LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL ŠIAULIŲ UNIVERSITETO REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO PRIE VILNIAUS UNIVERSITETO BŪDU

 

2020 m. birželio 25 d. Nr. XIII-3143

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 38 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 29 d. nutarimą Nr. XIII-533 „Dėl Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. balandžio 26 d. nutarimą Nr. XIII-2083 „Dėl Šiaulių universiteto prijungimo prie Vilniaus universiteto terminų ir sąlygų“, Vilniaus universiteto tarybos 2020 m. gegužės 27 d. nutarimą Nr. TPN-9 „Dėl Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašo ir Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu plano patvirtinimo“ ir Šiaulių universiteto tarybos 2020 m. gegužės 29 d. nutarimą Nr. TN-1 „Dėl Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašo ir Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu plano tvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. nutarimą Nr. 581 „Dėl teikimo siūlyti Lietuvos Respublikos Seimui reorganizuoti Šiaulių universitetą prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu“ projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“, nutaria:

 

1 straipsnis.

Reorganizuoti nuo 2021 m. sausio 1 d. Šiaulių universitetą prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu.

 

2 straipsnis.

Patvirtinti Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

3 straipsnis.

Patvirtinti Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu planą (pridedama).

 

4 straipsnis.

Reorganizuojamo Šiaulių universiteto rektorius užtikrina, kad visi veiksmai, susiję su Šiaulių universiteto išregistravimu iš Juridinių asmenų registro, būtų atlikti iki 2020 m. gruodžio 31 d.

 

5 straipsnis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei, rengiant 20212025 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus ir skirstant Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšas, siūlyti jas skirti atsižvelgiant į Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu plane numatytą finansavimo poreikį ir valstybės finansines galimybes.

 

6 straipsnis.

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. XI-1241 „Dėl Šiaulių universiteto statuto patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

7 straipsnis.

Šio nutarimo 6 straipsnis įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2020 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. XIII-3143

 

 

ŠIAULIŲ UNIVERSITETO REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO PRIE VILNIAUS UNIVERSITETO BŪDU SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų apraše (toliau – Aprašas) nustatoma viešosios įstaigos Šiaulių universiteto (toliau – Šiaulių universitetas, reorganizuojama įstaiga) reorganizavimo prijungimo prie reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos Vilniaus universiteto (toliau – Vilniaus universitetas, reorganizavime dalyvaujanti įstaiga) būdu tvarka.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1, 2 dalimis ir 2.101 straipsniu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 38 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus universiteto statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vilniaus universiteto statuto patvirtinimo įstatymu, 51 straipsniu, Šiaulių universiteto statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. XI-1241 „Dėl Šiaulių universiteto statuto patvirtinimo“, 160 punktu, Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. XIII-533 „Dėl Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano patvirtinimo“, atsižvelgiant į Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 947 „Dėl Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“, 2.1.3 papunktį, Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. balandžio 26 d. nutarimą Nr. XIII-2083 „Dėl Šiaulių universiteto prijungimo prie Vilniaus universiteto terminų ir sąlygų“, Vilniaus universiteto tarybos 2020 m. gegužės 27 d. nutarimą Nr. TPN-9 „Dėl Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašo ir Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu plano patvirtinimo“, Šiaulių universiteto tarybos 2020 m. gegužės 29 d. nutarimą Nr. TN-1 „Dėl Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašo ir Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu plano patvirtinimo“.

 

 

 

II SKYRIUS

REORGANIZUOJAMOS IR REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS ĮSTAIGŲ DUOMENYS

 

3. Duomenys apie reorganizuojamą juridinį asmenį – Šiaulių universitetą, po reorganizavimo baigsiantį savo veiklą:

3.1. teisinė forma – viešoji įstaiga;

3.2. buveinė – Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Vilniaus g. 88;

3.3. juridinio asmens kodas – 111951345, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1998 m. kovo 19 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

4. Duomenys apie reorganizavime dalyvaujantį juridinį asmenį – Vilniaus universitetą, po reorganizavimo tęsiantį savo veiklą:

4.1. teisinė forma – viešoji įstaiga;

4.2. buveinė – Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Universiteto g. 3;

4.3. juridinio asmens kodas – 211950810, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1998 m. gruodžio 28 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

 

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, TIKSLAS IR PRINCIPAI

 

5. Aprašo pagrindu, vadovaujantis Civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Vilniaus universitetas dalyvauja reorganizavime, o Šiaulių universitetas yra reorganizuojamas prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu. Reorganizuotas Šiaulių universitetas baigs savo veiklą ir bus išregistruotas iš Juridinių asmenų registro, Vilniaus universitetas po reorganizavimo perims visas Šiaulių universiteto teises ir pareigas ir tęs veiklą.

6. Reorganizavimo tikslas – mokslo ir studijų potencialo stiprinimas Šiaulių mieste, siekiant patenkinti miesto ir regiono bendruomenės bei darbo rinkos poreikius.

7. Reorganizavimo veiksmai visais atvejais atliekami vadovaujantis sklandumo, skaidrumo, efektyvumo, ekonomiškumo ir spartumo principais, kurių pagrindu Apraše ir kituose teisės aktuose nustatyti reorganizavimo procedūrų terminai vertinami kaip maksimalūs terminai, ir atitinkamai turi būti dedamos visos pastangos, atsižvelgus į realias ir pagrįstas galimybes, atlikti tokius veiksmus nedelsiant.

 

 

 

IV SKYRIUS

MOMENTAS, NUO KURIO PASIBAIGIANČIO ŠIAULIŲ UNIVERSITETO TEISĖS IR PAREIGOS PEREINA PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIAM VILNIAUS UNIVERSITETUI

 

8. Po reorganizavimo savo kaip viešosios įstaigos veiklą baigsiančio Šiaulių universiteto teisės ir pareigos (joms vykdyti reikalingi dokumentai ir bylos) 2020 m. gruodžio 31 d. perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai viešajai įstaigai Vilniaus universitetui. Savo veiklą baigsiantis reorganizuotas Šiaulių universitetas 2021 m. sausio 1 d. turi būti išregistruotas iš Juridinių asmenų registro.

9. Po reorganizavimo veiksiančios viešosios įstaigos Vilniaus universiteto statutas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vilniaus universiteto statuto patvirtinimo įstatymu, nebus keičiamas.

10. Iki 2020 m. lapkričio 30 d. atliekamas reorganizuojamo Šiaulių universiteto turto ir atsiskaitymų inventorizavimas, sudaromas reorganizuojamos įstaigos likvidavimo balansas ir surašomas likvidavimo aktas. Buhalterinės apskaitos dokumentai perduodami reorganizavime dalyvaujančiai įstaigai sudarius ir pateikus 2020 m. rugsėjo 30 d. finansinės atskaitomybės dokumentus ir gavus Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus leidimus uždaryti reorganizuojamos įstaigos sąskaitas bankuose. Iki 2020 m. spalio 1 d. Šiaulių universitetas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pateikia teisės aktų dėl valstybės turto, valdomo patikėjimo teise pagal turto patikėjimo sutartį, perdavimo Vilniaus universitetui projektus.

11. Reorganizuojamos įstaigos antspaudai teisės aktuose nustatyta tvarka sunaikinami po to, kai pasirašomi Šiaulių universiteto turto, teisių, pareigų ir dokumentų perdavimo–priėmimo aktai (atsakingas asmuo – Šiaulių universiteto rektorius).

12. Reorganizuojamos įstaigos savininko (dalininkų) kapitalą sudaro 1 213 602,14 Eur, reorganizavime dalyvaujančios įstaigos savininko (dalininkų) kapitalą sudaro 50 491 294,10 Eur. Po reorganizavimo veiksiančios įstaigos savininko (dalininkų) kapitalą sudarys 51 704 896,24 Eur.

 

V SKYRIUS

REORGANIZUOJAMOS ĮSTAIGOS TURTO ĮVERTINIMAS

 

13. 2019 m. gruodžio 31 d. turto vertė sudarė 14 825 946,94 Eur:

13.1. ilgalaikis turtas – 11 933 333,17 Eur;

13.2. biologinis turtas (medžiai, krūmai botanikos sode) – 2 069,92 Eur;

13.3. trumpalaikis turtas – 2 890 543,85 Eur;

13.4. 2019 m. gruodžio 31 d. finansavimo sumos – 11 679 214,17 Eur;

13.5. įsipareigojimai 2019 m. gruodžio 31 d. – 879 598,17 Eur;

13.6. grynasis turtas 2019 m. gruodžio 31 d. – 2 267 134,60 Eur.

 

VI SKYRIUS

REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PASKELBIMAS

 

14. Aprašas ir Šiaulių universiteto praėjusių trejų finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniai skelbiami reorganizuojamos įstaigos interneto svetainėje adresu www.su.lt.

15. Aprašas ir Vilniaus universiteto praėjusių trejų finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniai skelbiami reorganizavime dalyvaujančios įstaigos interneto svetainėje adresu www.vu.lt.

16. Apie Aprašo parengimą vieną kartą raštu pranešama visiems reorganizuojamos įstaigos ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigos kreditoriams.

 

VII SKYRIUS

ŠIAULIŲ UNIVERSITETO IR VILNIAUS UNIVERSITETO VALDYMO TEISĖS IR KITIEMS ORGANAMS BEI ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAMS SUTEIKIAMOS PAPILDOMOS TEISĖS

 

17. Pasibaigus reorganizavimui visus teisės aktuose numatytus dokumentus Juridinių asmenų registrui pateikia Vilniaus universiteto rektorius ar jo įgaliotas asmuo.

18. Reorganizavimo sąlygų įgyvendinimo priežiūrą atlieka bendru Vilniaus universiteto rektoriaus bei Šiaulių universiteto rektoriaus įsakymu sudarytas Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu priežiūros komitetas, kurio sudėtis užtikrina reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigų atstovų dalyvavimą pariteto pagrindais.

 

VIII SKYRIUS

PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

 

19. Po reorganizavimo veiksiančios viešosios įstaigos Vilniaus universiteto, kaip valstybinio universiteto savininko, teises ir pareigas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytų reikalavimų, įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

20. Po reorganizavimo veiksiančios viešosios įstaigos Vilniaus universiteto dalininko (savininko) pažymėjimas saugomas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Reorganizuojant Šiaulių universitetą, užtikrinamas jo veiklos tęstinumas, sutartinių, finansinių ir kitų įsipareigojimų vykdymas bei darbo santykių tęstinumas.

22. Studentams, pradėjusiems studijas Šiaulių universitete, užtikrinama galimybė tęsti studijas Vilniaus universitete Šiaulių mieste.

______________________

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2020 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. XIII-3143

 

ŠIAULIŲ UNIVERSITETO REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO PRIE VILNIAUS UNIVERSITETO BŪDU PLANAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu planas (toliau – Planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 38 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgiant į Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 947 „Dėl Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“, 2.1.3 papunktį, Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. balandžio 26 d. nutarimą Nr. XIII-2083 „Dėl Šiaulių universiteto prijungimo prie Vilniaus universiteto terminų ir sąlygų“, Vilniaus universiteto ir Šiaulių universiteto 2017 m. lapkričio 21 d. susitarimą dėl Vilniaus universiteto ir Šiaulių universiteto integracijos bei Vilniaus universiteto ir Šiaulių universiteto 2020 m. gegužės 25 d. susitarimą dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos raidos plano 2021–2025 metams.

2. Viešosios įstaigos Šiaulių universiteto (toliau – Šiaulių universitetas, reorganizuojama įstaiga) reorganizavimas prijungimo prie viešosios įstaigos Vilniaus universiteto (toliau – Vilniaus universitetas, reorganizavime dalyvaujanti įstaiga) būdu leis konsoliduoti institucinius išteklius, sustiprinti mokslo ir studijų potencialą Šiaulių mieste, pagerinti miesto atitiktį regiono visuomenės ir darbo rinkos poreikiams. Reorganizavimo rezultatas – Šiaulių universiteto integravimas į Vilniaus universiteto sudėtį sui generis kamieninio akademinio padalinio statusu, laiduojančiu akademinį ir ūkinį padalinio savarankiškumą Vilniaus universiteto statute ir Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio Šiaulių akademijos nuostatuose nustatyta apimtimi.

 

II SKYRIUS

ESAMA PADĖTIS IR REORGANIZAVIMO PRIELAIDOS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

3. Vilniaus universitetas – seniausias Lietuvoje ir vienas seniausių Rytų ir Vidurio Europoje universitetų, turinčių itin gilias akademines tradicijas, sudarančias sąlygas akademinės bendruomenės nuomonių įvairovei bei akademinės minties laisvei, derinamas su atskaitomybe universiteto bendruomenei, valstybei bei visuomenei. Universitete atliekami visų rūšių moksliniai ir meno tyrimai, vyksta eksperimentinė, socialinė, kultūrinė bei technologinė plėtra ir skatinama meno kūryba, vykdomos visų pakopų ir formų universitetinės studijos. Kolegialūs Vilniaus universiteto valdymo organai yra Taryba, Senatas bei vienasmenis valdymo organas – rektorius. Organizacinę Vilniaus universiteto struktūrą sudaro kamieniniai ir šakiniai padaliniai, o funkcinę struktūrą – akademiniai ir neakademiniai padaliniai. Vilniaus universiteto statuto nustatytomis sąlygomis ir tvarka plačiausia vidinė autonomija suteikiama kamieniniams akademiniams padaliniams. Šiuo metu organizacinę funkcinę struktūrą sudaro 14 kamieninių akademinių padalinių ir 13 kamieninių neakademinių padalinių.

4. Šiaulių universitetas – didžiausia aukštoji mokykla Šiaurės Lietuvoje, turinti gilias akademines pedagogų rengimo tradicijas, skatinanti regiono socialinę, kultūrinę, ekonominę raidą, palaikanti glaudžius ryšius su regiono bei šalies įmonėmis. Kolegialūs Šiaulių universiteto valdymo organai yra Taryba, Senatas bei vienasmenis valdymo organas – rektorius. Organizacinę Šiaulių universiteto struktūrą sudaro akademiniai ir neakademiniai padaliniai. Akademinius padalinius sudaro 3 institutai (Edukologijos institutas, Regionų plėtros institutas, Tęstinių ir nuotolinių studijų institutas), botanikos sodas, biblioteka. Institucijoje veikia 9 neakademiniai padaliniai.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS

 

5. Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga ir reorganizuojama įstaiga vykdo visų trijų pakopų studijas, profesines pedagogikos krypties studijas, taip pat neformaliojo švietimo programas. Vilniaus universitetas 2019 m. studijas vykdė 12 studijų krypčių grupių pagal 266 (85 bakalauro, 113 magistro, 4 vientisųjų, 1 profesinių, 63 rezidentūros) pirmosios ir antrosios pakopos studijų programas ir 29 mokslo krypčių doktorantūros studijas. Šiaulių universitetas 2019 m. studijas vykdė 10 studijų krypčių grupių pagal 41 (25 bakalauro, 15 magistro, 1 profesinių studijų) pirmosios ir antrosios pakopos studijų programą, 4 mokslo krypčių doktorantūros studijas. Vilniaus universitetas – patraukliausias stojantiesiems, stojančiųjų į šį universitetą yra daugiausia (2019 m. stojančiųjų skaičius siekė 5 754), palyginti su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis. Vilniaus universitete 2019 m. pabaigoje studijavo 19 632 asmenys, Šiaulių universitete – 1 629 asmenys, dauguma jų studijavo pagal bakalauro studijų programas. Vilniaus universiteto ir Šiaulių universiteto sutampančių studijų krypčių ir programų peržiūrėjimas, stambinimas bei jungtinių programų rengimas būtų prielaida mažinti studijų programų skaičių Lietuvoje, gerinti jų kokybę ir tarptautinį konkurencingumą, aukštos kvalifikacijos specialistų rengimą. Ilgametė Šiaulių universiteto patirtis vykdant nuotolines studijas, neformaliojo švietimo programas ir taikant didaktinių inovacijų metodus studijų programose sudarys prielaidas Vilniaus universiteto ir Šiaulių universiteto pedagogikos centrams bendradarbiauti rengiant naujos kartos pedagogus.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

MOKSLO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

6. 2019 m. Vilniaus universiteto mokslininkai parengė 36 monografijas ir studijas, 1 188 straipsnius, referuojamus duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science Core Collection“ (toliau – CA WoS); tai sudarė 34 procentus visų Lietuvos mokslininkų šioje duomenų bazėje referuojamų straipsnių. 2019 m. 108 publikacijos pateko tarp 10 procentų labiausiai cituojamų publikacijų. 2019 m. Vilniaus universitete vyko 232 mokslinės tarptautinės ir nacionalinės konferencijos, seminarai, simpoziumai, mokyklos (91 tarptautinis renginys ir 141 nacionalinis renginys).

7. 2017 m. Vilniaus universitete vykdyti 383 mokslo projektai, iš jų trečdalis – su partneriais iš užsienio. Daugiausia projektų (223 projektai) vykdyta pagal Lietuvos mokslo tarybos administruojamas programas, kurioms įgyvendinti Vilniaus universitetas gavo 3,84 mln. Eur: 10 projektų, finansuotų pagal nacionalines mokslo programas, 28 – pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programą, vykdyti 74 mokslininkų grupių, 34 – pagal dvišales ir trišales programas, 34 stažuočių po doktorantūros studijų projektai, 23 aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, 17 tikslinių tyrimų projektų pagal sumaniosios specializacijos krypčių programą (įskaitant 5 projektus pagal veiklą „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“) ir 3 projektai pagal priemonę „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant individualius programos „Horizontas 2020“ Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektus“.

8. 2019 m. Vilniaus universitete vykdyti 23 projektai pagal programą „Horizontas 2020“ , kurių vertė – 6,3 mln. Eur. 2019 m. programos „Horizontas 2020“ ir kitų tarptautinių mokslo programų (ES Teisingumo programos, „LILAN“, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) programos „Mokslas taikai“ ir kt.) projektams įgyvendinti gauta 1,9 mln. Eur.

9. Šiaulių universiteto mokslininkai 2019 m. parengė ir išleido 2 mokslo studijas, paskelbė 41 straipsnį, referuojamą duomenų bazėje CA WoS, leidžiami 6 mokslo žurnalai. Šiaulių universitete vyko apie 900 regiono prioritetus atitinkančių renginių (edukacijos, konsultacijos, parodos, viešos paskaitos ir kt., renginiai visuomenei), iš jų 9 tarptautinės mokslo konferencijos, surengta viena personalinė dailininkų paroda, 2 soliniai koncertai.

10. Šiaulių universitete 2019 m. baigti įgyvendinti keli tęstiniai projektai: projektas „Developing of Social Psychological Support Service System through Implamentation of Method of Positive Coping Strategies and Enhancement of Social Inclution for People in Vulnerable Groups“ (POZCOPING), skirtas socialinei įtraukčiai didinti, tai yra socialinių paslaugų prieinamumui didinti ir jų kokybei gerinti; projektas „Cooperation Network for Fostering 21st Century (Engineering) Upgraded Skills and Workforce Mobility“ (CONUS), skirtas moderniems profesiniams (inžineriniams) XXI amžiaus įgūdžiams skatinti ir darbo jėgos mobilumui remti; projektas „Personal Allergy Symptom Forecasting System“ (PASYFO), kurio metu sukurtas unikalus produktas – asmens alergijos simptomų prognozavimo sistema; taip pat projektas „Inovatyvi ore pasklidusių žiedadulkių atpažinimo realiame laike ir žiedadulkių prognozių modeliavimo sistema“ (REALTIME). 2019 m. pradėti įgyvendinti šie Lietuvos mokslo tarybos mokslininkų grupių projektai: projektas „Sinerginio alergeninių žiedadulkių ir oro kokybės poveikio asmens sveikatai tyrimas“ (LORI), projekto tikslas – sukurti modelį, skirtą žiedadulkių alergenų sukeltų simptomų raiškai identifikuoti, darant prielaidas, kaip pagerinti praktinį alerginio rinito gydymą ir imunoterapijos taikymą Lietuvoje; projektas „Valstybės skolos poveikio ekonomikos augimui heterogeniškumo tyrimas“ (PUBDEB), kurio tikslas – teoriškai pagrįsti valstybės skolos poveikio ekonomikos augimui heterogeniškumą lemiančius veiksnius ir atlikus šių veiksnių bei jų sąveikų su valstybės skola tyrimą identifikuoti sąlygas, kuriomis valstybės skola skatina (stabdo) ekonomikos augimą. Taip pat tęsiami šie Europos teritorinio bendradarbiavimo (INTERREG) programos projektai: projektas „Inovatyvus mokytojų ugdymas taikant personalizuotą mokymąsi“ (INTERPEARL), projektas „Joint and interdisciplinary long life learning training for professionals working with neuro sensomotor disorders“ (INTERPROF).

11. Šiaulių universitete plėtojamos šios prioritetinės mokslinių tyrimų kryptys:

11.1. inkliuzinės visuomenės stiprinimas socioedukacinėmis priemonėmis;

11.2. švietimo ir ugdymo(si) procesai;

11.3. socioekonominiai reiškiniai gerovės valstybės kūrimo procese;

11.4. gamtos mokslai ir pažangios technologijos;

11.5. humanitariniai mokslai visuomenės kultūros plėtroje.

12. Reorganizavus Šiaulių universitetą prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu, Šiaulių akademija, siekdama mokslinės veiklos tarptautinio pripažinimo ir suvokdama save kaip Šiaurės Lietuvos regiono pažangos lyderę, planuoja vystyti mokslo potencialą, sujungusi pajėgas su Vilniaus universitete veikiančiomis mokslininkų grupėmis. Taip pat planuojama, kad Vilniaus universiteto ir Šiaulių universiteto pedagogikos centrų akademinis potencialas bendradarbiaudamas mokslinėse veiklose sukurs aukštos kokybės ugdymo mokslų studijų programas, grįstas mokslo rezultatais ir pritaikomomis inovacijomis. Visa tai leis sumažinti mokslo potencialo išsibarstymą ir sustiprinti mažų, bet tarptautiniu mastu aktyvių mokslininkų grupių vystymosi galimybes, padidinti projektams įgyvendinti pritraukiamas lėšas.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

FINANSINĖ VEIKLA

 

13. 2019 m. gruodžio 31 d. Vilniaus universiteto kapitalą (grynąjį turtą) sudarė 69 150 717,78 Eur (iš jų savininko kapitalas yra 50 491 294,10 Eur), tikrosios vertės rezervas yra 24 966 228,07 Eur. Sukauptas perviršis ar deficitas – (-) 6 555 367,30 Eur. Šiaulių universiteto kapitalą sudarė 2 267 134,60 Eur (iš jų savininko kapitalas yra 1 213 602,14 Eur), tikrosios vertės rezervas – 1 104 618,10 Eur. Sukauptas perviršis ar deficitas – (-) 51 085,64 Eur. Vilniaus universiteto gautos nuosavų lėšų pajamos – 19 719 736,51 Eur, o Šiaulių universiteto – 1 319 318,92 Eur. Nuosavų lėšų pajamas sudaro įmokos už studijas, bendrabučių nuomos pajamos, pajamos iš kitų suteiktų paslaugų. Taip pat universitetai gauna kitų pajamų iš atsargų, leidinių pardavimo, įvairių turimų patalpų nuomos (Vilniaus universitetas – 2 046 779,76 Eur, Šiaulių universitetas – 233 094,14 Eur). Universitetų veiklai vykdyti gautas finansavimo iš valstybės biudžeto asignavimų, savivaldybių, Europos Sąjungos, kitų užsienio valstybių, kitų organizacijų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė: Vilniaus universitete – 134 254 585,67 Eur, o Šiaulių universitete – 11 679 214,17 Eur.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

 

14. Abiejų universitetų žmogiškuosius išteklius sudaro akademinis personalas (mokslo darbuotojai ir dėstytojai), aukščiausio lygmens vadovai ir neakademiniai (kiti) darbuotojai. 2019 m. gruodžio 31 d. Vilniaus universitete dirbo 4 823 darbuotojai (tai sudarė 3 683,35 etato), Šiaulių universitete dirbo 331 darbuotojas (tai sudarė 254,25 etato). Mokslo veiklas Vilniaus universitete vykdė 658 mokslo darbuotojai, Šiaulių universitete – 38. Kokybišką studijų procesą Vilniaus universitete užtikrino 2 246 dėstytojai, Šiaulių universitete – 166. Aukščiausio lygmens vadovų Vilniaus universitete buvo 86, Šiaulių universitete – 14. Žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijos yra vykdomos atitinkamuose universitetų padaliniuose pagal šių universitetų statutuose ir padalinių veiklos nuostatuose apibrėžtus įgaliojimus. Tarp struktūrinių padalinių vyrauja komandinis darbas. Siekiant darbuotojų veiklos efektyvumo, veikia motyvavimo sistema. Daroma prielaida, kad Šiaulių universiteto ir Vilniaus universiteto bendruomenių sujungimas duos pažangų mokslinės veiklos, studijų kokybės tobulinimo ir akademinės kultūros stiprinimo rezultatą.

 

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMU SIEKIAMI REZULTATAI

 

15. Bendrasis reorganizavimo tikslas – aukštojo mokslo sistemos žmogiškųjų išteklių, studijų ir mokslo infrastruktūros sutelkimas ir efektyvus panaudojimas, prielaidų studijų kokybei stiprinti sudarymas, studijų ir mokslo veiklų dubliavimo išvengimas, mokslui, studijoms, ūkiui ir administravimui skiriamų valstybės finansavimo ir investicijų lėšų efektyvus naudojimas.

16. Specifinis reorganizavimo tikslas – socialinė funkcija, kuria siekiama užkirsti kelią gyventojų emigracijos tendencijoms ir sukurti palankias prielaidas verslo plėtrai Šiaulių regione. Pastarąjį dešimtmetį ryškėjant negatyviems demografiniams pokyčiams visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, Šiaulių apskrityje stebimas vienas didžiausių gyventojų skaičiaus mažėjimų Lietuvos Respublikoje. Šios tendencijos turėjo tiesioginės įtakos ir Šiaulių universiteto veiklos aplinkai ir sąlygoms.

17. Reorganizavimu siekiama:

17.1. gerinti aukštojo mokslo paslaugų kokybę Šiaulių regione, suteikiant studentams aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas (studentų kompetencijos ir pasitenkinimo studijomis lygio kilimas, sutampančių studijų programų integracija, dėstytojų edukacinių ir dalykinių kompetencijų tobulinimo sistemos efektyvumo užtikrinimas);

17.2. didinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų efektyvumą ir skatinti mokslo ir verslo partnerystės santykius Šiaulių regione (žmogiškojo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros potencialo stiprinimas, tarptautinio projektinio aktyvumo, mokslo sklaidos, mokslininkų kompetencijos didinimas, mokslo ir verslo santykių aktyvinimas). Reorganizavus Šiaulių universitetą prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu, Šiaulių akademijos mokslininkai planuoja plėtoti šių teminių grupių tyrimus:

