https://www.e-tar.lt/rs/legalact/6d8c28f0b35d11e48601d026d7145559/content_files/image001.gif

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-143 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2020 M. SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 23 d. Nr. D1-706

Vilnius

 

P a k e i č i u Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-143 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo“:

1. Pakeičiu lentelės 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.

atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimas, aplinkai palankių technologijų, tarp jų efektyvios energijos gamybos kogeneracijos būdu, diegimas

125

 

2. Pakeičiu lentelės 1.2.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.8.

visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas

11

kompensacinė išmoka*“

 

3. Pakeičiu pastraipą „IŠ VISO (1)“, einančią po 1.3 papunkčiu:

 

IŠ VISO (1):

180,5

 

 

4. Pakeičiu lentelės 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2.

Kitos priemonės, kurias įgyvendinant nepasiekiamas kiekybiškai apskaičiuojamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas

8,1

 

5. Pakeičiu lentelės 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.2.

reguliuojamas drenažas (išmaniosios melioracijos įrengimas vietoje dabar esančios melioravimo sistemos)

4

iki 40 % subsidija“

 

6. Pakeičiu pastraipą „IŠ VISO (2)“, einančią po 2.2 papunkčiu:

 

IŠ VISO (2):

8,1

 

 

 

Laikinai einantis aplinkos

ministro pareigas                                                                                                Kęstutis Mažeika