LIETUVOS RESPUBLIKOS

DOKUMENTŲ IR ARCHYVŲ ĮSTATYMO NR. I-1115 4 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-2241

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Nacionalinio dokumentų fondo dokumentai yra išimti iš civilinės apyvartos. Jeigu šio fondo dokumentais disponuoja privatūs juridiniai ar fiziniai asmenys, apie tokių dokumentų turėjimą jie privalo pranešti Lietuvos vyriausiajam archyvarui, kuris priima sprendimą dėl dokumentų perdavimo valstybės archyvui ar savivaldybei, kurios teritorijoje buvo valstybės įstaigos ar įmonės buveinė.“

2. Papildyti 4 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Kai privatus juridinis ar fizinis asmuo, disponuojantys Nacionalinio dokumentų fondo dokumentais, perduoti šiuos dokumentus atsisako, Lietuvos vyriausiasis archyvaras ar jo įgaliotas valstybės archyvas turi imtis priemonių įstatymų nustatyta tvarka.“

3. Buvusią 4 straipsnio 3 dalį laikyti 4 dalimi.

 

2 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Likviduojamos valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės dokumentai, kurių saugojimo terminas, nustatytas norminiuose teisės aktuose, nėra pasibaigęs, perduodami likviduojamos institucijos, įstaigos ar įmonės funkcijų perėmėjui, o jeigu jo nėra, – savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ar jos įgaliotai įstaigai arba, jeigu likviduojamos valstybės institucijos, įstaigos ar įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba ministerija, – savivaldybei, kurios teritorijoje buvo valstybės institucijos, įstaigos ar įmonės buveinė.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė