LIETUVOS RESPUBLIKOS

STATYBOS ĮSTATYMO NR. I-1240 27 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. birželio 30 d. Nr. XIII-591

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnio 9 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) susisiekimo ministro įgaliota įstaiga, atsakinga už geležinkelių transporto eismo saugą;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 d.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė