VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SUSIPAŽINIMO SU BYLOS MEDŽIAGA VALSTYBINĖJE VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOJE TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 8 d. Nr. 1-67

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-382 „Dėl Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių 31.2 punktu,

t v i r t i n u Susipažinimo su bylos medžiaga Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tvarką (pridedama).

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti direktoriaus funkcijas                                                                       Neringa Baronienė


 

PATVIRTINTA      

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos direktoriaus 2017 m. gegužės 8 d.

įsakymu Nr. 1-67

 

 

SUSIPAŽINIMO SU BYLOS MEDŽIAGA VALSTYBINĖJE VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOJE TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Susipažinimo su bylos medžiaga Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja susipažinimo su ne teismo tvarka neišnagrinėtų ir išnagrinėtų bylų medžiaga, įskaitant bylos medžiagos kopijų, nuorašų ir išrašų gavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tvarką.

2. Už tinkamą ne teismo tvarka neišnagrinėtų ir išnagrinėtų bylų parengimo ir pateikimo susipažinti Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje darbo organizavimą atsako Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius.

3. Bylas susipažinti pateikia ir susipažinimo priežiūrą vykdo už bylos parengimą atsakingi Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai). Su bylomis susipažįstama tam skirtoje Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patalpoje.

4. Bylos asmeniui susipažinti pateikiamos neatlygintinai.

5. Teikdama bylas susipažinimui, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (toliau – Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas), Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. IX-1655 „Dėl asmens duomenų apsaugos valstybės institucijose užtikrinimo“ ir kitais teisės aktais.

 

II. SUSIPAŽINIMO SU NEIŠNAGRINĖTŲ BYLŲ MEDŽIAGA TVARKA

 

6. Su ne teismo tvarka neišnagrinėtos bylos medžiaga turi teisę susipažinti byloje dalyvaujantys asmenys. Šie asmenys susipažinti su bylos medžiaga ar jos dalimi gali be atskiro leidimo.

7. Asmuo, turintis teisę susipažinti su neišnagrinėtos bylos medžiaga, turi kreiptis į už atitinkamos bylos parengimą atsakingą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautoją ar darbuotoją ir pateikti jo tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu. Jeigu dėl susipažinimo su bylos medžiaga kreipiasi byloje dalyvaujančio asmens atstovas, jis turi pateikti ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Asmeniui nepateikus ar atsisakius pateikti asmens tapatybę ar įgaliojimus patvirtinantį dokumentą, nagrinėjamos bylos medžiaga susipažinti neteikiama. Norintis susipažinti su bylos medžiaga, su kuria susipažinimas yra ribojamas (medicininiai dokumentai, uždarame posėdyje nagrinėjama byla ir pan.), asmuo turi parašyti prašymą (priedas) Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui.

8. Už bylos parengimą atsakingas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, nustatęs, kad asmuo turi teisę susipažinti su neišnagrinėtos bylos medžiaga, pateikia bylą susipažinimui. Gavęs nagrinėjamos bylos medžiagą susipažinti, asmuo pasirašo apskaitos žurnale.

9. Neišnagrinėtos bylos medžiaga duodama susipažinti asmens kreipimosi metu. Esant objektyvioms aplinkybėms, kai byla iš karto negali būti pateikta asmeniui (pavyzdžiui, pateikta susipažinti kitam asmeniui ir pan.), asmuo informuojamas apie šias aplinkybes, nurodant preliminarią datą, kada bus galima susipažinti su bylos medžiaga.

10. Susipažįstantis su bylos medžiaga asmuo privalo su pateikta susipažinti bylos medžiaga elgtis rūpestingai ir atsargiai.

11. Susipažįstančiam su neišnagrinėtos bylos medžiaga asmeniui draudžiama:

11.1. išsinešti bylą iš susipažinti su byla skirtos patalpos;

11.2. perduoti bylos medžiagą susipažinti neįgaliotiems asmenims;

11.3. lankstyti lapus, rašyti pastabas, braukyti, plėšyti ar kitaip gadinti bylos medžiagos dokumentus;

12. Baigęs skaityti bylos medžiagą, asmuo grąžina ją už atitinkamos bylos parengimą atsakingam Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kuris patikrina grąžintą bylą ir apie jos grąžinimą pažymi apskaitos žurnale.

 

III. SUSIPAŽINIMO SU IŠNAGRINĖTŲ BYLŲ MEDŽIAGA TVARKA

 

13. Susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga, su kuria susipažinimas neribojamas, gali ir byloje nedalyvavę asmenys. Tokią teisę šie asmenys įgyja, kai Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba priima galutinį sprendimą dėl ginčo.

14. Asmuo, norintis susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga, turi parašyti prašymą (priedas) Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui, nurodydamas konkrečią bylą, su kuria pageidauja susipažinti, susipažinimo tikslą ir pageidaujamą susipažinimo su byla datą ir laiką. Asmenims, rašantiems mokslinius ar tiriamuosius darbus ir pateikusiems tai patvirtinančią pažymą, gali būti pateikiamos susipažinti išnagrinėtos bylos, susijusios su nagrinėjama tema.

15. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga gavimo dienos išnagrinėja asmens prašymą ir suteikia arba atsisako suteikti asmeniui leidimą susipažinti su bylos medžiaga, esant galimybei, atsižvelgdamas į asmens prašyme susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga nurodytą laiką. Apie leidimą susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga ir, jei nustatyta, susipažinimo laiką pažymima rezoliucijoje.

16. Apie gautą leidimą susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga, asmuo gali sužinoti atvykęs į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą arba telefonu. Nedalyvavęs byloje asmuo, norintis susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga, turi susipažinti su Tvarka ir tai patvirtinti parašu nustatytoje prašymo vietoje.

17. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui rezoliucija atsisakius duoti leidimą susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga, apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas motyvuotu raštu informuojamas prašymą pateikęs asmuo nurodant sprendimo apskundimo tvarką.

18. Esant objektyvių aplinkybių, kai byla negali būti pateikta asmeniui susipažinti (pavyzdžiui, pateikta susipažinti kitam asmeniui ir pan.), asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuojamas apie šias aplinkybes ir preliminarią datą, kada bus galima susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga.

19. Bylas susipažinimui pateikia ir susipažinimo priežiūrą vykdo už bylos parengimą atsakingas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

20. Išnagrinėtos bylos medžiaga parengiama ir išduodama susipažinti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo išnagrinėjimo dienos.

21. Išnagrinėtos bylos medžiaga, su kuria susipažinimas ribojamas, uždengiama (prisegant, užlenkiant, priklijuojant) taip, kad toks uždengimas negadintų byloje esančių dokumentų ir prireikus šiuos uždengimus būtų galima pašalinti nepadarant žalos bylos medžiagai, bet susipažįstantis su bylos medžiaga asmuo negalėtų tyčia ar neatsargiai atidengti vietų, su kuriomis susipažinimas ribojamas. Kai nėra galimybės uždengti medžiagos, su kuria susipažinimas ribojamas, kaip nurodyta šiame punkte, išnagrinėtos bylos medžiagos dalys, su kuriomis susipažinimas yra ribojamas, gali būti neteikiamos asmeniui susipažinti.

22. Asmuo, atvykęs į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga, turi pateikti jo tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu. Asmeniui nepateikus ar atsisakius pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išnagrinėtos bylos medžiaga susipažinti neteikiama.

23. Gavęs išnagrinėtos bylos medžiagą susipažinti, asmuo pasirašo apskaitos žurnale.

24. Susipažįstantis su bylos medžiaga asmuo privalo su pateikta susipažinti išnagrinėtos bylos medžiaga elgtis rūpestingai ir atsargiai.

25. Susipažįstančiam su išnagrinėtos bylos medžiaga asmeniui draudžiama:

25.1. išsinešti bylą iš susipažinti su byla skirtos patalpos;

25.2. perduoti bylą susipažinti neįgaliotiems asmenims;

25.3. susipažinti su uždengta medžiagos dalimi, su kuria susipažinimas ribojamas;

25.4. lankstyti lapus, rašyti pastabas, braukyti, plėšyti ar kitaip gadinti bylos medžiagos dokumentus.

26. Baigęs skaityti bylos medžiagą, asmuo grąžina ją už atitinkamos bylos parengimą atsakingam Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kuris patikrina grąžintą bylą ir apie jos grąžinimą pažymi apskaitos žurnale.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Asmenų prašymai susipažinti su neišnagrinėtos ar išnagrinėtos bylos medžiaga saugomi atitinkamose bylose.

28. Asmenys, pateikę rašytinį prašymą, turi teisę gauti neišnagrinėtų ir išnagrinėtų bylų išrašus, nuorašus ar kopijas Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

29. Jei nustatoma, kad su bylos medžiaga susipažįstantis asmuo pažeidė šią Tvarką, surašomas aktas, kurį pasirašo įgaliotas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir susipažįstantis su bylos medžiaga asmuo. Jeigu asmuo atsisako pasirašyti, tai nurodoma akte. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius šią Tvarką pažeidusiems asmenims gali neleisti tęsti susipažinimo su bylos medžiaga ar panaikinti išduotą leidimą.

 

_____________________


 

Susipažinimo su bylos medžiaga

Valstybinėje vartotojų teisių

apsaugos tarnyboje tvarkos

priedas

 

(Asmens, pageidaujančio susipažinti su bylos medžiaga, prašymo forma)

 

_____________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, išdavimo data, Nr., adresas, kontaktiniai duomenys)

 

 

Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai

 

PRAŠYMAS

 

                                   Nr. _________

                                                                  (data)

                                             

(sudarymo vieta)

 

Prašau leisti susipažinti su_______________________________________________________

neišnagrinėtos, išnagrinėtos (reikalingą pabraukti) bylos Nr.____________________ medžiaga.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Susipažinimo tikslas___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Pageidaujama susipažinimo su byla data ir laikas

___________________________________________________________________________

 

 

____________________                                                  ___________________________

(parašas)                                                                         (vardo raidė, pavardė)

 

Su Susipažinimo su bylos medžiaga Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tvarka susipažinau.

 

__________________

(parašas)

 

__________________

(data)

______________