LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2014 m. gegužės 30 d. Nr. D1-489

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis patvirtinimo“, 4.1. papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1. laikyti ir naudoti ne plaukiojimo tikslais šias priemones, išskyrus atvejus, kai teritorijų planavimo dokumentuose nustatytuose rekreaciniuose vandens telkiniuose (saugomose teritorijose tik intensyvaus rekreacinio pritaikymo kraštovaizdžio tvarkymo zonose) savaeigė plaukiojimo priemonė atlieka vandens srauto perdavimo (vandens siurblio) funkciją (pvz., savaeigės plaukiojimo priemonės pagalba valdomas įrenginys, kurio keliamąją jėgą sukuria lanksčia jungtimi perduodamas vandens srautas).“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      Valentinas Mazuronis