17.2.1. pedagogų rengimo ir edukacijos – tyrimai bus orientuoti į tarptautinius edukacinius diskursus, siekiant teoriškai bei empiriniais rezultatais pagrįsti pedagogų rengimo įvairiapusius kontekstus. Daug dėmesio bus skiriama didaktinėms inovacijoms, metodikoms ir priemonėms kurti bei taikyti edukacijos srityje, akcentuojant inkliuzinio, integruoto ir personalizuoto ugdymo vertybines nuostatas. Tikimasi sustiprinti mokslo rezultatais grindžiamą pedagogų rengimą Lietuvoje;

17.2.2. regionų vystymo – tyrimai bus orientuoti į socioekonominių reiškinių svarbos gerovės valstybės kūrimo procese vertinimą, akcentuojant regionų politiką ir jų netolygaus vystymosi problematiką, žmogaus gyvenimo kokybę, gerą valdymą. Mokslininkų grupės sieks kurti inovacijas, kurios ilguoju laikotarpiu turėtų daryti poveikį regiono ir visos šalies konkurencingumui. Suvokiant humanitarinių, socialinių ir gamtos bei technologijos mokslų tyrimų sąveikos svarbą, skatinami ir inicijuojami tarpdisciplininiai tyrimai, siekiant išlaikyti humanitarinių mokslų vaidmenį šiuolaikinio mokslo paradigmoje. Tokia mokslo grupių santalka atitinka nacionalinį mokslo prioritetą – siekti tarptautinių, tarpdisciplininių tyrimų ir inovacijų kūrimo;

17.3. skatinti aukštojo mokslo studijų tarptautiškumo plėtrą Šiaulių regione (užsienio šalių piliečių pritraukimas studijoms Šiaulių akademijoje, užsienio dėstytojų ir (ar) mokslininkų pritraukimas, studentų ir dėstytojų tarptautinio judumo suaktyvėjimas);

17.4. efektyviai ir tinkamai panaudoti valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą aukštojo mokslo teikiamų paslaugų srityje (Šiaulių universiteto valdomos infrastruktūros kokybės gerėjimas, efektyvesnis infrastruktūros panaudojimas).

18. Po reorganizavimo siekiamų rezultatų galima tikėtis užtikrinant Šiaulių universiteto veiklos tęstinumą Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio veiklos sąlygomis, užtikrinančiomis akademinį ir ūkinį padalinio savarankiškumą Vilniaus universiteto statute ir Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos nuostatuose nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

REORGANIZAVIMO ETAPAI IR TERMINAI

 

19. Po reorganizavimo savo kaip viešosios įstaigos veiklą baigiančio Šiaulių universiteto teisės ir pareigos (joms vykdyti reikalingi dokumentai ir bylos) 2020 m. gruodžio 31 d. perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai viešajai įstaigai Vilniaus universitetui. Po reorganizavimo veiklą baigsiantis Šiaulių universitetas 2021 m. sausio 1 d. turi būti išregistruotas iš Juridinių asmenų registro.

20. Šiaulių universiteto reorganizavimas formalizuojamas plėtojant naujo Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio Šiaulių akademijos veiklą nuo 2021 m. sausio 1 d. Šią dieną Šiaulių universiteto darbuotojai perkeliami į Šiaulių akademijos struktūrą ir su Šiaulių universiteto studentais sudaromi atitinkami susitarimai dėl studijų proceso perkėlimo į Vilniaus universitetą.

21. Pasibaigus teisiniams reorganizavimo procesams, toliau bus vykdomi integraciniai procesai, apimantys Šiaulių akademijos savivaldos organų suformavimą bei kamieninio akademinio padalinio vadovo paskyrimą. Atsižvelgiant į Vilniaus universiteto statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vilniaus universiteto statuto patvirtinimo įstatymu, 28 straipsnio 5 dalį ir į Vilniaus universiteto ir Šiaulių universiteto 2020 m. gegužės 25 d. susitarimą dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos raidos plano 2021–2025 metams, Šiaulių akademijos taryba turi būti sudaryta per 3 mėnesius nuo Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu pabaigos, tai yra iki 2021 m. balandžio 1 d. Šiaulių akademijos vadovas (direktorius) paskiriamas 2021 m. sausio 4 d. Šiaulių akademijos Ginčų ir akademinės etikos komisijos, Studijų programų komitetai turės būti sudaryti iki 2021 m. gegužės 1 d.

