LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TIKSLINIŲ IR PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 4 d. Nr. V-1377

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1.   Pakeičiu 1.1.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1.1.2. kuriems bus atliekama planinė fibrogastroduodenoskopija ar bronchoskopija; į stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – ASPĮ) stacionarizuojamiems pacientams, kai turi gydytojo siuntimą, o jeigu stacionarinėje ASPĮ kartu su pacientu lieka ir kitas asmuo (paciento slaugai, priežiūrai ar kt.) – ir tam asmeniui, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendime Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ nustatytais atvejais ir tvarka;“

2.  Pakeičiu 1.1.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1.1.3. priimamiems į socialines globos įstaigas, išskyrus vaikų globos įstaigas (toliau – socialinės globos įstaiga) stacionarioms ilgalaikės arba trumpalaikės socialinės globos paslaugoms gauti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendime Nr. V-653 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės socialinės globos įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ nustatyta tvarka;“

3.  Pakeičiu 1.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.1. ASPĮ ir ASPĮ patalpose veiklą vykdančių vaistinių darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su pacientais (toliau – ASPĮ darbuotojai), pacientams šio sprendimo 3.1, 3.2.1 ir 3.2.2 papunkčiuose nurodytais atvejais;“

4.   Pakeičiu 1.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.2. socialinės globos įstaigų darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su socialinės globos įstaigos gyventojais (toliau – socialinės globos įstaigos darbuotojai), socialinės globos įstaigos  gyventojams (toliau – gyventojai) šio sprendimo 3.1, 3.2.1 ir 3.2.2 papunkčiuose nurodytais atvejais;“

5. Pakeičiu 1.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.3. kitiems asmenims šio sprendimo 3.2.3 papunktyje nurodytais atvejais:

1.2.3.1. socialiniams darbuotojams, išskyrus socialinės globos įstaigų darbuotojus,;

1.2.3.2. Seimo Pirmininkui ir jo pavaduotojams, Ministrui Pirmininkui, ministrams, Vyriausybės kancleriui ir jo pavaduotojams;

1.2.3.3. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, policijos, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnams;

1.2.3.4. NVSC specialistams, dirbantiems pasienio kontrolės punktuose, atliekantiems protrūkių tyrimus ar atliekantiems patikrinimus, susijusius su karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje režimo priemonių laikymųsi;

1.2.3.5. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistams, dirbantiems pasienio kontrolės punktuose ar atliekantiems patikrinimus, susijusius su karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje režimo priemonių laikymusi;

1.2.3.6. Valstybinės augalininkystės tarnybos darbuotojams, dirbantiems pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postuose (skyriuose);

1.2.3.7. Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams;

1.2.3.8. laisvės atėmimo įstaigų pareigūnams ir darbuotojams bei Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su suimtaisiais ar nuteistaisiais;

1.2.3.9. ugniagesiams gelbėtojams;

1.2.3.10energetikos įmonių darbuotojams – dispečerinių centrų darbuotojams, kurie dirba pamainomis izoliuojantis darbo vietoje;

1.2.3.11.  kariams;

1.2.3.12. vaistinių ir prekybos vietų darbuotojams, tiesioginį kontaktą su klientais turintiems paslaugas teikiančių įmonių darbuotojams;

1.2.3.13. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojams;

1.2.3.14.  mobilių komandų, atliekančių ėminių COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (toliau – ėminys) paėmimą, nariams, karščiavimo klinikų darbuotojams;”

6.  Pakeičiu 3 punkto pirmą dalį ir ją išdėstau taip:

3. Nustatyti, kad savivaldybės šio sprendimo 1.2 papunktyje nurodytų asmenų profilaktinį tyrimą planuoja savaitės laikotarpiui (nuo pirmadienio iki sekmadienio) pagal penktadieniais iki 10.00 val. adresu www.sam.lrv.lt skelbiamą konkrečios savivaldybės epidemiologinį rodiklį:“

7. Pakeičiu 4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.4. paskirti asmenį, atsakingą už statistinių duomenų apie kiekvienos socialinės globos įstaigos ir ASPĮ tikrintinų ir / ar patikrintų darbuotojų kaupimą (tikrintinų darbuotojų skaičius, patikrintų darbuotojų skaičius, teigiamų tyrimų atsakymų skaičius) ir apibendrintų savivaldybės duomenų pateikimą, užpildant formą, įkeltą adresu http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/Informacija%20apie%20prevencinius%20tyrimus.xlsx, Sveikatos apsaugos ministerijai el. paštu jolita.matuziene@sam.lt (kopiją su informacija apie socialinės globos įstaigas pateikiant Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos el. paštu data@sppd.lt), kiekvieną pirmadienį iki 12 val. Teikiant duomenis, būtina nurodyti visas socialinės globos įstaigas ir ASPĮ, veikiančias savivaldybės teritorijoje, nepriklausomai nuo pavaldumo ir nuosavybės formos, ir nepriklausomai, ar tų įstaigų darbuotojai buvo tirti, išskyrus atvejus, kai įstaiga neveikia (neteikia paslaugų), įstaigos darbuotojai nuolat dirba nuotoliniu būdu arba nedirba. Kai socialinės globos ar socialinių paslaugų įstaiga ar ASPĮ veikia (teikia paslaugas), bet darbuotojai nėra tiriami, pastabose būtina nurodyti to priežastis.“

8.  Pripažįstu netekusiu galios 4.5 papunktį.

9.  Pakeičiu 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.2. šio sprendimo 1.1.1.3, 1.2.1, ir 1.2.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims – šio sprendimo 4.1.3 ir 4.2.2 papunkčiuose nustatyta tvarka;“

10.     Pakeičiu 5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.3. šio sprendimo 1.2.3 papunktyje nurodytų asmenų, kurių ėminių paėmimą iki šio sprendimo įsigaliojimo dienos organizavo institucija, įstaiga ar įmonė, kurioje jie dirba ar eina pareigas, ar kuriai buvo pavesta organizuoti šių asmenų ėminių paėmimą, ėminių paėmimas po šio sprendimo įsigaliojimo dienos vykdomas šių institucijų, įstaigų ar įmonių nustatyta tvarka. Organizuojant ėminių paėmimą šio sprendimo 1.2.3.3 papunktyje nurodytiems asmenims – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras,  šio sprendimo 1.2.3.8 papunktyje nurodytiems asmenims – Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kartu su Laisvės atėmimo vietų ligonine, šio sprendimo 1.2.3.11 papunktyje nurodytiems asmenims – Dr. J. Basanavičiaus karo medicinos tarnyba gali imti ėminius kitokia tvarka ir dažnumu, nei tai nustatyta šiame sprendime, jei tai reikalinga specialiųjų funkcijų užtikrinimui.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                         Aurelijus Veryga