LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2018 M. INTRASTATO RIBŲ NUSTATYMO

 

2017 m. spalio 30 d. Nr. DĮ-224

Vilnius

 

 

Įgyvendindama 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų, panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3330/91 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 16 tomas, p. 64), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 659/2014 (OL 2014 L 189, p. 128), ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. 1086 „Dėl užsienio prekybos ir pridėtinės vertės mokesčio duomenų rinkimo tvarkos“ 2.2 papunktį bei siekdama mažinti statistinės atskaitomybės naštą Lietuvoje pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojais registruotiems asmenims,

nustatau, kad:

1.    Nuo 2018 m. sausio 1 iki gruodžio 31 d. Intrastato įvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių vertė, yra 250 tūkst. EUR.

2.    Nuo 2018 m. sausio 1 iki gruodžio 31 d. Intrastato išvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė, yra 150 tūkst. EUR.

3.    Nuo 2018 m. sausio 1 iki gruodžio 31 d. įvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių vertė, yra 3 mln. EUR.

4.    Nuo 2018 m. sausio 1 iki gruodžio 31 d. išvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė, yra 6 mln. EUR.

5.    Šio įsakymo 1 ir (arba) 2 punktuose nustatytų Intrastato įvežimo ir (arba) išvežimo ataskaitų teikimo ribų neviršiję Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys atleidžiami nuo prievolės teikti Intrastato statistinę ataskaitą Įvežimas UPS-02 (mėnesinę) ir (arba) Intrastato statistinę ataskaitą Išvežimas UPS-01 (mėnesinę), kurių formos patvirtintos Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. DĮ-251/1B-779 „Dėl Intrastato statistinių ataskaitų formų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklių ir Intrastato statistinių ataskaitų Išvežimas (UPS-01) ir Įvežimas (UPS-02) formų patvirtinimo“ 1.2 ir 1.3 papunkčiais.

6.    Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys, kurių 2018 m. įvežimo ir (arba) išvežimo suminė vertė nuo metų pradžios viršijo šio įsakymo 1 ir 2 punktuose nustatytas Intrastato įvežimo ir (arba) išvežimo ataskaitų teikimo ribas, pradedant mėnesiu, kurį riba buvo viršyta, iki kalendorinių metų pabaigos teikia šio įsakymo 5 punkte nurodytą (-as) statistinę (-es)
ataskaitą (-as).

7.    Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys, neviršiję šio įsakymo 3 ir (arba) 4 punktuose nustatytų įvežimo ir (arba) išvežimo statistinės vertės teikimo ribų, gali nepildyti šio įsakymo 5 punkte nurodytos (-ų) statistinės (-ių) ataskaitos (-ų) 13 langelio („Statistinė vertė, EUR“).

8.    Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys, kurių 2018 m. įvežimo ir (arba) išvežimo suminė vertė nuo metų pradžios viršijo šio įsakymo 3 ir 4 punktuose nustatytas įvežimo ir (arba) išvežimo statistinės vertės teikimo ribas, pradedant mėnesiu, kurį riba buvo viršyta, iki kalendorinių metų pabaigos pildo šio įsakymo 5 punkte nurodytos (-ų) statistinės (-ių)
ataskaitos (-ų) 13 langelį („Statistinė vertė, EUR“).

 

 

 

Generalinė direktorė                                                                                                 Vilija Lapėnienė