22. Atskirų Šiaulių universiteto akademinės ir ūkinės veiklos procesų integracija vyks nuosekliai, laikantis Vilniaus universiteto rektoriaus ir Šiaulių universiteto rektoriaus bendrai nustatyto Šiaulių universiteto veiklų ir procesų integracijos administravimo plano, kuriame, be kita ko, išsamiai apibrėžti išskaidyti mokslo, studijų, infrastruktūros, žmogiškųjų, finansinių ir kitų išteklių integracijos procesai, nustatant jų integracijos terminus bei atsakingus asmenis. Pagrindiniai Šiaulių universiteto akademinės ir ūkinės veiklos integracijos procesai:

22.1. reorganizavimo proceso veiklų valdymas sudarius Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu priežiūros komitetą, šio komiteto funkcijos, įgaliojimai ir atsakomybė;

22.2. studijų programų integracija, sutampančių ir (ar) iš dalies sutampančių studijų programų konsolidacija, studijų kokybės standarto suderinimas, paslaugų studentams ir dėstytojams integracija, studijų infrastruktūros integracija;

22.3. mokslo ir doktorantūros integracija, mokslinės veiklos administravimo pertvarka, projektinės ir inovacinės veiklų organizavimas, doktorantūros proceso pertvarka;

22.4. žmogiškųjų išteklių integracija, akademinių (dėstytojų ir mokslo darbuotojų) ir neakademinių darbuotojų kvalifikacinių reikalavimų suderinimas, personalo atlygio politikos suderinimas, akademinio ir neakademinio personalo atliekamų funkcijų įvertinimas;

22.5. finansinių išteklių integracija, bankinių operacijų importas, darbo užmokesčio ir stipendijų skaičiavimo sinchronizacija, buhalterinės apskaitos duomenų importas;

22.6. informacinių išteklių integracija, informacinių, dokumentų valdymo ir kitų sistemų integracija;

22.7. infrastruktūros integracija, valstybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto patikėjimo sutarčių pakeitimas, aukštojo mokslo procesui nereikalingo (perteklinio) turto identifikavimas.

 

V SKYRIUS

REORGANIZAVIMO IR INTEGRAVIMO PROCESŲ FINANSAVIMO POREIKIS

 

23. Pasibaigus teisiniams reorganizavimo procesams, toliau bus vykdomi integraciniai procesai – regiono visuomenės, verslo ir viešojo sektoriaus poreikiai aukštajam mokslui turi būti nuolat stebimi ir į juos atsižvelgiama, siekiant suteikti Lietuvos ir regiono lūkesčius atitinkančias kokybiškas bei paklausias švietimo paslaugas. Kitas svarbus veiklos elementas įvykus reorganizacijai yra Vilniaus universiteto regioninio padalinio mokslo potencialo didinimas. Abu tikslai objektyviai nepasiekiami per trumpą laikotarpį ir tam reikia sistemingų ir nuoseklių pastangų bei didesnių investicijomis grįstų veiklos pokyčių.

24. Finansavimo 2021–2025 metų laikotarpiui poreikiai sudaro 15 263 265 Eur ir skirstomi į tokias pagrindines grupes:

24.1. papildomas darbo užmokesčio poreikis pagal Vilniaus universiteto etato kainą (Eur) ir atsižvelgiant į regiono 15 procentų koeficientą – 5 663 265 Eur;

24.2. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos mokslo rezultatų apimties gausinimas ir kokybės gerinimas pasirinktose srityse regiono ir bendrų su Vilniaus padaliniais mokslininkų grupių, turinčių prieigą prie tyrimams reikalingos mokslo infrastruktūros, sudarymas ir aktualios bei kokybiškos mokslo produkcijos sukūrimas pasirinktose srityse regiono ir bendrų su Vilniaus padaliniais mokslininkų grupių, turinčių prieigą prie tyrimams reikalingos mokslo infrastruktūros, sudarymas ir aktualios bei kokybiškos mokslo produkcijos sukūrimas 1 500 000 Eur (vidutiniškai 300 000 Eur per metus);

24.3. studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas: vykdomų studijų programų atnaujinimas, informacinių technologijų sprendimų, skirtų nuotoliniam ir mišriajam (angl. blended learning) mokymui, turinio atnaujinimas, naujų programų parengimas, ekspertų programoms vystyti pritraukimas ir kita – 2 800 000 Eur;

24.4. mokslo ir studijų infrastruktūros atnaujinimas (mokymosi aplinkos modernizavimo, mokymosi laboratorijų ir mokslo infrastruktūros atnaujinimas), investicijos į senstantį bendrabučių fondą5 000 000 Eur;

24.5. akademinio potencialo didinimas (aktyvi veikla, pritraukianti akademinius talentus) – 300 000 Eur (60 000 Eur per metus).

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Planas yra sudedamoji reorganizavimo dokumentų rinkinio, į kurį patenka ir Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašas, dalis.

26. Šiaulių universiteto akademinės ir ūkinės veiklos integravimo į Vilniaus universitetą procesų veiklos išsamiai apibrėžiamos Vilniaus universiteto rektoriaus ir Šiaulių universiteto rektoriaus bendrai nustatytame Šiaulių universiteto veiklų ir procesų integracijos administravimo plane.

____________________________