LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

2002 M. GEGUŽĖS 20 D. ĮSAKYMO NR. 3-228 „DĖL NUOLATINĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 2 d. Nr. 3-550

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. gegužės 20 d. įsakymą Nr. 3-228 „Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NUOLATINĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 407 „Dėl nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 3 punktu,

t v i r t i n u nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos (toliau – komisija) personalinę sudėtį:

Paulius Martinkus – susisiekimo viceministras (komisijos pirmininkas);

Alminas Mačiulis – Vyriausybės kanclerio pavaduotojas (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Darius Aleknavičius – valstybės įmonės „Kelių priežiūra“ generalinis direktorius;

Vitalijus Andrejevas – laikinai einantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pareigas;

Donatas Čygas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto dekanas, Kelių katedros profesorius;

Tomas Garuolis – Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ sekretorius transporto politikai;

Rimvydas Gradauskas – asociacijos „Lietuvos keliai“ vykdomasis direktorius;

Daiva Kamarauskienė – Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė;

Darius Liutikas – žemės ūkio viceministras;

Ričardas Malinauskas – Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas;

Česlovas Mulma – vidaus reikalų viceministras.“

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                  Rokas Masiulis