo ekspertas yra laikinai išbrauktas iš teismo ekspertų sąrašo.

23. Teisingumo ministro sprendimas išbraukti ar laikinai išbraukti teismo ekspertą iš teismo ekspertų sąrašo gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

______________